Ny alderspensjon fra folketrygden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny alderspensjon fra folketrygden"

Transkript

1 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg

2 Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden. Hva innebærer de nye reglene for deg? Hvilke nye muligheter får du? Med denne brosjyren ønsker NAV å vise deg mulighetene. Valgene er dine. 2 Dagens pensjonssystem står overfor store og økende økonomiske utfordringer gjennom svakere vekst i den yrkesaktive befolkningen, høyere gjennomsnittlige pensjonsytelser og stigende levealder. [...] Det er derfor behov for en pensjonsreform. Fra Stortingsmelding nr 5,

3 Hva betyr de nye reglene for deg? De nye reglene for alderspensjon fra folketrygden innebærer endringer når det gjelder: Hvordan alderspensjon tjenes opp Hvordan alderspensjon tas ut Hvordan alderspensjon reguleres Du berøres på en eller annen måte av endringene. Hvordan du berøres avhenger av når du er født. Dette kan du lese mer om på de neste sidene. Viktige endringer: Alderspensjon kan tas ut fra fylte 62 år. Årlig utbetaling av alderspensjon blir høyere jo lenger du venter med å ta den ut. Alderspensjon blir justert i forhold til forventet levealder i befolkningen. Arbeidsinntekt og uttak av alderspensjon kan kombineres uten at pensjonen reduseres. 3

4 Hvordan tjener du opp alderspensjon? Størrelsen på arbeidsinntekten avgjør størrelsen på pensjonsopptjeningen 1. januar 2010 ble nye regler for opptjening av alderspensjon i folketrygden innført. Hva overgangen fra gamle til nye opptjeningsregler betyr for deg, avhenger av når du er født. Er du født i perioden ? Du tjener opp alderspensjon etter gamle regler. Det nye er at du kan få pensjonsopptjening helt fram til du fyller 75 år Er du født i perioden ? Du tjener opp alderspensjon etter en kombinasjon av gamle og nye regler. Er du født i 1954 får du for eksempel beregnet 9/10 av pensjonen din etter gamle regler og 1/10 etter nye. Er du født i 1962 får du beregnet 1/10 av pensjonen din etter gamle regler og 9/10 etter nye Er du født i 1963 eller senere? Du tjener opp alderspensjon etter nye regler. For hvert år med pensjonsopptjening bygger du opp en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for størrelsen på alderspensjonen din. 4 Se pensjonsopptjeningen din på nett I nettjenesten Din pensjon på nav.no får du oversikt over pensjonsgivende inntekt og pensjonsopptjeningen din.

5 Opptjening av alderspensjon etter gamle regler: De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen din blir. Full alderspensjon krever 40 års opptjening. Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Er du født i 1943 eller senere kan du få opptjening for pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år. Dagpenger ved arbeidsledighet og enkelte andre ytelser fra folketrygden regnes også som pensjonsgivende inntekt. Du får opptjening for ulønnet omsorgsarbeid tilsvarende en inntekt på 4 G. Opptjening av alderspensjon etter nye regler: Alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Som pensjonsgivende inntekt regnes også enkelte ytelser fra folketrygden. Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom oppsparing av en pensjonsbeholdning som reguleres hvert år. Pensjonsbeholdningen din øker hvert år med 18,1 prosent av: Pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G. Inntekt tilsvarende 4,5 G for ulønnet omsorgsarbeid. Inntekt tilsvarende 2,5 G for avtjent sivil eller militær førstegangstjeneste på minst seks måneder. Tidligere inntekt inntil 7,1 G ved arbeidsledighet med mottak av dagpenger. 1 G tilsvarer kr pr. 1. mai Minstesikring for personer som ikke har hatt arbeidsinntekt Alle som har bodd 40 år eller mer i Norge etter fylte 16 år har rett til en alderspensjon som tilsvarer et minste pensjonsnivå fra fylte 67 år. Dette tilsvarer full minstepensjon i det gamle systemet, og er grunnsikringen i den nye alderspensjonen. 5

6 Hvordan kan du ta ut alderspensjonen din? Fra 1. januar 2011 gjelder nye regler for uttak av alderspensjon fra folketrygden for alle som er født i 1943 eller senere. Det er i større grad enn tidligere opp til deg å vurdere når og hvordan du ønsker å ta ut alderspensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av. Vi snakker derfor om fleksibel alderspensjon. Fleksibelt uttak av alderspensjon: Du kan starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Du kan ta ut alderspensjon og samtidig være i jobb uten å få mindre utbetalt i pensjon. Du kan ta ut full pensjon eller bare en del: 20 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 80 %. Dette kalles uttaksgrader. Du kan endre uttaksgrad Etter at du har startet uttak, kan du endre uttaksgrad en gang i året. Du kan likevel når som helst velge å ta ut full alderspensjon eller stanse pensjonen. Du kan beregne pensjonen din Ikke alle har høy nok opptjening til å ta ut alderspensjon fra 62 år. I nettjenesten Din pensjon på nav.no kan du gjøre beregninger for å se på hvilket tidspunkt og med hvilken grad du kan ta ut pensjon. 6

7 Du kan fritt kombinere arbeid og pensjon De nye reglene for uttak av alderspensjon gjør at du kan jobbe ubegrenset selv om du tar ut pensjon. Det er du som setter sammen din kombinasjon av jobb og pensjon. Det betyr at du for eksempel kan jobbe i 80 % stilling og ta ut 40 % alderspensjon. Mulighetene er mange. ARBEID PENSJON Hvor mye vil du jobbe? Hvor mye vil du ta ut i pensjon? Ikke jobbe Jobbe delvis Jobbe fullt Vente Gradert pensjon Full pensjon Det er mulig å ha full arbeidsinntekt og pensjon samtidig Velger du å ta ut pensjon, må du søke om ønsket uttaksgrad og tidspunkt for uttak (se også side 14). Hvor mye alderspensjon du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker størrelsen på det du får utbetalt senere. Ønsker du å endre stillingsprosent, må du snakke med arbeidsgiveren din. 7

8 Alderspensjonen din blir levealdersjustert Pensjonen din justeres i forhold til forventet levealder i befolkningen. Dette innebærer at dersom forventet levealder øker, må yngre årskull jobbe litt lenger enn eldre årskull for å få samme pensjon. Levealdersjustering er innført for å sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig. Ved å benytte fleksibelt uttak, og vente med å ta ut pensjonen, kan du kompensere for levealdersjusteringen. Tallene under viser hvor lenge etter 67 år ulike årskull må utsette sitt pensjonsuttak for å kompensere for levealdersjusteringen. 1944: 1 måned, 1946: 3 måneder, 1948: 5 måneder, 1950: 8 måneder, 1952: 10 måneder, 1962: 2 år og 1 måned. Tallene forutsetter 40 års opptjening ved 67 år. Venter du med å ta ut alderspensjon, får du større årlige utbetalinger 8

9 Et eksempel på fleksibelt uttak Kjell er født i 1948 og har bodd og jobbet i Norge hele sitt liv. I løpet av 40 år i arbeid har han hatt en årlig inntekt på kr. Kjell får større årlige utbetalinger jo lenger han venter med å ta ut alderspensjonen. Hvis Kjell velger å ta ut hel alderspensjon fra han er 63 år, vil hans årlige utbetaling bli ca kr. Hvis Kjell venter med å ta ut hel alderspensjon til han er 67 år, øker pensjonen hans til ca kr. Hvis Kjell venter helt til han er 70 år med å ta ut hel alderspensjon, øker utbetalingen til ca kr i året Beløpene viser hva Kjell får hvis han tar ut hel pensjon. Hvis han bestemmer seg for å ta ut en mindre andel av alderspensjonen, vil beløpene være annerledes fordi Kjell da sparer mer til senere. Prøv nettjenesten Din pensjon Bruk nettjenesten Din pensjon på nav.no til å beregne din egen pensjon og se hvordan ulike tidspunkt og grader av uttak vil slå ut for deg. 9

10 Hvordan reguleres alderspensjonen din? Nye regler for regulering av alderspensjon berører alle... Priser og lønninger øker som regel hvert år. For å ta vare på verdien av pensjonsrettighetene du har tjent opp, blir derfor alderspensjonen din regulert årlig pr. 1. mai. Ny regulering av alderspensjon fra 2011 får betydning for alle, også for dem som allerede mottar alderspensjon. Regulering av alderspensjon under opptjening Alderspensjon du ennå ikke har tatt ut, skal reguleres i takt med lønnsveksten. Regulering av alderspensjon under utbetaling Alderspensjon under utbetaling skal over tid reguleres som et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst. I praksis gjøres dette ved at pensjonen hvert år oppjusteres med lønnsveksten og deretter fratrekkes 0,75 %. Personer som mottar minstepensjon får en litt bedre regulering av pensjonen. Eksempel: Lønnsveksten er på 4 %. Hvis du mottar en alderspensjon på kr blir alderspensjonen din regulert med 4 % og deretter fratrukket 0,75 %: Alderspensjon regulert med 4 %: x 1,04 = Fratrukket 0,75 %: x (1-0,0075) = Årlig utbetaling av alderspensjon etter regulering blir kr. 10

11 Andre spørsmål og svar... Kan jeg ha uførepensjon og alderspensjon samtidig? Ja, du kan ha uførepensjon og alderspensjon samtidig, men samlet pensjonsgrad kan ikke overstige 100 %. Har botid eller arbeid i utlandet betydning for alderspensjonen? Langvarige utenlandsopphold kan få betydning for pensjonen din. Har du bodd eller arbeidet i et annet land, bør du undersøke om du har tjent opp rett til pensjon derfra. NAV kan hjelpe deg med dette, og i tillegg hjelpe deg med å søke om pensjon fra land som Norge har trygdeavtale med. Hva med skatt på alderspensjon? Alderspensjon er skattepliktig. Hvis du tar ut alderspensjon og samtidig fortsetter å jobbe, skatter du også på vanlig måte av arbeidsinntekten din. Du finner mer informasjon om skatt og pensjon på skatteetaten.no NAV veileder deg om nytt regelverk for alderspensjon Har du spørsmål om ny alderspensjon fra folketrygden, kan du kontakte NAV på telefon Her får du også svar på spørsmål om fleksibel alderspensjon i kombinasjon med uførepensjon eller rettigheter som gjenlevende. Informasjon om andre ytelser som supplerende stønad, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV, finner du på nav.no eller hos ditt NAV-kontor. 11

12 Din totale alderspensjon mer enn folketrygd? Mange har i tillegg til opptjeningen i folketrygden opptjent pensjonsrettigheter gjennom arbeidsforhold. Noen har også spart ved siden av. Din totale pensjon kan derfor bestå av: Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden kommer an på hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Tjenestepensjon og AFP (Avtalefestet pensjon) De aller fleste arbeidstakere har en tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiveren din eller din leverandør av tjenestepensjon gir informasjon om pensjonsordningen du tilhører. AFP er en pensjonsordning for arbeidstakere som har fylt 62 år og som jobber innenfor et område med tariffavtale om AFP. Spør arbeidsgiveren din hvis du er usikker på om du har rett til AFP eller hvis du har spørsmål om ordningen. Egen sparing Hvis du har private spareavtaler for pensjon, vil dette komme i tillegg til andre utbetalinger når du blir pensjonist. 12

13 Til deg som har rett til AFP Det er forskjell på hvordan AFP i privat og offentlig sektor er tilpasset de nye reglene for alderspensjon fra folketrygden. AFP-ordninger i privat sektor er endret fra Nå gis AFP som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i privat sektor, må du samtidig søke om å få innvilget alderspensjon fra folketrygden. Du kan jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert. I kommunal og statlig sektor er dagens AFP-ordning videreført med nødvendige tilpasninger til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i offentlig sektor, kan du ikke ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig. Det er begrensninger i hvor mye du kan tjene uten at pensjonen blir redusert dersom du tar ut AFP. Informasjon om pensjon fra andre enn folketrygden: Det er forskjell på AFP i privat og offentlig sektor Nettsidene til Norsk Pensjon (norskpensjon.no) gir deg informasjon om tjenestepensjon. Nettsidene til Statens pensjonskasse (spk.no) gir nyttig informasjon til deg som er ansatt i offentlig sektor. Nettsidene til Fellesordningen for AFP (nyafp.no) gir deg informasjon om ny AFP i privat sektor. Nettsiden til din leverandør av tjenestepensjon kan gi deg informasjon om pensjonsordningen du tilhører. Du kan også ta kontakt med arbeidsgiveren din for mer informasjon om pensjonsordningene der du er ansatt. 13

14 Pensjon er lett på nett prøv nettjenesten Din pensjon på nav.no... På nav.no kan du logge deg inn i nettjenesten Din pensjon. I denne tjenesten ligger din pensjonsinformasjon lagret, slik at du kan beregne pensjonen din. Dette er noe av det du kan gjøre i nettjenesten Din pensjon: Se din opptjening i folketrygden. Beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden og eventuell AFP og tjenestepensjon. Søke om alderspensjon fra folketrygden. Søke om AFP i privat sektor. Se dine utbetalinger. Sende henvendelse til NAV dersom du har spørsmål om de nye reglene for alderspensjon. Slik logger du deg inn: Din pensjon benytter innloggingsløsningen MinID. PIN-koder til MinID finner du i brev sendt av Skatteetaten. Har du ikke PIN-koder, kan du bestille nye på minside.no Etter første innlogging kan du få nye koder tilsendt på SMS. Du kan også logge deg inn med et endagspassord som du får ved ditt NAV-kontor eller på telefon Endagspassordet gir ikke tilgang til alle funksjonene Oversikt i Din pensjon. over egen NAV-kontoret ditt kan vise deg hvordan du bruker pensjon får du i Din pensjon. Din pensjon på nav.no 14

15 Søknadsinformasjon... Hvis du bestemmer deg for å ta ut alderspensjon og vet når du ønsker at utbetalingene skal starte, så husk at: Du må søke om alderspensjon fra folketrygden. Du kan søke elektronisk eller skrive ut delvis utfylte søknadsskjemaer i nettjenesten Din pensjon på nav.no. Søker du elektronisk, kan du få svar i løpet av få minutter. NAV-kontoret ditt kan gi deg delvis utfylte søknadsskjemaer samt informasjon om søknadsprosessen for alderspensjon fra folketrygden. Søker du elektronisk kan du få svar i løpet av få minutter Når må du søke? Alderspensjon fra folketrygden kan tidligst utbetales fra og med måneden etter at vi har mottatt søknaden din. Du bør derfor søke i god tid før den måneden du ønsker at utbetalingen skal begynne. Vanlig saksbehandlingstid for søknad om alderspensjon er tre måneder. Søker du elektronisk i nettjenesten Din pensjon, kan du imidlertid få svar i løpet av få minutter. 15

16 Her får du mer informasjon om ny alderspensjon fra folketrygden: nav.no Nettjenesten Din pensjon på nav.no Veiledning på telefon ludensreklame.no Vi viser deg mulighetene. Valgene er dine. Tekstene i denne brosjyren er forenklet og er ikke juridisk bindende.

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer