Ny alderspensjon fra folketrygden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ny alderspensjon fra folketrygden"

Transkript

1 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg

2 Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer så de nye reglene? Hvilke nye muligheter får du? Med denne brosjyren ønsker NAV å vise deg mulighetene. Valgene er dine. 2 Dagens pensjonssystem står overfor store og økende økonomiske utfordringer gjennom svakere vekst i den yrkesaktive befolkningen, høyere gjennomsnittlige pensjonsytelser og stigende levealder. [...] Det er derfor behov for en pensjonsreform. Fra Stortingsmelding nr 5,

3 Hva betyr de nye reglene for deg? De nye reglene for alderspensjon fra folketrygden fører til endringer når det gjelder: Hvordan alderspensjon tjenes opp Hvordan alderspensjon tas ut Hvordan alderspensjon reguleres Du blir på en eller annen måte berørt av endringene. Hvordan du blir berørt avhenger av når du er født. Dette kan du lese mer om på de neste sidene. Viktige endringer fra 1. januar 2011: Alderspensjon kan tas ut fra fylte 62 år. Årlig utbetaling av alderspensjon blir høyere jo lenger du venter med å ta den ut. Alderspensjon blir justert i forhold til forventet levealder i befolkningen. Arbeidsinntekt og uttak av alderspensjon kan kombineres uten at pensjonen reduseres. 3

4 Hvordan tjener du opp alderspensjon? Størrelsen på arbeidsinntekten avgjør størrelsen på pensjonsopptjeningen 1. januar 2010 ble nye regler for opptjening av alderspensjon i folketrygden innført. Hva overgangen fra gamle til nye opptjeningsregler betyr for deg, avhenger av når du er født. Er du født i perioden ? Du tjener opp alderspensjon etter gamle regler. Det nye er at du får pensjonsopptjening helt fram til du fyller 75 år Er du født i perioden ? Du tjener opp alderspensjon etter en kombinasjon av gamle og nye regler. Er du født i 1954 får du for eksempel beregnet 9/10 av pensjonen din etter gamle regler og 1/10 etter nye. Er du født i 1962 får du beregnet 1/10 av pensjonen din etter gamle regler og 9/10 etter nye Er du født i 1963 eller senere? Du tjener opp alderspensjon etter nye regler. For hvert år med pensjonsopptjening bygger du opp en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for størrelsen på alderspensjonen din. 4 Se pensjonsopptjeningen din på nett I nettjenesten Din pensjon på nav.no kan du se hvor høy opptjening du har, og beregne din egen alderspensjon. Her finner du også informasjon om sluttpoengtallet ditt og/eller din pensjonsbeholdning.

5 Opptjening av alderspensjon etter gamle regler: De 20 beste inntektsårene dine avgjør hvor stor pensjonen blir i forhold til tidligere inntekt. Full alderspensjon krever 40 års opptjening. Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Er du født i 1943 eller senere får du pensjonsopptjening for pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år, inkludert dagpenger ved arbeidsledighet og mottak av enkelte andre ytelser fra folketrygden. Du kan også ha tjent opp pensjon for perioder med ulønnet omsorgsarbeid. Opptjening av alderspensjon etter nye regler: Alle år du er i arbeid eller mottar annen pensjonsgivende inntekt fram til fylte 75 år, teller for pensjonsopptjeningen din. Som pensjonsgivende inntekt regnes også enkelte ytelser fra folketrygden. Pensjonsopptjeningen din blir uttrykt gjennom oppsparing av en pensjonsbeholdning som reguleres hvert år. Pensjonsbeholdningen din øker hvert år med 18,1 prosent av Pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G. Inntekt tilsvarende 4,5 G for ulønnet omsorgsarbeid. Inntekt tilsvarende 2,5 G for avtjent sivil eller militær førstegangstjeneste på minst seks måneder. Tidligere inntekt inntil 7,1 G ved arbeidsledighet med mottak av dagpenger. 1 G tilsvarer kr pr. 1. mai Minstesikring for personer som ikke har hatt arbeidsinntekt Alle som har bodd 40 år eller mer i Norge etter fylte 16 år har rett til en alderspensjon som tilsvarer et minste pensjonsnivå fra fylte 67 år. Dette tilsvarer full minstepensjon i dagens system og er grunnsikringen i den nye alderspensjonen. 5

6 Hvordan kan du ta ut alderspensjonen din? Fra 1. januar 2011 gjelder nye regler for uttak av alderspensjon fra folketrygden for alle som er født i 1943 eller senere. Det blir i større grad enn tidligere opp til deg å vurdere når og hvordan du ønsker å ta ut alderspensjon, og hvor mye du vil jobbe ved siden av. Vi snakker derfor om fleksibel alderspensjon. Du kan endre uttaksgrad Fleksibelt uttak av alderspensjon: Du kan starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Du kan ta ut alderspensjon og samtidig være i jobb uten å få mindre utbetalt i pensjon. Du kan ta ut full pensjon eller bare en del: 20 %, 40 %, 50 %, 60 % eller 80 %. Dette kalles uttaksgrader. Etter at du har startet uttak, kan du endre uttaksgrad en gang i året. Du kan likevel når som helst velge å ta ut full alderspensjon eller stanse pensjonen. Du kan beregne pensjonen din Ikke alle kan ta ut alderspensjon fra 62 år. I nettjenesten Din pensjon på nav.no kan du beregne din egen alderspensjon for å se på hvilket tidspunkt og med hvilken grad du kan ta ut pensjon. 6

7 Arbeid + pensjon = dine valgmuligheter De nye reglene for uttak av alderspensjon gjør at du kan jobbe ubegrenset selv om du tar ut pensjon. Det er du som setter sammen din kombinasjon av jobb og pensjon. Det betyr at du for eksempel kan jobbe i 80 prosent stilling og ta ut 40 prosent alderspensjon. Mulighetene er mange. ARBEID PENSJON Hvor mye vil du jobbe? Hvor mye vil du ta ut i pensjon? Ikke jobbe Jobbe delvis Jobbe fullt Vente Gradert pensjon Full pensjon Det er mulig å ha full arbeidsinntekt og pensjon samtidig Ønsker du å endre stillingsprosent må du snakke med arbeidsgiver. Hvor mye alderspensjon du velger å ta ut, og når du tar den ut, påvirker størrelsen på det du får utbetalt senere. Velger du å ta ut pensjon, må du søke om ønsket uttaksgrad og tidspunkt for uttak (se også side 14). 7

8 Alderspensjonen din blir levealdersjustert Venter du med å ta ut alderspensjon, får du større årlige utbetalinger Pensjonen din justeres i forhold til forventet levealder i befolkningen når du tar ut alderspensjon. Levealdersjustering er en mekanisme som tar høyde for økt levealder i befolkningen og er innført for å sikre at pensjonssystemet forblir bærekraftig. Levealdersjustering kombinert med fleksibelt uttak av alderspensjon gir deg valget mellom å utsette uttaket av pensjon noe eller å kombinere hel eller delvis pensjon med fortsatt arbeid. Du kan også ta ut en lavere årlig pensjon uten å arbeide ved siden av. Jo senere du tar ut pensjon, desto høyere blir de årlige pensjonsutbetalingene dine. 8 Du finner mer informasjon om levealdersjustering på nav.no

9 Et eksempel: Kjell, født i 1948 Kjell har bodd og jobbet i Norge hele sitt liv. I løpet av 40 år i arbeid har han hatt en årlig inntekt på kr. Kjell får en større årlig utbetaling av alderspensjon jo lenger han venter med å ta den ut. Hvis Kjell velger å ta ut hel alderspensjon fra han er 63 år, vil hans årlige utbetaling bli ca kr. Hvis Kjell venter med å ta ut hel alderspensjon til han er 67 år, øker pensjonen hans til ca kr. Hvis Kjell venter helt til han er 70 år med å ta ut hel alderspensjon, øker utbetalingen til ca kr i året Beløpene viser hva Kjell får hvis han tar ut hel pensjon. Hvis han bestemmer seg for å ta ut en mindre andel av alderspensjonen, vil beløpene være annerledes fordi Kjell da sparer mer til senere. Prøv nettjenesten Din pensjon Bruk kalkulatoren i nettjenesten Din pensjon på nav.no til å beregne din egen pensjon og se hvordan ulike tidspunkt og grader av uttak vil slå ut for deg. 9

10 Hvordan reguleres alderspensjonen din? Nye regler for regulering av alderspensjon berører alle Prisnivå og lønninger øker som regel hvert år. For å ta vare på verdien av pensjonsrettighetene du har tjent opp, blir alderspensjonen din regulert pr. 1. mai hvert år. Ny regulering av alderspensjon fra 2011 får betydning for alle, også for dem som allerede mottar alderspensjon. Regulering av alderspensjon under opptjening Alderspensjon du ennå ikke har tatt ut, skal reguleres i takt med lønnsveksten. Regulering av alderspensjon under utbetaling Alderspensjon under utbetaling skal hvert år oppjusteres med lønnsveksten minus 0,75 prosent. 10 Eksempel: Lønnsveksten er på 4 prosent. Hvis du mottar en alderspensjon på kr blir alderspensjonen din regulert med 4 prosent og deretter fratrukket 0,75 prosent: Alderspensjon regulert med 4 prosent: x 1,04 = Fratrukket 0,75 prosent: x (1-0,0075) = Årlig utbetaling av alderspensjon etter regulering blir kr.

11 Andre spørsmål og svar om alderspensjon fra folketrygden Har du bodd eller arbeidet i utlandet? Langvarige utenlandsopphold kan få betydning for størrelsen på pensjonen din. Har du bodd eller arbeidet i et annet land, bør du undersøke om du også har tjent opp rett til pensjon derfra. NAV kan hjelpe deg med dette, og med å søke om pensjon fra et EØS-land eller fra andre land som Norge har trygdeavtale med. Hva med skatt på alderspensjon? Alderspensjon er skattepliktig. Hvis du tar ut alderspensjon og samtidig fortsetter å jobbe, skatter du også på vanlig måte av arbeidsinntekten din. Du finner mer informasjon om skatt og pensjon på skatteetaten.no NAV veileder deg om nytt regelverk for alderspensjon Har du spørsmål om ny alderspensjon fra folketrygden kan du kontakte NAV på telefon Her får du også svar på spørsmål om fleksibel alderspensjon i kombinasjon med uførepensjon eller rettigheter som gjenlevende. Informasjon om andre ytelser som supplerende stønad, sykepenger eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV finner du på nav.no eller hos ditt NAV-kontor. 11

12 Din totale alderspensjon mer enn folketrygd? Mange har i tillegg til opptjeningen i folketrygden opptjent pensjonsrettigheter gjennom arbeidsforhold. Noen har også spart ved siden av. Din totale pensjon kan derfor bestå av: Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden Hvor mye du får utbetalt i alderspensjon fra folketrygden kommer an på hvilken opptjening du har hatt gjennom livet og hvor mange år du har bodd i Norge. Tjenestepensjon og AFP (Avtalefestet pensjon) De aller fleste arbeidstakere har en tjenestepensjonsordning. Arbeidsgiveren din eller din leverandør av tjenestepensjon gir informasjon om pensjonsordningen du tilhører. Endringer i regelverket for uttak av privat tjenestepensjon er foreløpig ikke avklart. AFP er en pensjonsordning for arbeidstakere som har fylt 62 år og som jobber innenfor et område med tariffavtale om AFP. Spør arbeidsgiveren din hvis du er usikker på om du har rett til AFP eller hvis du har spørsmål om ordningen. Egen sparing Hvis du for eksempel har betalt ned på gjeld eller spart opp penger, påvirker dette også din totale pensjonsøkonomi. 12

13 Til deg som har rett til AFP Det er forskjell på hvordan AFP i privat og offentlig sektor blir tilpasset de nye reglene for alderspensjon fra folketrygden. AFP-ordninger i privat sektor blir endret fra Fra da av blir AFP gitt som et livsvarig tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i privat sektor etter 1. januar 2011, må du samtidig søke om og få innvilget alderspensjon fra folketrygden. Du kan jobbe så mye du vil uten at pensjonen din blir redusert. I kommunal og statlig sektor blir dagens AFP-ordning videreført med nødvendige tilpasninger til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil ta ut AFP i offentlig sektor kan du ikke ta ut alderspensjon fra folketrygden samtidig. Det er begrensninger i hvor mye du kan tjene uten at pensjonen blir redusert dersom du tar ut AFP. Det er forskjell på AFP i privat og offentlig sektor Mer informasjon om pensjon fra andre enn folketrygden: Nettsidene til Statens pensjonskasse (spk.no) gir nyttig informasjon til deg som er ansatt i offentlig sektor. Nettsidene til Norsk Pensjon (norskpensjon.no) gir deg informasjon om tjenestepensjon. Nettsidene til Fellesordningen for AFP (nyafp.no) gir deg informasjon om ny AFP i privat sektor. Du kan besøke nettsiden til din egen leverandør av tjenestepensjon for informasjon om pensjonsordningen du tilhører. Du kan også ta kontakt med arbeidsgiveren din for mer informasjon om pensjonsordningene der du er ansatt. 13

14 Søknadsinformasjon Hvis du bestemmer deg for å ta ut alderspensjon og vet når du ønsker at utbetalingene skal starte, så husk at: Du må søke om alderspensjon fra folketrygden. Du kan søke om uttak av alderspensjon etter nytt regelverk fra 3. mai Du kan søke elektronisk eller skrive ut delvis utfylte søknadsskjemaer i nettjenesten Din pensjon på nav.no. NAV-kontoret ditt kan gi deg delvis utfylte søknadsskjemaer samt informasjon om søknadsprosessen for alderspensjon fra folketrygden. Utbetaling av alderspensjon fra januar 2011 Ønsker du uttak av alderspensjon fra 1. januar 2011 med første utbetaling i januar, må du søke innen 1. august Dette skyldes at NAV forventer ekstra stor pågang i forbindelse med innføringen av nytt regelverk for alderspensjon i

15 Pensjon er lett på nett prøv nettjenesten Din pensjon på nav.no På nav.no kan du logge deg inn i nettjenesten Din pensjon. I denne tjenesten ligger dine pensjonsopplysninger lagret, slik at du kan beregne pensjonen din. Dette er noe av det du kan gjøre i nettjenesten Din pensjon Se din opptjening i folketrygden. Beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden og eventuell AFP og tjenestepensjon. Søke om alderspensjon fra folketrygden. Søke om AFP i privat sektor. Sende henvendelse til NAV dersom du har spørsmål om de nye reglene for alderspensjon. Slik logger du deg inn Din pensjon benytter innloggingsløsningen MinID. PIN-koder til MinID finner du i brev sendt av Skatteetaten. Har du ikke PIN-koder, kan du bestille nye på minside.no. Etter første innlogging kan du få nye koder tilsendt på SMS. Du kan også logge deg inn med et endagspassord som du får ved ditt NAV-kontor eller på telefon Endagspassordet gir ikke tilgang til alle funksjonene i Din pensjon. NAV-kontoret ditt kan vise deg hvordan du bruker Din pensjon. Oversikt over egen pensjon får du i Din pensjon på nav.no 15

16 Her får du mer informasjon om ny alderspensjon fra folketrygden: nav.no Nettjenesten Din pensjon på nav.no Veiledning på telefon Vi viser deg mulighetene. Valgene er dine.

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger)

Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Folketrygden Bokmål 2005 Ytelser til enslig mor eller far (ugift, skilt eller separert forsørger) Denne brosjyren forteller deg som er enslig mor eller far, om hvilke stønader du kan få fra folketrygden.

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Modernisert men urettferdig folketrygd?

Modernisert men urettferdig folketrygd? 04/12 Arbeidsnotat Working Paper Modernisert men urettferdig folketrygd? Siri Sollid Robstad Ingvild Almås Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S Institute

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet?

Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Er det slik at få individer står for det meste av sykefraværet? Av Søren Brage, Inger Cathrine Kann og Ola Thune 1 Sammendrag Det har lenge vært framholdt at rundt ti prosent av de sysselsatte står for

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn

Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn Innhold Brukerveiledning for bruk av skjemaet krav om refusjon til annen ordning i Altinn... 1 1. Innledning... 2 2. Krav

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser

Forsvarets Personellhåndbok. Del F. Fellesbestemmelser Forsvarets Personellhåndbok Del F Fellesbestemmelser RETTELSER OG TILLEGG... 3 1MEDARBEIDERSAMTALE... 3 1.1Innledning...3 1.2Veiledning i bruk av medarbeidersamtalen... 3 1.2.1Historikk...3 1.2.2Definisjon...4

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet

Livsfasepolitikk. Muligheter der du er i livet Livsfasepolitikk Muligheter der du er i livet 1 2 Vi legger til rette Som arbeidsgiver ønsker vi å legge til rette for at du skal trives og yte ditt beste. Alle beveger vi oss gjennom ulike faser i livet,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer