NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør"

Transkript

1 NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, Side 1

2 Oppdatert Koordinatorer for utoverrettet virksomhet i NAV Pensjon Koordinatorer for utadrettet virksomhet i NAV Pensjon NAV Pensjon Steinkjer Torill Wullum Finnmark, Troms, Nordland, Nord- Trøndelag, Sør- Trøndelag, Sogn og fjordane, Oppland og Oslo NAV Pensjon Oslo Utland??????? NAV Pensjon Ålesund Ståle Rogne Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Vest- Agder og Hedmark NAV Pensjon Porsgrunn Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold Ove Tofsland NAV, Side 2

3 Strategi - Målbilde NAV Pensjons mål er å øke bevisstheten og kunnskapen om pensjon i samfunnet Bruker NAV og samarbeidsparter Vi skal øke brukers kunnskap om hvordan pensjonssystemet fungerer Vi skal få brukeren til å simulere og søke pensjon på egenhånd ved hjelp av Din pensjon Påvirke adferd og øke kunnskap Jobbe på lag Vi jobbe på lag med andre enheter i NAV og eksterne samarbeidsparter for at brukeren skal få best mulig oversikt over sine pensjonsrettigheter.... NAV Pensjon som samfunnsaktør Vi skal gjennom å systematisere vår kunnskap, søke innflytelse ved endringer og tilpassninger i regelverket vi forvalter Søke innflytelse Være best på pensjon NAV skal gjennom aktiv deltakelse på ulike arenaer i samfunnet og media vise at vi er best på pensjon og slik bedre NAVs omdømme. Beslutningstakere Samfunn og media NAV, Side 3

4 #1 mer selvbetjening Velkommen Woah! Dette gikk raskt! NAV, Side 4

5 #2 mer kunnskap Jeg stoler ikke helt på alle disse pensjonsekspertene som uttaler seg så bråkjekt om hva jeg bør gjøre. Hva mener NAV er viktig, skal tru? NAV, Side 5

6 #3 mer yrkesaktivitet Should I stay or should I go? NAV, Side 6

7 Våre mål selvbetjening k u n n s k a p y r k e s a k t i v i t e t NAV, Side 7

8 Bruk av Din pensjon - Selvbetjeningsgrad 65% Siste 4 mnd pr. fylke 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 54 % NAV, Side 8

9 Innhold Hva er alderspensjon og hvorfor må jeg forholde meg til den? Hva betyr pensjonsreglene for meg? Hvordan finner jeg ut hva jeg bør gjøre? NAV, Side 9

10 Det norske pensjonssystemet Individuell Sparing Ditt ansvar Tjenestepensjon (Ditt og din arbeidsgivers ansvar) Folketrygden (Statens ansvar) NAV, Side 10

11 Tjenestepensjon er pensjonsordninger opptjent gjennom arbeidsforhold Ind. sparing Tjenestepensjon Tjenestepensjon kan være offentlig eller privat og ytelsesbasert eller innskuddsbasert: Alderspensjon fra Folketrygden Offentlig tjenestepensjon: Pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor samt noen andre yrkesgrupper. Offentlige tjenestepensjoner er i de fleste tilfeller ytelsesbaserte. Ytelsesbasert tjenestepensjon: Pensjonsordninger hvor det avtales på forhånd hvilken pensjon som skal utbetales basert på antatt utbetalingstidspunkt og pensjonssituasjon. Privat tjenestepensjon: Pensjonsordninger tilgjengelig for ansatte i private bedrifter. Private ordninger kan være både ytelsesog innskuddsbaserte. Innskuddsbasert tjenestepensjon: Pensjonsordninger der det avtales på forhånd hvor mye arbeidsgiveren skal betale inn til ordningen. NAV, Side 11

12 Bakgrunn 1967: Alderspensjon i folketrygden 2011: Ny pensjonsreform Nye regler for opptjening nye regler for uttak og regulering av alderspensjon Alle berøres! Kjenn reglene unngå overraskelser Planlegg din pensjonsøkonomi NAV, Side 12

13 Hvorfor fikk vi en pensjonsreform? Vi får langt flere pensjonister i fremtiden Det fødes for få barn 5 4 Antall yrkesaktive pr pensjonist 3 3, ,6 1, Den arbeidende delen av befolkningen blir mindre Rette opp skjevheter i systemet år 44 år 26 år 35 år Forventet levealder Gjennomsnittlig avgangsalder pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet 3,9 2,6 1, NAV, Side 13

14 Den arbeidende delen av befolkningen blir mindre år 44 år 26 år 35 år Forventet levealder Gjennomsnittlig avgangsalder pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet ,9 2,6 1,6 NAV, Side 14

15 Økonomi Planlegg din pensjonsøkonomi Valgene du tar i arbeidslivet får betydning for livet ditt som pensjonist. Planlegg slik at du unngår overraskelser. Ta ut pensjon? Jobbe lenger? Bedre lønn / partner Ruth Egen familie Barn flytter ut Reidar Første jobb Reidun Reinert Alder NAV, Side 15

16 Hvor mange har søkt om ny alderspensjon? NAV, Side 16

17 62 66-åringer: Nesten seks av ti menn og tre av ti kvinner har tatt ut alderspensjon, blant de som har mulighet % 58 % % Totalt Menn Kvinner Tall for juni 2013 NAV, Side 17

18 To av tre alderspensjonister under 67 jobber NAV, Side 18

19 Innhold Hva er alderspensjon og hvorfor må jeg forholde meg til den? Hva betyr pensjonsreglene for meg? Hvordan finner jeg ut hva jeg bør gjøre? NAV, Side 19

20 Det viktigste å vite om fleksibel alderspensjon fra folketrygden Fire elementer ved regelverket du bør kjenne til: 1 Gammel opptjeningsmodell 2 Ny opptjeningsmodell 3 Fleksibelt uttak 4 Levealdersjustering 5 Nye reguleringsbestemmelser NAV, Side 20

21 1 2 Virkningen av nye opptjeningsregler avhenger av når du er født Født mellom Beholder opptjening etter gammelt regelverk Tjener opp pensjon etter en kombinasjon av gammelt og nytt regelverk Født mellom Født i 1963 eller senere Tjener opp pensjon kun nye opptjeningsregler NAV, Side 21

22 1 2 Opptjening for aldersgruppe 2: Født mellom Du tjener opp pensjon etter en kombinasjonsmodell Bare gammel modell 5/10 fra hver Bare ny modell Nytt Gammelt Født Født Født Født Født Født Født Født Født Født Født NAV, Side 22

23 1 Opptjening for aldersgruppe 1: Født mellom 1943 og 1953 Delvis for de født mellom 1954 og 1962 Du tjener opp pensjon etter gammelt regelverk Tilleggspensjon På grunnlag av inntekt De 20 beste årene teller fortsatt Minstepensjon Særtillegg Tilleggspensjon På grunnlag av inntekt Grunnpensjon På grunnlag av botid Grunnpensjon På grunnlag av botid Alternativ 1 Middels til høy inntekt Alternativ 2 Lav inntekt NAV, Side 23

24 2 Opptjening for aldersgruppe 3: Født i 1963 eller senere Du tjener opp pensjon etter ny opptjeningsmodell Inntekt teller fra og med første krone Inntektspensjon På grunnlag av inntekt Alternativ 1 Høy/ordinær inntekt Inntektspensjon 20 prosent Inntektspensjon 80 prosent Garantipensjon Alternativ 2 Lav inntekt Garantipensjon På grunnlag av botid Alternativ 3 Ingen inntekt Minste pensjonsnivå NAV, Side 24

25 Sentralt i ny opptjeningsmodell Kr NAV, Side 25

26 3 Fleksibelt uttak Når? Hvordan? Nesten to av tre alderspensjonister under 67 år er fortsatt i arbeid Mulighet til å ta ut pensjon fra 62 år dersom opptjeningen er høy nok Ubetinget rett til pensjon fra 67 år Av de som kan, velger en av tre å ta ut alderspensjon fra 62 år Fri kombinasjon av arbeid og pensjon Kan øke pensjonen ved å jobbe lenger Mulig med gradert uttak NAV, Side 26 26

27 3 Hva er Det gode liv? For noen er det å fortsette i jobb lengst mulig For noen er det delvis pensjon og delvis jobb Senter for seniorpolitikk For noen er det pensjon tidligst mulig - Hva er det gode liv for meg? - hvilke muligheter har jeg? - kan jeg innvirke på det? NAV, Side 27

28 4 Levealdersjustering bidrar til bærekraftig pensjonssystem Statistisk forventet levealder og uttakstidspunkt påvirker størrelsen på alderspensjonen Lenger forventet levealder og tidligere uttak fører til lavere årlige utbetalinger Kan motvirke effekten ved å jobbe lenger NAV, Side 28

29 3 4 De årlige utbetalingene øker dersom du venter med å ta ut pensjon Årlig pensjon ved ulike uttaksaldre for pensjon med inntekt på ca kr 62 år 65 år 67 år 70 år , , ,030 0, Alder 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år 70 år Forholdstall 1,319 1,262 1,200 1,145 1,088 1,030 0,973 0,917 0,862 NAV, Side 29

30 3 4 Yngre årskull må arbeide lenger for samme pensjon Pensjonsalder for å få samme pensjon som man ville fått ved 67 år uten levealdersjustering Årskull 67 år i Forventet levealder ved uttakstidspunktet Nødvendig pensjonsalder for å få forholdstall år 5 mnd. 67 år 0 mnd år 6 mnd. 67 år 1 mnd år 7 mnd. 67 år 2 mnd år 9 mnd. 67 år 3 mnd år 10 mnd. 67 år 4 mnd år 67 år 5 mnd år 1 mnd. 67 år 6 mnd år 3 mnd. 67 år 8 mnd år 4 mnd. 67 år 9 mnd år 6 mnd. 67 år 10 mnd år 7 mnd. 68 år Forutsetninger: Inntekt 6G ( i hele opptjeningsperioden. 40 opptjeningsår ved 62 år. 1G = kr. Med nødvendig pensjonsalder menes den alderen et årskull kan ta ut pensjon og opprettholde samme pensjonsnivå som vedkommende ville ha hatt ved 67 år uten levealdersjustering. NAV, Side 30

31 5 Regulering av alderspensjonen Gjelder alle! Pensjon under opptjening reguleres med lønnsvekst Pensjon under utbetaling reguleres med lønnsvekst og fratrekkes 0,75 % Satser for minste pensjonsnivå og garantipensjon reguleres med lønnsvekst justert for endringer i forventet levealder for årets 67-åringer NAV, Side 31

32 Omsorgsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid Pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid tilsvarer en inntekt på 4,5 G = ,5 pensjonspoeng Du kan få godskrevet omsorgsopptjening til og med det året ditt yngste barn fyller fem år. Kun en av foreldrene får godskrevet omsorgsopptjening per år. Omsorgsopptjening for små barn godskrives automatisk den forelderen som mottar barnetrygden. Omsorgsopptjeningen kan overføres Omsorg for syke eller funksjonshemmede barn dersom arbeidet omfatter minst 22 timer per uke i minimum seks måneder per kalenderår. NAV, Side 32

33 Omsorgsopptjening for barn født før 1992 Ordningen med pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid ble innført i Som del av pensjonsforliket i Stortinget skal alle som tjener opp alderspensjon etter nye opptjeningsregler også få godskrevet omsorgsopptjening for små barn født før Det vil si fra og med 1954 kullet. Ved hjelp av gamle registerdata skjer mye av denne godskrivingen automatisk. Ca vedtaksbrev ble sendt ut i løpet av våren Personer som ikke automatisk mottar vedtaksbrev, men som mener at de skal få godskrevet omsorgsopptjening tilbake i tid, må selv fremme krav til NAV. NAV, Side 33

34 Kombinasjon av pensjonsytelse og korttidsytelse Alderspensjon og dagpenger Dagpenger Brukere mellom 62 og 67 år har rett til dagpenger selv om bruker har løpende fleksibel alderspensjon Bytt bilde Retten til dagpenger faller bort ved fylte 67 år, jfr NAV, Side 34

35 Kombinasjon av pensjonsytelse og korttidsytelse Alderspensjon og sykepenger Sykepenger Brukere mellom 62 og 67 år som mottar fleksibel alderspensjon har rett til sykepenger, jfr Brukere mellom 67 og 70 år har rett til sykepenger i 60 dager dersom de har arbeidsinntekt over 2 G, jfr Brukere over 70 år har ikke rett til sykepenger, jfr. 8-3 NAV, Side 35

36 Kombinasjon av og korttidsytelse Alderspensjon og arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspenger (AAP) Brukere mellom 62 og 67 år har rett til AAP selv om de har løpende fleksibel alderspensjon med/uten privat AFP Bytt bilde Retten til AAP faller bort ved fylte 67 år NAV, Side 36

37 Kombinasjon av pensjonsytelser Alderspensjon og uførepensjon Uførepensjon Brukere mellom 62 og 67 år kan kombinere uførepensjon og alderspensjon Total uttaksgrad kan ikke overstige 100 % NAV, Side 37

38 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon - administreres av flere ulike ordninger Pensjonsrettigheter ut over rettighetene i folketrygden. Retten følger av ansettelse hos arbeidsgiver i offentlig sektor. Ordningene selv vurderer vilkår for rett til ytelsene. AFP offentlig kan ikke kombineres med alderspensjon NAV, Side 38

39 AFP/Tjenestepensjon i offentlig sektor AFP i offentlig sektor videreføres som før AFP i offentlig sektor vil fortsatt utgjøre en tidligpensjonsordning for aldersgruppen år Kan tas ut i alderen år. Må stå i jobb frem til uttak Beregnes som alderspensjon uten levealdersjustering + AFP-tillegg kr AFP i offentlig sektor blir forholdsmessig avkortet mot inntekt Toleransebeløp på kr pr år. Etteroppgjør ved for mye/lite utbetalt AFP NAV, Side 39

40 AFP i privat sektor Hovedtrekk ved ny AFP i privat sektor? For deg som er ansatt i en bedrift med AFP-avtale AFP kan tidligst tas ut fra og med måneden etter fylte 62 år. Kan ikke ha hatt uførepensjon etter fylte 62 år Må ha vært ansatt i en AFP bedrift et visst antall år Må stå i jobb frem til uttak AFP må tas ut sammen med alderspensjon fra folketrygden Bruker må fylle vilkår for minst 20% alderspensjon. Kan senere endre alderspensjonen uten at dette påvirker AFP. Kan fritt kombineres med arbeidsinntekt NAV, Side 40

41 Ny AFP i privat sektor Hovedtrekk ved AFP i privat sektor? For deg som er ansatt i en bedrift med AFP-avtale Utgjør 0,314% av årlig pensjonsgivende inntekt. Opptjening til og med det 61. året. Ny AFP kan ikke tas ut gradert, kun 100 %. Er en livsvarig ytelse AFP levealderjusteres med samme forholdstall som gjelder for alderspensjonen. AFP livsvarig del medregnes ved vurdering av uttak av alderspensjon før 67 år. NAV, Side 41

42 Husk at. Gamle opptjeningsregler gjelder for alle født til og med 1962 Nye opptjeningsregler gjelder kun for personer født i 1954 og senere Fleksibel alderspensjon gir nye muligheter til tidlig uttak - visse vilkår gjelder Uførepensjonsgrad + pensjonsgrad kan ikke være mer enn 100 % Alle kan jobbe ubegrenset ved siden av å ta ut alderspensjon Alderspensjonen blir avkortet hvis ektefelle/samboer har inntekt over 2G Offentlig AFP er videreført - Privat AFP er tilpasset Alderspensjon og AFP i privat sektor blir levealdersjustert Alderspensjonen blir regulert forskjellig før og etter uttak NAV, Side 42

43 Innhold Hva er alderspensjon og hvorfor må jeg forholde meg til det? Hva betyr pensjonsreglene for meg? Hva kan jeg gjøre for å forstå hva jeg bør gjøre? NAV, Side 43

44 Din pensjon Logg inn med MinID 1 Se 2 Bruk passord/ PIN kode/bank ID ved innlogging eller hent engangspassord fra NAV 3 Ring NAV Kontaktsenter ved spørsmål NAV, Side 44

45 Din pensjon Logg inn med MinID 1 Se 2 Bruk passord/ PIN kode/bank ID ved innlogging eller hent engangspassord fra NAV 3 Ring NAV Kontaktsenter ved spørsmål NAV, Side 45

46 Din pensjon Få oversikt i «Din pensjon» Se pensjonsopptjening Se tjenestepensjon Se størrelse på utbetaling Se når du kan gå av Søk om pensjon Få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall og innhenter pensjon fra andre leverandører. NAV, Side 46

47 Should I stay or should I go? NAV, Side 48

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN

Tema: Pensjon. Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2010 SAMFUNNSVITEREN Tema: Pensjon Alt du lurer på, men ikke tør spørre om. Her får du svarene! TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2010 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK Den

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer