Fremtidens tjenestepensjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fremtidens tjenestepensjoner"

Transkript

1 Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014

2 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds pensjon 21% Innskuddspensjon 91% Ytelsespensjon 79% Ytelsespensjon Mange ytelsesordninger er lukket Kilde: Finans Norge / Prop. 199 L ( ), Tall privat sektor ikke inkl. pensjonskasser

3 S A M L E D E F O R S I K R I N G S - F O R P L I K T E L S E R Milliarder Ytelse Fripoliser Innskudd P.kap.b. Kilde: Finans Norge / Prop. 199 L ( ) Tall privat sektor utgang 2012 eksl. pensjonskasser

4 F R E M T I D E N S P R I V A T E T J E N E S T E P E N S J O N E R Prop. 199 L ( ) Lov om tjenestepensjon Lagt frem 4. oktober 2103 LOV i KRAFT FRA

5 F O R D E L I N G A V R I S I K O O G K O S T N A D E R ARBEIDSGIVER Ny opptjening Dødelighetsrisiko Finansiell risiko Kostnader Allerede opptjente rettigheter FORSIKRINGS- SELSKAP / PENSJONSKASSE ARBEIDSTAKER

6 O P P R E S E R V E R I N G Oppreservering langt liv Bruk av overskudd Flytting - Flyttemarked

7 OTP-loven Innskuddspensjon minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G Tjenestepensjon minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G Ytelsespensjon

8 I N N S K U D D S P E N S J O N SPARING AVKASTNING PENSJONS- BEHOLDNING

9 M A K S I M A L S P A R I N G I N N S K U D D S P E N S J O N Maksimale rammer Knekkpunkt 1 G Gammel (før ) I n n s k u d d m a k s. 5 % ( 1-6 G ) I n n s k u d d m a k s. 8 % (6-1 2 G ) F o l k e t r y g d 1 8, 1 % 0 G 7,1 G 12 G

10 M A K S I M A L S P A R I N G I N N S K U D D S P E N S J O N Ny (lov i kraft fra ) Frist til for tilpasning av knekkpunkt NB! Fortsatt mulig å ha sparing fra 1 G I n n s k u d d s p e n s j o n m a k s. 7 % F o l k e t r y g d 1 8, 1 % Innskuddspensjon for lønn 7,1 12 G Maks. 18,1 % I n n s k u d d s p e n s j o n m a k s. 7 % 0 G 1 G 7,1 G 12 G

11 I N N S K U D D S P E N S J O N U T B E T A L I N G S P E R I O D E N PENSJONSKAPITALBEVIS Pensjonister ut av ordningen Kostnader dekkes av avkastningen OFTE 10 ÅR hvis uttak 62 år minst til 77 år Kan også konverteres til forsikring egne regler ÅRLIG PENSJON Saldo til etterlatte AVKASTNING

12 T R E T J E N E S T E P E N S J O N S R E G E L V E R K L O V O M F O R E TA K S P E N S J O N L O V O M I N N S K U D D S P E N S J O N Ikke opphevet i prop. 199L Banklovkom. mandat: utrede videre på ytelse L O V O M T J E N E S T E P E N S J O N ( T J E N E S T E P E N S J O N S L O V E N ) Nye maksimale sparerammer Knekkpunkt 7,1 G Prop. 199 L ( ) Bygger på Banklov NOU 2012:13, høringsnotat fra Finanstilsynet jan. 2013, samt noe fra NOU 2013:3

13 N Y T J E N E S T E P E N S J O N SPARING (Kjønnsdifferensiert) AVKASTNING/ REGULERING DØDELIGHETSARV PENSJONS- BEHOLDNING F o r s i k r i n g s b a s e r t A l l e å r s o p p t j e n i n g

14 D Ø D E L I G H E T S A R V T J E N E S T E P E N S J O N S L O V E N Retten til opptjent pensjon faller bort ved død Pensjonsbeholdningen tilføres andel av de midler som frigjøres når andre medlemmer i pensjonsinnretningen dør før uttak. (Fordeles etter beregningsgrunnlag) Pensjonsinnretningen har risiko for levealder i utbetalingsperioden Skiller seg fra innskuddspensjon der etterlatte arver saldo Evt. vurdere gruppeliv / etterlattedekning Kommer tilpassede produktvarianter?

15 M A K S I M A L S P A R I N G T J E N E S T E P E N S J O N Kjønnsdifferensiert sparing (kommer i tillegg til maksgrensene) Må starte sparing fra første krone T j e n e s t e p e n s j o n m a k s. 7 % F o l k e t r y g d 1 8, 1 % Tjenestepensjon for lønn 7,1 12 G Maks. 18,1 % T j e n e s t e p e n s j o n m a k s. 7 % 0 G 7,1 G 12 G

16 R E G U L E R I N G - O P P T J E N I N G S P E R I O D E N Avkastning Hvis forvaltet av pensjonsinnretningen: Nullgaranti. Utover dette står den ansatte risikoen Hvis individuelt investeringsvalg Den ansatte står risikoen eller Regulering alminnelig lønnsvekst (som folketrygden) Alternativt Gjennomsnittlig lønnsvekst i foretaket Særskilt lønnsøkning Hvis forvaltet av pensjonsinnretningen Foretaket står reguleringsrisiko over nullgaranti Hvis foretakets investeringsvalg Foretaket står risiko hvis ikke annet avtalt

17 H V I S B E D R I F T E N HAR R E G U L E R I N G S A N S V A R Høyere enn reguleringen A V K A S T N I N G P Å M I D L E N E Resten tilføres reguleringsfondet Lavere enn reguleringen Bruker av reguleringsfondet Hvis dette ikke er nok G a r a n t e r t r e g u l e r i n g : Kan medføre høy risiko for bedriftene Uforutsigbare kostnader Balanseføring Bedriften må betale

18 T J E N E S T E P E N S J O N U T B E T A L I N G S P E R I O D E N PENSJONSBEHOLDNING + forholdsmessig del av reguleringsfondet hvis standardmodell ANTALL LEVEÅR Dynamisk dødelighetstariff kjønnsdifferensiert ÅRLIG PENSJON Livsvarig el. tidsavgrenset AVKASTNING (EVT. REGULERING) Pensjonister fortsetter som medlem i pensjonsordningen Bedrift dekker forvaltningskostnader / alle kostnader (standard)

19 O P P T J E N I N G - T J E N E S T E P E N S J O N Individuell sparing Tilskudd fra arbeidstakerne Avtale mellom foretaket og minst 2/3 av medlemmene Avtalen fastsetter vilkår for reservasjonsrett. Minst 2/3 må bli med. Nyansatte må være med. Årlig innskuddsgrense kan ikke settes høyere enn halvparten av lovens sparerammer. Samlet sparing kan ikke overstige rammene.

20 U T T A K L I V S V A R I G E L L E R T I D S A V G R E N S E T Uttak kan starte ved 62 år Ved 75 år skal pensjonen uansett utbetales Ved uttak skal en forholdsmessig del av evt. reguleringsfond tilføres pensjonsbeholdningen Livsvarig utbetaling Kan ikke omdannes til tidsavgrenset pensjon Utbetalingstiden kan settes ned slik at årlig pensjon utgjør 0,3 G Tidsavgrenset Utbetales i minst 10 år og tidligste opphør ved 80 år Kan kreves omdannet til livsvarig alderspensjon

21 K O S T N A D S E L E M E N T E R O P P T J E N I N G S - O G U T B E T A L I N G S P E R I O D E N TJ E N E S T E P E N S J O N Foretaket dekker kostnader både i opptjeningstiden og under utbetaling I N N S K U D D S P E N S J O N Foretaket dekker ikke kostnader for pensjonistene eller for fratrådte Forvaltning Administrasjon Avkastningsrisiko Administrasjonsreserve for fratrådte I tillegg kommer premie for innskuddsfritak

22 B A L A N S E F Ø R I N G Viktig for mange bedrifter å kunne velge løsninger uten krav om balanseføring av forpliktelser Innskuddspensjon ikke krav om balanseføring Tjenestepensjon Tilført avkastning ikke krav om balanseføring hvis individuelt investeringsvalg, ellers balanseføring (IFRS) Garantert regulering - Balanseføring, trolig mindre omfang enn for ytelsespensjoner

23 I K K E S Å F O R S K J E L L I G? N O E N H O V E DT R E K K Regulering / avkastning - opptjening Innskuddspensjon (vanlig variant) Tjenestepensjon (avkastning) Tjenestepensjon (garantert) Avkastning Avkastning Regulering bedriften ansvarlig Levealdersjustering - Ja (tariff ved uttak) Ja (tariff ved uttak) Sparing fra 1 G Ja, kan velge Nei Nei Kostnader pensjonister og fratrådte Balanseføring av forpliktelser Nei Ja Ja Nei Nei hvis ind. inv.valg/ ellers Ja Saldo til etterlatte Ja Nei Nei Omdanning (fra ytelsespensjon) Fripoliser (admreserve) Flest havner her? Fripoliser Ja Fripoliser Høyest risiko Minst forutsigbare kostnader Balanseføring

24 H V A E R Ø N S K E D E E G E N S K A P E R? D E K A N B L I N E S T E N L I K E INNSKUDDS- PENSJON LIVSLANG OPPHØRE 10 (77) ÅR DØDELIGHETSARV I UTBETALINGSTIDEN SALDO TIL ETTERLATTE AVKASTNINGS- GARANTI FORVALTNING PENSJONSSELSKAP AVKASTNING INDIVIDUELL INV. LIVSLANG DØDELIGHETSARV AVKASTNING INDIVIDUELL INV. TJENSTESPENSJON (avkastning) OPPHØRE 10 (80) ÅR DØDELIGHETSARV NULLGARANTI FORVALTNING PENSJONSSELSKAP

25 N Y U F Ø R E T R Y G D O G U F Ø R E P E N S J O N N O U :

26

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer