Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard"

Transkript

1 Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1

2 Pensjon Alderspensjon i folketrygden fra NAV 4 2

3 Tidslinje Aldersgrense 70 år Alderspensjon i folketrygden Inntekt Alderspensjon fra SPK 62 år 67 år død AFP AFP 5 Hovedpunkter i alderpensjon fra folketrygden (NAV) Valgfritt uttakstidspunkt fra fylte 62 år senest fra fylte 75 år Vilkår for å ta ut pensjonen før fylte 67 år er at nivået ved uttak minst tilsvarer minste pensjonsnivå ved fylte 67 år Uttaksgrad Pensjonen kan tas ut med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100% Uttaksgraden kan endres 1 gang per år Man kan når som helst stoppe pensjonen eller velge 100% uttaksgrad Du kan jobbe så mye du vil ved siden av uten avkorting i pensjonen Opptjening fortsetter ved fortsatt inntekt Nøytralitet og levealdersjustering Ivaretas med forholdstall 6 3

4 Alderspensjon i folketrygden fra NAV Opptjening Gjelder fullt ut: født før 1954 Gjelder delvis: født Folketrygdens alderspensjon (gammel opptjening) Sivil status Grunnpensjon Grunnbeløp, G Trygdetid, 40 år Alderspensjon fra NAV Tilleggspensjon 45% før % etter 1992 Pensjonsgivende inntekt 1G 6G 1/3 av 6G 12G P = (lønn G)/G Poengtall Sluttpoengtall 20 beste år Poengår, 40 år Pensjonstillegg 8 4

5 Pensjon Opptjening i folketrygden År Årslønn Poengtall , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Grunnbeløp Folketrygdens alderspensjon uten forholdstall 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt Inntekt

6 Forholdstall Brukes for å beregne årlig pensjon Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no År Mnd ,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,049 1, ,015 1,020 1,026 1,031 1,037 1,044 1, ,011 1,016 1,021 1,027 1,033 1,039 1, ,006 1,011 1,016 1,022 1,028 1,035 1, ,001 1,006 1,011 1,017 1,023 1,030 1, ,996 1,001 1,007 1,012 1,019 1,025 1, ,992 0,997 1,002 1,008 1,014 1,021 1, Kilde: nav.no Fleksibelt uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Basispensjon Forholdstall 1,340 1,169 1,055 0,889 Årlig pensjon Eksempel 1953-kullet, årlig inntekt , - Forholdstallet gjenspeiler antatt gjenværende leveår for årskullet 6

7 Totalt utbetalt pensjon Fleksibelt og nøytralt uttak Uttak 62 Uttak 65 Uttak Alder 13 - Eksempel 1953-kullet, Sluttpoengtall 4,68 (tilsvarer lønn på kr ) - Totalt utbetalt pensjon er uavhengig av uttaksalder - Forutsetter at antakelsen om levealder stemmer Alderspensjon i folketrygden fra NAV Opptjening Gjelder fullt ut: født etter 1962 Gjelder delvis: født

8 Innføring av ny opptjeningsmodell 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagens opptjeningsmodell Ny opptjeningsmodell 15 Hovedprinsipper Årlig opptjening: 18,1 % av all inntekt opp til 7,1 G (kr ) Pensjonsbeholdning: Årlig opptjening + regulering av forrige års opptjening bygger opp pensjonsbeholdningen Utbetaling: Pensjonsbeholdning deles på antatt gjenstående leveår (benytter delingstall) 16 8

9 Delingstall Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å beregne årlig utbetalt pensjon Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Prognoser på delingstallene finnes på nav.no Fleksibelt uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Beholdning Delingstall 20,06 17,63 16,02 13,63 Årlig pensjon Eksempel 1963-kullet, årlig inntekt , 39 års opptjening ved 62 år 9

10 Regulering 19 Regulering av alderspensjon Under opptjening -> reguleres i takt med lønnsveksten, G-reguleres Under utbetaling -> reguleres høyere enn prisvekst, men lavere enn lønnsvekst Under utbetaling -> I praksis: Reguleres først med lønnsvekst deretter - 0,75% av regulert beløp som er lik: Regulering = lønnsvekst x 0,9925 Minste pensjonsnivå har en litt bedre regulering 20 10

11 Regulering Under opptjening G-regulering Regulering Under utbetaling Lønnsvekst x 0, år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år Under opptjening Under utbetaling Hovedside pensjon 11

12 Hovedside Din pensjon 12

13 Statens pensjonskasse ALDER BOLIG BARN AFP EKTEFELLE OVERFØRINGSAVTALE TRYGGHET UFØR PERMISJON FORSIKRING FLEKSIBILITET Mer enn god pensjon 26 13

14 Boliglån 27 Søk boliglån her 14

15 Boliglån i SPK Hvem kan søke: Yrkesaktive medlemmer og pensjonister i Statens pensjonskasse Hvor mye kan du låne: Inntil 1,7 millioner per SPK-medlem i husstanden Hva kan du låne til: Kjøp av bolig, refinansiering, modernisering, skifteoppgjør Hvilken sikkerhet kreves: Pant i egen bolig innenfor 80% av verdien på boligen Det må være den boligen du er registrert bosatt i. 29 Tidslinje Aldersgrense 70 år Alderspensjon i folketrygden Inntekt Alderspensjon fra SPK 62 år 67 år død AFP AFP Aldersgrense 70 år Inntekt AFP Alderspensjon i folketrygden Alderspensjon fra SPK 62 år 67 år død Alderspensjon fra SPK 30 15

16 AFP Avtalefestet pensjon 31 Vilkår Det må foreligge tariffavtale om AFP I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet 10 poengår i folketrygden, eller 10 års medlemskap i SPK eller annen offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år 32 16

17 Tidslinje Prosent av lønn - Levealdersjustering - Individuell garanti til og med 1958-årskullet 66 % AFP-tillegg AFP med folketrygdens regelverk AFP med SPKs eller folketrygdens regelverk Alderspensjon fra SPK Alderspensjon fra folketrygden Garantert pensjonsnivå 62 år 65 år 67 år Alder - Ingen levealdersjustering - Kan ikke kombineres med alderspensjon i folketrygden 33 Uttak Ved delvis AFP må en fratre minimum 10 %, maksimum 40 %, av en 100 % stilling (Jobbe minst 60% stilling ved overgang til AFP) Uttak av delvis AFP skjer etter arbeidsgivers samtykke De som har delvis uførepensjon kan ta ut AFP for reststillingen 34 17

18 AFP og inntekt Graden bestemmes av forholdet mellom tidligere og forventet inntekt Etterbetaling kr Oppgitt inntekt kr Krav Toleransebeløpet er et slingringsmonn i forhold til oppgitt forventet inntekt 35 Eksempel AFP Opptjening i folketrygden Poengår 15 / 25 Sluttpoengtall 4,68 Gift/samboer Opptjening i SPK Pensjonsgrunnlag: Full opptjening år år Folketrygdens regelverk SPK's regelverk (66 %)

19 Alderspensjon 37 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Brutto SPK 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 38 19

20 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Sluttlønn i 100 % stilling Pensjonsgivende tillegg Gjennomsnittlig deltid Tjenestetid Maks grunnlag er 12 G = kroner Tar hensyn til tidligere perioder med høyere lønn Pensjonsgrad Gjennomsnittlig stillingsstørrelse av årene med medlemskap 66 % Forholdstall 39 Eks. gjennomsnittlig stillingsstørrelse Faktisk tjenestetid År Mnd Dag Deltids% Perioder Tellende tjenestetid Fra Til Deltid År Mnd Dag

21 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Medlemskap Tjenestetid Pensjonsgrad Tid medregnet under permisjonsavtalen 66 % Tid medregnet under overføringsavtalen Forholdstall Full opptjening er 30 år 41 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Kan ta ut delvis alderspensjon Ingen minste pensjonsgrad Pensjonen graderes i forhold til reststillingen og den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen 66 % Forholdstall 42 21

22 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad 66 % Forholdstall Garantert bruttonivå før levealdersjustering Bruttonivået levealdersjusteres ved at man deler på et forholdstall Benytter samme forholdstall som i NAV Fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no Forholdstallet begrenses nedad til 1, Eksempel Pensjonsgrunnlag: Lønn: kroner Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 100 % Pensjonsgrunnlag: x 100 % = kr Tjenestetid: 30 år Pensjonsgrad: 100% Forholdstall: 1,

23 Eksempel Pensjonsgrunnlag Tjenestetid 30/30 Pensjonsgrad 100 % Brutto alderspensjon (62,56 %) 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall 1,055 Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 45 Samordning Alderspensjon fra NAV og SPK samtidig ved fylte 67 år 46 23

24 Samordning av alderspensjon Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Samlet pensjon Netto tjenestepensjon Folketrygd Før individuell garanti Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 47 - Folketrygden utbetales alltid i sin helhet - SPK beregner et samordningsfradrag for å finne sin andel av pensjonsutbetalingen Samordningsfradrag Samordningsfradrag for grunnpensjon Fradrag = 75 prosent av grunnbeløpet, men avkortes i forhold til opptjeningstid gjennomsnittlig stillingsstørrelse Samordningsfradrag for tilleggspensjon Fradrag = tilleggspensjonen, men avkortes i forhold til opptjeningstid inntekter som ikke er pensjonsgivende i SPK. Eksempler på inntekter som holdes utenfor samordningsfradraget: overtid ikke-pensjonsgivende tillegg bonuser Samordningsfradragene skal levealdersjusteres med forholdstallet som gjelder ved uttak av tjenestepensjonen 48 24

25 Samlet pensjon før individuell garanti Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Netto tjenestepensjon Folketrygd Før individuell garanti Samlet alderspensjon (64,23 %) Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 49 Individuell garanti Født til og med

26 Individuell garanti Årskullene til og med 1958 er garantert 66 % av pensjonsgrunnlaget Forutsetter 30 års opptjening Forutsetter samtidig uttak av alderspensjon i folketrygden og Statens pensjonskasse fra fylte 67 år Ved mindre enn 30 års opptjening gis en forholdsmessig garanti Eksempel: 15 års opptjening gir en garanti på 33 % 51 Samlet pensjon Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Netto tjenestepensjon Folketrygd Individuell garanti Samlet alderspensjon (66,00 %) Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 52 26

27 Individuell garanti 100% 80% 60% 62,56% 64,23% 66,00% 40% 20% 0% Brutto før samordning Samlet etter samordning Samlet med individuell garanti 53 Alderspensjon og inntekt 54 27

28 Inntekt ved siden av 1. Inntekt fra privat sektor - påvirker ikke pensjonen 2. Pensjonistlønn - påvirker ikke pensjonen - Timesatsen er for tiden på kr 180 per time 3. Stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning påvirker pensjonen 55 Hva hvis du ønsker å jobbe til du er 67 år og ta ut alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år 56 28

29 Litt mer om samordning Fra avtalen etter lønnsforhandlingene 2009: Beregning av tjenestepensjon herunder samordning med alderspensjon i folketrygden skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV 57 Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Figuren illustrerer samlet pensjon fra fylte 67 år ved forskjellige uttakstidspunkt i folketrygden. SPKs utbetaling ved fylte 67 år er uavhengig av uttakstidspunkt i folketrygden 58 29

30 Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66%) Samordningsfradrag Alderspensjon fra NAV Forholdstall ved 62, 65 år og 67 år 1,340/1,169/1,055 NAV 62 år SPK 67 år NAV 65 år SPK 67 år NAV 67 år SPK 67 år Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto pensjon Alderspensjon fra NAV Individuell garanti = Samlet pensjon Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Blå graf: Uttak i folketrygden ved 62 år og uttak i SPK ved 67 år Samlet utbetaling Rød graf: Uttak i både folketrygden og SPK ved 67 år Samlet utbetaling

31 Hva hvis du ønsker å jobbe lenger enn til 67 år og vente med NAV til du slutter i jobb 61 Effekten av å utsette uttak av pensjon Figuren illustrerer samlet pensjon ved forskjellige uttakstidspunkt. SPKs andel av den totale pensjonen synker jo lenger man utsetter uttaket. Folketrygdens andel øker SPK Folketrygd 0 Folketrygd 67 SPK 67 Folketrygd 68 SPK 68 Folketrygd 69 SPK 69 Folketrygd 70 SPK

32 Effekten av å utsette uttak av pensjon Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66%) Samordningsfradrag Alderspensjon fra NAV Forholdstall ved 67/68/69/70 1,055/0,999/0,944/0, år 68 år 69 år 70 år Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Alderspensjon fra NAV Garantitillegget = Samlet pensjon Forholdstallet i Brutto tjenestepensjon begrenses nedad til 1,000 - Forholdstallet i samordningsfradraget har ingen nedre begrensning Effekten av å utsette uttak av pensjon Rød graf: Uttak både i folketrygden og SPK ved fylte 67 år Samlet utbetaling Blå graf: Uttak både i folketrygden og SPK ved fylte 70 Samlet utbetaling

33 Valgmuligheter Alternativ Alternativ A 100 % 100 % 66,00 % Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV Alternativ B 137,68 % 137,68 % 55,82 % Inntekt Alderspensjon NAV Alderspensjon SPK Alternativ C 54,87 % 66 % 66,00 % AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV Alternativ D 137,68 % 66,00 % 59,86 % Inntekt Alderspensjon NAV AFP AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV 65 Min side 33

34 Pensjonsoversikt 34

35 Uførepensjon Uførepensjon til å leve av Hvis du blir arbeidsudyktig, sikrer uførepensjon deg og dine økonomisk trygghet. Uførepensjon gis til deg som blir arbeidsufør på grunn av skade eller sykdom. Det har ingen betydning hva som er årsaken til at du blir ufør eller om uførheten er varig eller midlertidig. 35

36 Forløpet ved mulig uførhet Delvis eller helt bortfall av arbeidsinntekt Sykepenger Arbeidsavklaringspenger (AAP) Uføretrygd NAV Uførepensjon SPK Dagens uførepensjon Pensjonsgrunnlag Ordinær sluttlønn Pensjonsgivende tillegg 66% Maksimalt pensjonsgrunnlag er 12 G = kroner Stillingens størrelse ved sykmelding Tjenestetid Tjenestetid til aldersgrensen Pensjonsgrad Folketrygd 36

37 Ny uførepensjon fra SPK fra 2015 Påslagsmodell Tar ikke lenger hensyn til hvor stor pensjon du får i folketrygden Beregnes som en prosent av lønn Avkortes hvis tjenestetid er mindre enn 30 år Ny uførepensjon fra % av 1G (85 245) 3% av lønn opp til 6G ( ) 69% av lønn 6G til 12G ( ) Tjenestetid Pensjonsgrad Folketrygd 74 37

38 Ny uførepensjon eksempel 25% av 1G (85 245) % av lønn Folketrygd Etterlattepensjon 76 38

39 Etterlattepensjon i SPK Når et medlem av SPK dør: Etterlatt ektefelle eller registrert partner har rett til ektefellepensjon Fraskilte kan også ha rett Samboere har ikke rett Utbetales ikke dersom: Medlemmet dør innen 1 år etter tilsetting eller at ekteskap ble inngått hvis dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av ved tilsettingen eller vielsen og som en av ektefellene må antas å ha kjent til. 77 Vilkår - Fraskilte Følger gjeldende ekteskapslov. Vilkår for rett til ektefellepensjon for fraskilte: Ekteskapet må ha vart i minst 10 år Den fraskilte må ha vært minst 45 år ved skilsmissen Avdøde må ha vært medlem i SPK før skilsmissen fant sted Den fraskilte kan ikke ha giftet seg på nytt Retten til ektefellepensjon kan være fraskrevet ved skilsmisse Dersom retten er fraskrevet vil pensjonen likevel utbetales dersom det ikke finnes andre pensjonsberettigede 78 39

40 Ektefellepensjon Ulike regler Bruttoregler Nettoregler Ektefellepensjon utgjør 60% av den alderspensjonen medlemmet hadde eller ville fått ved aldersgrensen Ektefellepensjon utgjør 9% av pensjonsgrunnlaget A. Inntektsprøvd B. Ikke inntektsprøvd 79 Ektefellepensjon Du ble medlem Ektefelle født Type ektefellepensjon Etter Når som helst 9% netto Før Etter % netto men etter Før ,6% (behovsprøvd) Før (mann) Før ,6% (ikke behovsprøvd) og gift før Før (kvinne) Før og gift før ,6% (ikke behovsprøvd) for tjenestetiden etter ,6% (behovsprøvd) for tjenestetiden før 1994 Hvis ingen av disse gir JA på alle datoer skal det utbetales 9% netto etterlattepensjon

41 Barnepensjon Utgjør 15 % av avdødes pensjonsgrunnlag Avkortes dersom avdøde ikke hadde full opptjening Utbetales til barnet er 20 år Ingen inntektsprøving Ingen samordning 81 Mer informasjon Kontaktinformasjon Kundesenteret: Pensjon, Pensjonskalkulator på Boliglån, 82 41

42 Du lever godt med oss 83 42

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer