Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?"

Transkript

1 NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no

2 NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer Avd. direktør Finnmark Troms Nordland Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Sogn og Fjordane Oppland Oslo Stab Seksjon1 Alder og AFP Seksjon2 Trheim Alder og AFP Gjenlevendeytelser Seksjon3 Alder og AFP Gjenlevendeytelser Fjernarbeidsplass Hamar NAV, Side 2

3 Bakgrunn 1967: Alderspensjon i folketrygden 2011: Ny pensjonsreform Nye regler for opptjening, uttak og regulering av alderspensjon Alle berøres! Kjenn reglene unngå overraskelser Planlegg din pensjonsøkonomi NAV, Side 3

4 Hvorfor var det nødvendig med en pensjonsreform? Vi får langt flere pensjonister i fremtiden 3,9 2,6 1,6 Kostnadene til pensjon øker ettersom vi får langt flere pensjonister å forsørge i tiden fremover Antall yrkesaktive pr pensjonist 2 Den arbeidende andelen av befolkningen blir mindre år 44 år år Forventet levealder Gjennomsnittlig avgangsalder 35 år pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet Gjennomsnittlig levealder øker Gjennomsnittlig avgangsalder fra arbeidslivet gikk ned før reformen På grunn av lengre utdanning kommer vi senere inn i yrkeslivet NAV, Side 4

5 Hvorfor var det nødvendig med en pensjonsreform? Færre sysselsatte for hver alders- og uførepensjonist 1967: 3,5 2011: 2,5 2060: 1,7 (Uten reform) NAV, Side 5

6 Hvorfor var det nødvendig med en pensjonsreform? Den arbeidende delen av befolkningen blir mindre 3, år 44 år 2, , år 35 år Forventet levealder Gjennomsnittlig avgangsalder pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet NAV, Side 6

7 Hvorfor var det nødvendig med en pensjonsreform? 3 Det fødes for få barn Skatteyterne sørger i praksis for inntekter til pensjonsutbetalinger Lav fødselsrate (1,8 barn pr. kvinne) fører til en redusert arbeidsstyrke på sikt 4 Rette opp skjevheter 3,9 2,6 1,6 Skape klarere sammenheng mellom livsinntekt og pensjon Fjerne minstepensjonsfella NAV, Side 7

8 Mål og hensikt med Pensjonsreformen Samfunnet må redusere pensjonsutgiftene Større incitament og fleksibilitet når det gjelder jobb vs pensjon Bedre samsvar mellom livsinntekt og pensjon NAV, Side 8

9 Spørsmål og svar Hva er alderspensjon og hvorfor må jeg forholde meg til det? Hva betyr pensjonsreglene for meg? Hvordan finner jeg ut hva jeg bør gjøre? NAV, Side 9

10 Det norske pensjonssystemet Individuell Sparing Ditt ansvar Tjenestepensjon (Ditt og din arbeidsgivers ansvar) Folketrygden (Statens ansvar) NAV, Side 10

11 Økonomi De fleste valg i livet har konsekvenser for pensjonisttilværelsen Valgene du tar i arbeidslivet får betydning for livet ditt som pensjonist. Planlegg slik at du unngår overraskelser. Første jobb? Ta et friår? Bedre lønn / partner Være hjemme med barn? Barn flytter ut? Ta ut pensjon? Jobbe lenger? Alder NAV, Side 11

12 Spørsmål og svar Hva er alderspensjon og hvorfor må jeg forholde meg til den? Hva betyr pensjonsreglene for meg? Hvordan finner jeg ut hva jeg bør gjøre? NAV, Side 12

13 Det viktigste å vite om fleksibel alderspensjon fra folketrygden Ind. sparing Tjenestepensjon Fire elementer ved regelverket du bør kjenne til: Alderspensjon fra Folketrygden 1 Gammel og ny opptjeningsmodell 2 Levealdersjustering 3 Fleksibelt uttak 4 Nye Reguleringsbestemmelser NAV, Side 13

14 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født Født mellom Beholder opptjening etter gammelt regelverk Født mellom Tjener opp pensjon etter en kombinasjon av gammelt og nytt regelverk Født i 1963 eller senere Tjener opp pensjon kun nye opptjeningsregler NAV, Side 14

15 Født Kombinasjon/overgangskullene Bare gammel modell 5/10 fra hver Bare ny modell Nytt Gammelt Født Født Født Født Født Født Født Født Født Født Født NAV, Side 15

16 Født Tilleggspensjon På grunnlag av inntekt De 20 beste årene teller fortsatt Minstepensjon Særtillegg Tilleggspensjon På grunnlag av inntekt Grunnpensjon På grunnlag av botid Grunnpensjon På grunnlag av botid Alternativ 1 Middels til høy inntekt Alternativ 2 Lav inntekt NAV, Side 16

17 Født i 1963 eller senere Inntekt teller fra og med første krone Inntektspensjon På grunnlag av inntekt Alternativ 1 Høy/ordinær inntekt Inntektspensjon 20 prosent Inntektspensjon 80 prosent Garantipensjon Alternativ 2 Lav inntekt Garantipensjon På grunnlag av botid Alternativ 3 Ingen inntekt Minste pensjonsnivå NAV, Side 17

18 Sentralt i ny opptjeningsmodell Inntektspensjon Inntektspensjon Opptjening for: Pensjonsgivende inntekt (18,1% av inntekt opp til 7,1 G) Pensjonsbeholdning Avtjent verneplikt (18,1 % av inntekt tilsvarende 2,5 G) Dagpenger ved arbeidsledighet (18,1% av tidl. inntekt opp til 7,1 G) Omsorgsarbeid (18,1 % av inntekt tilsvarende 4,5 G) Garantipensjon Andre ytelser fra folketrygden som i dag Alle år teller i opptjening av inntektspensjon (fra 13 år - 75 år) NAV, Side 18

19 Sentralt i ny opptjeningsmodell Inntektspensjon Pensjonsbeholdning Garantipensjon Pensjonsbeholdning Hvert år godskrives pensjonsopptjening fra pensjonsgivende inntekt inn i en pensjonsbeholdning (18,1 prosent av inntekt inntil 7,1 G) Pensjonsbeholdningen benyttes som grunnlag til utbetaling av alderspensjon NAV, Side 19

20 Sentralt i ny opptjeningsmodell Inntektspensjon Pensjonsbeholdning Garantipensjon Garantipensjon Skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon Tilsvarer minstepensjon Avkortes 80 % ved inntektspensjon NAV, Side 20

21 Omsorgsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid o o o o o Pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid tilsvarer en inntekt på 4,5 G = (3,5 pensjonspoeng) Du får godskrevet omsorgsopptjening til og med det året ditt yngste barn fyller fem år. Kun en av foreldrene får godskrevet omsorgsopptjening per år. Omsorgsopptjening for små barn godskrives automatisk den forelder som mottar barnetrygden. Omsorgsopptjeningen kan overføres Omsorg for syke eller funksjonshemmede barn, dersom arbeidet omfatter minst 22 timer per uke i minimum seks måneder per kalenderår. NAV, Side 21

22 Omsorgsopptjening for barn født før 1992 o Ordningen med pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid ble innført i o o Som del av pensjonsforliket i Stortinget skal alle som tjener opp alderspensjon etter nye opptjeningsregler også få godskrevet omsorgsopptjening for små barn født før Det vil si fra og med 1954 kullet. Ved hjelp av gamle registerdata skjer mye av denne godskrivingen automatisk. Personer som ikke automatisk mottar vedtaksbrev, men som mener at de skal få godskrevet omsorgsopptjening tilbake i tid, må selv fremme krav til NAV. NAV, Side 22

23 Fleksibelt uttak gir deg mange muligheter! Når? Hvordan? Du kan ta ut pensjon fra 62 år hvis opptjeningen er høy nok Du har ubetinget rett til pensjon fra 67 år Du kan fritt kombinere jobb og pensjon Du kan øke pensjonen ved å jobbe lenger Du har mulighet for gradert uttak NAV, Side 23 23

24 Arbeid eller Pensjon: Hva påvirker ditt valg? NAV, Side 24

25 Levealdersjustering bidrar til bærekraftig pensjonssystem Statistisk forventet levealder og uttakstidspunkt påvirker størrelsen på alderspensjonen Lenger forventet levealder og tidligere uttak fører til lavere årlige utbetalinger Kan motvirke effekten ved å jobbe lenger NAV, Side 25

26 Yngre må arbeide lengre for samme pensjon Pensjonsalder for å få samme pensjon som man ville fått ved 67, uten levealdersjustering Årskull 67 år i Forventet levealder ved uttakstidspunktet Nødvendig pensjonsalder for å få forholdstall år 5 mnd. 67 år 0 mnd år 6 mnd. 67 år 1 mnd år 7 mnd. 67 år 2 mnd år 9 mnd. 67 år 3 mnd år 10 mnd. 67 år 4 mnd år 67 år 5 mnd år 1 mnd. 67 år 6 mnd år 3 mnd. 67 år 8 mnd år 4 mnd. 67 år 9 mnd år 6 mnd. 67 år 10 mnd år 7 mnd. 68 år Forutsetninger: Inntekt 6G ( i hele opptjeningsperioden. 40 opptjeningsår ved 62 år. 1G = kr. Med nødvendig pensjonsalder menes den alderen et årskull kan ta ut pensjon og opprettholde samme pensjonsnivå som vedkommende ville ha hatt ved 67 år uten levealdersjustering. NAV, Side 26

27 De årlige utbetalingene øker dersom du venter med å ta ut pensjon Årlig pensjon ved ulike uttaksaldre for pensjon med inntekt på ca kr 62 år 65 år 67 år 70 år , , ,030 0, Alder 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år 70 år Forholdstall 1,319 1,262 1,200 1,145 1,088 1,030 0,973 0,917 0,862 NAV, Side 27

28 Regulering av alderspensjonen Gjelder alle! Pensjon under opptjening reguleres med lønnsvekst Pensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst og fratrekkes 0,75 % Satser for minste pensjonsnivå og garantipensjon reguleres med lønnsvekst justert for endringer i forventet levealder for årets 67-åringer NAV, Side 28

29 Kan du ta ut pensjon før du fyller 67 år? o Vilkår om opptjening: Når du fyller 67 år må pensjonsutbetalingen din minst tilsvare full garantipensjon for en enslig pensjonist. o Vilkår om trygdetid o Vilkår om AFP-rettigheter: AFP i offentlig sektor AFP i privat sektor Under halvparten av befolkningen mellom år kan ta ut full pensjon NAV, Side 29

30 Vilkår om uttak og trygdetid Medlemskap i norsk trygd er viktig for å: fastslå retten til pensjon beregne trygdetid vurdere retten til eksport Hovedregelen er at man er medlem i perioder med bosetting eller arbeidstakerforhold i Norge NAV, Side 30

31 Kombinasjon av pensjonsytelser Kombinasjonsmuligheter for alder- og uførepensjon Hvis du har tatt ut alderspensjon etter 01. januar 2011 kan den kombineres med uførepensjon: Du kan kombinere gradert uførepensjon med gradert alderspensjon, hvis vilkårene for uttak av alderspensjon før 67 år er oppfylt Summen av uføregraden og graden av alderspensjon kan ikke overstige 100 prosent Uttaksgradene for alderspensjon kan ikke fravikes Hel uførepensjon kan ikke kombineres med uttak av alderspensjon Ved overgang til 67 år konverteres uførepensjonen til alderspensjon NAV, Side 31

32 Kombinasjon av pensjonsytelse og korttidsytelse Alderspensjon og andre ytelser fra NAV Dagpenger Brukere mellom 62 og 67 år har rett til dagpenger selv om bruker har løpende fleksibel alderspensjon Sykepenger Brukere mellom 62 og 67 år som mottar fleksibel alderspensjon har rett til sykepenger, jfr Brukere mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger i 60 dager dersom de har arbeidsinntekt over 2 G, jfr Brukere over 70 år har ikke rett til sykepenger, jfr. 8-3 Arbeidsavklaringspenger (AAP) Brukere mellom 62 og 67 år har rett til AAP selv om de har løpende fleksibel alderspensjon med/uten privat AFP NAV, Side 32

33 NAV, Side 33

34 Tjenestepensjoner /AFP i offentlig og privat sektor NAV, Side 34

35 Pensjon i offentlig og privat sektor Offentlig tjenestepensjon Privat tjenestepensjon Statlig/kommunal tjenestepensjon Omfatter alderspensjon, uførepensjon, etterlattepensjon og AFP Obligatorisk tjenestepensjon Minstedekning til pensjon AFP Er inkludert i tjenestepensjonsordningen Tidsbegrenset ytelse AFP For arbeidstakere ansatt i bedrifter med tariffavtale som omfatter AFP (Fellesordningen for AFP) Er en livsvarig ytelse NAV, Side 35

36 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor AFP/Tjenestepensjon - administreres av flere ulike ordninger Pensjonsrettigheter ut over rettighetene i folketrygden. Retten følger av ansettelse hos arbeidsgiver i offentlig sektor. Ordningene selv vurderer vilkår for rett til ytelsene. AFP offentlig kan ikke kombineres med alderspensjon fra folketrygden. NAV, Side 36

37 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor AFP i offentlig sektor videreføres som før AFP i offentlig sektor vil fortsatt være en tidligpensjonsordning for aldersgruppen år Kan tas ut i alderen år. Overgang til ny alderspensjon fra folketrygden ved 67 år. AFP i offentlig sektor vil avkortes forholdsmessig på samme måte som før reformen. Kan ikke kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden. NAV, Side 37

38 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Tidslinje for uttak av AFP og tjenestepensjon 62 år 65 år 67 år AFP Samordnet tjenestepensjon AFP blir beregnet som en uførepensjon fra folketrygden, i tillegg gis et AFP-tillegg på 1700 kr pr måned. Tjenestepensjon og folketrygdberegnet AFP sammenliknes, det gunstigste blir utbetalt. Uavkortet alderspensjon fra folketrygden sammen med samordnet tjenestepensjon. NAV, Side 38

39 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Vilkår for AFP ingen endringer, forts. NAV vurderer: Pensjonsgivende inntekt på uttakstidspunktet og året før er minst 1G. Godskrevet pensjonspoeng i minst 10 år etter fylte 50 år, likestilt er 10 års medlemskap i Statens pensjonskasse (SPK) eller annen likestilt tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år. Gjennomsnittlig inntekt på 2G, de 10 beste årene etter Mottak av folketrygdytelser som utelukker rett til AFP: - arbeidsavklaringspenger - foreløpig uførepensjon - uførepensjon - pensjon til gjenlevende ektefelle - alderspensjon. AFP kan i noen tilfeller kombineres med ytelser fra tjenestepensjonsordningene. NAV, Side 39

40 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Beregning av AFP ingen endring Hovedprinsipper AFP beregnes med grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Det utbetales et skattepliktig AFP-tillegg på kr pr år. Pensjonen kan ikke overstige 70 prosent av tidligere inntekt. Det medregnes fremtidige pensjonspoeng tom og med det året bruker fyller 66. Blir ikke levealdersjustert. NAV, Side 40

41 c AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og inntekt ingen endring Avkortes prosentvis mot arbeidsinntekt. Toleransebeløp på kr pr år. Etteroppgjør ved for mye/lite utbetalt AFP NAV, Side 41

42 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og fleksibel alderspensjon fra folketrygden Nye bestemmelser AFP og fleksibel alderspensjon kan ikke ytes samtidig. Man kan veksle mellom AFP og fleksibel alderspensjon såfremt man oppfyller vilkårene + AP AFP = NEI NAV, Side 42

43 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Regulering av AFP Nye bestemmelser Regulering av AFP vil gjøres som for alderspensjon fra folketrygden. AFP under utbetaling skal reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent. Reguleringen skjer årlig med virkning pr 1. mai. AFP-tillegget reguleres ikke. NAV, Side 43

44 AFP/ tjenestepensjon f.o.m. 65 t.o.m. 66 AFP beregnet som en tjenestepensjon Tjenestepensjonsordningen sammenlikner AFP beregnet etter reglene i folketrygden og reglene for tjenestepensjon. Fra fylte 65 år utbetales AFP etter den mest gunstige beregningen. Man må ha minst 10 års medlemskap etter fylte 50 år, for å kunne få tjenestepensjonsberegnet AFP. NAV har ikke oppgaver knyttet til AFPomregning til tjenestepensjon Tjenestepensjonsberegnet AFP: levealderjusteres ikke. utbetales usamordnet. reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden. NAV, Side 44

45 AFP/ tjenestepensjon f.o.m. 65 t.o.m. 66 Hovedprinsipper for beregning av tjenestepensjon ingen endring Bruttoordning: garanterer 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (sluttlønn) ved full opptjening. Dette kalles brutto tjenestepensjon. Full opptjening er mellom 30 og 40 år. Pensjon avkortes forholdsmessig ved færre års opptjening. Pensjonen avkortes også forholdsmessig ved gjennomsnittlig stillingsprosent under 100. Bruttogarantien gjelder ikke ved tidlig uttak av folketrygden (garantien gjelder tom fødselsår 1958) Oppsatt rett: tidligere opptjent pensjonsrett i tjenestepensjonsordning. NAV, Side 45

46 Tjenestepensjon fra 67 år Tjenestepensjon ved 67 år Dagens regler tilpasses fleksibel alderspensjon fra folketrygden (Samordnes med alderspensjon fra folketrygden fra 67 år som før) Bestemmelser om levealdersjustering: Levealdersjusteres fra 67 år med samme forholdstall som alderspensjon fra folketrygden. Individuell garanti for alle født til og med 1958, der det sikres rett til 66 prosent av sluttlønn ved 67 år og full opptjening i ordningen. Regulering av pensjoner gjøres som for alderspensjoner etter folketrygdloven, og gjelder alle. Reguleres med lønnsvekst og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent. NAV, Side 46

47 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Samordning Bestemmelser om hvor mye pensjon en bruker kan få samtidig fra to eller flere trygde- eller pensjonsordninger. Ytelser fra folketrygden utbetales alltid uavkortet. Tjenestepensjonsordningene samordner sine ytelser mot pensjon fra folketrygden. Samordning Overføringsavtalen mellom ordningene innen offentlig tjenestepensjon: den siste ordningen utbetaler som om all opptjening var i ordningen. NAV, Side 47

48 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Oppsummering AFP (Folketrygdberegnet) AFP (Beregnet som en tjenestepensjon) Samordnet tjenestepensjon fra 67 Levealderjustering Individuell garanti nei nei ja nei nei Ja (1958) Ny regulering ja ja ja NAV, Side 48

49 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor Oppsummering AFP får ny regulering, ellers ingen endringer. Tjenestepensjon og samordningsfradrag levealderjusteres tidligst fra 67 år. Det gis en individuell garanti. Samlet pensjon skal utgjøre minimum 66 prosent, ved full opptjening, ved 67 år. (1958) Tjenestepensjon skal reguleres som alderspensjon fra folketrygden under utbetaling. NAV, Side 49

50 Ny AFP i privat sektor Privat og Offentlig AFP/Tjenestepensjon NAV, Side 50

51 Ny AFP i privat sektor Hovedtrekk ved ny AFP i privat sektor? Uttak fra og med 2011 AFP kan tidligst tas ut fra og med måneden etter fylte 62 år. AFP må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden før fylte 70 år. Bruker må fylle vilkår for minst 20% alderspensjon. Kan senere endre alderspensjonen uten at dette påvirker AFP. AFP gis som en ugradert og livsvarig ytelse. Utgjør 0,314% av årlig pensjonsgivende inntekt. Opptjening til og med det 61. året. Ny AFP kan ikke tas ut gradert, kun 100 %. AFP levealderjusteres fra samme tidspunkt som alderspensjonen. Kan fritt kombineres med arbeidsinntekt AFP livsvarig del legges til grunnlaget til alderspensjon ved vilkårsprøving mot minste pensjonsnivå jfr. folketrygdloven kapittel 19. NAV, Side 51

52 Ny AFP i privat sektor Hva er bestanddelene i ny AFP? Livsvarig tillegg til AFP for kullene AFP kompensasjonstillegg Fast beløp som ved uttak før fylte 67 år gis som et tillegg til AFP livsvarig del. Opphører ved fylte 67 år. AFP Kronetillegg Livsvarig tillegg til alderspensjonen. AFP livsvarig del MÅ tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden. Alderspensjon NAV, Side 52

53 Ny AFP i privat sektor Oppsummering AFP_Privat Ny AFP i privat sektor kan tas ut fra AFP vil utbetales livsvarig, og må før fylte 70 år tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden. Ny AFP levealdersjusteres på samme måte som ny fleksibel alderspensjon. Størrelsen på AFP vil derfor øke jo lenger man utsetter uttaket. For kullene ytes det et kompensasjonstillegg. Ved uttak av AFP før fylte 67 år gis det et kronetillegg, såfremt AFP-opptjeningen er høy nok. NAV, Side 54

54 NAV, Side 55

55 Innhold Hva er alderspensjon og hvorfor må jeg forholde meg til det? Hva betyr pensjonsreglene for meg? Hva kan jeg gjøre for å forstå hva jeg bør gjøre? NAV, Side 56

56 NAV, Side 57

57 Din pensjon Logg inn med MinID 1 Se 2 Bruk passord/ PIN kode/bank ID ved innlogging eller hent engangspassord fra NAV 3 Ring NAV Kontaktsenter ved spørsmål NAV, Side 58

58 Din pensjon setter brukeren i stand til å ta informerte valg og søke om pensjon elektronisk Din pensjon I Din pensjon kan du: Beregne fremtidig pensjon Lagre og sammenligne ulike alternativer Vise opplysninger fra andre pensjonstilbydere Søke elektronisk med automatisk saksbehandling Se personlig pensjonsopptjening Se personlige utbetalinger fra NAV Kontakte NAV om pensjon Se dokumenter og status i egen sak All informasjon i Din pensjon er basert på personlig informasjon om brukeren NAV, Side 59

59 Økonomi Oppsummering I 2011 ble det innført en ny pensjonsreform i Norge. Alle blir på en eller annen måte berørt av pensjonsreformen, men det er ulike regler for ulike årskull. Å kjenne til hovedtrekkene av pensjonsreglene og hva de betyr for nettopp deg. Dette kan hjelpe deg å planlegge din egen økonomi. NAV har verktøyene du trenger for å planlegge din pensjonsøkonomi: Bedre lønn / partner Egen familie Barn flytter ut Ta ut pensjon? Jobbe lenger? Nettjenesten Din pensjon NAV Kontaktsenter Pensjon Første jobb Alder NAV, Side 60

60 NAV, Side 61

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving

Framtidig velferd - Ny folketrygd. Statssekretær Ole Morten Geving Framtidig velferd - Ny folketrygd Statssekretær Ole Morten Geving Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 27: 2,6 25: 1,8 Etter et år med store utfordringer i penge- og kredittmarkedene, ser det nå

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Marianne Knarud Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Marianne Knarud Fellesordningen for AFP PARTENE I ARBEIDSLIVET SIN EGEN PENSJONSORDNING Trepartsamarbeid HISTORIE AFP-ordningen ble avtalt i inntektsoppgjøret mellom LO og NHO i 1988

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen Offentlig pensjon Torfinn Thomassen Agenda/disposisjon 1 2 3 4 5 Pensjon på agendaen Hvorfor er pensjonsreform både nødvendig og viktig? Ny alderspensjon i Folketrygden og ny AFP i privat sektor ASD rapporten

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Modalen kommune 16. juni 2008

Modalen kommune 16. juni 2008 Modalen kommune 16. juni 2008 Pensjonsforedrag for Fagforbundet Aust-Agder fylkekommune Rune Rosberg, Kunde- og salgsleder Agder 26.02.2011 1 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening

Detaljer

Besl. O. nr. 81. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009)

Besl. O. nr. 81. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009) Besl. O. nr. 81 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009) År 2009 den 15. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven

Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Detaljer

Pensjonsreformen. 24. august 2011

Pensjonsreformen. 24. august 2011 Pensjonsreformen Oslo Vest Rotary Klubb 24. august 2011 Innhold Pensjon fra folketrygden Ny fleksibel alderspensjon fra 1.1.2011 AFP nye regler Hva skjer med tjenestepensjonene? Foredraget gjelder primært

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) DATO: LOV-2009-06-05-32 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 6 s 823 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-01 ENDRER:

Detaljer

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011

Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status. Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen: bakgrunn, effekter, status Jan Mønnesland NTL 117 jubileumskonferanse Oslo 10.02.2011 Pensjonsreformen Pensjonskommisjonens begrunnelse: - eldrebølgen gjør at dagens system krever sterk

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 08.05.2008 TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 1. Bakgrunn Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 28. januar 2008 på høring forslag om ny alderspensjon i folketrygden

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam

Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam Om Offentlig tjenestepensjon hva skjer? Naturviternes tariffkonferanse 9. mars 2016 Anders Kvam 2 Agenda Pensjonsreformen Offentlig tjenestepensjon etter 2009 Utviklingen i privat sektor En ny offentlig

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse

Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN // NOTAT Utviklingen i alderspensjon per 30. september 2017 Notatet er skrevet av: Bjørn Halse Sammendrag I løpet av 2017 har antall alderspensjonister

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer

Prop. 11 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 11 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 11 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. mars 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg i samarbeid med Ole Christian Lien og Atle Fremming Bjørnstad //

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010

Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010 Hva betyr pensjonsreformen og ny AFP for arbeidsgiver og arbeidstaker? Parat Regionsamling september 2010 Alexandra Plahte Steenberg & Plahte as Løkkeåsveien 3 A Postboks 80 1300 Sandvika Tlf. 94802000

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg

Utviklingen i alderspensjon pr. 30. september 2016 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 3. september 216 Notatet er skrevet av Helene Ytteborg // NOTAT Ved utgangen av 3.kvartal 216 var det 889 personer

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Forskrift om alderspensjon i folketrygden

Forskrift om alderspensjon i folketrygden Forskrift om alderspensjon i folketrygden DATO: FOR-2009-12-22-1810 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 1 s 74 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-01, 2011-01-01 ENDRER:

Detaljer

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høring Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor ARBEIDSDEPARTEMENTE / ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET M OTTATT 18 JAN 2010 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Pensjonsavdelingen Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 200905712-/FH Vår ref.: Dato:

Detaljer

Alderspensjon, offentlig og privat AFP. Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11

Alderspensjon, offentlig og privat AFP. Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11 Alderspensjon, offentlig og privat AFP Aktuarforeningens livsforsikrings og pensjonskonferanse 24.11 Pilarene i det norske pensjonssystemet Avtalefestet pensjon (AFP) Offentlig sektor Privat sektor 100

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Høringsnotat. 5. juli Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011

Høringsnotat. 5. juli Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011 Høringsnotat 5. juli 2010 Tilpasning av pensjonstrygden for sjømenn og pensjonstrygden for fiskere til endret alderspensjon i folketrygden fra 2011 Innhold 1 Innledning og bakgrunn... 1 2 Endringene i

Detaljer