Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?"

Transkript

1

2 Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

3 Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva gjelder; Tidliguttak NAV i kombinasjon med arbeid Betyr det noe for arbeidsgiver? Pensjon gjennom arbeidsforhold - Tre pensjonsregimer Forholdet ny AFP og tjenestepensjon Nytt regelverk og konsekvenser for: Fortsatt arbeid Omstilling og mobilitet

4 Pensjonsreformen og «den enkeltes avveiing mellom pensjonering og videre arbeid» En reform for valg! (dog ikke like «gyldig» i praksis for ansatte i offentlig sektor.. )

5 Tidliguttak NAV i kombinasjon med arbeid Pensjon gjennom arbeidsforhold - Tre pensjonsregimer. Forholdet ny AFP og tjenestepensjon Nytt regelverk og konsekvenser for: Fortsatt arbeid Omstilling og mobilitet

6 Tidliguttak i kombinasjon med fortsatt arbeid - Betyr det noe for arbeidsgiver? Fleksibilitet Likviditet Antatt levealder Egenandel sykehjem De etterlatte Skatt Risiko regelendringer Regulering Avkastning etc

7 Tidliguttak NAV i kombinasjon med arbeid Pensjon gjennom arbeidsforhold - Tre pensjonsregimer Forholdet ny AFP og tjenestepensjon Nytt regelverk og konsekvenser for: Fortsatt arbeid Omstilling og mobilitet

8 Pensjon gjennom arbeidsforhold PRIVAT SPARING PENSJON GJENNOM ARBEIDSFORHOLD Tre pensjonsregimer; Offentlig sektor Privat sektor m/afp Privat sektor u/afp ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Folketrygden omfatter «alle»!

9 Kollektiv tjenestepensjon (ofte det minst synlige, men mest kostbare/verdifulle godet utover lønn) Offentlig sektor Ordningene i all hovedsak like Privat sektor Stor variasjon ordningene imellom (innhold, verdi, sammensetning etc)

10 Privat sektor Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Offentlig sektor (offentlig tjenestepensjon) Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tjenestepensjon (Banklov) Ikke levealderjustering (pt) Ikke ny regulering (pt) Fleksibilitet Ikke nye opptjeningsregler (pt)

11 Nye pensjonsprodukter privat sektor (rammeregelverk)? Ytelsespensjon Ny pensjonsprodukter (Hybrider, Byggekloss, Påslag, ny AFP) Innskuddspensjon

12 Privat sektor Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Offentlig sektor (offentlig tjenestepensjon) Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tjenestepensjon (Banklov) Levealderjustering? Ny regulering (ulike alternativer)? Fleksibilitet Nye opptjeningsregler

13 Privat sektor Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tjenestepensjon (Banklov) Levealderjustering? Ny regulering (ulike alternativer)? Fleksibilitet Nye opptjeningsregler Offentlig sektor (offentlig tjenestepensjon) Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tjenestepensjon (tariffoppgjøret) Levealdersjustering* Ny regulering Ingen fleksibilitet Ikke nye opptjeningsregler (pt) * Individuell garanti for de eldste årskull

14 Hva med Avtalefestet pensjon (AFP)? ffentlig sektor orttidsytelse vkortingsregler ker ikke med utsatt uttak orutsetter el/delvis fratreden før 67 Privat sektor Livsvarig ytelse Ingen avkortingsregler Øker med utsatt uttak (til 70 år) Forutsetter ikke fratreden

15 Fyller man vilkårene for ny AFP - livsvarig gode på toppen av annen pensjon PRIVAT SPARING / FORSIKRING evnt. AFP privat sektor TJENESTEPENSJON/FORSIKRINGER GJENNOM ARBEIDSFORHOLD PENSJON / SIKKERHETSNETT FRA FOLKETRYGDEN

16 Privat sektor Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tjenestepensjon (Banklov) Levealderjustering? Ny regulering (ulike alternativer)? Fleksibilitet Nye opptjeningsregler AFP (livsvarig ytelse u/avkorting) Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Nye opptjeningsregler Offentlig sektor (offentlig tjenestepensjon) Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tjenestepensjon (tariffoppgjøret) Levealdersjustering Ny regulering Ingen fleksibilitet Nye opptjeningsregler AFP (fortsatt kortidsytelse, m/avkorting) Ikke levealderjustering Ny regulering Ikke fleksibilitet Ikke nye opptjeningsregler

17 Tidliguttak NAV i kombinasjon med arbeid Pensjon gjennom arbeidsforhold - Tre pensjonsregimer. Forholdet ny AFP og tjenestepensjon Nytt regelverk og konsekvenser for: Fortsatt arbeid Omstilling og mobilitet

18 Arne var forespeilet 66% pensjonsytelse (NAV + tjenestepensjon) ved fylte 67 år. (født 1950, lønn )

19 Men Arne fyller vilkårene for ny AFP i privat sektor 83,55% 62 år 65 år 67 år år SUM 62 67: SUM livsvarig: SUM 65 67: SUM livsvarig: SUM livsvarig: SUM livsvarig: Alderspensjon AFP livsvarig del AFP kronetillegg Kompensasjonstillegg Tjenestepensjon 19

20 Enkelte arbeidsgivere m/styringsrett vurderer å endre ytelsesnivå/innskuddsnivå? («ligner» på tjenestepensjon, hvis man fyller vilkårene ja, men ) Hvordan er reglene for offentlig tjenestepensjon? 67 år ,55% SUM livsvarig: Alderspensjon AFP livsvarig del AFP kronetillegg Kompensasjonstilleg Tjenestepensjon 20

21 Offentlig tjenestepensjon og ny AFP samordnes! Fradrag for ny AFP som om denne var tatt ut ved 67 år!!! (uttak 67 år AFP , mens uttak 62 år gir livsvarig AFP fra 67år lik kr ) Fordi Arne er født før 1953 får han et overgangstillegg lik 85%, (Tillegg nedtrappes fra 1953 ned med 10% per årskull) Tjenestepensjon til Arne reduseres med kr ,-! (hvis full opptjening) Gjelder fra 67 år SUM livsvarig: Alderspensjon AFP livsvarig del AFP kronetillegg Kompensasjonstilleg Tjenestepensjon 21

22 Tidliguttak NAV i kombinasjon med arbeid Pensjon gjennom arbeidsforhold - Tre pensjonsregimer. Forholdet ny AFP og tjenestepensjon Nytt regelverk og konsekvenser for: Fortsatt arbeid Omstilling og mobilitet

23 Vil flere fortsette i full stilling? Vil flere (på sikt) ønske overgang til redusert stilling? Hvorfor tror jeg dette i større grad vil være aktuelt for de med ny AFP?

24 Arne 50% stilling og 100% uttak av NAV og AFP (venter med tjenestepensjonen til 67 år) (hans pensjonsplan medfører at deltidsstilling siste år ikke påvirker hans tjenestepensjon, pga minst 30 år i 100% stilling) 24

25

26 «Det skal alltid lønne seg økonomisk og pensjonsmessig å jobbe»

27 Offentlig tjenestepensjon fortsetter i full stilling utover fylte 67 år (født 1950, jobb 7.5 mnd etter 67 kompenserer for levealderjustering) Går av ved 67 år Tjenestepensjon Kroner ,- Går av ved 69 år Tjenestepensjon Kroner ,- Går av ved 70 år Tjenestepensjon Kroner ,- Fradrag for folketrygden som om denne var tatt ut samtidig med tjenestepensjonen! Hva om Arne hadde vært ansatt i privat sektor? Uttak tjenestepensjon 67 år (ikke levealderjustert) + lønn + fortsatt pensjonsopptjening eller Fortsatt pensjonsopptjening og omregnet tjenestepensjon grunnet utsatt uttak 27

28 Nye pensjonsprodukter privat sektor (rammeregelverk)? Ytelsespensjon Ny pensjonsprodukter (Hybrider, Byggekloss, Påslag, ny AFP) Innskuddspensjon Vil nye produkter påvirke «den enkeltes avveining hva gjelder pensjonering og videre arbeid»? Hvis konvertering fra ytelse til ny «hybrid» hva betyr det for meg og min pensjon? Hva er konsekvensene for arbeidsgiver?

29 Momenter i vurdering av tidliguttak NAV Pensjon gjennom arbeidsforhold - Tre pensjonsregimer. Forholdet ny AFP og tjenestepensjon Nytt regelverk og konsekvenser for: Fortsatt arbeid Omstilling og mobilitet

30 Omstilling og mobilitet AFP i privat sektor - ikke lenger ett gode som forutsetter fratreden før 67 år «Alle» får Synlig verdifullt gode. Påvirker rekruttering? Hjelper dog fint lite å være omfattet av en AFPordning om man ikke også fyller vilkårene Ved fylte 62 år vært omfattet av ordningen minst 7 av de siste 9 årene (Overgangsregler, eldste årskull) Kan ikke reparere etter 62 år Periode med offentlig AFP medregnes i utgangspunktet ikke Kan medfører så vel innlåsing som økt turnover for 50+, avhengig av om arbeidsgiver har AFP eller ei 30

31 Omstilling og mobilitet Ny AFP -før fylte 70 år et vilkår uttak av fleksibel alderspensjon NAV Enkelte må flg vente til 67 år for rett til uttak Ny AFP - må ikke ha mottatt uførepensjon fra folketrygden etter fylte 62 år AFP eller fortsatt delvis uførepensjon? Kan jo fortsette i jobben, men Hva med ulike regler for levealdersjustering? Hva med utbetaling fra tjenestepensjonsordningen? Hva hvis jeg ikke «holder ut» helt frem til 67 år? etc Ny AFP - Ytelse uten motsvarende arbeidsplikt (1.5 G eller mer) siste 3 årene før fylte 62 år (fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver) 31

32 Hva med mobiliteten offentlig - privat sektor?

33 Hvis ny AFP i privat sektor - redusert offentlig tjenestepensjon Jobbskifte etter fylte 55 år ikke rett på ny livsvarig AFP (Ved fylte 62 år, minst 7 av de siste 9 årene. Offentlig AFP godskrives i utgangspunktet ikke) Oppsatt rett 3 års medlemskap, 30/ til /40deler, tidligst utbetalt fra 65 år Redusert (0?) verdi av den individuell garantien fra tariffoppgjøret? (1958 eller tidligere kull) Hva med oppsatt uførepensjon? Varig uførepensjon fra NAV. Ny AFP privat sektor; må velge ved 62 - delvis uføre eller AFP? Hvis AFP; oppsatt rett SPK bortfaller i privat sektor, ulik praksis Fra mulig uttak av offentlig tjenestepensjon for de fleste økonomisk gunstig m/overgang til privat sektor..

34 Kort oppsummering: Tidliguttak NAV i kombinasjon med arbeid Tre pensjonsregimer Forholdet ny AFP og tjenestepensjon Nytt regelverk og konsekvenser for: Fortsatt arbeid Omstilling og mobilitet

35 Takk for meg! - når du vil ha uavhengig rådgivning Alexandra Plahte Steenberg & Plahte as Mail:

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge Youngs gate 11, 0181 Oslo Telefon: 0 32 00 Telefaks: 23 06 17 43 E-post: lo@lo.no www.lo.no I forbindelse med at ny AFP innføres fra 1. januar 2011, kan de som er født i 1945-48 og fortsatt jobber, få ulik AFP etter om de velger 2010 eller 2011 som uttaksår. Det er viktig at du setter seg inn

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer