Innhold. Innledning... 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Innledning... 25"

Transkript

1 Innhold Innledning Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall Innledning Tre hovedpilarer Folketrygden Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold Individuell sparing og forsikring Kapittel 2 Alderspensjon Folketrygden Innledning Grunnbeløpet i folketrygden Folketrygdens fordelingsprofil Samfunnsutvikling og nye utfordringer Arbeidet med pensjonsreformen Hovedpunktene i pensjonsreformen Bakgrunn og historikk Ny regulering av løpende alderspensjon Levealdersjustering av folketrygdens alderspensjon Fleksibel alderspensjon Nye opptjeningsregler Folketrygdens alderspensjon opprinnelige opptjeningsregler Hvem omfattes av opprinnelige opptjeningsregler?... 44

2 alt du trenger å vite om pensjon Beregning og sammensetning av alderspensjonen Oversikt Grunnpensjon Tilleggspensjon Hovedregler Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid Besteårsregel Beregning av tilleggspensjon Pensjonstillegg og minste pensjonsnivå Forsørgingstillegg Levealdersjustering og fleksibelt uttak av alderspensjon Pensjonsgrad Pensjonsgivende inntekt etter uttak av pensjon Ny alderspensjon, nye opptjeningsregler Hvem omfattes av nye opptjeningsregler? Beregning av alderspensjonen Pensjonsopptjening ved pensjonsgivende inntekt Pensjonsopptjening for særlige grupper Innledning Pensjonsopptjening ved avtjening av førstegangstjeneste: Pensjonsopptjening for dagpengemottakere: Pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid: Garantipensjon Levealdersjustering og fleksibelt uttak av inntektspensjonen Omregning av pensjon ved endring av pensjonsgrad... 64

3 innhold Garanti for opptjente rettigheter pr Felles regler uavhengig av hvilken opptjeningsmodell man tilhører Vilkår for uttak av fleksibel alderspensjon før fylte 67 år Vurdering av uttakstidspunkt Hel eller gradert uttak av fleksibel alderspensjon Fleksibel alderspensjon i kombinasjon med andre ytelser Innledning Fleksibel alderspensjon og sykepenger Fleksibel alderspensjon og arbeidsavklaringspenger (AAP) Fleksibel alderspensjon og delvis uførepensjon Fleksibel alderspensjon og dagpenger Fleksibel alderspensjon og AFP offentlig sektor Fleksibel alderspensjon og AFP privat sektor Fleksibel alderspensjon og gjenlevendepensjon Regulering av alderspensjon Tips og kommentarer Tjenestepensjon Innledning Privat sektor Tjenestepensjonsordninger i endring Obligatorisk tjenestepensjon Innskuddspensjon innskuddsbasert tjenestepensjon Fordeling av risiko og forutsigbarhet Vilkår... 80

4 10 alt du trenger å vite om pensjon Vilkår for medlemskap Vilkår for uttak av alderspensjon Beregning av innskuddsbasert alderspensjon Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg Innskuddsfritak ved uførhet Pensjonskapitalbevis ved fratreden Arv på innskuddspensjonskapitalen Tips og kommentarer Foretakspensjon ytelsesbasert tjenestepensjon Fordeling av risiko og forutsigbarhet Vilkår Vilkår for medlemskap Vilkår for uttak av alderspensjon Beregning av ytelsesbasert alderspensjon Ytelsesnivå Medlemstid Sluttlønnsprinsipp Regulering av løpende pensjon Fripolise ved utmelding før uttak av pensjon Forslag til nye regler om fripoliser Konsekvenser av overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon Omdanning til innskuddspensjonsordning og lukking «Pensjonskompensasjon» ved endring fra ytelsesordning til innskuddsordning Utkast til lov om nye tjenestepensjonsprodukter i privat sektor... 96

5 innhold Fordeling av risiko og forutsigbarhet Beregning av ny «hybrid» tjenestepensjon Alderspensjonens varighet Regulering av løpende pensjoner Fremtidige alternativer for tjenestepensjon i privat sektor Utkast til overgangsregler Overgang fra ytelsespensjon til ny hybrid tjenestepensjon Særregler for arbeidstakere født i 1962 eller tidligere Avvikling av ytelsesordningen og omdanning til innskuddspensjonsordning Eksisterende fripoliser Pensjonister Tips og kommentarer Offentlig sektor Tjenestepensjon i endring Vilkår Vilkår for medlemskap Vilkår for uttak av alderspensjonen Beregning av alderspensjonen Bruttogaranti Ytelsesnivå Medlemstid, stillingsstørrelse og pensjonsgrunnlag Sluttlønnsprinsipp Samordningsregler Særlig om samordning mellom offentlig tjenestepensjon og ny AFP i privat sektor Levealdersjustering av bruttopensjonen Levealdersjustering av samordningsfradragene

6 12 alt du trenger å vite om pensjon Levealdersjustering og samordning ved fratreden etter fylte 67 år Individuell garanti Regulering av alderspensjon under utbetaling Oppsatt alderspensjon ved fratreden Tjenestepensjon og arbeidsinntekt Tips og kommentarer Alderspensjon fra private ordninger Innledning Individuell pensjonsordning (IPS) Vilkår Beregning av den individuelle pensjonen (IPS) Skatt Ved død før pensjonskapitalen er utbetalt Tips og kommentarer Kapittel 3 AFP avtalefestet pensjon Innledning AFP i privat sektor Ny AFP-ordning Generelt Nivået på ny AFP sammenliknet med gammel AFP De viktigste individuelle vilkårene i ny AFP Beregning og sammensetning av ny AFP To-nivå-uttak Levealdersjustering av AFP-påslaget Beregning av kompensasjonstillegg Særlige overgangsregler for årskullene Inntekt etter uttak av AFP Spesielt om arbeidstakere i utlandet Samordning av oppsatt offentlig tjenestepensjon med ny AFP

7 innhold Regulering av ny AFP under utbetaling Finansiering Regnskapsføring av ny AFP Ny AFP - konsekvenser for alderspensjonen Tips og kommentarer Gammel AFP-ordning Hvem omfattes av gammel AFP? Vilkår, sammensetning og beregning av gammel AFP Inntekt etter uttak av AFP etter gamle regler Toleransebeløp, ikke fribeløp Etterslepsinntekter Regulering av gammel AFP under utbetaling Gammel AFP konsekvenser for alderspensjonen «Gavepensjon» og andre ytelser fra arbeidsgiver Tips og kommentarer AFP i offentlig sektor statlig og kommunal sektor Generelt AFP i perioden 62 til 65 år Vilkår for rett til AFP i perioden 62 år 65 år Beregning og sammensetning av AFP, perioden år Begrensning på at AFP maksimalt kan utgjøre 70 % av tidligere inntekt AFP i perioden 65 til 67 år Vilkår for rett til AFP i perioden år Beregning og sammensetning av tjenestepensjonsberegnet AFP, perioden år Konsekvenser for alderspensjonen Inntekt etter uttak av AFP Statlig sektor: Kommunal sektor: Tips og kommentarer

8 14 alt du trenger å vite om pensjon Kapittel 4 Pensjonsordninger utenfor skatteloven Innledning Vilkår og retningslinjer Privat sektor Førtidspensjon og gavepensjon Policy, beregning og sammensetning av førtidspensjon Gavepensjon og gammel AFP Gavepensjon og ny AFP Sluttpakke i stedet for gavepensjon? Policy, beregning og sammensetning av sluttpakke Sluttpakke og omstilling Alderspensjon for lønn over 12 G Policy, beregning og sammensetning Offentlig sektor Førtidspensjon og gavepensjon Policy, beregning og sammensetning Gavepensjon og omstilling Alderspensjon for lønn over 12 G Policy, beregning og sammensetning Retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper Hovedpunkter om pensjon for ledere i statlige foretak og selskaper Finansiering av førtidspensjon, gavepensjon og pensjon for lønn over 12 G Forsikret løsning Driftspensjon Avløsning av driftspensjon Kompensasjon i form av økt lønn Uførepensjonsdekning utenfor skatteloven Uførepensjonsdekninger for lønn over 12 G

9 innhold Forsikret løsning Utbetaling direkte til den ansatte Utbetaling til bedriften Uføreforsikring Uførepensjon over drift Etterlattedekninger for lønn over 12 G Kapittel 5 Uføreytelser Innledning Uføreytelser fra folketrygden Innledning Arbeidsavklaringspenger (AAP) Generelt Vilkår Nedsatt arbeidsevne Alder Medlemskap i folketrygden Aktivitetskrav Behov for bistand til å skaffe/beholde arbeid Meldeplikt Beregning av arbeidsavklaringspenger Minsteytelse Særlige regler for unge uføre Barnetillegg og tilleggsstønader Arbeidsavklaringspenger og samtidig arbeid Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av ytelser fra arbeidsgiver Etterlønn, sluttpakke e.l Gavepensjon, førtidspensjon Stønadsperiode Skatt Uførepensjon Generelt

10 16 alt du trenger å vite om pensjon Vilkår Nedsatt inntektsevne p.g.a. sykdom, skade eller lyte Hensiktsmessig behandling og tiltak Alder Medlemskap i folketrygden Beregning og sammensetning av uførepensjonen Særlig om tilleggspensjonen Minsteytelse Forsørgingstillegg Gradering av uførepensjon Uførepensjon og arbeidsinntekt Avkortning for ytelser fra arbeidsgiver Gavepensjon/førtidspensjon Sluttpakke/etterlønn Overgang til alderspensjon Levealdersjusteringen av alderspensjon til tidligere uførepensjonister Uførepensjon og forholdet til ny AFP i privat sektor Skatt Ny uføretrygd Generelt Vilkår Nedsatt inntektsevne p.g.a. sykdom, skade eller lyte Hensiktsmessig behandling og tiltak Alder Medlemskap i folketrygden Beregning av uføretrygden Hovedregel Avkortning for mindre enn full trygdetid Minsteytelse Særregler for unge uføre

11 innhold Barnetillegg Fastsetting og endring av uføregrad Uføretrygd og arbeidsinntekt Avkortning av uføretrygd for ytelser fra arbeidsgiver Skatt Overgangsregler Tips og kommentarer Uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger Innledning Privat sektor Generelt Vilkår Uføregrad Ikke krav om varig uførhet Beregning av uførepensjonen Barnetillegg Eventuell fripolise ved fratreden Tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden Tips og kommentarer Offentlig sektor Generelt Vilkår Ikke krav om varig uførhet Uføregrad Karenstid Særlige regler om alderssvekkelse Særlige regler om overgang til lavere lønnet stilling Beregning av uførepensjonen Bruttogaranti og ytelsesnivå Medlemstid Samordning Beregning fra deltidsansatte

12 18 alt du trenger å vite om pensjon Barnetillegg Oppsatt uførepensjon ved fratreden Innledning Vilkår for rett til oppsatt pensjon Beregning av oppsatt uførepensjon Tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden Tips og kommentarer Uføreytelser fra private ordninger Uførepensjon Uførerente Uføreforsikring Tips og kommentarer Kapittel 6 Etterlattepensjon og livsforsikring Etterlattepensjon Innledning Folketrygden Generelt Vilkår Gjenlevende ektefelle/registrert partner Gjenlevende samboer Gjenlevende fraskilt ektefelle Beregning av ektefellepensjonen Ektefellepensjon og arbeidsinntekt Bortfall av ektefellepensjon ved uttak av egen alders- eller uførepensjon Valget mellom fleksibel alderspensjon og ektefellepensjon Bortfall av ektefellepensjon ved uttak av AFP AFP i offentlig sektor eller gammel AFP i privat sektor Tips og kommentarer Ektefelle/samboerpensjon gjennom arbeidsforhold Privat sektor

13 innhold Generelt Vilkår Beregning av ektefelle- og samboerpensjon Dødsfall etter utmelding av tjenestepensjonsordningen Ektefelle-/ samboerpensjon og arbeidsinntekt Arv på innskuddspensjonskapital Offentlig sektor Generelt Vilkår Personkrets Karensbestemmelse Vilkår for rett til oppsatt ektefellepensjon Beregning av ektefellepensjonen Beregning av netto ektefellepensjon Beregning av brutto ektefellepensjon som er behovsprøvd Beregning av brutto ektefellepensjon som ikke er behovsprøvd Endrede regler for enkemenn Når gjenlevende har egen pensjon Beregning av oppsatt ektefellepensjon Tips og kommentarer Ektefellepensjon fra privat pensjonsordning Barnepensjon Folketrygden Innledning Vilkår Personkrets Medlemskap i folketrygden Beregning av barnepensjon Barnepensjon gjennom arbeidsforhold

14 20 alt du trenger å vite om pensjon Privat sektor Innledning Vilkår Beregning av barnepensjonen Eventuell fripolise ved fratreden? Arv på innskuddspensjonskapital Offentlig sektor Generelt Vilkår Beregning av barnepensjon Beregning av oppsatt barnepensjon Barnepensjon fra privat pensjonsordning Livsforsikring gjennom arbeidsforhold Innledning Privat sektor Gruppelivsforsikring Livsforsikring i stedet for etterlattepensjon Gruppelivsdekningens størrelse Fortsettelsesforsikring Medforsikret ektefelle Offentlig sektor Vilkår Gruppelivsforsikringens størrelse Varierende mulighet for fortsettelsesforsikring Privat livsforsikring Kapittel 7 Pensjon og skatt Innledning Alderspensjon og AFP Særskilt skattefradrag for pensjonister Kan det «lønne seg» skattemessig å ta ut pensjon i tillegg til lønn?

15 innhold Uførepensjon Skattebegrensning Særfradrag Kapittel 8 Indeks

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Innhold. Forord. Del I: LÅN OG SPARING Kapittel 1 Grunnleggende sammenhenger i finans. Kapittel 2 Finansmarkedene. Måling av avkastning.

Innhold. Forord. Del I: LÅN OG SPARING Kapittel 1 Grunnleggende sammenhenger i finans. Kapittel 2 Finansmarkedene. Måling av avkastning. Innhold Forord Del I: LÅN OG SPARING Kapittel 1 Grunnleggende sammenhenger i finans Måling av avkastning Nominell avkastning Reell avkastning Effektiv avkastning Tidsvektet avkastning Pengevektet avkastning

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer