Tjenestepensjon og Folketrygd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tjenestepensjon og Folketrygd"

Transkript

1 Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK

2 STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd Tjenestepensjonsordningen SPK Samordning Avtalefestet pensjon (AFP) Ny folketrygd/ny offentlig tjenestepensjon

3 PENSJONSORDNINGENE I Dagens folketrygd NORGE Den primære pensjonsordningen i Norge, innført i 1967 Størrelse avhengig av inntekt/inntektsår/trygdetid Minstebeløp (minstepensjon) garantert ved 40 års trygdetid Inntekt inntil 6 G ( ) kompenseres i snitt med ca 50 %

4 PENSJONSORDNINGENE I Tjenestepensjon Pensjonsforsikring NORGE Kollektiv opptjent ytelse i arbeidsforhold Offentlig eller privat - forskjellig regelverk Blir utbetalt i tillegg til folketrygden Individuell forsikring som tegnes av den enkelte Pensjonsnivå og utbetalingsperiode avtales

5 DAGENS FOLKETRYGD sentrale begrep Grunnbeløpet Trygdetid Grunnpensjon Tilleggspensjon Poengår Poengtall/sluttpoengtall

6 DAGENS FOLKETRYGD grunnbeløpet - G Nøkkelbegrep for beregninger av folketrygdytelser og reguleringsfaktor Vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige pensjonsoppgjøret Grunnbeløpet pr er kr Økningen pr tilsvarer 3,79 % Gjennomsnittlig G for 2010 er kr

7 DAGENS FOLKETRYGD trygdetid Trygdetid opptjenes ved å være bosatt i Norge i alderen 16 til 67 år Full trygdetid er 40 år

8 DAGENS FOLKETRYGD grunnpensjon Fastsettes i forhold til trygdetid og om evt. ektefelle/registrert partner/samboer har egen pensjon fra folketrygden eller inntekt over 2G Full grunnpensjon er 1G kr Redusert pga ektefelle/samboer kr Redusert pga trygdetid: grunnpensjon x (trygdetid/40)

9 DAGENS FOLKETRYGD poengår Alle år med inntekt over 1G medregnes som poengår Full opptjening poengår: 40 år Fremtidige poengår medregnes frem til og med 66 år ved AFP, uføre- og etterlattepensjon

10 DAGENS FOLKETRYGD poengtall Beregnes av samlet skattbar personinntekt pr. år Beregnes av ligningskontoret (ligningsattest)

11 FOLKETRYGDEN poengtall Formel for beregning av poengtall: p = (Personinntekt - Gjennomsnittlig G) Gjennomsnittlig G

12 DAGENS FOLKETRYGD poengtall Eksempel ( ltr 30: , gjennomsnittlig G kr ) ( ) / = 2,98 ( ltr 50: , gjennomsnittlig G kr ) ( ) / = 4,31

13 DAGENS FOLKETRYGD sluttpoengtall Gjennomsnitt av de 20 beste poengtallene Under 20 poengtall - gjennomsnitt av alle

14 DAGENS FOLKETRYGD begrensning Knekk- og maksimumspunkt Inntekt opp til 6 G medregnes fullt ut Inntekt mellom 6 G og 12 G medregnes med 1/3 Inntekt over 12 G medregnes ikke Pr 1. mai 2010 er G = , 6 G = G =

15 DAGENS FOLKETRYGD tilleggspensjon Beregning av tilleggspensjon (personer født etter 1937) Før 1992: 45% x (sluttpoengtall x G) x Poengår / 40 (Inntekt opptil 8G medregnes, mellom 8-12G med 1/3) Fra 1992: 42% x (sluttpoengtall x G) x Poengår / 40 (Inntekt opptil 6G medregnes, mellom 6-12G med 1/3)

16 FOLKETRYGDEN tilleggspensjon Eksempel ltr 50: Før 1992: 45% x (4,31 x ) x 25/40 = Fra 1992: 42% x (4,31 x ) x 15/40 = Til sammen:

17 FOLKETRYGDEN tilleggspensjon Eksempel ltr 50 ( ): Grunnpensjon: Tilleggspensjon: Samlet alderspensjon FT: Tilsvarer ca. 52 % av tidligere inntekt

18 DAGENS FOLKETRYGD inntekt ved siden av alderspensjon Ingen avkortning i folketrygdpensjonen ved inntekt!

19 DAGENS OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Kjennetegn Garantert pensjonsnivå (tom 58-kullet) Fleksibel pensjonsalder Sammenhengende tjenestetid i offentlig sektor

20 GARANTERT PENSJONSNIVÅ Offentlige tjenestepensjoner er basert på et bruttosystem Samlet utbetalt pensjon etter samordning med folketrygdens pensjon, skal minst utgjøre tjenestepensjon før samordning Reduksjon i folketrygden som følge av endringer i regelverket, kompenseres også etter prinsippet om garantert pensjonsnivå.

21 FLEKSIBEL PENSJONSALDER aldersgrense/pensjonsalder Aldersgrense: Det tidspunkt man må gå av med alderspensjon. Pensjonsalder: Det tidspunkt man kan gå av med alderspensjon.

22 FLEKSIBEL PENSJONSALDER aldersgrense/pensjonsalder Aldersgrense 57 år 60 år 62 år 63 år 64 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsalder Pensjonsalder folketrygd

23 OVERFØRINGSAVTALE Statens Pensjonskasse har avtale med KLP og de fleste andre offentlige tjenestepensjonsordninger om overføring av rettigheter mellom ordningene. Siste ordning utbetaler samlet pensjonen, deretter gjør ordningene opp seg imellom etter avtalte regler.

24 MEDLEMSKAP vilkår Tilsatt i medlemspliktig stilling Minste arbeidstid 60t/måned eller 35% stilling for lærere (forsikret ved arbeidstid minst 14 t/uke) Trygdet etter lov om folketrygd; betaler trygdeavgift Mulighet til å oppnå minst 5 år ved aldersgrensen

25 PENSJONSGRUNNLAG Lønn/lønnstrinn omfang Fast arbeidsinntekt for medlemspliktig stilling i inntil 100 % stilling Faste tillegg knyttet til stillingen Variable tillegg i henhold til tariffavtale Funksjonstillegg (for eksempel lærere) Tidligere perioder med høyere lønn medregnes Midlertidig tjeneste med høyere lønn (2-årskrav)

26 PENSJONSGRUNNLAG Maksimumspunkt begrensning Inntekt opp til 12 G medregnes fullt ut Inntekt over 12 G medregnes ikke Pr 1. mai 2010 er G = og 12 G =

27 PENSJONSGRUNNLAG deltid Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er et veid gjennomsnitt av tidligere stillingsstørrelser Begrenset til 30 år med høyest stillingsstørrelse Ingen komprimering av tjenestetiden

28 PENSJONSGRUNNLAG deltid Eks: (15 år i 100% stilling + 20 år i 50% stilling) (15/30 x 100%) + (15/30 x 50%) = 75% Pensjon til utbetaling: (ltr. 30) 66 % x ( x 75 %) x 30/30 = ,- (ltr. 50) 66 % x ( x 75 %) x 30/30 = ,-

29 PENSJONSGRUNNLAG deltid Pensjonsgrunnlaget er: Sluttlønn (evt. omregnet til 100 % stilling) x gjennomsnittlig stillingsstørrelse.

30 PENSJONSGRUNNLAG sikringsbestemmelsen For arbeidstakere som pensjoneres etter 1. mai 2010 gjelder følgende: Sikringsbestemmelsen garanterer at en arbeidstaker som fratrer med pensjon etter 1. mai 2010 ikke vil få et lavere pensjonsgrunnlag enn et pensjonsgrunnlag beregnet på grunnlag av vedkommendes lønn i april 2010, G- regulert pr. 1. mai 2010.

31 PENSJONSGRUNNLAG sikringsbestemmelsen Eksempel pensjonering etter : Lønnstrinn 50, 1. mai 2010 kr Lønnstrinn 50, april 2009 kr G-regulert 1. mai 2008 kr Pensjonsgrunnlag: kr ( )

32 OPPTJENINGSTID omfang Opptjeningstid med medlemskap i Statens Pensjonskasse Opptjeningstid i annen offentlig tjenestepensjonsordning (overføringsavtalen) Permisjon iht. permisjonsavtalen Periode med uførepensjon, eller ventelønn/vartpenger NB! Ved beregning av samlet opptjeningstid utgjør 6 mndr eller mer et helt år.

33 Dagens alderspensjon SPK Lønn på sluttidspunkt (inkludert tillegg) Gjennomsnittlig deltid Pensjonsgrunnlag Opptjeningstid (t/30) Pensjonsgrad Pensjonsprosent (66 %) Bruttopensjon før samordning

34 DAGENS ALDERSPENSJON inntekt i tillegg til pensjon I det offentlige (stat, fylke, kommune) Pensjonistlønn (kr. 160/time) - ingen avkorting Regulær avlønning - forholdsmessig avkorting I det private Uansett avlønning - ingen avkorting Spesielle regler for oppsatte pensjoner

35 ALDERSPENSJON utbetalingstidspunkt Ved aldersgrensen Fra pensjonsalderen 67 år Inntil 3 år før aldersgrensen hvis summen av alder og opptjeningstid er 85 år eller mer Alderspensjon utbetales til og med dødsmåneden

36 SAMORDNING bakgrunn Man kan tjene opp pensjonsrett i flere ordninger samtidig, men det har aldri vært hensikten at man skal ha full pensjon fra flere ordninger Premieinnskudd er beregnet i forhold til at man ikke får fulle rettigheter i alle ordninger

37 SAMORDNING formål Samordning skal begrense samlet pensjonsutbetaling til et rimelig nivå i forhold til pensjonsgivende opptjeningstid og tidligere inntekt Folketrygden utbetales alltid i sin helhet Samordningen gjøres som et fradrag i tjenestepensjonen

38 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 30 år Grunnpensjon Statens Pensjonskasse Tilleggspensjon Tilleggspensjon Tilleggspensjon Grunnpensjon Utbetalt fra Garantert SPK fra SPK Grunnpensjon Lønn Folketrygden Samordning Totalt

39 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 15 år Statens Pensjonskasse Tilleggspensjon Grunnpensjon Tilleggspensjon Lønn Grunnpensjon Folketrygden Utbetalt fra SPK Samordning Tilleggspensjon Garantert fra SPK Grunnpensjon Totalt

40 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 30 år Statens Pensjonskasse Grunnpensjon Tilleggspensjon Lønn Utbetalt Garantert fra fra SPK SPK Folketrygden Samordning Grunnpensjon Tilleggspensjon Grunnpensjon Tilleggspensjon Totalt Overtidsbetaling eller annen kompensasjon som ikke er pensjonsgivende i SPK, men er det i folketrygden.

41 AVTALEFESTET PENSJON (AFP) - vilkår I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet Inntekt minst 1G året før uttak av pensjon og minst 1G i uttaksåret omregnet til årsinntekt Gjennomsnittlig inntekt minst 2G de 10 beste årene fra 1967 til året før pensjonering 10 års medlemskap etter fylte 50 år (gjelder retten til SPK-beregnet AFP ved 65 år)

42 AFP Fra fylte 62 år: AFP utgjør beregnet alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år, med et tillegg på kr pr måned

43 AFP Fra år AFP mellom 65 og 67 år utgjør beregnet alderspensjon fra Statens Pensjonskasse fra 67 år (hvis ikke AFP beregnet etter folketrygdens regler er høyere)

44 AFP beregning år: Folketrygdberegnet AFP + kr 1700 pr. måned år: Folketrygdberegnet AFP + kr 1700 pr. måned eller AFP beregnet som tjenestepensjon. Pensjonskassen utbetaler det beste resultatet 67 år og videre: Folketrygd og tjenestepensjon samordnet

45 Prosent av lønn AFP Vanlig utvikling av utbetaling ved full opptjening i Statens Pensjonskasse AFP-tillegg Samordnet tjenestepensjon fra SPK 66 % Garantert pensjonsnivå AFP fra folketrygden Statspensjon (AFP) Folketrygd Alder

46 AFP beregning Delvis AFP kan tas ut med inntil 40% stilling (reststillingen må være minst 60 %) Gjelder også deltidstilsatte Ved delvis uførepensjon - kan man ta ut AFP for resten av stillingen AFP kan ikke overstige 70% av tidligere lønnsinntekt.

47 AFP beregning Tidligere lønnsinntekt : Gjennomsnitt av den beste inntekt for 3 av de siste 5 årene, hvor det siste året i beregningsperioden er to år før pensjoneringstidspunktet. Eks.: Pensjonering i år 2010: Beregningsperioden er årene

48 AFP inntekt i tillegg til pensjon Full AFP: - toleransegrense kr ,- Delvis AFP: - toleransegrense kr ,- NB! Dersom faktisk inntekt avviker mer enn kr ,- pr år i forhold til den forventede inntekt, skjer et etteroppgjør.

49 Ny alderspensjon på Årlig pensjonsopptjening: 18,1 % av inntekt opptil 7,1 G (Også opptjening for omsorgsarbeid, førstegangstjeneste og arbeidsledighet) 2. Årlig pensjonsopptjening bygges opp til en pensjonsbeholdning 3. Årlig pensjon: Pensjonsbeholdning delt på gjenstående leveår

50 Dagens versus ny folketrygd Dagens folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Poengtall 20 beste år G-regulering Uavhengig av levealder Utbetalt fra 67 år Ny folketrygd Inntektspensjon Garantipensjon Pensjonsbeholdning Alleårsopptjening Indeksering Levealdersjustering Fleksibel pensjonering fra 62 kombinert med arbeid

51 Nytt pensjonssystem Overgangsregler Fødselsår Pensjon Beregningsregler Beregningsregler Beregningsregler Beregningsregler Beregningsregler DAGENS DAGENS DELVIS NYTT DELVIS NYTT NYTT Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Folketrygd Ingen inntektsavkorting Levealdersjustering Ingen inntektsavkorting Levealdersjustering Ingen inntektsavkorting Levealdersjustering Ingen inntektsavkorting Levealdersjustering Ingen inntektsavkorting Ny regulering Ny regulering Ny regulering Ny regulering Ny regulering Levealdersjustering Levealdersjustering Levealdersjustering Levealdersjustering Offentlig tjenestepensjon Ny regulering Individuell garanti Ny regulering Individuell garanti Ny regulering Ikke individuell garanti Ny regulering Ikke individuell garanti

52 Ny FTR: Levealdersjustering Gjøres i praksis med forholdstall eller delingstall Reflekterer hvor lenge en person fra årskullet i gjennomsnitt vil leve som pensjonist

53 Foreløpig beregnede forholdstall ,316 1,319 1,324 1,329 1,334 1,340 1,253 1,257 1,261 1,266 1,271 1,277 1,282 1,190 1,195 1,199 1,203 1,208 1,213 1,219 1,225 1,127 1,132 1,136 1,141 1,145 1,150 1,156 1,162 1,168 1,064 1,068 1,073 1,078 1,083 1,088 1,093 1,099 1,105 1,111 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,048 1,054 0,942 0,947 0,952 0,957 0,963 0,968 0,974 0,979 0,985 0,992 0,998 0,884 0,889 0,895 0,901 0,906 0,912 0,917 0,923 0,929 0,936 0,942

54 Ny FTR: Eksempel Alderspensjon Uttaksalder Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Eksempel 1963-kullet, årlig inntekt 6G

55 Folketrygd med levealdersjustering Alderspensjon Uttaksalder Basispensjon Forholdstall 1,320 1,145 1,030 0,861 Årlig pensjon Eksempel 1949-kullet, årlig inntekt 6G

56 Hva innebærer den nye ordningen? 1. Levealdersjustering 2. Individuell garanti 3. Ny regulering 4. Nye samordningsregler 5. Videreføring av dagens AFP og særalderspensjon 6. Pensjoneringsmuligheter

57 1) Levealdersjustering Totalt Folketrygd SPK 80,0 % 70,0 % 71,0 % 67,4 % 60,0 % 50,0 % 40,0 % 30,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 53,6 % Dagens 50,9 % 17,4 % 16,5 % Ny 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, pensjonsgrunnlag (5G), 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

58 Forholdstall 1) Levealdersjustering 1,150 1,100 1,050 1,000 0,950 0,900 0,850 0,800 P67 P68 P69 P ,000 0,942 0,884 0, ,053 0,997 0,941 0, ,106 1,049 0,993 0,937

59 1) Levealdersjustering Jobbe lenger for samme pensjon Årskull Fyller 67 år i: år Nødvendig pensjonsalder år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år

60 2) Individuell garanti 71,0 % 69,0 % 69,1 % 67,0 % 65,0 % 65,6 % 66,0 % 63,0 % 61,0 % 59,0 % 57,0 % 55,0 % Dagens ordning Ny ordning uten garantiregel Ny ordning med garantiregel 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, Pensjonsgrunnlag på (8G), 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

61 3) Ny regulering Oppsatt rettighet Lønnsvekst Regulering Pensjon under utbetaling Lønnsvekst fratrukket 0,75% I dagens ordning reguleres både pensjon under opptjening og pensjon under utbetaling med folketrygdens grunnbeløp

62 4) Nye samordningsregler Fra avtalen etter lønnsforhandlingene 2009: Beregning av tjenestepensjon herunder samordning med alderspensjon i folketrygden skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut. Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år I jobb 62 år 67 år I jobb Folketrygd I jobb Folketrygd Samordnet alderspensjon Hva innebærer dette: Uttak av fleksibel tidligpensjonering vil medføre en livsvarig lavere pensjon Men, kombinert med arbeid kan man få noen år med høy inntekt

63 4) Nye samordningsregler - hvilke forholdstall benyttes? Folketrygd 67, tjenestepensjon 67 Folketrygd 62, tjenestepensjon 67 Brutto tjenestepensjon Samordnings fradrag Netto tjenestepensjon Forholdstall 67 Forholdstall 67 Forholdstall 67 Forholdstall 67 Folketrygd Forholdstall 67 Forholdstall 62 Samlet pensjon

64 4) Nye samordningsregler - hvilke forholdstall benyttes? Overgang fra AFP til AP ved fylte 67 Folketrygd 70, tjenestepensjon 70 Brutto tjenestepensjon Samordnings fradrag Netto tjenestepensjon Forholdstall 67 Forholdstall 67 Forholdstall 1,000 Forholdstall 70 Folketrygd Forholdstall 67 Forholdstall 70 Samlet pensjon

65 5) Videreføring av dagens AFP Prosent av lønn Alderspensjon skal levealdersjusteres Individuell garanti til og med 1958-kullet 66% AFP-tillegg SPK Garantert pensjonsnivå AFP med Folketrygdens regelverk AFP med SPK`s regelverk Folketrygd Alder AFP skal ikke levealdersjusteres

66 5) Videreføring av dagens regler for særaldersgrenser Beregnes etter dagens regler Levealdersjustering med individuell garanti ved fylte 67 år Mulighet til å kombinere særalderspensjon, folketrygd og privat inntekt i perioden år

67 5) Videreføring dagens regler for særaldersgrenser Prosent av lønn Alderspensjon etter særaldersgrenser skal levealdersjusteres ved fylte 67 år Individuell garanti til og med 1958-kullet 66% SPK Garantert pensjonsnivå 66 % alderspensjon 66 % alderspensjon Folketrygd Alder Alderspensjon etter særaldersgrenser skal ikke levealdersjusteres før fylte 67

68 5) Særaldersgrense 57 år 62 år 67 år Inntekt privat Aktiv Særalderspensjon Samordnet alderspensjon Fleksibel alderspensjon i folketrygden Ingen endring av regelverket, 85-årsregelen består Levealdersjustering Levealdersjusteringen benytter forholdstallet ved 67 år i brutto og samordningen. Kompensere ved å arbeide lenger? Kombineres med fleksibel alderspensjon i folketrygden fra 62 år Privat inntekt på toppen avkorter ikke pensjonen

69 6) Pensjoneringsmuligheter (A-D) 62 år 65 år 67 år A I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon B I jobb I jobb Folketrygd I jobb Folketrygd Samordnet alderspensjon C I jobb AFP AFP Samordnet alderspensjon år D I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon

70 6) Pensjoneringsmuligheter (E - F) 62 år 65 år 67 år E I jobb I jobb AFP Samordnet alderspensjon Folketrygd F I jobb AFP I jobb Folketrygd Samordnet alderspensjon

71 Eksempler valg A-D Forutsetninger Født 1953 Valg A-D Enslig Pensjonsgrunnlag: Sluttpoengtall: 5 30 år i SPK i 100% stilling 40 år i folketrygden

72 Dagens ordning 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,2 Kroner

73 Ny ordning Valg A 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,6 Kroner

74 Ny ordning Valg B 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % 138,5 138,5 56,1 Kroner

75 Ny ordning Valg C 62 år 65 år 67 år I jobb AFP AFP Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd AFP 20 % 0 % % 56, ,6 Kroner

76 Ny ordning Valg D 62 år 65 år 68 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,2 Kroner

77 Oppsummering av eksemplene Dagens 100% 100% 70,2% Alternativ A 100% 100% 66,6% Alternativ B 138,5% 138,5% 56,1% Alternativ C 56,3% 66% 66,6% Alternativ D 100% 100% 70,2% (*) Tabellen viser pensjon ved henholdsvis 62, 65 og 67 år, uttrykt i prosent av pensjonsgrunnlaget (*) Dette alternativet illustrerer uttak ved fylte 68 år

78 Oppsummering Levealdersjustering Individuell garanti Regulering Flere valgmuligheter Endret samordning Lange overgangsordninger

79 Hvordan komme i kontakt med oss? SPKs kundesenter: Pensjon (08:00-15:00) Medlem og pensjon: E-post: Boliglån (10:00-14:00) Telefon: E-post: Personalforsikring Gruppelivsforsikring: Yrkesskadeforsikring:

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer