Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)"

Transkript

1 Pensjonsreform 2011

2 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Hovedendringer

3 Prinsipp pensjonssystem før Max 12 G 60 % av lønn Yrkesaktiv Alderspensjon: 60% av PG Uførepensjon: 60% av PG Ektefellepensjon: 55% av AP Barnepensjon: 50% av AP Skanska Norge Konsernpensjonskasse Opptjeningstid: min 30 år Opptjening max 12 G Livslang Folketrygden (NAV) Opptjeningstid: min 40 år De 20 beste inntektsårene Opptjening max 8 G Livslang 67 år Livslang G = Nok G = Nok

4 Hvorfor ny pensjonsreform?

5 Hvorfor pensjonsreform? Antall yrkesaktive pr. pensjonist 1967: 3,9 2007: 2,6 2050: 1,8 Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet I dag har et nyfødt barn en forventet levealder på 100 år

6 Hvorfor pensjonsreform? Hvorfor modernisert folketrygd? 90 Færre år som yrkesaktiv flere år som pensjonist år 26 år 44 år 35 år Forventet levealder Gjennomsnittlig pensjoneringsalder Inntreden i yrkeslivet Andelen eldre over 65 år øker kraftig: 2010: 22 % 2050: 40 %

7 Hvorfor pensjonsreform? Pensjonsreformens mål Arbeids- og inkluderingsdepartementet har beskrevet pensjonsreformens mål som: Et mer bærekraftig pensjonssystem Levealderjustering Regulering Et mer fleksibelt pensjonssystem Når ønsker du å ta ut pensjon? Hvor stor pensjon ønsker du å ta ut? Vil du kombinere arbeid og pensjon? Et mer rettferdig pensjonssystem Opptjeningsregler Et hovedmål er å få oss til å stå lenger i jobb

8 Hovedendringer Folketrygd Hovedendringer fra Folketrygd Alleårsregel for opptjening Levealderjustering Delingstall Fleksibel pensjonering Nøytralt uttak Jobb og pensjon

9 Hovedendringer Folketrygd Hovedendringer (1) Alleårsregel (ny opptjeningsmodell) Alle yrkesaktive år skal telle like mye når pensjonen fastsettes All opptjening inntil 75 år teller med (fra 13 år til 75 år) Opptjening fra første krone og til inntekt opp til 7,1 G Dette betyr at en av 6 lønnstakere ikke får opptjening på den øverste delen av inntekten sin 7,1 G = kr

10 Hovedendringer Folketrygd Hovedendringer (2) Levealderjustering Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år Det skal lønne seg å jobbe for de som er over 62 år Man skal kunne ta ut pensjon og jobbe videre parallelt uten avkortning Pensjonen kan tas ut gradert (20, 40, 50, 60, 80 og 100 prosent)

11 Hovedendringer Folketrygd Nye begreper (1) Pensjonsbeholdning Hvert år øker pensjonsbeholdningen din med 18,1% av lønnen. Pensjonsbeholdningen blir lønnsregulert med lønnsveksten (G) og utbetalt som pensjon i pensjonsalderen Delingstall Forventet levealder i levealdersjustering. Gjelder alderspensjon i ny folketrygd Forholdstall En gradvis innføring av forventet levetid i levealdersjustering. Begrep som gjelder alderspensjon som utbetales etter reglene i gammel folketrygd

12 Hovedendringer Folketrygd Nye begreper (2) Fleksibel alderspensjon Du kan ta ut pensjon mellom 62 og 75 år. Jo lenger du venter, desto høyere alderspensjon får du, men du får ikke med deg pengene i graven Nøytral uttaksalder Forventet nåverdi av din pensjon skal være uavhengig av uttaksalder Pensjonsgrad Du kan ta ut 20%, 40%, 60%, 80% eller 100% i pensjon Pensjonsregulering Pensjoner under opptjening reguleres med lønnsveksten (G-regulering) Pensjoner under utbetaling reguleres med lønnsvekst minus 0,75%

13 Hovedendringer Folketrygd Hva vil gjelde og for hvem? Fødselsår Dagens opptjeningsmodell X Delvis f.o.m Ny opptjeningsmodell Delvis X Fleksibel pensjon fra år X X X Levealderjustering X X X Fri kombinasjon av arbeid og pensjon X X X Ny regulering av løpende pensjon X X X Delingstall Delvis X Forholdstall X Delvis Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

14 Hovedendringer Folketrygd Ot.prp.111 Tabell 5.2 Anslag på forholdstall for årskullene ,316 1,320 1,325 1,330 1,335 1, ,253 1,258 1,262 1,267 1,272 1,277 1, ,190 1,195 1,199 1,204 1,208 1,214 1,220 1, ,127 1,132 1,136 1,141 1,145 1,151 1,156 1,162 1, ,068 1,073 1,078 1,083 1,088 1,093 1,099 1,105 1, ,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,048 1, ,947 0,952 0,957 0,963 0,968 0,973 0,979 0,985 0,991 0, ,889 0,895 0,901 0,906 0,911 0,917 0,923 0,928 0,935 0, ,833 0,838 0,844 0,850 0,855 0,861 0,867 0,873 0,879 0,885

15 Hovedendringer Folketrygd Folketrygden Senere uttak vil øke pensjonen 1949-årskullet 62 år 67 år 70 år % 100 % 120 % 62 år 67 år 70 år ,320 = ,030 = ,861 = Gjelder opptjening etter dagens regelverk Forholdstall

16 Hovedendringer Folketrygd Ny modell for alderspensjon fra Folketrygden 18,1 % av årlig inntekt Maks beregningsgrunnlag 7,1 G (kr x18,1%=kr ) Avkastning på pensjonsbeholdning (gjennomsnittlig lønnsvekst) Årlig pensjon: Pensjonsbeholdning : Delingstall Pensjonsbeholdning Konklusjon: Den årlig pensjonen øker jo lenger en venter med å ta ut pensjon Delingstall (antatt gjenstående leveår) Årlig pensjon *Inntekt *Førstegangstjeneste *Mottak av dagpenger *Omsorgsarbeid

17 Hovedendringer Folketrygd Pensjonsbeholdning og årlig pensjon Pensjonsbeholdning Regulering Opptjente rettigheter Alder Pensjonsbeholdning ved 67 år: kr Delingstell for fødselsår 1963 ved 67 år: 17,02 Årlig pensjon ( kr / 17,02 =): kr

18 Hovedendringer Folketrygd Konsekvens av fleksibel pensjonsalder Eksempel 1963-kullet Alder Pensjonsbeholdning Delingstall Årlig pensjon 2010 kr I % av pensjon ved ,- 20, ,- 72 % ,- 19, ,- 77 % ,- 19, ,- 82 % ,- 18, ,- 88 % ,- 17, ,- 97 % ,- 17, ,- 100 % ,- 16, ,- 107 % ,- 15, ,- 114 % ,- 14, ,- 122 % ,- 14, ,- 131 % ,- 13, ,- 141 % ,- 12, ,- 151 % ,- 12, ,- 163 % ,- 11, ,- 176 % Lønn 6G fra ansettelse 27 år, lønnsvekst = G-vekst Delingstallene er foreløpige prognoser

19 Eksempler Hvor mye får du i pensjon? Ny alderspensjon fra folketrygden fordelt på uttaksalder, lønn og fødselsår *) Uttaksalder 62 F Ø D S E L S Å R Uttaksalder 67 F Ø D S E L S Å R Lønn Lønn Uttaksalder 70 Lønn F Ø D S E L S Å R Forutsetninger i modellen: Opptjening fra 25 år, lønnen angir gjennomsnittet man har hatt i arbeidslivet Tjenestepensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg *) Beregnet ved hjelp av FNHs prognosemodell for ny alderspensjon fra Folketrygden

20 Eksempler Eksempel: Levealderjustering for Årskull 67 år i Nødvendig pensjonsalder år år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år

21 Eksempler Levealderjustering født etter 1963 Årskull 67 år i Nødvendig pensjonsalder år 1 måned år 2 måneder år 3 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år 11 måneder år år 1 måned år 2 måneder år 3 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder

22 Oppsummering Pensjonsreformen på Du tjener opp pensjon årlig med 18,1 % av inntekten (opp til 7,1G = pt ca kr) 2. Du bygger deg opp en pensjonsbeholdning som løpende indeksreguleres 3. Du finner din årlige pensjon ved å dele beholdningen på gjenstående leveår i årskullet ditt når man går av ved hjelp av delingstall Eksempel: Pensjonsbeholdning ved 67 år: kr Delingstall ved 67 år: 17,0 Årlig pensjon: kr /17,0 = kr

23 Avtalefestet pensjon (AFP) Privat sektor

24 Hovedendringer AFP Avtalefestet førtidspensjon - AFP Dagens AFP-ordning Illustrasjon AFP er en tidligpensjonsordning AFP betales ut mellom 62 og 67 år Folketrygd og tjenestepensjon fra 67 år Arbeidsinntekt max kr pr. år Lønn AFP Tjenestepensjon Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 72 år livslang Ny AFP Illustrasjon AFP er en tilleggspensjonsordning Livsvarig utbetaling Høyere utbetaling fra år Kan fritt kombineres med pensjon fra folketrygden og arbeid Alle som fyller kravene får AFP Lønn Tjenestepensjon? AFP Tjenestepensjon AFP Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 72 år livslang

25 Hovedendringer AFP Fakta om ny AFP Opptjening av pensjonsrettighet 0,314% av inntekt opptil 7,1G Livsvarig pensjonstillegg Høyere fra år, gitt tilstrekkelig opptjening Øker ved senere uttak Kan fritt kombineres med alderspensjon fra folketrygden Hvem får ny AFP? Født før 1948: Dagens AFP Også hvis de velger å ta ut AFP etter 2010 Født 1948 eller senere: Ny AFP Må være ansatt i bedrift som er med i AFP-ordningen Den ansatte må ha vært med i ordningen i minst 7 av de siste 9 årene Ytelse fra arbeidsgiver + Ytelse fra + = staten Kompensasjonstillegg for årskullene 48-62, finansiert av staten AFP

26 Hovedendringer AFP Ny AFP - privat sektor 0,314 % av akk pensjonsgivende inntekt Maks beregningsgrunnlag 7,1 G ( ferdig innbetalt ved 62 år) Avkastning AFP beholdning Årlig AFP-pensjon: AFP-beholdning : Delingstall AFP beholdning Delingstall Konklusjon: Den årlig AFPpensjonen øker jo lenger en venter med å ta ut pensjon Pensjon

27 Hovedendringer AFP Forutsetning for å få AFP (1) Må være yrkesaktiv på uttakstidspunkt og arbeide i bedrift med rett til AFP Medlemskap i AFP-ordningen Må være ansatt i en bedrift med rett til AFP i 7 av de 9 siste år før fylte 62 år Bedriften man er ansatt i må ha vært tilknyttet AFPordningen i samme antall år Overgangsregler for aldersgruppen 1944 til 1954 Må søke om AP fra Folketrygden (minst 20%) samtidig med uttak fra AFP Kan senere redusere / stopp AP fra Folketrygd

28 Hovedendringer AFP Forutsetning for å få AFP (2) Ikke mulig med gradering av AFP Krav om at AFP + AP fra Folketrygden ved 67 år minst tilsvarer garantipensjonen (2 G) for å få rett til AFP før 67 år Tjener løpende opp AFP, men ingen rettighet. Avgjørende hvor du jobber på uttakstidspunktet

29 Eksempler AFP Eksempel Eksempel på beregning av pensjon fra NAV for en 62-åring i 2011: Alderspensjon (beregnet etter gammel Folketrygd) AFP påslag ( beregnes etter 0,314 % av akkumulert inntekt) Kr (AFP-tillegg fram til 67 år) Kr ( kompensasjon for en som er født i 1949) Sum = pensjon I tillegg kommer vanlig lønn dersom vedkommende ønsker å jobbe videre Eventuelt også tjenestepensjon fra Skanska

30 Eksempler AFP Eksempel på alderspensjon for ulike årskull, lønn kroner Pensjoneringsalder Folketrygddelen 37 % 49 % 35 % 48 % 33 % 47 % 31 % 44 % AFP 10 % 14 % 9 % 12 % 7 % 10 % 7 % 10 % Sum 47 % 64 % 43 % 61 % 40 % 57 % 38 % 53 % Gammel folketrygd 51 % 51 % 51 % 51 % I tillegg kommer kroner før fylte 67 i ny AFP

31 Tjenestepensjon Skanska Norge Konsernpensjonskasse

32 Tjenestepensjoner Forslag til endringer i Lov om Foretakspensjon Tjenestepensjonene tilpasses til pensjonsreformen Fleksibel pensjonsalder år Pensjon og arbeid side om side Ytelsene omregnes til alderen på uttakstidspunket basert på premiereserven på dette tidspunktet Endringene trer i kraft Overgangsordning: Senest med virkning fra

33 Tjenestepensjoner Tidlig tjenestepensjon: Konsekvenser Redusert årlig pensjon ved tidlig pensjon Årlig utbetaling ved 62 år blir ca 35-45% lavere enn ved 67 år Årsak: Lengre periode å fordele den samlede pensjonen over Manglende opptjening i 5 år (fra 62 år til 67 år)

34 Uttak av alderspensjon Oppsatt pensjon på kroner ved 67 år og innmeldt i alder 35 år hvilke konsekvenser får 100 % uttak før 67 år og ingen videre opptjening? 120 % Konsekvenser for årlig pensjon ved tidliguttak 100 % 80 % 60 % 40 % Andel av oppsatt pensjon 20 % 0 %

35 Hvor finnes god informasjon: Internett er det beste alternativ, og gjør det mulig på en enkel måte å beregne total pensjon/afp Start med Her finnes linker til finn pensjon fra Skanska/tidligere private arbeidsgivere. Gå deretter til og

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjonsreformen. 24. august 2011

Pensjonsreformen. 24. august 2011 Pensjonsreformen Oslo Vest Rotary Klubb 24. august 2011 Innhold Pensjon fra folketrygden Ny fleksibel alderspensjon fra 1.1.2011 AFP nye regler Hva skjer med tjenestepensjonene? Foredraget gjelder primært

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer