Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv"

Transkript

1 Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011

2 Ny folketrygd innført Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet siden innføring av folketrygden i mars

3 Pensjonsreformen vil gjelde hele pensjonssystemet Folketrygden Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP i privat sektor Tjenestepensjon i privat sektor Offentlig tjenestepensjon og AFP Skatteregler 31. mars 2011 Foto: Arbeidsdepartementet 3

4 Eldrebølgen Viktig med: Høy yrkesdeltakelse God produktivitet Kompetent arbeidsstyrke Kilde: SSB 4. februar

5 NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne seg! Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år Levealderjustering Ny opptjeningsmodell Regulering 31. mars

6 F L E K S I B I L I T E T Fleksibelt uttakstidspunkt mellom 62 og 75 år Gradert uttak Uttak av pensjon kan kombineres med videre arbeid Skal stimulere til å stå lenger i arbeid

7 G A M M E L M O D E L L L ø n n T j e n e s t e p e n s j o n * A F P A l d e r s p e n s j o n f r a f o l k e t r y g d e n 62 år 67 år 77 år livsvarig *evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP)

8 N Y M O D E L L L ø n n Evt heltid eller deltid L ø n n T j e n e s t e p e n s j o n A F P T j e n e s t e p e n s j o n * A F P A l d e r s p e n s j o n f r a f o l k e t r y g d e n 62 år 67 år 77 år livsvarig *evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP)

9 Levealdersjustering Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået 31. mars

10 Innfasing av nye opptjeningsregler 100% 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ny opptjeningsmodell Gammel opptjeningsmodell Årskull 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1963-kullet bare nytt system 1953-kullet bare gammelt system Innfasing årskullene 1954 til 1962 Kilde: Arbeidsdepartementet 31. mars

11 Ny opptjeningsmodell - folketrygd Pensjon tjenes opp med 18,1 pst. av inntekt opp til 7,1 G per år Alle år skal telle like mye Pensjon tjenes opp mellom 13 og 75 år Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning Opptjente rettigheter reguleres med lønnsveksten Inntektspensjon under utbetaling Reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75% Garantipensjon - Sikrer et minstenivå for alle, tilsvarende tidligere minstepensjon 31. mars

12 Pensjonsbeholdning ny modell Oppbygging av pensjonsbeholdning: Opptjeningsprosent 18,1 % av pensjonsgivende inntekt* + Regulering = Pensjonsbeholdning Årlig pensjonsutbetaling: Pensjonsbeholdningen deles på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Nøytralt uttak 31. mars 2011 * Årets inntekt oppad begrenset av 7,1 G 13

13 K R A V H V I S U T T A K F Ø R 6 7 Å R Pensjonsbeholdningen (inkl. livsvarig del av AFP) må være stor nok til at pensjonen ved fylte 67 år tilsvarer full garantipensjon

14 AFP Avtalefestet pensjon privat sektor 31. mars

15 AFP privat sektor Lønnsoppgjøret 2008 hadde AFP (privat sektor) som hovedsak Lov vedtatt februar Vedtektene kom i mai 2010 Hovedendringer: 1. AFP fra tidligpensjonsordning til å bli en livsvarig tilleggspensjon 2. Kan kombinere uttak av AFP og alderspensjon med videre arbeid Ingen avkorting Alle med rett til å ta ut AFP kan få AFP-pensjon NB! I offentlig sektor vil brutto tjenestepensjon videreføres, sammen med gammel modell for AFP (ref. lønnsoppgjør juni 2009) 31. mars

16 N Y A F P E L L E R G A M M E L Gammel AFP: Start uttak senest Ny AFP: Start uttak eller senere Født i 1944 nov 1948; har kunnet velge før nyttår

17 Hvem har rett til ny AFP? Ansiennitetsvilkår Ved fylte 62 år må den ansatte ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene Overgangsregler Født av siste 5 år av siste 6 år av siste 7 år av siste 8 år 1955 eller senere 7 av siste 9 år Du mister ansiennitet hvis du i løpet av et år Er ansatt i mindre enn 20 prosent stilling Har hovedbeskjeftigelse og/eller høyere lønn i annen bedrift Mer detaljer på 31. mars

18 Hvem har rett til ny AFP? Vilkår på uttakstidspunktet Ansatt og reell arbeidstaker i bedrift som er tilsluttet ordningen På uttakstidspunktet, og i de siste tre årene før dette, må du sammenhengende ha jobbet i minst 20 prosent stilling i en bedrift som er med i ordningen 26 ukers slingringsmonn (men må være ansatt og reell arbeidstaker på uttakstidspunktet) Utvides til 52 uker hvis du har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon etc. (må være ansatt på uttakstidspunktet) Dette har bare betydning hvis du i perioden du mottar slike ytelser jobber mindre enn 20 prosent På uttakstidspunktet ha en inntekt, samt inntekt foregående år, som omregnet til årsinntekt overstiger 1 G Mer detaljer på Ta evt. testen og sjekk! 31. mars

19 P E N S J O N, V E N T E L Ø N N O G A N N E N Y T E L S E U T E N M O T S V A R E N D E A R B E I D S P L I K T S I S T E T R E Å R F Ø R F Y L T E 6 2 Å R ( 3-7 ) Arbeidstaker som siste tre år før fylte 62 år har fått utbetalt pensjon, ventelønn eller annen ytelse fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold uten motsvarende arbeidsplikt har ikke rett på AFP. (Som pensjon regnes ikke uførepensjon) Kan ha ytelse som i løpet av ett år ikke overstiger 1,5 G Egne regler hvis stillingsbrøkreduksjon uten tilsvarende lønnsreduksjon er i samsvar med generelt seniorpolitikkprogram Spesielle regler ved oppsigelse eller urettmessig avskjed For detaljerte regler se

20 Ny AFP beregningsmodell Hvor stor blir AFP pensjonen? 0,314 prosent av årets inntekt opptil 7,1 G (gjennomsnittlig grunnbeløp) Inntekt til og med kalenderåret man fyller 61 år teller med Reguleres med lønnsveksten Overgangsregler for årskull født til og med 1947 Husk: AFP-pensjon er ikke en sikret rettighet i vanlig forstand 31. mars

21 Ny AFP uttak I AFP skal levealdersjusteres på samme måte som alderspensjonen i folketrygden Yngre årskull med lang forventet levealder får lavere pensjon på grunn av levealdersjusteringen Nøytralt uttak Utsatt uttak gir høyere årlig pensjon (frem til 70 år) Forholdstall tilsvarende som alderspensjon i folketrygden Ved uttak etter 70 år legges forholdstall for 70 år til grunn 31. mars

22 Ny AFP uttak II Må kombineres med uttak av alderspensjon fra folketrygden Ved uttak før fylte 70 år må AFP tas ut sammen med folketrygden Må fylle krav til uttak før 67 år Nivå garantipensjon - Livsvarig del av AFP regnes med Ikke gradert uttak av AFP kan bare ta ut 100 prosent Samtidig uttak av folketrygdens alderspensjon kan imidlertid være gradert Regulering av AFP-pensjon under utbetaling Reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 prosent Kronetillegget reguleres ikke 31. mars

23 Kanskje det Så kan vi be om 80% arbeidstid og få bedre tid til å kose oss på hytta. B E H O V F O R R Å D & I N F O Husk! Du er ikke den ansattes finansielle rådgiver

24 N A V S P E N S J O N S K A L K U L A T O R deterdinpensjon.no (NAV)

25 Ny søknadsprosess for ny AFP Søknad sendes elektronisk via NAV Må søke alderspensjon i Folketrygden samtidig (For skjema papir afp.no) AFP-søker Bedrift gir opplysninger om arbeidsforhold (Altinn) Fellesordningen for AFP NAV gir opplysninger til Fellesordningen om trygdehistorikk Fellesordningen godkjenner/avslår NAV beregner og utbetaler Arbeidsgiver NAV 31. mars

26 Hvem betaler for ny AFP? Statens tilskudd skal utgjøre 1/3 av pensjonen Kompensasjonstillegget dekkes fullt ut av staten Bedriftene skal betale premie beregnet ved prosentsats av ansattes inntekt mellom 1 og 7,1 G Betaler premie til og med det året den ansatte fyller 61 år Ikke egenandeler for ny AFP I tillegg skal bedriftene skal betale for gammel AFP frem til utbetalingene fra denne ordningen er faset ut i 2015 Stykksats (differensiert etter antall timer) Egenandeler 31. mars 2011 Foto: Arbeidsdepartementet 33

27 Vedtatt premienivå 2011 Gammel AFP pr. mnd (30 t + / t / 4-19t ) Egenandel (raskt synkende - ett årskull går ut hvert år) Ny AFP lønn 1G 7,1 G / 270 / 235 varierer / 105 / 92 varierer 1,40 % Fellesordningen har lagt ut informasjon: 31. mars

28 To separate fakturaer - gammel og ny AFP Fellesordningen sender nå fakturaene for 1. kvartal 2011 Premiefaktura for gammel AFP ble sendt ut for 1-2 uker siden Premiefaktura for ny AFP sendes ut i tre puljer, den første gikk i forrige uke Begge skal betales Dette er første utsendelse etter omleggingen av AFP Informasjon om premie for AFP 25. mars

29 31. mars

30 U T F O R D R I N G E R Hvordan skal disse ytelsene tilpasses pensjonsreformen? Sykepenger / arbeidsavklaringspenger Dagpenger Uførepensjon

31 N Y A F P Kan ha inntil 52 uker med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller uførepensjon siste tre år før uttak De som har mottatt uførepensjon etter 62 år kan ikke få ny AFP Særregler for Kan kombinere arbeid og AFP For detaljerte regler se

32 Midlertidige tilpasninger fra Sykepenger / arbeidsavklaringspenger/ dagpenger Lagt frem i statsbudsjettet for 2011 Viderefører aldersgrenser Særregler for dagpengemottakere over 64 år oppheves Kan motta alderspensjon og ny AFP (privat sektor) samtidig med korttidsytelser Varsler høringsnotat våren 2011 Uheldig at varig løsning ikke er klar 31. mars

33 Midlertidige tilpasninger fra Uførepensjon Prop 82 L ( ). Lov vedtatt juni 2010 Fortsatt uførepensjon frem til 67 år Omfattes av de generelle reglene om levealdersjustering Sum av alderspensjon og uførepensjon ikke overstige 100 prosent 31. mars

34 Hva med pensjonsreformen og uførepensjonen i folketrygden? NOU 2007:4 Uføreytelsen Beregningsmodell Tildelingsregler Alderspensjon til uføre Lovforslag ventes før påske 31. mars

35 Mulig ny beregningsmodell for uførestønad (forslag NOU 2007:4) Ikke lenger koblet mot alderspensjon Likner korttidsytelsene Beregnes som prosentandel av tidligere inntekt (66%) Tidligere inntekt beregnes som gjennomsnittet av inntekten i de beste 3 av de siste 5 årene før uførhet Tak på inntektsgrunnlaget 6G Skattlegges som lønn 31. mars

36 S A M S P I L L Tjenestepensjonene skal bygge opp under pensjonsreformen

37 T J E N E S T E P E N S J O N E R Nytt regelverk Fase 1 NOU 2010: 6 og Prop. 6 L ( ) Tidlig uttak fra 62 år Eller vente med å ta ut pensjon til man er 75 år Gradert uttak Man kan starte uttak av tjenestepensjon samtidig som man fortsetter å arbeide. Lettere å tilpasse innskuddspensjon enn ytelsespensjon

38 O P P T J E N I N G Opptjening av pensjon fortsetter så lenge man er i jobb For ytelsespensjon er det spesielle regler

39 A F P Til nå har det vært mulig å la ansatte som gikk av med AFP være med i bedriftens pensjonsordning I nytt system må man ut av tjenestepensjonsordningen når man slutter i jobb (overgangsregler for de som er født før desember 1948)

40 F A S E 2 B A N K L O V K O M M I S J O N E N E R L I N G S E L V I K Leverer rapport sommer 2011

41 B E D R I F T E N E S T I L P A S N I N G A V T J E N E S T E P E N S J O N

42 V A L G F R I H E T Ny valgfrihet for den ansatte hva med bedriften? Forutsigbarhet Fleksibilitet

43 H U S K Ønsker en ansatt å f.eks endre stillingsbrøk / å jobbe lenger må dette avklares med arbeidsgiver på samme måte som tidligere

44

45 R E D U S E R T A R B E I D S T I D? Kan skape muligheter og utfordringer Les mer på:

46 H V A M E D D E B E D R I F T S F A S T S A T T E A L D E R S G R E N S E N E? Hva svarer vi Inger som gjerne vil jobbe videre?

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer