Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS"

Transkript

1 Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

2 Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen?

3 Ny alderspensjon i folketrygden

4 Hvorfor trenger vi en reform? Pensjonsklemma Netto sparing Konseptuell Lengre utdanning Tidligere pensjonering Lever lenger Alder Høyere årlig pensjon

5 Pensjonsklemma I dag: alderspensjonister i Norge. I 2050: dobbelt så mange Resultat: Stor ubalanse mellom antall yrkesaktive og antall pensjonister. Løsning: Reform av folketrygden.

6 Ny folketrygd Hovedprinsipp i ny folketrygd: Arbeid skal lønne seg! Alle år skal telle like mye (alleårsregel) - Også utover 40 opptjeningsår. - Bortfall av besteårsregel (20 beste år). Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år - Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år. - Pensjonsopptjening til 75 år. Levealderjustering - Med på å sikre at modellen er økonomisk bærekraftig.

7 Opptjening av alderspensjon Ny folketrygd Inntektsavhengig tilleggspensjon - Alle år teller like mye (inntil fylte 75 år). - Opptjening fra første krone. - Opptjening for lønn opptil 7,1 G. - Opptjening tilsvarer 18,1 % av pensjonsgrunnlaget. Garantipensjon - Alle er sikret et visst minstenivå tilsvarende dagens minstepensjon. Også opptjening av inntektspensjon for - Omsorgsarbeid - Førstegangstjeneste G = kr (dvs 7,1 G = kr per )

8 Ny folketrygd Forslag til ny opptjeningsmodell Oppbygging g av pensjonsbeholdning: Opptjeningsprosent 18,1 % av pensjonsgivende inntekt* + Regulering g = Pensjonsbeholdning Årlig pensjon: Pensjonsbeholdningen deles på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist. * Årets inntekt inntil 7,1 G

9 Eksempel: Pensjonsbeholdning og årlig pensjon Ny folketrygd Regulering Pensjonsbeho oldning Opptjente rettigheter Alder Pensjonsbeholdning ved 67 år: kr Delingstall for fødselsår 1976 ved 67 år: 17,00 Årlig pensjon ( kr / 17,00=): kr

10 Levealdersjustering - Delingstall og forholdstall Ny folketrygd Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist - Levealdersjustering er innbakt i delingstallene. - Øker mellom årskull når vi lever lenger. Innføres øesfra (effekt e fra 2011) Delingstall uttrykker levealdersjustering for ny folketrygd. Forholdstall uttrykker levealdersjustering for gammel folketrygd. Gradvis innfasing av levealdersjustering - For årskullene Hvert årskull får et sett med delingstall fra 62 til 75 år. Fastsettes tt ved 61 år*. * Automatisk fastsetting basert på statistikk fra en 10 års observasjonsperiode

11 Ny folketrygd Innfasing av nye opptjeningsregler Gradvis innfasing for årskullene % 100 % 90 % 90 % 80 % 70 % 80 % 70 % 1953-årskullet 60 % 50 % 40 % 60 % 50 % 40 % - bare dagens system 1963-årskullet 30 % 20 % 10 % Ny opptjeningsmodell Dagens opptjeningsmodell 30 % 20 % 10 % - bare nytt system 0 % Årskull 0 % Kilde: Arbeids og inkluderingsdepartementet

12 Ny folketrygd Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år Krav for uttak av alderspensjon før 67 år: - Pensjonsbeholdningen må være stor nok til at pensjonen ved fylte 67 år tilsvarer full garantipensjon. Pensjonen kan tas ut delvis - Alderspensjonen kan graderes i 20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent. - Garantipensjon kan også tas ut fleksibelt. - Eventuell garantipensjon graderes likt med inntektspensjonen. - Pensjonsgraden kan endres en gang per år, men alltid stanses eller økes til 100 prosent. Pensjon og arbeidsinntekt kan kombineres fritt uten avkorting av pensjonen - Nye rettigheter ved helt uttak omregnes til økt pensjon under utbetaling. - Ved delvis uttak legges ny opptjening til pensjonsbeholdning for å kunne tas ut senere.

13 Ny folketrygd Innføring av fleksibel pensjon Fleksibel pensjon innføres fra Levealdersjustering innføres fra Effekt først fra Årskullene får en kombinasjon av delings- og forholdstall*. Delingstall, to funksjoner: - Beregne pensjon på ulike uttakstidspunkt. - Justere årlige utbetalinger i forhold til forventet levealder. * Delingstall og forholdstall representerer levealdersjustering for henholdsvis ny og gammel folketrygd

14 Ny folketrygd Årlig pensjon øker med senere uttak - Eksempel ny opptjeningsmodell (delingstall) 1963-årskullet Jevn inntekt på ca. 6 G kr fra 27 år til pensjoneringstidspunktet Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsbeholdning Delingstall 20,57 18,44 17,02 14,94 Årlig pensjon som 32 % 39 % 46 % 58 % prosent av sluttlønn Regulering/lønnsvekst/G-vekst: + 1,5 % årlig (realvekst) Kilde: Arbeids og inkluderingsdepartementet; i d t t Egen beregning av inntektsnivå i

15 Årlig pensjon øker med senere uttak - Eksempel dagens opptjeningsmodell (forholdstall) 1949-årskullet 62 år 67 år 70 år Ny folketrygd år 67 år 70 år ,319 = ,030 = ,861 = Gjelder opptjening etter dagens regelverk Forholdstall

16 Avtalefestet førtidspensjon AFP Ny AFP Privat sektor Dagens AFP-ordning 5 år Illustrasjon AFP er en tidligpensjonsordning j d i AFP betales ut mellom 62 og 67 år Folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år Lønn AFP Tjenestepensjon Alderspensjon sjo fra folketrygden 62 år 67 år 72 år 77 år Ny AFP AFP er en tilleggspensjonsordning Livsvarig utbetaling Høyere utbetaling fra år Kompensasjonstillegg for årskullene Kan fritt kombineres med pensjon fra folketrygden og arbeid Alle som fyller kravene får AFP Lønn Lønn? Tjenestepensjon? j AFP Tjenestepensjon AFP Alderspensjon fra folketrygden Illustrasjon 62 år 67 år 72 år 77 år

17 Ny AFP Ny AFP fra 2011 Vilkår Arbeide i en bedrift som har tariffavtale om AFP - Ingen karenstid på bedriftens medlemskap Arbeidstakeren må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet Inntekt på uttakstidspunktet som utgjør grunnbeløpet på årsbasis, og det samme året før. Alle arbeidstakere i bedriften er omfattet Arbeidstakere med lovmessig eller tariffestet særaldersgrense under 62 år er unntatt De som er født desember 1948 får ny AFP

18 Ny AFP Krav til tidligere medlemskap Før fylte 62 år må den enkelte ha vært ansatt i AFP bedrift syv av de siste ni årene - Overgangsregler: 1949 ansatt i AFP bedrift tre av de siste fem årene 1950 ansatt i AFP bedrift tre av de siste fem årene 1951 ansatt i AFP bedrift tre av de siste fem årene 1952 ansatt i AFP bedrift fire av de siste seks årene 1953 ansatt i AFP bedrift fem av de siste syv årene 1954 ansatt i AFP bedrift seks av de siste åtte årene 1955 ansatt i AFP bedrift syv av de siste ni årene På uttakstidspunktet vært sammenhengende ansatt i AFP bedrift(er) de siste tre årene. Ingen karenstid på bedriften

19 Tjenestepensjon? Kompensasjonstillegg AFP-påslag AFP- påslag Folketrygddelen Opparbeides med 0,314% av lønn inntil 7,1G ( kroner) Opparbeides til og med det året den enkelte fyller 61 år Ingen delvis utbetaling Utbetales med kroner mer i året før fylte 67 år

20 AFP påslag - overgangsregler Født Prosent % % % % %

21 Ny AFP Kompensasjonstillegg Fast referansebeløp - ( kroner pr 1. januar 2011) Utbetales til årskull som er født før 1963 Livsvarig Reguleres ikke under utbetaling Skattefritt

22 Ny AFP Kompensasjonstillegget Født Størrelse Født Størrelse

23 Ny AFP Eksempel på AFP AFP og folketrygd fra 62 år Folketrygddelen % AFP- påslag % Kompensasjonstillegg % Sum AFP før fylte % Alderspensjon ved fylte 67 Folketrygddelen % AFP-påslag % Kompensasjonstillegg % Sum pensjon etter fylte % Forutsetninger gift person, født 1954, lønn kroner

24 Ny AFP Eksempel på alderspensjon for ulike årskull, lønn kroner Pensjoneringsalder Folketrygddelen 37 % 49 % 35 % 48 % 33 % 47 % 31 % 44 % AFP 10 % 14 % 9 % 12 % 7 % 10 % 7 % 10 % Sum 47 % 64 % 43 % 61 % 40 % 57 % 38 % 53 % Gammel folketrygd 51 % 51 % 51 % 51 % I tillegg kommer kroner før fylte 67 i ny AFP

25 Ny AFP Fleksibelt uttak av pensjon fra 62 år Krav for uttak av alderspensjon før 67 år: - pensjonsbeholdningen må være stor nok til at pensjonen ved fylte 67 år tilsvarer full garantipensjon. Ikke krav om å slutt i arbeid Pensjon og arbeidsinntekt kan kombineres fritt uten Pensjon og arbeidsinntekt kan kombineres fritt uten avkorting av pensjonen

26 Ny AFP Regulering Før pensjonsuttak: - Folketrygden, AFP påslag og kompensasjonstillegget reguleres i samsvar med lønnsveksten Etter pensjonsuttak - Folketrygd og AFP reguleres med lønnsveksten fratrukket 0,75%

27 Ny AFP Forholdet til uførepensjon Den som mottar full uførepensjon har ikke rett til AFP Den som ved fylte 62 år mottar delvis uførepensjon Den som ved fylte 62 år mottar delvis uførepensjon må velge ordning før de fyller 62 år.

28 Ny AFP Finansiering Staten skal betale 1/3 av ordningens kostnader Arbeidsgivere betaler premie til ordningen Egenandel av pensjonsutbetalingen bortfaller Kompensasjonstillegget finansieres fullt ut av Staten.

29 Tjenestepensjonene j Ny tjenestepensjon

30 Ny tjenestepensjon Banklovkommisjonens k mandat "Nye lovregler l om alderspensjon i tjenestepensjonsordningene t j bør kunne vedtas slik at de kan tre i kraft fra 1. januar 2011." Departementet ber om at Banklovkommisjonen tar med følgende i sin utredning: - Alleårsopptjening - Delingstall (levealdersjustering) - Beregnet folketrygd i lov om foretakspensjon - Nytt opptjeningssystem (hybrid) nye pensjonsprodukter - Alderspensjonens varighet - Regulering av løpende pensjoner - Overgangsordninger - Fleksibel pensjonsalder Kun alderspensjon som inngår i mandatet Det bes om at Banklovkommisjonen avgir en utredning innen j g g 30. april 2010.

31 Ny tjenestepensjon Hva vil banklovkommisjonen IKKE levere i første runde (til 2011)? Ingen ny modell for beregnet folketrygd - Ingen endring av pensjonsplanene pr Ingen endring i bedriftens kostnadsbilde på kort sikt Delingstall ikke aktuelt for tjenestepensjoner (ikke foreløpig i alle fall) Nye pensjonsprodukter (hybrider) fortsatt aktuelt, men trolig ikke til 2011

32 Ny tjenestepensjon Hvilke endringer tror vi kommer for ytelsesordningene (fra 2011)? 1. Fleksibelt uttak etter 62 år 2. Fleksibelt opptjening etter 62 år 3. Løsninger for årgangen prioriteres først Antagelig ingen endringer foreløpig i bedriftenes pensjonsplaner. Det blir derfor heller ingen endring i bedriftens pensjonskostnader.

33 Ny tjenestepensjon Hvilke endringer tror vi kommer for innskuddsordningene? Innskuddspensjon er i utgangspunktet godt tilpasset hovedprinsippene i ny folketrygd, men noen endringer vil komme Fleksibelt uttak fra 62 og videre opptjening Endrede inntektsgrenser - Bunnfradraget forsvinner, sparing fra første krone? - Knekkpunkt ved 7,1 G som i folketrygden? Økte sparesatser - Er sparing på 8% av lønn over 7,1 G nok? Endret utbetalingsperiode - Er 10 års pensjon nok? Fra 62 til 72? Neppe!

34 Ny tjenestepensjon Status tjenestepensjoner og reform - de ansatte treffes først Banklovkommisjonen vil levere i flere trinn - Trinn 1: nødvendige tilpasninger for de første kullene - Trinn 2-n: nye løsninger og risikodekninger Fleksibelt uttak kommer Følger folketrygden tjenestepensjoner må tilpasses Videre opptjening på lineært grunnlag for YTP - For '43 til '53 kullene - Overgangsregler gir små økonomiske konsekvenser for bedriftene i en periode, men kan bety mye for de ansatte Hybrid - Ja, men antagelig ikke fra Banklovkommisjonen prioriterer de tidligste pensjonistkullene i leveranse 1 Innskudd får antagelig de største umiddelbare endringene - Sparesatser og knekkpunkt endres - Bunnfradrag blir antagelig frivillig

35 Ny tjenestepensjon Hvilke utfordringer ser bedriftene i lys av pensjonsreformen og AFP? Personalplanlegging - Hvem vil gå av når? Er det de rette som forsvinner? Hvordan beholder vi de vi vil beholde? - Hva har de ansatte krav på? Kostnader - Hva kommer dette til å koste? - Kommer det noen overraskelser? Informasjon og rådgivning - Hvordan skal de ansatte klare å ta fornuftige valg? Vil l d li k b ll ø ål - Vil personalavdelingen kunne besvare alle spørsmålene fra de ansatte?

36 NAV setter sluttbrukeren i fokus, og har en plan for å møte den økte pågangen i året som kommer Din pensjon med nytt regelverk tilgjengelig NAV Ny pensjon åpnes Oppstart informasjonskampanje Informasjonsbrev sendes ut Mulig å søke ny alderspensjon i Din pensjon Første søknadsfrist pensjon på nytt regelverk Desember Januar Februar/mars Mars Mai August Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no

37 Informasjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? - For bedriften - For de ansatte

38 Informasjon Informasjon til kunder og samarbeidspartnere Bedrift & Pensjon - Hyppigere utsendelser enn normalt Seminarer - Dobling i antall kundeseminarer i Egne AFP-seminarer

39 Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Løsningen Innholdet Synl iggj øring Bedriftsbetalte ordninger - Pensjon, engangserstatninger, helse Privatengasjement - Fripoliser, fondssparing, livrenter, bank Ba asis s In forma jon Oppstart Kontinuitet Velkomstbrev på e-post dette får du hos oss Nyhetsbrev på e-post holde ansatte oppdatert Produk kte r Enkelt kjøp av de produktene man har behov får -Nett - Kundesenter Tilleg gg Perso onlig rådgiv vnin g Individuell rådgivning om behov for sparing og plassering ut over de ytelsene du er sikret gjennom bedriftens pensjonsordning Hjelpe til slik at den enkelte er i best mulig stand til sikre seg og sin familie i tilfelle sykdom, uførhet eller dødsfall.

40 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Bedrifter Personer Forberedelser til pensjonsreformen i Storebrand Informasjon Produkt- og systemløsninger Informasjonsplan Nyhetsbrev Kurs og seminarer Produkt- og systemmessige tilpasninger i tråd med nytt regelverk Utvikle nye produktløsninger Pensjonsopplysningen på nett Rådgivning Ressurser og bemanning Individuell rådgivning til kundene Analyser av omfanget av endringene og ressursbehov Rådgivning på telefon via kundesenter Etablere nettbaserte rådgivningsverktøy NAV-brev Nyhetsmail Banklovkommisjonen Bedrift & Pensjon Pensjonsreform utsendelse Nyhetsmail Frist melding NAV Nyhetsmail Pensjonsreform utsendelse Varsling om ev prisendring Stortingsbehandling Nyhetsmail Bedrift & Pensjon Oversikt over antall personer som kan ta ut pensjon fra 2011

41 Egen hjemmeside - for bedrift og ansatte

42

43 Storebrand skal være Nordens fremste og mest respekterte samarbeidspartner innen langsiktig sparing og forsikring

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer