Nytt pensjonsregime fra Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering"

Transkript

1 Nytt pensjonsregime fra Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

2 Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består av 4 elementer Folketrygden (Gjelder for alle med medlemskap i Folketrygden) Etablert i 1967 Skal erstattes av ny reform Avtalefestet pensjon (Gjelder for ansatte i bedrifter med tariffavtale) Må oppfylle visse krav etter regler fastsatt av Felleskontoret for LO/NHOordningene (tlf Egen ordning for ansatte i offentlig sektor Tjenestepensjon (Gjelder alle arbeidstakere i Norge) Offentlig ansatte Har alltid hatt tjenestepensjon (66% av sluttlønn) Ansatte i privat virksomhet Varierende ordninger (minimumskrav fra 2006) Privat pensjonssparing (Dette er opp til den enkelte) Individuell pensjonssparing (IPS) 2

3 Den nye Folketrygden Er vedtatt gjennom flere brede forlik i Stortinget (minus FrP) Reglene trer i kraft fra om ikke annet er oppgitt Dette er vedtatt: Obligatorisk tjenestepensjon (i kraft ) Nye regler om opptjening av rettigheter i Folketrygden (i kraft ) Nye regler om fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år Ny AFP-ordning i privat sektor Regelverk for privat pensjonssparing (i kraft f.o.m. inntektsåret 2008) Pensjonsordningene i Stat og Kommune (Uenighet om tolkning) Lovproposisjon er ikke behandlet i Stortinget ennå (innstilling ) Etterlatte- og barnepensjon Dette er ikke ferdig behandlet: Rammebetingelser for uttak og opptjening av privat tjenestepensjon Ny uførestønad (uførepensjon) Er utsatt til etter Særaldersgrenser 3

4 Gradvis innføring av ny folketrygd Nye regler for opptjening av pensjonsrett trådte i kraft Retten til fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år innføres Alderspensjonen blir beregnet etter gamle opptjeningsregler men levealdersjustert og korrigert for uttaksalder Nye regler om regulering av løpende pensjoner De første pensjonister får deler av sin pensjon beregnet etter de nye opptjeningsreglene De første pensjonistene får hele sin pensjon beregnet etter de nye opptjeningsreglene 4

5 Opptjening av pensjonsrett Beregnes av inntekt fra 13 til 75 år Personer født i 1953 og tidligere Opptjening følger gamle regler, dvs. det tjenes opp årlige pensjonspoeng på grunnlag av inntekten All inntekt mellom 1G og 6G pluss 1/3 av inntekten mellom 6G og 12G Ved omsorgsarbeid i hjemmet gis 3,5 poeng (3 poeng mellom 1992 og 2009) Ved arbeidsledighet beregnes poengene av dagpengene Personer født i 1963 og senere Kun opptjening av pensjonsbeholdning etter nytt regelverk 18,1% av all inntekt opp til 7,1G 18,1% av 4,5G for omsorgsarbeid i hjemmet (4G før 2010) 18,1% av dagpengegrunnlaget ved ledighet (maks. grunnlag 6G) 18,1% av 2,5G ved førstegangstjeneste ut over 6 måneder Pensjonsgivende inntekt før blir oppjustert til 2010-nivå (G-regulert) og omregnet til pensjonsbeholdning (gjelder også omsorgsarbeid før 1992) Pensjonsbeholdningen reguleres med den årlige lønnsveksten Personer født i 1954 til 1962 Pensjonsretten opptjenes etter både gammelt og nytt regelverk 5

6 Fleksibelt pensjonsuttak Utgangspunktet for beregning av årlig pensjon er 67 år Pensjon fra folketrygden kan fra tas ut fra fylte 62 år Ved uttak av pensjon før 67 år vil den årlige pensjonen bli lavere Ved uttak av pensjon senere enn 67 år vil den årlige pensjonen bli høyere Uttak etter 75 år påvirker ikke den årlige pensjonen ytterligere Pensjonen kan tas ut helt eller delvis (minimum 20%) Kan graderes med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent Ingen samordning med arbeidsinntekt Man kan tjene så mye man ønsker uten reduksjon i pensjonen Man opptjener pensjonsrett for arbeidsinntekt fram til 75 år Den årlige pensjonen blir justert årlig med den økte opptjeningen 6

7 Levealdersjustering og fleksibelt uttak For å kompensere for fleksibelt pensjonsuttak og økt levealder brukes to ulike beregningsfaktorer Forholdstall Brukes for å fastsette årlig pensjon for personer født i Forholdstallet fastsettes med tre desimaler Forholdstallet er 1,000 pr for personer født i 1943 Delingstall Brukes for å fastsette årlig pensjon for personer født i 1963 og senere Delingstallet fastsettes med to desimaler Delingstallet skal gjenspeile den forventede gjenstående levetid på pensjoneringstidspunktet For personer født benyttes både forholdstall og delingstall Forholdstall og delingstall blir endelig fastsatt for hvert årskull det året man fyller 61 år 7

8 Alderspensjon for personer født i årene 1943 til 1953 Grunnpensjonen er 1G, med følgende unntak: Redusert grunnpensjon til 0,85 G dersom: Ektefellen* mottar pensjon fra Folketrygden Ektefellen* er yrkesaktiv og tjener minst 2 G * Gjelder også for samboere som har eller har hatt felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre, samt for samboere som har bodd sammen i minst 12 av de 18 siste måneder Pensjonist som forsørger ektefelle* over 60 år : 1,5 G Tilleggspensjon: G x sluttpoengtall* x 0,42 * Sluttpoengtallet er gjennomsnittet av de 20 beste poengårene G x sluttpoengtall x 0,45 for antall poengår før 1992 Grunnpensjon + Tilleggspensjon = Basispensjon Årlig pensjon blir da basispensjonen delt på forholdstallet for det aktuelle årskull og uttaksalder 8

9 Alderspensjon for personer født i 1963 eller senere Pensjonsbeholdning Pensjonsgivende inntekt, dagpengegrunnlag ved ledighet, omsorgsarbeid og førstegangstjeneste det enkelte år omregnes til pensjonsbeholdning Pensjonsbeholdning for inntekt før Pensjonsgivende inntekt for tiden før legges til grunn for beregning av pensjonsbeholdning pr Inntekten hvert år oppreguleres i forholdet mellom G-verdien i opptjeningsåret og G pr For år det er godskrevet omsorgspoeng skal pensjonsbeholdningen tilføres 18,1% av 4G Tilsvarende gjøres for år man har hatt omsorg for barn under 6 år før 1992 Årlig pensjon beregnes ved at den samlede pensjonsbeholdningen deles på delingstallet for det aktuelle årskull og uttaksalder 9

10 Alderspensjon for personer født i årene 1954 til 1962 For disse skal det beregnes både basispensjon og pensjonsbeholdning Basispensjonen skal beregnes med utgangspunkt i inntekt helt fram til pensjoneringstidspunktet Pensjonsbeholdningen skal beregnes på samme måte som for personer født i 1963 eller senere, også for inntekt før Årlig pensjon for personer født i 1954 framkommer ved at man summerer 9/10 av basispensjonen delt på forholdstallet og 1/10 av pensjonsbeholdningen delt på delingstallet for 1954-årskullet og uttaksalderen De som er født i 1955 får 8/10 av basispensjonen delt på forholdstallet pluss 2/10 av pensjonsbeholdningen delt på delingstallet osv. slik at de som er født i 1962 får 1/10 av basispensjonen delt på forholdstallet pluss 9/10 av pensjonsbeholdningen delt på delingstallet 10

11 Eksempler på pensjon - avgang ved 67 år Enslig person født 1948 Inntekt kr i 45 år Sluttpoengtall 3,80 Forholdstall 1,025 Basispensjon: x3,80x0,42 = kr Faktisk alderspensjon: kr /1,025 = kr Person født 1965 Inntekt kr i 45 år Pensjonsbeholdning Delingstall 15,89 Faktisk alderspensjon: kr /15,89 = kr Enslig person født 1957 Inntekt kr i 45 år Sluttpoengtall 3,80 Basispensjon kr Forholdstall 1,072 Pensjonsbeholdning Delingstall 15,11 Faktisk alderspensjon: kr /1,072x4/ /15,11x6/10 = kr kr = kr

12 Minste garanterte pensjon For personer som har gått av eller som går av med pensjon før gjelder de gamle bestemmelsene om minstepensjon I Folketrygden fra er begrepet minstepensjon byttet ut med to nye definisjoner Minste pensjonsnivå: Gjelder for personer som er født til og med 1962 Er basert på Folketrygdens grunnbeløp. Satsene for pensjonsnivå ved 67 år fastsettes samtidig med justering av grunnbeløpet Det fastsettes 3 satser; lav, ordinær og høy sats Ved uttak på annen alder enn 67 år, benyttes forholdstall Garantipensjon: Gjelder for personer som er født fra og med 1954 Satsene gjelder for avgang ved 67 år og minst 40 års trygdetid Det fastsettes 2 satser; ordinær og høy sats Ved avgang omregnes garantipensjonen til en pensjonsbeholdning Personer født får pensjonen beregnet forholdmessig 12

13 Minste pensjonsnivå (gjelder fra ) Det fastsettes tre satser for minste pensjonsnivå Høy sats 2G Gjelder for: Enslige, samboere som har bodd sammen mindre enn 12 av de siste 18 måneder, samboere som har bodd sammen minst 12 av de siste 18 måneder og som har samboer med lavere inntekt enn 2G, samt gifte personer (og personer som er likestilt med gifte) som har ektefelle som ikke er pensjonist og som har en lavere inntekt enn 2G Ordinær sats 1,85G Gjelder for: Samboere som har bodd sammen minst 12 av de 18 siste måneder og som har samboer med inntekt høyere enn 2G, gifte personer (og personer som er likestilt med gifte) som har ektefelle som ikke er pensjonist og som har inntekt høyere enn 2G, samt gifte (og personer som er likestilt med gifte) som har ektefelle med tilleggspensjon lavere enn 1G Lav sats 1,59G Gjelder for: Gifte (og personer som er likestilt med gifte) som har tilleggspensjon høyere enn 1,26G Har disse en tilleggspensjon mellom 1G og 1,26G blir minste pensjonsnivå mellom 1,85G og 1,59G Er basispensjonen mindre enn minste pensjonsnivå, utbetales differansen som et pensjonstillegg 13

14 Garantipensjon Garantipensjonens satser fastsettes med en ordinær sats og en høy sats. Satsene gjelder for pensjonering ved 67 år. Ordinær sats (1,85G) gjelder for den som har ektefelle som får foreløpig uførepensjon, uførepensjon eller alderspensjon, eller som har en årlig inntekt (inkludert kapitalinntekt) større enn 2G I tillegg gjelder ordinær sats for personer som er likestilt med gifte, samt for samboere som har levd sammen i minst 12 av de siste 18 månedene dersom samboeren får pensjon eller overgangsstønad eller har en årlig inntekt større enn 2G. Alle andre skal ha garantipensjon etter høy sats (2G) For å kunne ta ut pensjon før fylte 67 år, må pensjonsbeholdningen delt på delingstallet for den aktuelle uttaksalder være lik eller høyere enn garantipensjonen Dersom vedkommende mottar AFP, skal denne også regnes med 14

15 Uttak av pensjon før 67 år Personer født Basispensjon delt på forholdstallet for aktuell uttaksalder Årlig beregnet pensjon* må være lik eller høyere enn minste pensjonsnivå etter høy sats (2G) for å få lov til å ta ut pensjon Personer født 1963 eller senere Pensjonsbeholdning delt på delingstallet for aktuell uttaksalder Årlig beregnet pensjon* må være lik eller høyere enn garantipensjon etter høy sats (2G) for å få lov til å ta ut pensjon Personer født i årene 1954 til 1962 Forholdsvis beregning etter de to ovenstående regelverk Årlig beregnet pensjon* må være lik eller høyere enn en tilsvarende forholdsmessig beregning av minste pensjonsnivå og garantipensjon * Inklusiv eventuell avtalefestet pensjon (AFP). Det vil bli tatt stilling til om også ytelser for private tjenestepensjonsordninger skal medregnes etter at lovene for privat tjenestepensjon er tilpasset ny alderspensjon fra folketrygden. 15

16 Avtalefestet pensjon (AFP) Her er en sammenligning i regelverket for gammel og ny AFP-ordning Dagens regler Nye regler De som tar ut AFP før De som tar ut AFP f.o.m Selvstendig pensjon fra 62 år Årlig tillegg til folketrygden fra 62 år Utbetales fram til 67 år Utbetales livsvarig Samme nivå som folketrygdens Opptjenes med 0,314% av årets inntekt i pensjon fra 67 år årlig pensjonsrett fram til 62 år Pensjon uavhengig av uttakstidspunkt Senere uttak gir høyere årlig påslag AFP-tillegg kr (skattefritt) Høyere årlig påslag før 67 år (kr ) Maks inntekt kr i tillegg til AFP Ingen samordning med inntekt ved AFP Ny AFP reguleres på samme måte som alderspensjon i folketrygden både under opptjening og utbetaling Personer født i får et ekstra, årlig, skattefritt kompensasjonstillegg Dette er på kr pr. år for 1948-kullet For personer født i 1954 og senere vil dette trappes gradvis ned til 0 16

17 Dagens vs. Nye regler 100% Dagens AFP Lønn AFP Folketrygden 62 år 67 år Livsvarig Lønn? Evt. heltid eller deltid Ny AFP fra 2011 Lønn AFP AFP Alderspensjon fra folketrygden 62 år 67 år Livsvarig 17

18 Beregning av samlet pensjon med AFP To ulike beregningsmåter for Folketrygden og for AFP-påslaget For alle født t.o.m blir folketrygden beregnet etter dagens regler med en korreksjon for levealdersjustering og uttakstidspunkt Basispensjon delt på forholdstallet for uttaksalderen for det aktuelle årskullet AFP-påslaget blir i sin helhet beregnet etter nye regler fra AFP-påslaget beregnes ved at 0,314% av hvert års inntekt summeres og derigjennom gir en årlig pensjonsrett (Omsorgsarbeid før 1992 gir også AFPopptjening for de som er født i 1948 og senere) Denne pensjonsretten deles på det samme forholdstallet som folketrygden for å beregne det årlige AFP-påslaget. Senere uttak gir derfor høyere AFP-påslag Dette fordeles slik at det blir kr høyere før 67 år enn etter 67 år For de som er født 1954 til 1962 blir folketrygden beregnet ut fra en kombinasjon av nye og gamle regler, og for de som er født i 1963 og senere blir folketrygden i sin helhet beregnet etter nye regler 18

19 Avgang ved 62 år tre alternativer Forutsetninger: Årlig lønn kr års opptjening Gift/samboende Basispensjon: kr Født 1948 Avgang i 2010 Fra Fra 67 år Folketrygd (levealdersjustert) 0 Kr AFP-pensjon (inkl. AFP-tillegg) Kr Samlet pensjon Kr Kr Født 1948 Avgang som 62-åring i 2011 Fra Fra 67 år Folketrygd (basispensjon justert for levealder og uttaksalder) Kr Kr AFP-påslag Kr Kr Kompensasjonstillegg Kr Kr Samlet pensjon Kr Kr Født 1962 Avgang som 62-åring i 2024 Fra Fra 67 år Folketrygd (1/10 justert basispensjon + 9/10 ny folketrygd) Kr Kr AFP-påslag Kr Kr Kompensasjonstillegg Kr Kr Samlet pensjon Kr Kr

20 Private tjenestepensjoner 5. mai 2010 ble det lagt fram forslag til nytt regelverk for tjenestepensjoner i privat sektor av Banklovkommisjonen Innskuddsbasert tjenestepensjon (ITP): Kan tas ut fra 62 år Kan ikke opphøre før fylte 77 år Utbetalingsperioden må være minst 10 år Ytelsesbasert tjenestepensjon (YTO): Kan tas ut fra 62 år Må omregnes pga. lengre utbetalingsperiode og mindre innbetalt premie En 66%-ordning med pensjonsgrunnlag kr og full tjenestetid vil gi en årlig pensjon på kr fra 67 år Dersom den tas ut fra 62 år vil den være kr (en reduksjon på 36%) Ved uttak fra 67 år og en årlig lønnsøkning på 3,5% fra 62 til 67 år ville den årlige pensjonen vært kr Uttak fra 62 år på kr betyr i det tilfellet en reduksjon på 46% 20

21 OTP også en del av pensjonsreformen! Etter Banklovkommisjonens forslag skal også tjenestepensjon (inkl. OTP) kunne utbetales fra 62 år Siden den ikke kan opphøre før ved 77 år, må den derfor fordeles på 15 år Legger vi inn effekten av OTP i de samme eksemplene får vi følgende: Nye regler - Fødselsår 1948 Fra Fra 67 år Ny Folketrygd + AFP-påslag Kr Kr Obligatorisk tjenestepensjon (62-77 år) Kr Kr Samlet pensjon Kr Kr Nye regler - Fødselsår 1962 Fra Fra 67 år Ny Folketrygd + AFP-påslag Kr Kr Obligatorisk tjenestepensjon (62-77 år) Kr Kr Samlet pensjon Kr Kr OTP-pensjonen er basert på minimumskravet (2% av inntekt over 1G), innbetalt fra og fram til 62 år med en årlig avkastning på 5%, utbetalt over 15 år 21

22 Avgang i 2010 eller etter ? Alle som er født i kan velge om de vil gå av i 2010 eller vente til etter Velger man å gå av i 2010 går man av etter dagens regler AFP fram til 67 år Folketrygdpensjon fra 67 år AFP er lik beregnet basispensjon fra 67 år + AFP-tillegg (kr ) Kan ikke ha inntekt ut over kr i året som AFP-pensjonist Velger man å vente til etter gjelder nye regler fullt ut Folketrygdpensjon fra avgangstidspunktet (Basispensjon delt på forholdstallet) AFP blir høyere jo senere man tar det ut (Bruker også forholdstall) AFP-pensjonen er kr høyere før 67 år enn etterpå Kan fritt kombineres med arbeidsinntekt Det vil være individuelle ønsker og behov som avgjør om det lønner seg å gå av i 2010 eller senere Kontakt NAV for å få beregnet alternativene 22

23 Avgang i 2010 eller senere - eksempler Forutsetninger: Årlig lønn kr års opptjening Gift/samboende Basispensjon: kr Effekt på folketrygd+afp ved utsatt uttak: 63 år - +6% 67 år - +28% 64 år - +10% 68 år - +36% 65 år - +15% 69 år - +44% 66 år - +21% 70 år - +54% Person født i 1948: Avgang i 2010 Fra Fra 67 år Folketrygd 0 Kr AFP-pensjon Kr % YTP 0* Kr Samlet pensjon Kr Kr *Pluss evt. Gavepensjon Person født i 1944: Avgang i 2010 Fra Fra 67 år Folketrygd 0 Kr AFP-pensjon Kr % YTP 0* Kr Samlet pensjon Kr Kr *Pluss evt. Gavepensjon Avgang i 2011 Fra Fra 67 år Folketrygd Kr Kr AFP-påslag Kr Kr Kompensasjonstillegg Kr Kr % YTP Kr Kr Samlet pensjon Kr Kr Avgang i 2011 Fra Fra 67 år Folketrygd Kr Kr AFP-påslag Kr Kr Kompensasjonstillegg Kr 987 Kr % YTP Kr Kr Samlet pensjon Kr Kr

24 Beregne egen pensjon NAV har etablert en pensjonskalkulator hvor man kan få beregnet sin egen pensjon med bakgrunn i sine faktiske opptjente rettigheter Pålogging til denne tjenesten finnes på denne webadressen: og velge Logg inn på Din pensjon i boksen øverst på høyre side Tjenestepensjoner finner man på denne adressen: og velge fanen Min Pensjon øverst Her vil man etter hvert finne alle private tjenestepensjonsordninger levert av forsikringsselskaper i Norge (YTP fra SpareBank 1 skal komme inn i løpet av juni 2010 ITP er der) På begge disse nettstedene kan man velge pålogging via MinID På NAV-siden kan man alternativt bruke NAVs eget påloggingssystem På Norsk Pensjon kan man også bruke BankID eller Buypass Smartkort (for eksempel Norsk Tippings spillekort) 24

25 Dagens regler - Varig uførepensjon Person som blir erklært varig arbeidsufør bli tilkjent varig uførepensjon Gis etter at personen har gjennomgått nødvendige attførings- eller rehabiliteringstiltak og mottatt arbeidsavklaringspenger for dette Uførepensjonen skal tilsvare den alderspensjonen man ville ha fått fra fylte 67 år, dersom uførheten ikke hadde inntruffet Dette baseres på allerede opptjente og konstruerte framtidige pensjonspoeng Man stryker inntil halvparten av alle opptjente pensjonspoeng. Beregner så gjennomsnittet av resten Gjennomsnittet av de siste 3 års poengtall Det høyeste tallet blir framtidig poengtall Dagens regler for varig uførepensjon videreføres etter som en midlertidig ordning (forslag fra regjeringen) Overgang fra uførepensjon til alderspensjon skal skje ved 67 år Delvis uføre kan likevel ta ut fleksibel alderspensjon fra 62 år Uføregraden + alderspensjonsprosenten kan likevel ikke overstige 100% 25

26 Arbeidsavklaringspenger Ny stønad innført med virkning fra Erstatter de tidligere ytelsene for tidsbegrenset uførestønad, rehabiliteringspenger og yrkesrettet attføring Gis normalt i inntil fire år Innen dette tidspunktet skal det tas stilling til hvorvidt det skal innvilges (evt. avslås) varig uførepensjon Personer som mottar arbeidsavklaringspenger har meldeplikt hos NAV to ganger i måneden og må ikke forlate Norge uten tillatelse fra NAV Arbeidsavklaringspengene utgjør 66% av grunnlaget for stønaden Grunnlaget for stønaden er den pensjonsgivende inntekten i året før arbeidsevnen ble nedsatt..eller gjennomsnittet av pensjonsgivende inntekt i de siste tre år før, dersom dette gir et høyere grunnlag. Minste ytelse er 2G Høyeste ytelse er 3,96G (66% av 6G) 26

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Besl. O. nr. 81. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009)

Besl. O. nr. 81. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81. Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009) Besl. O. nr. 81 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 81 Jf. Innst. O. nr. 67 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 37 (2008 2009) År 2009 den 15. mai holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) DATO: LOV-2009-06-05-32 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 6 s 823 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-01 ENDRER:

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Status for den norske pensjonsreformen

Status for den norske pensjonsreformen NFT 4/2007 Status for den norske pensjonsreformen av Fredrik Haugen Arbeidet med reform av det norske pensjonssystemet begynte i 2001. Gjennom to omfattende forlik om pensjonsreformen i Stortinget i 2005

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

1. Innledning og sammendrag

1. Innledning og sammendrag 1. Innledning og sammendrag 1.1 Om høringsnotatet Stortinget har gjennom vedtak av 26. mai 2005 og 23. april 2007 klargjort hovedtrekkene i ny alderspensjon i folketrygden. Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Prop. 11 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 11 L. (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 11 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og andre endringer)

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP

Pensjonsreformen og AFP Pensjonsreformen og AFP Seminar Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Agenda Pensjonsreformen og AFP 1. Trenger jeg som arbeidsgiver forberede

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret

Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret Lov om endringer i lov om pensjonstrygd for sjømenn, lov om pensjonstrygd for fiskere og i enkelte andre lover (tilpasninger til endret alderspensjon i folketrygden) DATO: LOV-2010-12-17-77 DEPARTEMENT:

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Innhold FORORD 4. - Gravferdsstønad 14 - Hjelpestønad 15

Innhold FORORD 4. - Gravferdsstønad 14 - Hjelpestønad 15 Å være pensjonist // Å være pensjonist Innhold FORORD 4 1. ELDRES MEDINNFLYTELSE I SAMFUNNET 5 Kommunale og fylkeskommunale eldreråd 5 Statens seniorråd 5 2. PENSJON 7 Mot et nytt pensjonssystem 7 Hva

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Innhold FORORD 4. 1. ELDRES MEDINNFLYTELSE I SAMFUNNET 5 Kommunale og fylkeskommunale eldreråd 5 Statens seniorråd 5

Innhold FORORD 4. 1. ELDRES MEDINNFLYTELSE I SAMFUNNET 5 Kommunale og fylkeskommunale eldreråd 5 Statens seniorråd 5 Å være pensjonist // Å være pensjonist Innhold FORORD 4 1. ELDRES MEDINNFLYTELSE I SAMFUNNET 5 Kommunale og fylkeskommunale eldreråd 5 Statens seniorråd 5 2. PENSJON 7 Mot et nytt pensjonssystem 7 Hva

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20)

HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til midlertidig løsning for beregning av gjenlevendefordeler til ny alderspensjon (folketrygdens kapittel 20) Utsendt: 18. desember 2014 Høringsfrist:

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter Enkle

Detaljer

Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven

Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven Utkast til forskrift om utfylling og gjennomføring av bestemmelsene om alderspensjon i folketrygdloven Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave

Folketrygden Bokmål 2002. Uførepensjon. - elektronisk utgave Folketrygden Bokmål 2002 Uførepensjon - elektronisk utgave 1 2 Denne brosjyren gir en kort orientering om uførepensjon fra folketrygden. Den er oppdatert pr. 1. juni 2002. Vi gjør oppmerksom på at brosjyren

Detaljer

Forskrift om alderspensjon i folketrygden

Forskrift om alderspensjon i folketrygden Forskrift om alderspensjon i folketrygden DATO: FOR-2009-12-22-1810 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 1 s 74 IKRAFTTREDELSE: 2010-01-01, 2011-01-01 ENDRER:

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 25.01.11: Folketrygdens inntektsbegrep

Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider. Forelesning 25.01.11: Folketrygdens inntektsbegrep Disposisjon til forelesninger i trygderett Imran Haider Forelesning 25.01.11: Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011 Pensjon Anders Folkestad 23. mars 2011 1 Dagens pensjonssystem Folketrygden Etterlatte-, barnepensjon mv Uførepensjon Alderspensjon Hovedvalg MP og standardsikring Ytelse vs innskudd Livsvarig vs 10-15

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK

SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK SAMFUNNSPOLITISK AVDELING November 2012 SOSIALT FLAK Dette flaket gir en oppdatering av ulike satser og beløp i viktige stønadsordninger i den norske velferdsstaten. 1. Grunnbeløpet Grunnbeløpet (G) er

Detaljer

Noe av det jeg vil komme inn på..

Noe av det jeg vil komme inn på.. Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3

Innledning 2. Endringer i folketrygdens alderspensjon fra 1.januar 2011 2. Endringer i privat AFP fra 1.januar 2011 3 Notat til pensjonsutvalget under Norges Rederiforbunds overenskomst for flyttbare innretninger m.m. Beregning av AFP + 1G fra 1.januar 2011 20.mai 2011 Innholdsfortegnelse Innledning 2 Endringer i folketrygdens

Detaljer

Disposisjon til forelesninger i trygderett 04.04.13, 08.04.13 og 11.04.13 Imran Haider

Disposisjon til forelesninger i trygderett 04.04.13, 08.04.13 og 11.04.13 Imran Haider Disposisjon til forelesninger i trygderett 04.04.13, 08.04.13 og 11.04.13 Imran Haider Folketrygdens inntektsbegrep 1. Hvordan kan inntektene komme inn? - Som vilkår - Ved utmålingen av ytelsene - Begrensninger

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer