Tjenestepensjon og Folketrygd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestepensjon og Folketrygd"

Transkript

1 Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK

2 STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd Tjenestepensjonsordningen SPK Samordning Avtalefestet pensjon (AFP) Ny folketrygd/ny offentlig tjenestepensjon

3 PENSJONSORDNINGENE I Dagens folketrygd NORGE Den primære pensjonsordningen i Norge, innført i 1967 Størrelse avhengig av inntekt/inntektsår/trygdetid Minstebeløp (minstepensjon) garantert ved 40 års trygdetid Inntekt inntil 6 G ( ) kompenseres i snitt med ca 50 %

4 PENSJONSORDNINGENE I Tjenestepensjon Pensjonsforsikring NORGE Kollektiv opptjent ytelse i arbeidsforhold Offentlig eller privat - forskjellig regelverk Blir utbetalt i tillegg til folketrygden Individuell forsikring som tegnes av den enkelte Pensjonsnivå og utbetalingsperiode avtales

5 DAGENS FOLKETRYGD sentrale begrep Grunnbeløpet Trygdetid Grunnpensjon Tilleggspensjon Poengår Poengtall/sluttpoengtall

6 DAGENS FOLKETRYGD grunnbeløpet - G Nøkkelbegrep for beregninger av folketrygdytelser og reguleringsfaktor Vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige pensjonsoppgjøret Grunnbeløpet pr er kr Økningen pr tilsvarer 3,79 % Gjennomsnittlig G for 2010 er kr

7 DAGENS FOLKETRYGD trygdetid Trygdetid opptjenes ved å være bosatt i Norge i alderen 16 til 67 år Full trygdetid er 40 år

8 DAGENS FOLKETRYGD grunnpensjon Fastsettes i forhold til trygdetid og om evt. ektefelle/registrert partner/samboer har egen pensjon fra folketrygden eller inntekt over 2G Full grunnpensjon er 1G kr Redusert pga ektefelle/samboer kr Redusert pga trygdetid: grunnpensjon x (trygdetid/40)

9 DAGENS FOLKETRYGD poengår Alle år med inntekt over 1G medregnes som poengår Full opptjening poengår: 40 år Fremtidige poengår medregnes frem til og med 66 år ved AFP, uføre- og etterlattepensjon

10 DAGENS FOLKETRYGD poengtall Beregnes av samlet skattbar personinntekt pr. år Beregnes av ligningskontoret (ligningsattest)

11 FOLKETRYGDEN poengtall Formel for beregning av poengtall: p = (Personinntekt - Gjennomsnittlig G) Gjennomsnittlig G

12 DAGENS FOLKETRYGD poengtall Eksempel ( ltr 30: , gjennomsnittlig G kr ) ( ) / = 2,98 ( ltr 50: , gjennomsnittlig G kr ) ( ) / = 4,31

13 DAGENS FOLKETRYGD sluttpoengtall Gjennomsnitt av de 20 beste poengtallene Under 20 poengtall - gjennomsnitt av alle

14 DAGENS FOLKETRYGD begrensning Knekk- og maksimumspunkt Inntekt opp til 6 G medregnes fullt ut Inntekt mellom 6 G og 12 G medregnes med 1/3 Inntekt over 12 G medregnes ikke Pr 1. mai 2010 er G = , 6 G = G =

15 DAGENS FOLKETRYGD tilleggspensjon Beregning av tilleggspensjon (personer født etter 1937) Før 1992: 45% x (sluttpoengtall x G) x Poengår / 40 (Inntekt opptil 8G medregnes, mellom 8-12G med 1/3) Fra 1992: 42% x (sluttpoengtall x G) x Poengår / 40 (Inntekt opptil 6G medregnes, mellom 6-12G med 1/3)

16 FOLKETRYGDEN tilleggspensjon Eksempel ltr 50: Før 1992: 45% x (4,31 x ) x 25/40 = Fra 1992: 42% x (4,31 x ) x 15/40 = Til sammen:

17 FOLKETRYGDEN tilleggspensjon Eksempel ltr 50 ( ): Grunnpensjon: Tilleggspensjon: Samlet alderspensjon FT: Tilsvarer ca. 52 % av tidligere inntekt

18 DAGENS FOLKETRYGD inntekt ved siden av alderspensjon Ingen avkortning i folketrygdpensjonen ved inntekt!

19 DAGENS OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Kjennetegn Garantert pensjonsnivå (tom 58-kullet) Fleksibel pensjonsalder Sammenhengende tjenestetid i offentlig sektor

20 GARANTERT PENSJONSNIVÅ Offentlige tjenestepensjoner er basert på et bruttosystem Samlet utbetalt pensjon etter samordning med folketrygdens pensjon, skal minst utgjøre tjenestepensjon før samordning Reduksjon i folketrygden som følge av endringer i regelverket, kompenseres også etter prinsippet om garantert pensjonsnivå.

21 FLEKSIBEL PENSJONSALDER aldersgrense/pensjonsalder Aldersgrense: Det tidspunkt man må gå av med alderspensjon. Pensjonsalder: Det tidspunkt man kan gå av med alderspensjon.

22 FLEKSIBEL PENSJONSALDER aldersgrense/pensjonsalder Aldersgrense 57 år 60 år 62 år 63 år 64 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsalder Pensjonsalder folketrygd

23 OVERFØRINGSAVTALE Statens Pensjonskasse har avtale med KLP og de fleste andre offentlige tjenestepensjonsordninger om overføring av rettigheter mellom ordningene. Siste ordning utbetaler samlet pensjonen, deretter gjør ordningene opp seg imellom etter avtalte regler.

24 MEDLEMSKAP vilkår Tilsatt i medlemspliktig stilling Minste arbeidstid 60t/måned eller 35% stilling for lærere (forsikret ved arbeidstid minst 14 t/uke) Trygdet etter lov om folketrygd; betaler trygdeavgift Mulighet til å oppnå minst 5 år ved aldersgrensen

25 PENSJONSGRUNNLAG Lønn/lønnstrinn omfang Fast arbeidsinntekt for medlemspliktig stilling i inntil 100 % stilling Faste tillegg knyttet til stillingen Variable tillegg i henhold til tariffavtale Funksjonstillegg (for eksempel lærere) Tidligere perioder med høyere lønn medregnes Midlertidig tjeneste med høyere lønn (2-årskrav)

26 PENSJONSGRUNNLAG Maksimumspunkt begrensning Inntekt opp til 12 G medregnes fullt ut Inntekt over 12 G medregnes ikke Pr 1. mai 2010 er G = og 12 G =

27 PENSJONSGRUNNLAG deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er et veid gjennomsnitt av tidligere stillingsstørrelser Begrenset til 30 år med høyest stillingsstørrelse Ingen komprimering av tjenestetiden

28 PENSJONSGRUNNLAG deltid Eks: (15 år i 100% stilling + 20 år i 50% stilling) (15/30 x 100%) + (15/30 x 50%) = 75% Pensjon til utbetaling: (ltr. 30) 66 % x ( x 75 %) x 30/30 = ,- (ltr. 50) 66 % x ( x 75 %) x 30/30 = ,-

29 PENSJONSGRUNNLAG deltid Pensjonsgrunnlaget er: Sluttlønn (evt. omregnet til 100 % stilling) x gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

30 PENSJONSGRUNNLAG sikringsbestemmelsen For arbeidstakere som pensjoneres etter 1. mai 2010 gjelder følgende: Sikringsbestemmelsen garanterer at en arbeidstaker som fratrer med pensjon etter 1. mai 2010 ikke vil få et lavere pensjonsgrunnlag enn et pensjonsgrunnlag beregnet på grunnlag av vedkommendes lønn i april 2010, G- regulert pr. 1. mai 2010.

31 PENSJONSGRUNNLAG sikringsbestemmelsen Eksempel pensjonering etter : Lønnstrinn 50, 1. mai 2010 kr Lønnstrinn 50, april 2009 kr G-regulert 1. mai 2008 kr Pensjonsgrunnlag: kr ( )

32 OPPTJENINGSTID omfang Opptjeningstid med medlemskap i Statens Pensjonskasse Opptjeningstid i annen offentlig tjenestepensjonsordning (overføringsavtalen) Permisjon iht. permisjonsavtalen Periode med uførepensjon, eller ventelønn/vartpenger NB! Ved beregning av samlet opptjeningstid utgjør 6 mndr eller mer et helt år.

33 Dagens alderspensjon SPK Lønn på sluttidspunkt (inkludert tillegg) Gjennomsnittlig deltid Pensjonsgrunnlag Opptjeningstid (t/30) Pensjonsgrad Pensjonsprosent (66 %) Bruttopensjon før samordning

34 DAGENS ALDERSPENSJON inntekt i tillegg til pensjon I det offentlige (stat, fylke, kommune) Pensjonistlønn (kr. 160/time) - ingen avkorting Regulær avlønning - forholdsmessig avkorting I det private Uansett avlønning - ingen avkorting Spesielle regler for oppsatte pensjoner

35 ALDERSPENSJON utbetalingstidspunkt Ved aldersgrensen Fra pensjonsalderen 67 år Inntil 3 år før aldersgrensen hvis summen av alder og opptjeningstid er 85 år eller mer Alderspensjon utbetales til og med dødsmåneden

36 SAMORDNING bakgrunn Man kan tjene opp pensjonsrett i flere ordninger samtidig, men det har aldri vært hensikten at man skal ha full pensjon fra flere ordninger Premieinnskudd er beregnet i forhold til at man ikke får fulle rettigheter i alle ordninger

37 SAMORDNING formål Samordning skal begrense samlet pensjonsutbetaling til et rimelig nivå i forhold til pensjonsgivende opptjeningstid og tidligere inntekt Folketrygden utbetales alltid i sin helhet Samordningen gjøres som et fradrag i tjenestepensjonen

38 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 30 år Grunnpensjon Statens Pensjonskasse Tilleggspensjon Tilleggspensjon Tilleggspensjon Grunnpensjon Utbetalt fra Garantert SPK fra SPK Grunnpensjon Lønn Folketrygden Samordning Totalt

39 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 15 år Statens Pensjonskasse Tilleggspensjon Grunnpensjon Tilleggspensjon Lønn Grunnpensjon Folketrygden Utbetalt fra SPK Samordning Tilleggspensjon Garantert fra SPK Grunnpensjon Totalt

40 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 30 år Statens Pensjonskasse Grunnpensjon Tilleggspensjon Lønn Utbetalt Garantert fra fra SPK SPK Folketrygden Samordning Grunnpensjon Tilleggspensjon Grunnpensjon Tilleggspensjon Totalt Overtidsbetaling eller annen kompensasjon som ikke er pensjonsgivende i SPK, men er det i folketrygden.

41 AVTALEFESTET PENSJON (AFP) - vilkår I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet Inntekt minst 1G året før uttak av pensjon og minst 1G i uttaksåret omregnet til årsinntekt Gjennomsnittlig inntekt minst 2G de 10 beste årene fra 1967 til året før pensjonering 10 års medlemskap etter fylte 50 år (gjelder retten til SPK-beregnet AFP ved 65 år)

42 AFP Fra fylte 62 år: AFP utgjør beregnet alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år, med et tillegg på kr pr måned

43 AFP Fra år AFP mellom 65 og 67 år utgjør beregnet alderspensjon fra Statens Pensjonskasse fra 67 år (hvis ikke AFP beregnet etter folketrygdens regler er høyere)

44 AFP beregning år: Folketrygdberegnet AFP + kr 1700 pr. måned år: Folketrygdberegnet AFP + kr 1700 pr. måned eller AFP beregnet som tjenestepensjon. Pensjonskassen utbetaler det beste resultatet 67 år og videre: Folketrygd og tjenestepensjon samordnet

45 Prosent av lønn AFP Vanlig utvikling av utbetaling ved full opptjening i Statens Pensjonskasse AFP-tillegg Samordnet tjenestepensjon fra SPK 66 % Garantert pensjonsnivå AFP fra folketrygden Statspensjon (AFP) Folketrygd Alder

46 AFP beregning Delvis AFP kan tas ut med inntil 40% stilling (reststillingen må være minst 60 %) Gjelder også deltidstilsatte Ved delvis uførepensjon - kan man ta ut AFP for resten av stillingen AFP kan ikke overstige 70% av tidligere lønnsinntekt.

47 AFP beregning Tidligere lønnsinntekt : Gjennomsnitt av den beste inntekt for 3 av de siste 5 årene, hvor det siste året i beregningsperioden er to år før pensjoneringstidspunktet. Eks.: Pensjonering i år 2010: Beregningsperioden er årene

48 AFP inntekt i tillegg til pensjon Full AFP: - toleransegrense kr ,- Delvis AFP: - toleransegrense kr ,- NB! Dersom faktisk inntekt avviker mer enn kr ,- pr år i forhold til den forventede inntekt, skjer et etteroppgjør.

49 Ny alderspensjon på Årlig pensjonsopptjening: 18,1 % av inntekt opptil 7,1 G (Også opptjening for omsorgsarbeid, førstegangstjeneste og arbeidsledighet) 2. Årlig pensjonsopptjening bygges opp til en pensjonsbeholdning 3. Årlig pensjon: Pensjonsbeholdning delt på gjenstående leveår

50 Dagens versus ny folketrygd Dagens folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Poengtall 20 beste år G-regulering Uavhengig av levealder Utbetalt fra 67 år Ny folketrygd Inntektspensjon Garantipensjon Pensjonsbeholdning Alleårsopptjening Indeksering Levealdersjustering Fleksibel pensjonering fra 62 kombinert med arbeid

51 Nytt pensjonssystem Overgangsregler Fødselsår Pensjon Beregningsregler Beregningsregler Beregningsregler Beregningsregler Beregningsregler DAGENS DAGENS DELVIS NYTT DELVIS NYTT NYTT Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Folketrygd Ingen inntektsavkorting Levealdersjustering Ingen inntektsavkorting Levealdersjustering Ingen inntektsavkorting Levealdersjustering Ingen inntektsavkorting Levealdersjustering Ingen inntektsavkorting Ny regulering Ny regulering Ny regulering Ny regulering Ny regulering Levealdersjustering Levealdersjustering Levealdersjustering Levealdersjustering Offentlig tjenestepensjon Ny regulering Individuell garanti Ny regulering Individuell garanti Ny regulering Ikke individuell garanti Ny regulering Ikke individuell garanti

52 Ny FTR: Levealdersjustering Gjøres i praksis med forholdstall eller delingstall Reflekterer hvor lenge en person fra årskullet i gjennomsnitt vil leve som pensjonist

53 Foreløpig beregnede forholdstall ,316 1,319 1,324 1,329 1,334 1,340 1,253 1,257 1,261 1,266 1,271 1,277 1,282 1,190 1,195 1,199 1,203 1,208 1,213 1,219 1,225 1,127 1,132 1,136 1,141 1,145 1,150 1,156 1,162 1,168 1,064 1,068 1,073 1,078 1,083 1,088 1,093 1,099 1,105 1,111 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,048 1,054 0,942 0,947 0,952 0,957 0,963 0,968 0,974 0,979 0,985 0,992 0,998 0,884 0,889 0,895 0,901 0,906 0,912 0,917 0,923 0,929 0,936 0,942

54 Ny FTR: Eksempel Alderspensjon Uttaksalder Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Eksempel 1963-kullet, årlig inntekt 6G

55 Folketrygd med levealdersjustering Alderspensjon Uttaksalder Basispensjon Forholdstall 1,320 1,145 1,030 0,861 Årlig pensjon Eksempel 1949-kullet, årlig inntekt 6G

56 Hva innebærer den nye ordningen? 1. Levealdersjustering 2. Individuell garanti 3. Ny regulering 4. Nye samordningsregler 5. Videreføring av dagens AFP og særalderspensjon 6. Pensjoneringsmuligheter

57 1) Levealdersjustering Totalt Folketrygd SPK 80,0 % 70,0 % 71,0 % 67,4 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 53,6 % Dagens 50,9 % 17,4 % 16,5 % Ny 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, pensjonsgrunnlag (5G), 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

58 Forholdstall 1) Levealdersjustering 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 P67 P68 P69 P ,000 0,942 0,884 0, ,053 0,997 0,941 0, ,106 1,049 0,993 0,937

59 1) Levealdersjustering Jobbe lenger for samme pensjon Årskull Fyller 67 år i: år Nødvendig pensjonsalder år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år

60 2) Individuell garanti 71,0 % 69,0 % 69,1 % 67,0 % 65,0 % 65,6 % 66,0 % 63,0 % 61,0 % 59,0 % 57,0 % 55,0 % Dagens ordning Ny ordning uten garantiregel Ny ordning med garantiregel 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, Pensjonsgrunnlag på (8G), 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

61 3) Ny regulering Oppsatt rettighet Lønnsvekst Regulering Pensjon under utbetaling Lønnsvekst fratrukket 0,75% I dagens ordning reguleres både pensjon under opptjening og pensjon under utbetaling med folketrygdens grunnbeløp

62 4) Nye samordningsregler Fra avtalen etter lønnsforhandlingene 2009: Beregning av tjenestepensjon herunder samordning med alderspensjon i folketrygden skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut. Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år I jobb 62 år 67 år I jobb Folketrygd I jobb Folketrygd Samordnet alderspensjon Hva innebærer dette: Uttak av fleksibel tidligpensjonering vil medføre en livsvarig lavere pensjon Men, kombinert med arbeid kan man få noen år med høy inntekt

63 4) Nye samordningsregler - hvilke forholdstall benyttes? Folketrygd 67, tjenestepensjon 67 Folketrygd 62, tjenestepensjon 67 Brutto tjenestepensjon Samordnings fradrag Netto tjenestepensjon Forholdstall 67 Forholdstall 67 Forholdstall 67 Forholdstall 67 Folketrygd Forholdstall 67 Forholdstall 62 Samlet pensjon

64 4) Nye samordningsregler - hvilke forholdstall benyttes? Overgang fra AFP til AP ved fylte 67 Folketrygd 70, tjenestepensjon 70 Brutto tjenestepensjon Samordnings fradrag Netto tjenestepensjon Forholdstall 67 Forholdstall 67 Forholdstall 1,000 Forholdstall 70 Folketrygd Forholdstall 67 Forholdstall 70 Samlet pensjon

65 5) Videreføring av dagens AFP Prosent av lønn Alderspensjon skal levealdersjusteres Individuell garanti til og med 1958-kullet 66% AFP-tillegg SPK Garantert pensjonsnivå AFP med Folketrygdens regelverk AFP med SPK`s regelverk Folketrygd Alder AFP skal ikke levealdersjusteres

66 5) Videreføring av dagens regler for særaldersgrenser Beregnes etter dagens regler Levealdersjustering med individuell garanti ved fylte 67 år Mulighet til å kombinere særalderspensjon, folketrygd og privat inntekt i perioden år

67 5) Videreføring dagens regler for særaldersgrenser Prosent av lønn Alderspensjon etter særaldersgrenser skal levealdersjusteres ved fylte 67 år Individuell garanti til og med 1958-kullet 66% SPK Garantert pensjonsnivå 66 % alderspensjon 66 % alderspensjon Folketrygd Alder Alderspensjon etter særaldersgrenser skal ikke levealdersjusteres før fylte 67

68 5) Særaldersgrense 57 år 62 år 67 år Inntekt privat Aktiv Særalderspensjon Samordnet alderspensjon Fleksibel alderspensjon i folketrygden Ingen endring av regelverket, 85-årsregelen består Levealdersjustering Levealdersjusteringen benytter forholdstallet ved 67 år i brutto og samordningen. Kompensere ved å arbeide lenger? Kombineres med fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 62 år Privat inntekt på toppen avkorter ikke pensjonen

69 6) Pensjoneringsmuligheter (A-D) 62 år 65 år 67 år A I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon B I jobb I jobb Folketrygd I jobb Folketrygd Samordnet alderspensjon C I jobb AFP AFP Samordnet alderspensjon år D I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon

70 6) Pensjoneringsmuligheter (E - F) 62 år 65 år 67 år E I jobb I jobb AFP Samordnet alderspensjon Folketrygd F I jobb AFP I jobb Folketrygd Samordnet alderspensjon

71 Eksempler valg A-D Forutsetninger Født 1953 Valg A-D Enslig Pensjonsgrunnlag: Sluttpoengtall: 5 30 år i SPK i 100% stilling 40 år i folketrygden

72 Dagens ordning 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,2 Kroner

73 Ny ordning Valg A 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,6 Kroner

74 Ny ordning Valg B 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % 138,5 138,5 56,1 Kroner

75 Ny ordning Valg C 62 år 65 år 67 år I jobb AFP AFP Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd AFP 20 % 0 % % 56, ,6 Kroner

76 Ny ordning Valg D 62 år 65 år 68 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,2 Kroner

77 Oppsummering av eksemplene Dagens 100% 100% 70,2% Alternativ A 100% 100% 66,6% Alternativ B 138,5% 138,5% 56,1% Alternativ C 56,3% 66% 66,6% Alternativ D 100% 100% 70,2% (*) Tabellen viser pensjon ved henholdsvis 62, 65 og 67 år, uttrykt i prosent av pensjonsgrunnlaget (*) Dette alternativet illustrerer uttak ved fylte 68 år

78 Oppsummering Levealdersjustering Individuell garanti Regulering Flere valgmuligheter Endret samordning Lange overgangsordninger

79 Hvordan komme i kontakt med oss? SPKs kundesenter: Pensjon (08:00-15:00) Medlem og pensjon: E-post: Boliglån (10:00-14:00) Telefon: E-post: Personalforsikring Gruppelivsforsikring: Yrkesskadeforsikring:

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

Agenda. Pensjon og valgmuligheter MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse

Agenda. Pensjon og valgmuligheter MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2018 Pensjon og valgmuligheter Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP Uførepensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon En introduksjon

Pensjon En introduksjon Pensjon En introduksjon Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo 12. september 2017 Jorunn Solgaard Pensjon en definisjon Arbeidslivet.no: Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet.

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon Museumsansattes forening (STAFO) Andreas Moen 23. januar 2018 2 Tema OFFENTLIG TJENESTEPENSJON 1. Ny folketrygd 2. Dagens OfTP Utfordringer 3. Ny pensjonsordning 4. Forhandlingsprosess

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Fremforhandlet løsning. Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Fremforhandlet løsning. Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor 3.3.2018 Fremforhandlet løsning. Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor 1 Innledning Denne avtalen beskriver en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor samt overgangsordninger.

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Ny tjenestepensjon i offentlig sektor Arbeids- og sosialdepartementet Ny tjenestepensjon i offentlig sektor Pensjonskassekonferansen 18. april 2018 Arbeids- og sosialdepartementet 2 Disposisjon 1 2 3 4 Problemene med dagens ordninger En ny

Detaljer

Fremforhandlet løsning. Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Fremforhandlet løsning. Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor 3.3.2018 Fremforhandlet løsning. Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor 1 Innledning Denne avtalen beskriver en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor samt overgangsordninger.

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP

Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP Hvordan påvirke sin egen pensjon. 25. januar 2018 Torgils Milde, KLP Agenda Det norske pensjonssystemet -deltid/heltid Hvem er KLP? Deres eget selskap! Norges største livsforsikringsselskap Totalleverandør

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Modalen kommune 16. juni 2008

Modalen kommune 16. juni 2008 Modalen kommune 16. juni 2008 Pensjonsforedrag for Fagforbundet Aust-Agder fylkekommune Rune Rosberg, Kunde- og salgsleder Agder 26.02.2011 1 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Hvordan slår ny tjenestepensjon ut for de offentlig ansatte?

Hvordan slår ny tjenestepensjon ut for de offentlig ansatte? Hvordan slår ny tjenestepensjon ut for de offentlig ansatte? Vi har sett nærmere på konsekvensene av ny pensjonsordning for de ulike årskullene. I eksemplene er det tatt utgangspunkt i en karriere med

Detaljer

Hvordan slår ny offentlig tjenestepensjon ut for Akademikerne? Vi har sett nærmere på konsekvensene av ny pensjonsordning for de ulike årskullene.

Hvordan slår ny offentlig tjenestepensjon ut for Akademikerne? Vi har sett nærmere på konsekvensene av ny pensjonsordning for de ulike årskullene. Hvordan slår ny offentlig tjenestepensjon ut for Akademikerne? Vi har sett nærmere på konsekvensene av ny pensjonsordning for de ulike årskullene. I eksemplene er det tatt utgangspunkt i en karriere med

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i endring. Erik Falk, direktør Aktuar / Produkt KLP Pensjonskonferansen 5. desember 2018

Offentlig tjenestepensjon i endring. Erik Falk, direktør Aktuar / Produkt KLP Pensjonskonferansen 5. desember 2018 Offentlig tjenestepensjon i endring Erik Falk, direktør Aktuar / Produkt KLP Pensjonskonferansen 5. desember 2018 Pensjonsreform i folketrygden fra 2011 Levealdersjustering og endret regulering Innført

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Vet du nok om. pensjon?

Vet du nok om. pensjon? Vet du nok om pensjon? 1 Pensjonsreformen skritt for skritt: 2001: Pensjons-kommisjonen ble nedsatt 26. mai 2005: Første pensjonsforlik i Stortinget Oktober 2006: Stortingsmelding nr 5 om opptjening og

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Besl. O. nr. 81. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009)

Besl. O. nr. 81. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009) Besl. O. nr. 81 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009) År 2009 den 15. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Høringsnotat

Høringsnotat Høringsnotat 21.9.2017 Tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler levealdersjustering og samordning Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) DATO: LOV-2009-06-05-32 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 6 s 823 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-01 ENDRER:

Detaljer

Pensjonsforhandlingene i offentlig sektor Fredrik Oftebro 2. nestleder

Pensjonsforhandlingene i offentlig sektor Fredrik Oftebro 2. nestleder Pensjonsforhandlingene i offentlig sektor 2018 Fredrik Oftebro 2. nestleder Uravstemning om Offentlig tjenestepensjon 3 Offentlig tjenestepensjon NTLs og LOs mål for en god pensjon 66% Gjennomsnittlig

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Innhold Generell informasjon 3 Medlemskap 4 Alderspensjon 5 Avtalefestet pensjon (AFP) 8 Uførepensjon 9 Etterlattepensjon (ektefelle- og

Detaljer

Ny offentlig tjenestepensjonsordning. - Bakgrunn - Prosess - Resultat - Vurdering og anbefaling om å stemme ja

Ny offentlig tjenestepensjonsordning. - Bakgrunn - Prosess - Resultat - Vurdering og anbefaling om å stemme ja Ny offentlig tjenestepensjonsordning - Bakgrunn - Prosess - Resultat - Vurdering og anbefaling om å stemme ja Interessefellesskapet Pensjonssystemet i Norge Folketrygden endret prinsipp for alderspensjon

Detaljer

Konsekvenser av ny offentlig tjenestepensjon. Johann Despriée, Aktuar/CRO/CCO

Konsekvenser av ny offentlig tjenestepensjon. Johann Despriée, Aktuar/CRO/CCO Konsekvenser av ny offentlig tjenestepensjon Johann Despriée, Aktuar/CRO/CCO 07.12.2018 Kort om PKH PKH ble etablert 01.01.2014 gjennom virksomhetsoverdragelser Våre sponsorer/kunder/arbeidsgivere er:

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu

Innledning. Angrepene på offentlig tjenestepensjon. Forsvar offentlig pensjon. Mandag 10/5 2010. Stein Stugu Innledning Angrepene på offentlig tjenestepensjon Forsvar offentlig pensjon Mandag 10/5 2010 Stein Stugu Viktigste innvendinger til høringsutkastet, hva skjedde? Pensjonsgrunnlag skal oppreguleres med

Detaljer

«Fra brutto til påslag hvordan går det?»

«Fra brutto til påslag hvordan går det?» «Fra brutto til påslag hvordan går det?» Agenda Pensjonsreformen Egenskaper Levealdersjustering: forholdstall, delingstall og konstruerte forholdstall Overgangen Samordningsregler Beregning av oppsatt

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor

Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor Høring om oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP offentlig sektor 1 Innledning Forsvarets pensjonistforbund (FPF) viser til høringsnotat av 20. november 2009. Med bakgrunn i Stortingets pensjonsforlik

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Tjenestepensjon og AFP. Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon

Tjenestepensjon og AFP. Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon Tjenestepensjon og AFP Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Påvirket også AFP-ordningene Det norske pensjonssystemet Individuell Sparing Tjenestepensjon (Du og arbeidsgiver)

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Norsk Sykepleierforbund i Buskerud 28.03.2017 Pensjon og valgmuligheter v. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder Buskerud Agenda Medlem i KLP Pensjon fra NAV Min side KLP AFP og alderspensjon Uførepensjon

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 20.12.2017 Høringssvar om regler for samordning av offentlig tjenestepensjon med alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler Pensjonistforbundet

Detaljer

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON

TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 08.05.2008 TILLEGG TIL HØRINGSNOTAT AV 28. JANUAR 2008 OM NY ALDERSPENSJON 1. Bakgrunn Arbeids- og inkluderingsdepartementet sendte 28. januar 2008 på høring forslag om ny alderspensjon i folketrygden

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune

HØRINGSNOTAT. Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte i kommune og fylkeskommune 1 Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Gjeldende rett... 3 3 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Høringssvar Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Høringssvar Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo 09.01.2019 Høringssvar Ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene (LO-Stats Pensjonistutvalg,

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

HAUGESUND KOMMUNES SENIORDAG

HAUGESUND KOMMUNES SENIORDAG HAUGESUND KOMMUNES SENIORDAG 11.12.2018 HAUGESUND KOMMUNALE PENSJONSKASSE Pensjonskasse for ansatte i Haugesund kommune, og virksomheter med nær tilknytning til Haugesund kommune. Kirkelig fellesråd Kultur

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Det er klokt å tenke pensjon 1963

Det er klokt å tenke pensjon 1963 nær NAV alderspensjon 62 pensjonsalder 60 særaldersgrense nøktern 65 nyttig folketrygden AFP uførepensjon aldersgrense Det er klokt å tenke pensjon Informasjon for deg som er født 1963 eller senere Din

Detaljer

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall.

Grunnlovsvernet, levealderjustering og delingstall/forholdstall. arbeids- og Inkluderingsdepartementet Postboks 8019 dept 0030 Oslo M OTTATT 13 JAN2010 ARBEIDSDEPARTEMENT Trondheim 12.01.10 HØRINGSSVAR FRA NTL SENTRALFORVALTNINGEN OPPFØLGING AV AVTALE OM OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( )

Lovvedtak 86. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L ( ), jf. Prop. 107 L ( ) Lovvedtak 86 (2009 2010) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 360 L (2009 2010), jf. Prop. 107 L (2009 2010) I Stortingets møte 14. juni 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer