Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars Geir Sæther, Danica Pensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon"

Transkript

1 Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon

2 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i Antall unge under 15 år reduseres fra drøyt 20% til17% i samme periode

3 3 Bakgrunn: Uførhet 2010, ArbeidsAvklaringsPenger. Nesten personer i Norge mottar uføreytelser personer er definert som varige uføre personer mottar Arbeidsavklaringspenger.

4 4 Bakgrunn: Kraftig vekst i levealder etter 2000 Gjenstående leveår ved 67 år ,8 år på 13 år + 1 år på 7 år Kvinner år på 13 år + 2 år på 7 år Menn Kilde: AID

5 5 Bakgrunn: Økt opptjening av pensjon, kvinners yrkesdeltakelse. 77% av norske kvinner er yrkesaktive, vesentlig høyere enn i mange andre land Fremdeles ca. 20% redusert arbeidstid i forhold til menn Bruttoinntekt kvinner fremdeles bare ca 65% av menns brutto Kvinners økte deltakelse i yrkeslivet medfører større pensjonsopptjening (selvstendig opptjente rettigheter), resulterer i økte pensjonsutgifter for staten. Kvinner forventede levealder bidrar til forverret trygdeøkonomi

6 De tre hovedpilarene for økonomisk trygghet Privat sparing/ forsikring Tjenestepensjon/forsikringer gjennom arbeidsforhold Pensjon/sikkerhet fra Folketrygden

7 Gammel Folketrygd Opptjeningen av pensjon skjer gjennom tre faktorer: 1. Trygdetid 2. Antall år med pensjonspoeng 3. Størrelsen på pensjonspoengene (i de 20 beste inntektsårene) Gammel alderspensjonen I Folketrygden består av Grunnpensjon og Tilleggspensjon. Trygdetid har betydning for Grunnpensjonen, mens Tilleggspensjonen utregnes ved hjelp av såvel antall år i jobb som inntektens størrelse. Særtillegg skal sikre personer uten opptjening en minsteytelse: Gammel alderspensjon = Grunnpensjon +Tilleggspensjon (evt. Grunnpensjon + Særtillegg 7

8 Folketrygd, historikk fra 1967 Grunnpensjon basert på botid i Norge (full Grunnpensjon krever 40 års botid) Tilleggspensjon basert på egen inntekt (full Tilleggspensjon krever 40 år med pensjonsgivende inntekt, dvs. lønn over 1G) Grunnbeløpet (G) reguleres årlig, og er kr fra Full Grunnpensjon er 1G for enslige, 0,85 G for gifte/samboere Minstepensjon består av 1Grunnpensjon + 1Særtillegg (også 1G) Minstepensjon utgjør for tiden kr pr. år for enslige (2 x kr for personer i par-forhold)

9 Gammel Folketrygd: Tilleggspensjon Opptjenes etter poengsystem hvor inntekt fratrukket 1G deles på 1G for å gi årets pensjonspoeng. (forkortet p.p.) Full tilleggspensjon forutsetter 40 år med inntekt over 1 G (dvs 40 år med p.p) P.p. utregnes årlig, de 20 beste/høyeste utgjør Sluttpoengtallet Sluttpoengtallet benyttes i en formel for å fastsette tilleggspensjonens størrelse. Formel for tilleggspensjon: Sluttpoengtall x G x 42% Maksimal pensjonsgivende inntekt 12G, pt. kr (kun 1/3 effekt for lønn mellom ca og ) 9

10 Eksempel utregning gammel Folketrygd Ugift person, født 1973, stabil lønn kr. 350, jobb fra år 2000, alle år i Norge. Pensjonspoeng ( lønn G ;G ) : 3,627 = 3,63 Sluttpoeng (SLP) med stabil lønn settes til det samme Grunnpensjon =G kr Tilleggspensjon: (SLP x G x 42%) 3,63 x x 42% kr Total Folketrygd kr

11 Gammel Folketrygd: Hva får du? Inntekt Anslått folketrygd %-sats kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % kr kr % Beløpene i tabellen gjelder enslig alderspensjonist, født Forutsetning: Full opptjening av Folketrygd,dvs.40 år med inntekt. Gifte/samboere får hver 15% av G (kr ) mindre. 11

12 12 Pensjonskommisjonen våren 2001 Flere eldre har krav på større pensjon over et stadig lengre tidsrom. Blant annet AFP bidrar til stadig lavere pensjonsalder Mandat var blant annet å: Møte utfordringene knyttet til aldrende befolkning og tiltakende tidligpensjonering. Kilde: Pensjonskommisjonens rapport NOU 2004:1

13 13 Antall pensjonister i forhold til yrkesaktive I 2003 var det knappe pensjonister i Norge, i 2050 vil det være drøyt dobbelt så mange 2

14 14

15 Hva er situasjonen / kunnskap om egen pensjon 15

16 16 Pensjonsmarkedet Ifølge undersøkelsen aksepterer svært mange ingen nevneverdig nedgang i inntekten, når de blir pensjonister. Men samtidig oppgir 8 av 10 at de ikke sparer privat til pensjon.

17 17 Revidert Folketrygd fra 2011, noen hovedregler Nye regler for opptjening, beregning og uttak av Folketrygd, alle år med inntekt medregnes Ulik virkning angående opptjening, avhengig av fødselsår Overordnet skal arbeidslinjen honoreres, dvs. det skal lønne seg å jobbe lenge Selvvalgt tidligpensjon gir redusert årlig pensjonsytelse Folketrygdpensjon opptjenes på samme måte som kontosparing Oppspart beløp fordeles ut fra årskullets forventede levealder, avkortes/økes i forhold til selvvalgt pensjoneringstidspunkt, (Sparing reguleres med lønnsvekst, utbetaling reguleres med lønnsvekst minus 0,75%)

18 18 Viktige forutsetninger Uendrede regler for opptjening (gammel modell) for alle født 1953 eller tidligere (begrenset effekt av revidert Folketrygd) Overgangsregler for personer født 1954 til og med 1962 (stadig større effekt av revidert Folketygd) Alle født 1963 og senere får opptjening basert kun på nye regler (full effekt av revidert Folketrygd) Utbetaling av pensjon rammer alle i form av levealdersjustering.

19 19 Ny opptjeningsmodell. bygger opp en pensjonsbeholdning som består av: 18,1 % av pensjonsgivende inntekt hvert år man er i arbeid. (Årets inntekt oppad begrenset av 7,1 G, dvs. ca for 2010) + avkastning, dvs. at innestående (saldo) reguleres hvert år med lønnsveksten Total beholdning (saldo) fordeles ved bruk av et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist for årskullet

20 20 Foreløpige delingstall for 1963-kullet Uttaksalder 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år Delingstall 19,90 19, 09 18,27 17,45 16,64 15,83 15,02 Uttaksalder 69 år 70 år 71 år 72 år 73 år 74 år 75 år Delingstall 14,21 13,41 12,62 11,84 11,06 10,29 9,54 Kilde: NAV

21 21 Årlig pensjon øker med senere uttak eksempel Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsbeholdning Delingstall 19,90 17,45 15,83 13,41 Årlig pensjon Eksempel: 1963-årskullet,jevn inntekt fra (ca ) fra fylte 22 år til pensjoneringstidspunktet Kilde: NAV/AID

22 22 AFP ut 2010 og slik den fortsatt er i offentlig sektor 5 år AFP betales ut kun mellom 62 og 67 år Tjenestepensjon starter p.t. fra 67 år Lønn OTP, minimum 10 år YTP /ITP, minimum 10 år AFP inkludert tillegg Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år

23 23 Ny utforming av AFP i privat sektor fra 2011 Opptjenes med 0,314 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt fram til fylte 62 år. (Øvre inntektsgrense ;7,1G, p.t. ca kr ) Utbetales som et livsvarig påslag til alderspensjonen. (beløpet skal være kr høyere før enn etter fylte 67 år) Nøytral utforming, dvs. beløpet øker ved senere uttak. Seneste alder for uttak er 70 år. Samme levealdersjustering / regulering som for Folketrygd. AFP/Folketrygd kan kombineres med Arbeidsinntekt uten noen form for avkorting. Arbeidstaker må være omfattet av AFP-ordning i minimum 7 av de siste 9 årene. Ny, tilpasset AFP mulig fra og med 1948-kullet.

24 24 Ny AFP i privat sektor Pensjonsalder tidligst 62 år, her med uttak av tjenestepensjon fra 67 år. YTP/ITP, minimum10 år Lønn AFP - tariffestet OTP lovbestemt minimum 10 år Alderspensjon fra folketrygden - reduseres ved tidlig uttak 62 år 67 år 72 år 77 år Ny lov etter innstilling fra Banklovkommisjonen: Adgang til fleksibelt uttak av tjenestepensjon (med reduserte beløp) fra 62 år

25 25 Noen viktige momenter i ny, revidert Folketrygd Årlig pensjon blir bra dersom man jobber mange år, med jevn lønn Folketrygd mindre bra for personer med lang utdanning og tidlig pensjonering Forventet økt levealder tilsier krav om lengre yrkeskarriere Løpende justering av pensjon (lønns og prisutvikling minus 0,75%) gir svakere kjøpekraft på sikt Obligatorisk tjenestepensjon (i kraft fra 2006) gir et løft for mange Vedlikehold av eksisterende AFP for ansatte i offentlig sektor, ny livsvarig AFP for ansatte (med tariffavtale) i privat sektor.

26 26 Utestående arbeidsoppgaver i ny folketrygd Utredning om uførepensjon var ventet i løpet av året 2010, denne er nå utsatt til vinter (siste melding sier april -11) Utredning om etterlattepensjon var ventet i løpet av året 2010, foreløpig uklart når denne kommer.

27 27 Tid for bevisstgjøring! Vi må i økende grad selv sørge for tilstrekkelig forsikring samt spare til egen alderdom for å sikre god økonomi i pensjonisttilværelsen. Ta kontakt med rådgiver for en gratis og uforpliktende samtale om din situasjon!

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer