ALDERSPENSJON Beate Fahre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre"

Transkript

1 ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0

2 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning med 18,1 % av lønn inntil 7,1 G Overgangsregler Avkastning = gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge / G-regulering Kapital ved pensjonsalder deles på delingstall Født 1963 eller senere - alderspensjon kun etter nye opptjeningsregler Født 1954 til og med 1962 alderspensjon vektet mellom nye og gamle opptjeningsregler Født 1953 eller tidligere - alderspensjon opptjent etter gammel modell Levealdersjusteringen slår inn for alle som er født i 1944 eller senere Regulering av pensjon gjelder for alle fra 2011 både de som var pensjonister og de som blir det senere Lønnsvekst 0,75% 1

3 Eks. Levealdersjustering for Årskull 67 år i Nødvendig pensjonsalder år år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år

4 Konsekvens av fleksibel pensjonsalder Eksempel 1951-kullet Alder Opprinnelig beregnet folketrygd Forholdtall Årlig folketrygd AFP Folketrygd og AFP 62 kr ,00 1,328 kr kr kr kr ,00 1,271 kr kr kr kr ,00 1,213 kr kr kr kr ,00 1,156 kr kr kr kr ,00 1,099 kr kr kr kr ,00 1,042 kr kr kr kr ,00 0,985 kr kr kr kr ,00 0,93 kr kr kr kr ,00 0,874 kr kr kr kr ,00 0,819 kr kr kr kr ,00 0,765 kr kr kr kr ,00 0,712 kr kr kr kr ,00 0,695 kr kr kr kr ,00 0,608 kr kr kr Lønn 5G i minst 20 beste av 40 år v/67 ( ) Forholdstall er foreløpig prognoser Kravet til minimum opptj pensjon gjør at denne personen ikke kan ta ut 100%levealdersjustert FT alene ved 62 år

5 Konsekvens av fleksibel pensjonsalder Eksempel 1963-kullet Alder Pensjonskapital Pensjonskapital 2010 Delingstall Årlig pensjon 2010 kr I % av pensjon ved kr kr ,98 kr % 63 kr kr ,17 kr % 64 kr kr ,35 kr % 65 kr kr ,53 kr % 66 kr kr ,72 kr % 67 kr kr ,91 kr % 68 kr kr ,10 kr % 69 kr kr ,29 kr % 70 kr kr ,49 kr % 71 kr kr ,70 kr % 72 kr kr ,91 kr % 73 kr kr ,14 kr % 74 kr kr ,37 kr % 75 kr kr ,62 kr % Lønn 6G fra ansettelse 27 år, lønnsvekst/g-vekst og diskonteringsrente 4,0 % Delingstallene er foreløpig prognoser

6 Konsekvens av fleksibel pensjonsalder Eksempel 1963-kullet kr kr kr kr kr kr kr kr kr Årlig pensjon - ny folketrygd Pensjon - folketrygd fra 1992

7 Fleksibelt uttak Uttak fra 62 år Mulig å endre grad etter uttak Opptjening etter uttak ved aktivdel (arbeid) Fri kombinasjon av arbeid og pensjon 62 PA(67) Alder

8 AFP I PRIVAT SEKTOR FRA

9 Hovedpunkter AFP fra

10 Krav som må være oppfylt ved fylte 62 år 9

11 Krav som må være oppfylt på uttakstidspunktet av AFP Ansatt må på uttakstidspunktet, og de siste 3 år før dette, sammenhengende være ansatt og reell arbeidstaker i foretak med tariffavtale om AFP i minst 20% stilling Arbeidstaker må på uttakstidspunktet ha en pensjonsgivende inntekt, (omregnet til årsinntekt), som overstiger gjeldende grunnbeløp. Det foregående året før, må arbeidstaker ha mottatt en inntekt over gjennomsnittlig grunnbeløp De 3 siste årene før uttakstidspunkt kan arbeidstaker ikke ha permisjon i til sammen 26 uker. (26 ukers slingringsmonn i løpet av 3-års perioden, men må være arbeidstaker på uttakstidspunkt) 26-ukers grensen utvides med ytterligere 26 uker hvis arbeidstaker har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon fra NAV. (Her kreves ikke at arbeidstaker har tatt opp igjen arbeids på uttakstidspunktet 10

12 Avtalefestet pensjon - AFP AFP er en tilleggspensjonsordning Livsvarig utbetaling Høyere utbetaling fra år Kompensasjonstillegg for årskullene t.o.m-1962 Kan fritt kombineres med pensjon fra folketrygden og arbeid Alle som fyller kravene får AFP Lønn? Lønn Tjenestepensjon AFP AFP Tjenestepensjon Illustrasjon Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år 72 år 77 år

13 Konsekvens av fleksibel pensjonsalder og AFP privat sektor Eksempel 1951-kullet Alder Opprinnelig beregnet folketrygd Forholdtall Årlig folketrygd AFP Folketrygd og AFP 62 kr ,00 1,328 kr kr kr kr ,00 1,271 kr kr kr kr ,00 1,213 kr kr kr kr ,00 1,156 kr kr kr kr ,00 1,099 kr kr kr kr ,00 1,042 kr kr kr kr ,00 0,985 kr kr kr kr ,00 0,93 kr kr kr kr ,00 0,874 kr kr kr kr ,00 0,819 kr kr kr kr ,00 0,765 kr kr kr kr ,00 0,712 kr kr kr kr ,00 0,695 kr kr kr kr ,00 0,608 kr kr kr Lønn 5G, ( ) i minst 20 av 40 år ved fylte 67 Forholdstall er foreløpig prognoser Kravet til minimum opptj pensjon gjør at denne personen ikke kan ta ut 100%levealdersjustert FT alene ved 62 år

14 AFP og folketrygd Eksempel 1963-kullet Alder Pensjonskapital 2010 Delingstall Årlig pensjon 2010 kr AFP tillegg Folketrygd og AFP 62 kr ,98 kr kr kr kr ,17 kr kr kr kr ,35 kr kr kr kr ,53 kr kr kr kr ,72 kr kr kr kr ,91 kr kr kr kr ,10 kr kr kr kr ,29 kr kr kr kr ,49 kr kr kr kr ,70 kr kr kr kr ,91 kr kr kr kr ,14 kr kr kr kr ,37 kr kr kr kr ,62 kr kr kr Lønn 6G fra ansettelse 27 år, lønnsvekst/g-vekst og diskonteringsrente 4,0 % Delingstallene er foreløpig prognoser Ved uttak 62 år, vil livsvarig pensjon fra 67 år være Garantipensjon er

15 Endringer i pensjonslovene fra 2011 Vedtatt i Stortinget 14. desember. Sanksjonert av Kongen 17. desember. Tilpasningsperiode for pensjonsleverandører til 1. juni 2011 Beate Fahre 14

16 Endringer i Innskudds- og Ytelsespensjonsloven Pensjonsalder erstattes med opptjeningsalder i Foretakspensjon Pensjonsalder erstattes med 67 år i Innskuddspensjon Opptjeningsalder kan være 67 år eller høyere Pensjonsleverandøren plikter å informere om muligheter og konsekvenser ved tidlig/sent uttak Fleksibel pensjonsalder Fleksibelt uttak av tjenestepensjon fra 62 år både fra ytelse og innskudd Ytelsespensjon skal utbetales senest ved fylte 75 år Innskuddspensjon skal utbetales ved 75 år med mindre den ansatte sier noe annet, (aktivt si nei)

17 Endringer Ytelsespensjon

18 ARBEIDSMILJØLOVEN 10-2

19 Arbeidsmiljøloven Arbeidstidsordninger (4) Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten. Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid.

20 Arbeidsgivers sikkerhetsventil Kan nekte deltid dersom redusert arbeidstid medfører vesentlig ulempe for bedriften Må gjøres en konkret skjønnsvurdering Hvordan deltid tas ut vil ha betydning Arbeidsgiver må akseptere en generell ulempe. For eksempel er det ikke vesentlig ulempe å måtte ansette ekstra personale eller gjennomføre en viss omorganisering Kan være vesentlig ulempe hvis arbeidstaker som ønsker deltid har en spisskompetanse som det vil være vanskelig å erstatte i en liten stillingsbrøk Vil i utgangspunktet være vesentlig ulempe dersom deltid medfører total økt bemanning for arbeidsgiver fordi det ikke er mulig å erstatte den del av stilling som reduseres - for eksempel en 20% reduksjon ikke kan erstattes med noen i lavere stilling enn 50% Konsekvensen for øvrig ansatte kan også tillegges vekt Dersom en bedrift har flere ansatte som har tatt ut deltid, kan dette på et tidspunkt være en vesentlig ulempe for arbeidsgiver

21 Lage retningslinjer for deltid Sammen med tillitsvalgte utarbeide retningslinjer som gjøres kjent i bedriften: Tidspunkt for søknad Mulige stillingsbrøker Kriterier for deltid

22 Nye skatteregler pensjonsutbetaling.en kort gjennomgang

23 Endrede skatteregler Fra nyttår er det nye regler for skatt på alderspensjon og AFP. Skattereglene er også endret for uførepensjon og visse trygdeytelser. Særfradrag for alder oppheves. Reglene om skattebegrensning etter skatteloven 17-1 skal ikke lenger gjelde alderspensjonister og mottakere av AFP. Det innføres et nytt skattefradrag for alderspensjonister og mottakere av AFP. Skattefradraget avkortes når pensjonsinntekten overstiger kroner. Skattefradraget reduseres i forhold til pensjonsgrad, redusert AFP i offentlig sektor eller gammel AFP (før 2011) i privat sektor og antall måneder i året med pensjon.

24 Konsekvenser av endrede skatteregler Skatteplanlegging blir en del av planleggingen før uttak av pensjon Den enkelte ansatte kan/bør sette seg inn i de skattemessige konsekvensene av sitt valg, i tillegg til veddemålet om levealder En problemstilling er fordeling av pensjonsutbetalinger i forhold til fleksibel pensjonsalder og arbeid, men det som også er spesielt interessant er skattefordelen knyttet til sparing til pensjon gjennom arbeidsgiverfinansierte pensjonsytelser. Her er marginalskatten på pensjonsutbetalinger viktig. Marginalskatten er generelt økt, noe som gjør arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger mindre gunstig enn tidligere relativt sett - sammenlignet med en lønnsutbetaling

25 Marginalskattesatser lønn og pensjon Marginalskattesatser lønn Lønn opptil ,80 % Lønn mellom og ,80 % Lønn over ,80 % Marginalskattesatser pensjon FØR 2011 Pensjon opptil ,00 % Pensjon mellom og ,00 % Pensjon over ,00 % Marginalskattesatser pensjon ETTER 2011 Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon over ,70 %

26 Vil du ha 1000 kroner som lønn eller pensjonssparing? Det kommer an på flere ting; Marginalskatt lønn i dag Avkastning % frem til utbetaling Antall år til utbetaling Marginalskatt pensjon ved fremtidig utbetaling Eventuell formuesskatt Vi ser på eksempler hvor det gjøres en engangsinnbetaling i dag og en engangsutbetaling om n år I praksis blir det som oftest en kombinasjon av mange innbetalinger og mange utbetalinger

27 Typisk tilfelle skattefordel pensjonssparing Lønn under Pensjon mellom Avkastning årlig 5,0% - ingen formuesskatt Marginalskattesatser lønn Lønn opptil ,80 % Lønn mellom og ,80 % Lønn over ,80 % Marginalskattesatser pensjon FØR 2011 Pensjon opptil ,00 % Pensjon mellom og ,00 % Pensjon over ,00 % Marginalskattesatser pensjon ETTER 2011 Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon over ,70 %

28 Nye regler kr kr kr Verdi lønn Verdi pensjon kr kr 500 kr

29 Gamle regler kr kr kr Verdi lønn Verdi pensjon kr kr 500 kr

30 Nye regler men med lav avkastning 2 % kr kr kr Verdi lønn Verdi pensjon kr kr 500 kr

31 Høytlønnet skattefordel pensjonssparing Lønn Pensjon 66 % Avkastning årlig 5,0% 1,1 % formuesskatt Marginalskattesatser lønn Lønn opptil ,80 % Lønn mellom og ,80 % Lønn over ,80 % Marginalskattesatser pensjon FØR 2011 Pensjon opptil ,00 % Pensjon mellom og ,00 % Pensjon over ,00 % Marginalskattesatser pensjon ETTER 2011 Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon mellom ,70 % Pensjon over ,70 %

32 Nye regler kr kr kr Verdi lønn Verdi pensjon kr kr 500 kr

33 Gamle regler kr kr kr Verdi lønn Verdi pensjon kr kr 500 kr

34 Nye regler men med lav avkastning 2 % kr kr kr Verdi lønn Verdi pensjon kr kr 500 kr

35 Oppsummert Skatteplanlegging blir en del av fremtidens pensjonsvalg Det er fortsatt store skattefordeler ved arbeidsgiverfinansierte pensjonsordninger, men ikke så store som tidligere Man bør være nøye med store engangsinnbetalinger med kort tid til pensjonsalder For eksempel kan det i mange tilfeller lønne seg å få en førtidspensjon utbetalt som et engangsbeløp (lønn) fremfor pensjonsutbetaling i en kortere perioden IPS er også et produkt som er mindre og mindre aktuelt Økningen i marginalskatten gjør dette produktet uinteressant for flere enn tidligere siden forskjellen mellom marginalskatt pensjon og skattefradrag lønn har økt

36

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt

NY AFP FRA 2011. 1. Det nye fra 2011. 2. Bare å jobbe ved siden av. 4. Hvor stor blir AFP? 5. Hvem kan ta ut AFP? 6. Om virkningene på lengre sikt LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 2/10 NY AFP FRA 2011 1. Det nye fra 2011 2. Bare å jobbe ved siden av 3. Men utsatt uttak gir mye høyere pensjon 4. Hvor stor blir

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal

Magasinet. Sticos PENSJON. Hovedtema: Et fagblad for regnskap, lønn og personal Sticos Magasinet Nr. 1-2013 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: PENSJON KONSERNREGNSK AP - REGISTERING I MERVERDIAVGIFTSREGISTERT - ELEKtRONISK FAKTURA 2 LEDER Erfaring som betyr noe Sticos

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer