Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO"

Transkript

1 Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

2 Ny alderspensjon i folketrygden

3 NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne seg! Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år Levealderjustering Ny opptjeningsmodell Regulering

4 F L E K S I B I L I T E T Fleksibelt uttakstidspunkt mellom 62 og 75 år Gradert uttak Uttak av pensjon kan kombineres med videre arbeid Skal stimulere til å stå lenger i arbeid

5 P E N S J O N S R E F O R M E N Pensjonen justeres etter årskullets forventede levealder Når vi lever lenger må vi jobbe lenger for å opprettholde pensjonsnivået Alle år i arbeid gir opptjening For å kompensere for levealdersjusteringen må dagens russ jobbe til de er 71 år

6 G A M M E L M O D E L L Lønn T j e n e s t e p e n s j o n * A F P A l d e r s p e n s j o n f r a f o l k e t r y g d e n 62 år 67 år 77 år livsvarig *evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP)

7 N Y M O D E L L Lønn Evt heltid eller deltid Lønn T j e n e s t e p e n s j o n A F P T j e n e s t e p e n s j o n * A F P A l d e r s p e n s j o n f r a f o l k e t r y g d e n 62 år 67 år 77 år livsvarig *evt. opphørende etter 10 år (vanlig for innskuddsordninger og OTP)

8 Gulerøttene virker i privat sektor med AFP Andelen år som slutter i løpet av ett år (fra utgang 3. kvartal) Private bedrifter med AFP Private bedrifter uten AFP Offentlig sektor Samlet Tall fra NAV

9 Ny opptjeningsmodell - folketrygd Pensjon tjenes opp med 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G per år Alle år skal telle like mye Pensjon tjenes opp mellom 13 og 75 år Rettighetene bygges opp til en pensjonsbeholdning Fullt innført fra og med årskull 1963 Regulering Opptjente rettigheter reguleres med lønnsveksten Inntektspensjon under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsvekst og fratrekkes deretter 0,75 prosent

10 Pensjonsbeholdning ny modell Oppbygging av pensjonsbeholdning: Opptjeningsprosent 18,1 % av pensjonsgivende inntekt* + Regulering = Pensjonsbeholdning Årlig pensjonsutbetaling: Pensjonsbeholdningen deles på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Nøytralt uttak * Årets inntekt oppad begrenset av 7,1 G

11 Private tjenestepensjoner

12 F A S E 1 - P R I V A T E T J E N E S T E P E N S J O N E R Innskudd og ytelse Nytt regelverk Prop. 6L ( ) Fleksibelt uttak Utbetalingsperiodens lengde Tidlig uttak fra 62 år eller vente til man er 75 år Gradert uttak Uttak av tjenestepensjon samtidig med videre arbeid Opptjening så lenge man er i jobb Lettest å tilpasse innskuddspensjon - er allerede påslagsordning med alleårsopptjening

13 B A N K L O V - K O M M I S J O N E N Mandat juli 2009 fra Finansdep. Utredninger fra kommisjonen: Mai 2010 Fase I om fleksibelt uttak I kraft fra Jan 2012 Fripoliser og kapitalkrav I kraft fra x.x.2013? Juni 2012 Fase II om ny pensjonsmodell NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II I kraft fra ?? Januar 2013 Fase III om sammenkobling, overgangsregler mm NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III I kraft fra ?? E R L I N G S E L V I G

14 Høringsnotat fra Finanstilsynet om risiko og levealdersjustering 7. januar 2013 Berører forslag fra Banklov fase II NOU 2012:13 Banklov fase III NOU 2013:3 Sendt på høring sammen med Banklov fase III Frist 12. april 2013

15 Forslag til nye tjenestepensjonsordninger Banklovkommisjonen Fase II

16 I N N S K U D D S P E N S J O N Harmonerer godt med pensjonsreformens prinsipper Sparerammene bør økes

17 Y T E L S E S P E N S J O N M Å E N D R E S Harmonerer dårlig med pensjonsreformens prinsipper Pensjonsopptjening henger ikke sammen med antall år i arbeid Bygger på gammel folketrygdmodell i bunn Sluttlønnsbasert Kompenserer for økende levealder (tjenestepensjonsdel) Vanskelig å forutsi kostnader Balanseføring

18 " H Y B R I D E " T J E N E S T E P E N S J O N E R L O V O M F O R E TA K S P E N S J O N L O V O M I N N S K U D D S P E N S J O N Usikker fremtid Overgangsregler? L O V O M K O L L E K T I V T J E N E S T E - P E N S J O N S - F O R S I K R I N G Behov for endring Forslag til ny lov Regler for sammenkobling og overgangsregler fase III

19 Tjenestepensjon - Antall forsikrede Innskuddspensjon % minste nivå (OTP) 7 % maksimalt sparenivå - av ordningene i 2011 Ytelsespensjon i Kilde: FNO

20 F O R D E L I N G A V R I S I K O O G K O S T N A D E R

21 F O R D E L I N G A V R I S I K O O G K O S T N A D E R ARBEIDSGIVER Ny opptjening Dødelighetsrisiko Finansiell risiko Kostnader Allerede opptjente rettigheter FORSIKRINGS- SELSKAP ARBEIDSTAKER

22 F O R S L A G T O M O D E L L E R - HVER M E D A LT E R N AT I V E R G R U N N M O D E L L S TA N D A R D M O D E L L Nær innskuddspensjon Nær ytelsespensjon Alleårsopptjening og levealdersjustering

23

24 Sparing Regulering Dødelighetsarv

25 O P P T J E N I N G - II Lovforslag 4-2(3), 4-10(1) st.mod og 4-13(1) grunnmod. Sparing lønn fra 0 12 G Grunnmodell maks 8 prosent Standardmodell maks 7 prosent For lønn mellom 7,1 og 12 G kan man spare inntil 18,1 prosent i tillegg

26 M A K S I M A L S P A R I N G A F P? T j e n e s t e p e n s j o n m a k s. 7 / 8 % F o l k e t r y g d 1 8, 1 % Tjenestepensjon for lønn 7,1 12 G inntil 18,1 % T j e n e s t e p e n s j o n m a k s. 7 / 8 % 0 G 7,1 G 12 G

27 M I N I M A L S P A R I N G A F P? T j e n e s t e p e n s j o n F o l k e t r y g d 1 8, 1 % T j e n e s t e p e n s j o n 0 G 7,1 G 12 G

28 N OE I M E L L O M : # 1 A F P? T j e n e s t e p e n s j o n F o l k e t r y g d 1 8, 1 % Tjenestepensjon for lønn 7,1 12 G T j e n e s t e p e n s j o n 0 G 7,1 G 12 G

29 O P P T J E N I N G - III Lovforslag Fleksibilitet i sparing 4-6 (1) og 4-12 (1) Dersom det er fastsatt i pensjonsplanen, kan foretaket i et bestemt år tilføre pensjonsbeholdningen inntil 2 prosent av årets lønn som tillegg til årets premie etter pensjonsplanen

30 O P P T J E N I N G - IV Lovforslag 4-25 Individuell sparing Tilskudd fra arbeidstakerne Avtale mellom foretaket og minst 2/3 av medlemmene Avtalen fastsetter vilkår for reservasjonsrett. Minst 2/3 må bli med. Nyansatte må være med. Årlig innskuddsgrense kan ikke settes høyere enn halvparten av lovens sparerammer. Samlet sparing kan ikke overstige rammene.

31 F O R V A L T N I N G Lovforslag G R U N N M O D E L L Forvaltning av pensjonsinnretningen Nullgaranti til enhver tid 2-3(2) Kan alt. avtale inntil 3 prosent for inntil 5 år hvert år eller gjennomsnitt 5-8 S TA N D A R D M O D E L L Forvaltning av pensjonsinnretningen Nullgaranti til enhver tid 2-3(2) Kan alt. avtale inntil 3 prosent for inntil 5 år hvert år eller gjennomsnitt 5-8 eller Individuelt investeringsvalg 5-5 Investeringsvalg for foretaket 5-6 Kan alt. avtale inntil 3 prosent for inntil 5 år hvert år eller gjennomsnitt. For 5-5 og 5-6 kan avkastningsgarantien også knyttes til negativ prosentsats 5-8

32 R E G U L E R I N G - O P P T J E N I N G S P E R I O D E N Lovforslag G R U N N M O D E L L Avkastning 4-12(3) Hvis forvaltet av pensjonsinnretningen: Nullgaranti. Utover dette står den ansatte risikoen Hvis individuelt investeringsvalg Den ansatte står risikoen S TA N D A R D M O D E L L Regulering alminnelig lønnsvekst (som folketrygden) 4-8 Alternativt Alminnelig lønnsvekst i foretaket 4-8 Særskilt lønnsøkning 4-9 Hvis forvaltet av pensjonsinnretningen Foretaket står reguleringsrisiko over nullgaranti Hvis foretakets investeringsvalg Foretaket står risiko hvis ikke annet avtalt 5-8

33 S T A N D A R D M O D E L L E N B E D R I F T E N S R E G U L E R I N G S A N S V A R Lovforslag A V K A S T N I N G P Å M I D L E N E Høyere enn reguleringen Resten tilføres reguleringsfondet Lavere enn reguleringen Bruker av reguleringsfondet Bedriften må betale Hvis dette ikke er nok

34 D Ø D E L I G H E T S A R V Lovforslag Retten til opptjent pensjon faller bort ved død Pensjonsbeholdningen tilføres en forholdsmessig del av midler i pensjonsinnretningen som frigjøres når andre medlemmer dør før uttak 4-6 (2) og 4-12(2) NB! Forslag noe endret i Finanstilsynets høringsnotat datert 7.januar 2013 Økt pensjon til de som blir pensjonister Skiller seg fra innskuddspensjon Kan evt. bruke gruppeliv som "erstatning" for saldo Mer behovsriktig utbetaling til etterlatte enn saldo?

35 U T B E T A L I N G S P E R I O D E N Lovforslag Pensjonsbeholdning + forholdsmessig del av reguleringsfondet hvis standardmodell 4-17(1) Delingstall Levealdersjustering / nøytralt uttak Årlig pensjon Livsvarig el. tidsavgrenset Regulering

36 L E V E A L D E R S J U S T E R I N G N Ø Y T R A L T U T T A K O G 4-18 Pensjonsinnretningene står svært begrenset risiko for dødelighetsutviklingen Bransjejustert delingstall Kjønnsnøytralt Seleksjons effekter? Pensjonsinnretningen har mulighet til å ta særskilt premie for tilleggsrisiko i utbetalingsperioden. Grunnmodell : Dekkes av arbeidstaker 4-14(2) Standardmodell : Dekkes av arbeidsgiver 4-11 (2)b Hvordan kommer forsikringsvirksomhetsloven inn? Hvordan skal delingstall for tidsavgrenset uttak fungere? 4-24 (2) Lovforslag NB! Forslag endret i Finanstilsynets høringsnotat datert 7.januar 2013

37 U T B E T A L I N G S P E R I O D E N Forslag Finanstilsynet Pensjonsbeholdning + forholdsmessig del av reguleringsfondet hvis standardmodell 4-17(1) Størst for kvinner Antall leveår Dynamisk dødelighetstariff kjønnsdifferensiert Årlig pensjon Livsvarig el. tidsavgrenset Størst for kvinner Lik Avkastning / evt. regulering

38 Lovforslag U T T A K L I V S V A R I G E L L E R T I D S A V G R E N S E T Uttak kan starte ved 62 år 4-15 Ved 75 år skal pensjonen uansett utbetales 4-19 Ved uttak skal en forholdsmessig del av reguleringsfondet tilføres pensjonsbeholdningen 4-17 (standardmodell) Livsvarig utbetaling 4-16 Kan ikke omdannes til tidsavgrenset pensjon Utbetalingstiden kan settes ned slik at årlig pensjon utgjør 0,3 G Tidsavgrenset 4-24 Utbetales i minst 10 år og tidligste opphør ved 80 år Kan kreves omdannet til livsvarig alderspensjon

39 R E G U L E R I N G A V P E N S J O N E R 4-21 Lovforslag AVKASTNINGEN Pensjonsinnretningen forvalter. Nullgaranti Forvaltningen kan alternativt skje med investeringsvalg 5-5(4) Hvis høy avkastning kan ha "utjevningsregler" 4-21(3) ALTERNATIVT 1. Regulering etter alminnelig lønnsvekst deretter fratrukket 0,75 prosent 2. Endring i G Årlig avkastning som overstiger årets pensjonsreguleringspremie tilføres pensjonsordningens pensjonsreguleringsfond. Dersom avkastning er for lav dekkes reguleringen av pensjonsreguleringsfondet, og evt. gjenstående av foretaket

40 F R A T R Å D T E Lovforslag Et medlem som slutter i foretaket uten å ta ut alderspensjon opphører å være medlem 6-1 Utstedes pensjonsbevis 6-2 Standardmodell: Tilføres andel av reguleringsfond Standardmodell: Administrasjonsreserve < 12 mnd : tilføres premiefondet < 0,5 G : tilføres tidligere pensjonsbevis evt. ind. pensjonsavtale

41 K O S T N A D S E L E M E N T E R O P P T J E N I N G S P E R I O D E N U T O V E R S P A R I N G O G E V T. R E G U L E R I N G S P R E M I E Lovforslag G R U N N M O D E L L 4-14 S TA N DA R D M O D E L L 4-11 Foretaket dekker Administrasjon Forvaltning Evt. premie for avkastningsrisiko (opptjeningsperioden) Premiefritak ved uførhet Foretaket dekker Administrasjon Forvaltning Evt. premie for avkastningsrisiko (opptjeningsperioden) Premiefritak ved uførhet Fratrådte: Foretaket må dekke adm.reserve

42 K O S T N A D S E L E M E N T E R U T B E T A L I N G S P E R I O D E N Lovforslag G R U N N M O D E L L 4-14 Foretaket dekker Forvaltning Hva vil dette utgjøre i beløp? Skiller seg fra innskuddspensjon Pensjonisten dekker (ved årlig fradrag i avkastningen evt. av ytelsen) Administrasjon Avkastningsrisiko Levealdersrisiko (etter uttak) S TA N DA R D M O D E L L 4-11 Foretaket dekker Administrasjon Forvaltning Avkastningsrisiko Levealdersrisiko (etter uttak) Evt. regulering NB! Forslag noe endret i Finanstilsynets høringsnotat datert 7.januar 2013

43 K O S T N A D S E L E M E N T E R U T B E T A L I N G S P E R I O D E N B A N K L O V F A S E I I K O N T R A F I N A N S T I L S Y N E T S F O R S L A G G R U N N M O D E L L 4-14 Banklov fase II Foretaket dekker Forvaltning Pensjonisten dekker (ved årlig fradrag i avkastningen evt. av ytelsen) Administrasjon Avkastningsrisiko Levealdersrisiko (etter uttak) G R U N N M O D E L L 4-14 Finanstilsynets forslag Foretaket dekker Administrasjon Forvaltning Pensjonisten dekker (ved årlig fradrag i avkastningen. Skal ikke kunne belastes pensjonsytelsen) Avkastningsrisiko Administrasjonsreserve til pensjonsbevis Forslaget fra Finanstilsynet flytter mer kostnader over på bedrift

44 B A L A N S E F Ø R I N G Viktig for mange bedrifter å kunne velge løsninger uten krav om balanseføring, evt med begrenset effekt og "uforutsigbarhet" Grunnmodellen: antakelig ikke krav om balanseføring, evt. i lite omfang Standardmodellen: Balanseføring, trolig mindre omfang enn for ytelsespensjoner Hva blir balanseføringseffekten ved overgang fra ytelse til innskuddspensjon kontra ny tjenestepensjonsforsikring? NB! Forslag i Finanstilsynets høringsnotat kan påvirke

45 M a n g e m e r k n a d e r t i l f a s e I I NHO mener flere sentrale punkter i forslaget til nye tjenestepensjoner må endres Sparing må kunne starte fra 1 G Ikke andel reguleringsfond til fratrådte og pensjonister NB! Berørt av Finanstilsynets høringsnotat datert 7.januar 2013 Håndtering av dødelighetsrisiko Bedre løsning for tilskudd fra arbeidstaker Grunnmodell: Bedrift ikke dekke forvaltningskost. for pensjonister Revurdere løsning for nullgaranti til enhver tid

46 Forslag til overgangsordninger for nye tjenestepensjonsordninger Banklovkommisjonen Fase III

47 FASE III BEDRIFTSPERSPEKTIV TJENESTEPENSJON Opptjente rettigheter ikke belaste arbeidsgiver eller arbeidstaker for forhold som er forsikringsselskapets ansvar Overordnet mål gode modeller for fremtiden Klart skille mellom ny og gammel opptjening Forvaltningen av nye midler må ikke "rammes" av selskapenes ansvar knyttet til tidligere opptjening

48 Hva omfattes av overgangsreglene? 7-1, 7-2 Ytelsesbaserte pensjonsordninger opprettet før tjenestepensjonsloven trer i kraft og for medlemmene i disse på det tidspunkt loven trådte i kraft Fripoliser utstedt før tjenestepensjonsloven trådte i kraft 7-10 Grunnlovsvern ytelsesnivå Ingen innskrenkning i medlemmets rett til og uttak av den del av pensjon opptjent i ytelsesordningen på det tidspunkt loven trådte i kraft Opptjening av rett til uførepensjon og etterlattepensjon videreføres inntil videre Frist 7-3 Så snart som mulig og senest innen tre år etter at tjenestepensjonsloven trådte i kraft

49 Opptjent pensjon 7-4 Tydelig skille opptjent før og etter Grunnlovsvern Opptjent etter nytt regelverk Årlig ytelse opptjent etter ytelsespensjon Årlig alderspensjon Mulighet for tilleggspremie for eldre arbeidstakere

50 Tilleggspremie for eldre I Hvis foretaket ønsker å spare mer for eldre To varianter 1. Fastsette høyere sparing (tilleggspremie) 7-6 Født 1962 eller tidligere Medlem da loven trådte i kraft Ikke nådd opptjeningsalder Eller ikke nådd full tjenestetid ved nådd opptjeningsalder Samlet sparing for disse kan overstige maksimale sparerammer I det enkelte år kan ikke sum av sparing for den enkelte overstige den premie som foretaket skulle innbetalt for alderspensjon etter den pensjonsplan som gjaldt da loven trådte i kraft

51 Tilleggspremie for eldre II - ytelsesbasert Hvis foretaket ønsker å spare mer for eldre 2. Ytelsesbasert opptjening 7-7 Født 1962 eller tidligere Medlem da loven trådte i kraft Ikke nådd opptjeningsalder Eller ikke nådd full tjenestetid ved nådd opptjeningsalder Hvis 7-7 gjelder ikke 7-5 og 7-6 Ny opptjening beregnes som "ytelsesopptjening" Ny beregningsrente nytt dødelighetsgrunnlag Bedrift kan velge at det er levealdersjustering

52 Tidligere pensjonsopptjening 7-8 Premiereserve overføres til pensjonsbeholdning Egen pensjonsbeholdning adskilt fra ny opptjening Avkastning Andel tilleggsavsetninger Opptrappings plan Andel frigjort død Kravet til avsetning til enhver tid minst tilsvare kapitalverdien av fremtidige forpliktelser (ny rente / død). Hvis ikke tilstrekkelig - opptrappingsplan Pensjonsinnretningen kan kreve kostnads og risikopremier

53 Fripoliser utstedt før 7-10 Midlene overføres til pensjonsbeholdning - pensjonsbevis utstedes Hvis avsetning ikke tilstrekkelig opptrappingsplan Ved uttak minst tilsvare årlig pensjon Avkastning som overstiger beregningsrenten styrke avsetning deretter regulering Kan avtale forvaltning som egen investeringsportefølje

54 P E N S J O N I S T E R 7-11 Lovforslag Premiereserve + andel tilleggsavsetninger overføres pensjonsbeholdning Avkastning - fradrag av kostnader som standardmodell 4-11 (2) b (avkastningsrisiko og levealdersrisiko) Avkastning utover beregningsrente tilføres pensjonsbeholdningen styrke avsetning deretter regulering

55 AVVIKLING AV YTELSESBASERT PENSJONSORDNING 7-12 Innen tre år etter lov trådte i kraft vedtar å avvikle ytelsesordning og omdanne til innskuddsordning etter LOF 15-6 (1) Midler fordeles etter LOF Premiefond kan unntas og overføres til innskuddsfond Midlene til den enkelte pensjonsbevis. Administrasjonsreserve Kan videreføre etter 7-7 for f eller tidligere

56 OMDANNING TIL INNSKUDDSPENSJON OG LUKKING 13-5 Premiefond til innskuddsfond Kan ved omdanning videreføre for bl.a Valgfri overgang Mindre enn 15 år til opptjeningsalder Administrasjonsreserve til utstedelse av pensjonsbevis hvis ikke tilstrekkelig benyttes premiefond evt. innbetaling

57 FLYTTING - GOD KONKURRANSE I MARKEDET Sammenkobling må kunne skje på en måte som gjør at det blir god konkurranse i markedet Dette må utredes nærmere!

58 OTP-loven Innskuddspensjon minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G Tjenestepensjon minimum 2 prosent av lønn mellom 1 og 12 G

59 Innskuddspensjon forslag

60 Sparing fra 0 eller 1 G f o r s l a g Innskuddspensjon - sparing fra 0 eller 1 G LOI 5-4 Kongen kan også fastsette at det ved beregning av lønn kan ses bort fra lønn mellom 0 og 1 G

61 M A K S I M A L E I N N S K U D D S S A T S E R Lovforslag Forslag - innskuddspensjon 5-2, 5-3 og 5-4 LOI Nytt knekkpunkt 7,1 G Sparing lønn fra 0 (1 G) 12 G maks 8 prosent For lønn mellom 7,1 og 12 G kan man spare inntil 18,1 prosent i tillegg

62 M A K S I M A L S P A R I N G I N N S K U D D S P E N S J O N A F P? I n n s k u d d s p e n s j o n m a k s. 8 % F o l k e t r y g d 1 8, 1 % Innskuddspensjon for lønn 7,1 12 G inntil 18,1 % I n n s k u d d s p e n s j o n m a k s. 8 % 0 G / 1 G 7,1 G 12 G

63 O P P T J E N I N G - I N N S K U D D S P E N S J O N Lovforslag Fleksibilitet i sparing 5-1 LOI Dersom det er fastsatt i innskuddsplanen, kan foretaket i et bestemt år tilføre pensjonsbeholdningen inntil 2 prosent av årets lønn som tillegg til årets premie etter innskuddsplanen

64 O P P T J E N I N G - I N N S K U D D S P E N S J O N Lovforslag 5-6 Individuell sparing Tilskudd fra arbeidstakerne Avtale mellom foretaket og minst 2/3 av medlemmene Avtalen fastsetter vilkår for reservasjonsrett. Minst 2/3 må bli med. Nyansatte må være med. Årlig innskuddsgrense kan ikke settes høyere enn halvparten av lovens sparerammer. Samlet sparing kan ikke overstige rammene.

65 o g m a n g e m e r k n a d e r t i l f a s e I I I Sammenkobling og overgangsregler NB! Berørt av Finanstilsynets høringsnotat datert 7.januar 2013 Håndtering av dødelighetsrisiko avvente Finanstilsynet Flytting/ konkurranse Bruk av tilleggsavsetninger Bedre løsning for tilskudd fra arbeidstaker Sparing må kunne starte fra 1 G også innskuddspensjon Tildeling og bruk av overskudd Ikke andre løsninger "ytelsespensjon"

66 ? Hva ønsker bedriftene? Hva vil markedet levere?

67 BEDRIFTENS VURDERING AV ULIKE ORDNINGER Hvilken risiko vil / kan vi påta oss Regulering (standardmodell) lang tidshorisont Dødelighetsutvikling e. uttak (standardmodell) Ny opptjening Tidligere opptjening? Hvilket kostnadsnivå og kostnader for hvem Aktive Fratrådte Uføre Pensjonister

68 U T F O R D R E N D E S I T U A S J O N Tjenestepensjonsforsikring Overgangsordning? Ytelse Åpen eller lukket Innskudd

69 Banklovkommisjonen vår 2013 Antakelig Uførepensjon i tjenestepensjon Flytting Ny vurdering ytelsespensjoner? Fase V? Høst 2013? Etterlattepensjoner? Særaldersgrenser?

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29.

Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. Banklov 3- sammenkobling av eksisterende og nye tjenestepensjonsordninger Forsikringsforeningens forsikringskonferanse 29. januar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO "HYBRIDE" TJENESTEPENSJONER

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens private tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO NHOs ståsted - tjenestepensjon Sentrale kriterier Bedriften beslutter Forutsigbarhet Kostnadskontroll

Detaljer

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Hovedtrekk fra NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Banklovkommisjonens leder Erling Selvig og hovedsekretær Lise Ljungmann Haugen Formiddagsseminar Bi, 10. september 2012 1 Formiddagsseminar

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012

Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II. Aktuarforeningen 13. september 2012 Banklovkommisjonens utredning om pensjonslovene og folketrygdreformen II Aktuarforeningen 13. september 2012 1 Oversikt Tilpasning av regelverket for skattefavoriserte pensjonsordninger i privat sektor

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Tjenestepensjonsloven

Tjenestepensjonsloven Tjenestepensjonsloven NHOs pensjons- og forsikringskonferanse Sundvolden, 11. november 2014 Disposisjon Bakgrunn Nytt tjenestepensjonsprodukt Ny uføretrygd ny uførepensjon i privat sektor Videre prosesser

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Prop 199 L ( ) Ny tjenestepensjonslov

Prop 199 L ( ) Ny tjenestepensjonslov Prop 199 L (2012-2013) Ny tjenestepensjonslov Pensjonsforum 22. november 2013 Disposisjon Bakgrunn Hovedpunktene i proposisjonen Noen utvalgte problemstillinger Videre prosess Bakgrunn Bredt ønske og behov

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner Fremtidens private tjenestepensjoner Banklovkommisjonens mandat: Utrede og foreslå endringer i pensjonslovene for å tilpasse disse til ny alderspensjon i folketrygden. Rolf A. Skomsvold Pensjonskasseforeningen

Detaljer

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013 Akademikerne Fridtjof Nansens plass 6 0160 Oslo Deres brev: Deres ref: Vår ref: ANK xx. april 2013 Høring NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013

Detaljer

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13

Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 Vedlegg Utdrag fra høringsuttalelsen fra Den Norske Aktuarforening på NOU 2012:13 1. Premiefritak Regelverket knyttet til premiefritak er dårlig beskrevet. Det mangler regler om karenstid før utbetaling

Detaljer

HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013

HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Bergen, 12. april 2013 HØRING NOU 2013: 3 PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN III OG FINANSTILSYNETS HØRINGSNOTAT AV 7. JANUAR 2013 Norwegian Insurance

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet

Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn. Pensjonsforum, 14. juni 2013. Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Nye produkter og overgangsregler utfordringer med regulering og tilsyn Pensjonsforum, 14. juni 2013 Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet Innhold Sentrale rammebetingelser: Nytt dødelighetsgrunnlag (K2013)

Detaljer

Høring - NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreforrnen II

Høring - NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreforrnen II PENSJONSKASSEFORENINGEN Finansdepartementet ostmottak d)fin.de.no Oslo 01.10.2012 Deres ref.: 12/2372 KSJ Høring - NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreforrnen II er i hovedsak positiv til Banklovkommisjonens

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon.

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. 14. januar 2016 Jan Fredrik Nordby 1 Agenda Hybridmodell vs innskuddsmodell vs påslagsmodell 2 Tilbake til start Pensjonskommisjonens mandat (mars 2001)

Detaljer

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Dato LOV 2013 12 13 106 Departement Finansdepartementet Sist endret Publisert I 2013 hefte 17 Ikrafttredelse 01.01.2014 Endrer Kunngjort 13.12.2013 kl. 15.15

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 39 ( ) og Ot.prp. nr. 20 ( ) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 39 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 20 (2000-2001) År 2000 den 14. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov om foretakspensjon

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

Finanskomiteen. Dato: 22.11.2012

Finanskomiteen. Dato: 22.11.2012 Finanskomiteen Dato: 22.11.2012 Innspill til behandling av Prop. 11 L (2012-2013) Endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven LO, Unio, YS og Akademikerne viser til Prop.

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven

Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Forslag til endringer i lov om foretakspensjon og innskuddspensjonsloven Lov om endring av lov 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon I 3-7. Arbeidstakere med permisjon (1) Arbeidstaker som har permisjon

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Vår ref. 13/ /ELBA

Vår ref. 13/ /ELBA n3 Landsorganisasjonen i Norge Finansdepartementet Postboks 8009 Dep. 0030 OSLO Deres ref. 13/42 KSJ Vår ref. 13/170-13 665.20/ELBA Dato: Oslo, 08.04.2013 Horing - NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Vår ref.:dato: ØK

Vår ref.:dato: ØK YkKESORGAN1 SENTRALFORBUND 5 ASJONENES Finansdepadementet Postboks 8008 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.:dato: ØK28.9.2012 HØRING PENSJONSLOVENE OG FOLKETRYGDREFORMEN II YS har mottatt utredningen om Pensjonslovene

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1

Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1 Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1 Pensjonsforum 10. mai 2010 Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Hva sa St.meld. 5 (2006-2007)

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Effekter av forslag til ny tjenestepensjon i NOU 212:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II Rapport 212 4 26.9.212 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Ny tjänstepension i Norge en djungel?

Ny tjänstepension i Norge en djungel? Actuarial and economic analysis Ny tjänstepension i Norge en djungel? Tjänstepensionsdagen 013 Fredrik Haugen, partner Actecan.0.013 1 Pensjonsreformen i Norge Folketrygdens alderspensjon endret fra 011

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Utfyllende høringssvar, vedlegg til FNOs høringsbrev 01.10 2012

Utfyllende høringssvar, vedlegg til FNOs høringsbrev 01.10 2012 Utfyllende høringssvar, vedlegg til FNOs høringsbrev 01.10 2012 1-2 Definisjoner I henhold til lovutkastet 1-2, annet ledd bokstav c skal også alderspensjonister regnes som medlemmer. Dette synes ikke

Detaljer

ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM. Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer

ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM. Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer ET BÆREKRAFTIG PENSJONSSYSTEM Forsikringsforeningens årskonferanse Adm.dir. Idar Kreutzer Oslo, 29. januar 2013 Et 10-år med pensjonsreform Folketrygdreformen (NOU 2004:1) Pensjonsreform pga økt levealder

Detaljer

NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III. Tekniske merknader. Vedlegg 1. 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven.

NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III. Tekniske merknader. Vedlegg 1. 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven. [Skriv inn tekst] Vedlegg 1 Tekniske merknader NOU 2013: 3 Pensjonsloven og folketrygdreformen III 1 Forholdet til forsikringsvirksomhetsloven Nedenfor kommenteres uklarheter knyttet til hvordan forsikringsvirksomhetsloven

Detaljer

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Seminar: Ny pensjonslov reform i siste liten...,.9.1 Sissel Rødevand aktuar og partner Actecan 1 Utvikling i pensjonsmarkedet

Detaljer

Konsolidert pensjonslov Pensjonskasseforeningens seminar

Konsolidert pensjonslov Pensjonskasseforeningens seminar Konsolidert pensjonslov 17.04.2015 Pensjonskasseforeningens seminar 1 Dette er en fiktiv person! 17.04.2015 Pensjonskasseforeningens seminar 2 Tjenestepensjon????? Ny ytelsespensjon? 17.04.2015 Pensjonskasseforeningens

Detaljer

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Pensjon A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Berlin 21.10.2015 53% i aldersgruppen 55-66 år vet ikke hva pensjonen blir Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av SpareBank1-gruppen i 2014. Og tendensen

Detaljer

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler

Nordisk försäkringstidskrift 4/2012. Ny tjenestepensjon - en jungel? Omflytting av risiko. Regneeksempler Ny tjenestepensjon - en jungel? I Norge er det kommet forslag til ny tjenestepensjon for bedrifter. Forslaget kan oppfattes som en jungel det er vanskelig å finne ut av hva innebærer. Private tjenestepensjonsordninger

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

FORSIKRINGSMEGLERNE. Norske Forsikringsmegleres Forening. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oslo,

FORSIKRINGSMEGLERNE. Norske Forsikringsmegleres Forening. Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oslo, FORSIKRINGSMEGLERNE Norske Forsikringsmegleres Forening Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Oslo, 21.09.2012 Deres ref.: 12/2372 Høringsuttalelse med merknader til - NOU 2012: 13 Pensjonslovene

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Et pensjonssystem i endring 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Agenda Bakgrunn, ny folketrygd og framdrift nytt regelverk Innskuddspensjon - nye satser og endret knekkpunkt Ytelsespensjon - hvilke

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( )

Lovvedtak 29. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L ( ), jf. Prop. 6 L ( ) Lovvedtak 29 (2010 2011) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 120 L (2010 2011), jf. Prop. 6 L (2010 2011) I Stortingets møte 9. desember 2010 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Den kostbare senioren fakta eller myte?

Den kostbare senioren fakta eller myte? Rapport 213 6 3.9.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse... 5 2. Overordnet beskrivelse av de forskjellige pensjonsordningene... 7 2.1 Ytelsesordninger... 7 2.2

Detaljer

NHOs HR-dag Pensjon og tariff en giftig kombinasjon. Kristin Diserud Mildal og Rolf Negård 21. september 2017

NHOs HR-dag Pensjon og tariff en giftig kombinasjon. Kristin Diserud Mildal og Rolf Negård 21. september 2017 NHOs HR-dag 2017 * Pensjon og tariff en giftig kombinasjon Kristin Diserud Mildal og Rolf Negård 21. september 2017 Pensjonsreformen sentrale prinsipper Arbeid skal lønne seg! Ny opptjeningsmodell alleårsopptjening

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008

Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Folketrygden i støpeskjeen hva skjer? Seniorrådgiver Fredrik Haugen Forsikringsforeningen 26. mars 2008 Hvorfor pensjonsreform? Behov for arbeidskraft kort og lang sikt Rette opp urettferdigheter Enkle

Detaljer

Fremtidens private tjenestepensjoner

Fremtidens private tjenestepensjoner 1 Fremtidens private tjenestepensjoner Pensjonsforventninger When a man retires, his wife gets twice the husband but only half the income. - Chi Chi Rodriguez The challenge of retirement is how to spend

Detaljer

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det?

Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? Notat 7:2012 Stein Stugu Nye forslag til tjenestepensjon Hybridpensjon hva er det? 1 Hvorfor dette notatet? 2 Tjenestepensjonsordninger i privat sektor NOTAT 7:2012 NYE FORSLAG TIL TJENESTEPENSJON 2 2.1

Detaljer

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon

Omdanning av foretakspensjoner. Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Omdanning av foretakspensjoner Sven Iver Steen Partner, leder av forretningsområdet Arbeidsliv og pensjon Arntzen de Besche 14.11.2014 OMDANNING AV FORETAKSPENSJONSORDNINGER? Fra foretakspensjon til innskuddspensjon

Detaljer

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY

\?\/ 23.1-3q. Høring NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. 1. Innledning FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY \?\/ 23.1-3q FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo 1. oktober 2012 SAKSBEHANDLER: Brun -Gulbrandsen VAR REFERANSE: 12/7445 DERES REFERANSE:

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Overgangsalternativer og vurderinger

Overgangsalternativer og vurderinger Overgangsalternativer og vurderinger Espen Rye Ellingsen Fagdirektør Aon Norway 6. November 2013 Noen ulike overgangsalternativer Fra åpen ytelsesordning til innskudd Frivillig/tvungen for noen/tvungen

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014 Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Agenda Folketrygd - innskuddspensjon Eksempler Tjenestepensjonsloven Hybrid Uføretrygd

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Høring- NOU 2013: Pensjonslovene og folketrygdreformen 3

Høring- NOU 2013: Pensjonslovene og folketrygdreformen 3 Pensjonistforbundet Finansdepartementet Postboks 8008 0030 OSLO Norge Deres ref: 13/42 KSJ Vår ref: Dato :11.04.2013 Høring- NOU 2013: Pensjonslovene og folketrygdreformen 3 1.Generelle merknader Pensjonistforbundet

Detaljer

Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig?

Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig? Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig? Jacob Hanssen 20. Mars 2014 Agenda Status for pensjonsreformen privat sektor Regelverk Marked Styrker og svakheter sett opp mot

Detaljer

PENSJON I ET NØTTESKALL. Pål Kvernaas og Martin Haukland

PENSJON I ET NØTTESKALL. Pål Kvernaas og Martin Haukland PENSJON I ET NØTTESKALL Pål Kvernaas og Martin Haukland 1. Oversikt 1. Hovedtrekk - pensjonsordninger 2. Fellesregler 3. Utvalgte problemstillinger 1. Hovedtrekk - Pensjonsordninger 1.1 Kort introduksjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III

NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Dato: Click here to enter a date. Vår ref.: Click here to enter text. Deres ref.: Click here to enter text. NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver og Fleksibelt pensjonsuttak Fra 1. januar 2011 fikk ansatte mulighet til fleksibelt pensjons Ansatte kan kombinere arbeid og pensjon

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarked et i privat sektor

Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarked et i privat sektor Utviklingstrekk i tjenestepensjonsmarked et i privat sektor Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 9. desember 2015 Økt levealder og lave renter har utfordret pensjonssystemet Pensjonsreformen

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer