AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011"

Transkript

1 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

2 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon Uførepensjon Pensjoneringsmuligheter Pensjonskalkulator på og NAV.no

3 Pensjon er månedelige ytelser som kommer til utbetaling ved inntruffet pensjonstilfelle: Uførhet Pensjonsalder Død Pensjon kan utbetales fra: Pensjon Privat pensjon Folketrygden Kollektiv pensjonsforsikring Privat pensjon/sparing Kollektiv pensjon Folketrygd

4 Det norske pensjonssystemet 4 hovedregimer i dag Ytelsesbasert Innskuddsbasert OTP Bruttogaranti 66% Avtalte nettopensjoner Innskudds pensjoner Folketrygd Folketrygd Folketrygd Folketrygd I bunnen av alle Pensjonsytelser Bruttopensjon Nettopensjoner

5 Folketrygdens alderspensjon Sivil status Grunnpensjon Grunnbeløp, G Botid Alderspensjon Tilleggspensjon Pensjonsgivende Inntekt Poengtall Sluttpoengtall Opptjeningstid Særtillegg

6 Pensjon Størrelse på folketrygdens alderspensjon 70 % Gift/samboende 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt 1G=75 641

7 Hva er nytt i folketrygden Nye opptjeningsregler Levealderjustering og nøytralitet Fastsettes et delingstall/forholdstall som skal uttrykke forventet antall leveår som pensjonist Fleksibelt uttak fra 62 år Fri inntekt ved siden av NAV pensjon Nye regler for regulering av pensjonen (0,75% svakere enn G)

8 To ulike opptjeningsmodeller Folketrygden fra 2011 Grunnpensjon Tilleggspensjon 20 beste år Inntekt fra 1G opp til 12G 1/3 mellom 6G og 12G Forholdstall Folketrygden fra 2025 Garantipensjon Inntektspensjon Alleårsopptjening Inntekt mellom 0 og 7,1G 18,1% av inntekt Delingstall Gjelder fullt ut for Gjelder delvis for Gjelder delvis for Gjelder fullt ut for 1963 og yngre

9 Opptjening Opptjening Pensjons-givende inntekt Dagpenger Omsorgsarbeid Verneplikt 18,1 % opp til 7,1 G 18,1 % opp til 7,1 G 18,1 % opp til 4,5 G 18,1 % opp til 2,5 G

10 Innføring av ny opptjeningsmodell 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Dagens opptjeningsmodell Ny opptjeningsmodell

11 Levealdersjustering / Forholdstall Forholdstallene uttrykker levealder i forhold til 1943-kullet Brukes for å finne årlig utbetalt pensjon Årlig utbetalt pensjon = (GP + TP)/forholdstall Gjelder for pensjon opptjent etter dagens regler Hvert årskull får et sett med forholdstall som gjelder fra og med fylte 62 til og med fylte 75 år Fastsettes ved fylte 61 år

12 Levealdersjustering / Eksempel på forholdstall Uttaksalder: Årskull: År Mnd ,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1, ,995 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1, ,990 0,995 1,000 1,005 1,011 1,016 1, ,985 0,990 0,996 1,001 1,006 1,011 1, ,981 0,986 0,991 0,996 1,001 1,006 1, ,976 0,981 0,986 0,991 0,996 1,001 1, ,971 0,976 0,981 0,986 0,992 0,997 1, ,966 0,971 0,976 0,982 0,987 0,992 0, ,961 0,966 0,972 0,977 0,982 0,987 0, ,956 0,961 0,967 0,972 0,977 0,982 0, ,951 0,957 0,962 0,967 0,972 0,978 0, ,947 0,952 0,957 0,962 0,968 0,973 0,978 Kilde: nav.no

13 Levealdersjustering / Delingstall Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å finne årlig utbetalt pensjon Årlig utbetalt pensjon = pensjonsbeholdning/delingstall Gjelder for pensjon opptjent etter nye regler Hvert årskull får et sett med delingstall som gjelder fra og med fylte 62 år til og med fylte 75 år Fastsettes ved fylte 61 år

14 Levealdersjustering - Eksempel på delingstall Uttaksalder: Årskull: År Mnd ,08 19,18 19,29 19,39 19,50 19,59 19, ,01 19,11 19,22 19,32 19,43 19,52 19, ,95 19,05 19,15 19,26 19,36 19,46 19, ,88 18,98 19,08 19,19 19,29 19,39 19, ,81 18,91 19,01 19,12 19,23 19,32 19, ,74 18,84 18,95 19,05 19,16 19,25 19, ,67 18,77 18,88 18,99 19,09 19,18 19, ,61 18,71 18,81 18,92 19,02 19,12 19, ,54 18,64 18,74 18,85 18,95 19,05 19, ,47 18,57 18,68 18,78 18,89 18,98 19, ,40 18,50 18,61 18,71 18,82 18,91 19, ,34 18,44 18,54 18,65 18,75 18,84 18,94 Kilde: nav.no

15 Pensjonsbeholdning og uttak Størrelsen på syltetøyglasset (pensjonsbeholdningen) er avhengig av hvor mye som er tjent opp fra år Antall brødskiver som pålegget skal fordeles på, er de årene man skal motta pensjon Antallet skiver er avgjørende for hvor tykt syltetøylag det blir AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor s15

16 Fleksibelt uttak - nøytralitet Uttaksalder Basispensjon Forholdstall 1,320 1,145 1,030 0,861 Årlig pensjon Eksempel 1949-kullet, årlig inntekt 6G. - Forholdstallet gjenspeiler antatt gjenværende leveår for årskullet

17 Folketrygd - fleksibelt uttak Eksempel 1949-kullet, Basispensjon = Totalt utbetalt pensjon er uavhengig av uttaksalder - (Forutsetter at antakelsen om levealder stemmer) uttak 62 uttak 67 uttak 70

18 Nøytralitet og fleksibilitet Uttaksalder Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Eksempel 1963-kullet, årlig inntekt 6G, 40 års opptjening

19 Ny folketrygd: Innfasing av regelverket Født 1942 Født Født Født 1963 Dagens opptjeningsregler Dagens opptjeningsregler Delvis nye opptjeningsregler Helt nye opptjeningsregler Ny regulering (Indeksering) Ny regulering Ny regulering Ny regulering (Indeksering) (Indeksering) (Indeksering) Levealdersjustering Levealdersjustering Levealdersjustering Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Fleksibelt uttak Nøytralt uttak Nøytralt uttak Nøytralt uttak Fri inntekt Fri inntekt Fri inntekt Inntreffer 2011 Inntreffer 2011 Inntreffer 2016 (1954 = 62 år) Inntreffer 2025 (1963 = 62 år)

20 Det nye systemet privat sektor Lønnsnivå: kr. Opptjening: 43 år fulltid ved fylte 67

21 Årleg pensjonstap med regjeringa sin modell ved pensjonering 62 år inntekt ( ) Årskull 62 år 65 år 67 år ( 4 440) (1 246) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Inntekt 5G i snitt, sluttlønn litt over

22 Årlig pensjon Alderspensjon i Statens pensjonskasse og folketrygden 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fradraget er lavere enn reell folketrygd. Dette fører til en høyere pensjon totalt sett 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt SPK bruttogaranti Folketrygd Samordningsfradrag Utbetalt totalt 1G=75 641

23 Hvordan beregnes pensjonen Brutto tjenestepensjon 66 % Samordningsfradrag Samlet pensjon Netto tjenestepensjon Folketrygd

24 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Brutto SPK (Før samordning) 66 %

25 Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlag Sluttlønn inkludert: Faste og variable pensjonsgivende tillegg Tjenestetid Tar hensyn til tidligere perioder med høyere lønn Sikringsbestemmelsen Pensjonsgrad 66 % Grunnlaget ganges til slutt med gjennomsnittlig deltidsprosent (=gjennomsnitt av de 30 årene med høyest stillingsprosent)

26 Tjenestetid Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Tjenestetidsbrøk 30/30 Inkluderer tid hos andre pensjonsordninger i overføringsavtalen Inkluderer godskrevet tid etter permisjonsavtalen Pensjonsgrad 66 %

27 Pensjonsgrad Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Det går å ta ut delvis pensjon Sluttlønn inkludert: Det Faste er og ingen variable minste pensjonsgrad pensjonsgivende tillegg Pensjonen Tar hensyn skal til tidligere kompensere perioder for redusert med høyere arbeidsinntekt lønn Sikringsbestemmelsen Grunnlaget ganges til slutt med gjennomsnittlig deltidsprosent 66 %

28 Brutto alderspensjon full opptjening og uttak / % 66 % (Før samordning)

29 Tilpasninger til den nye folketrygden Dagens ordning videreføres, men må tilpasses ny folketrygd gjennom: 1. Tilpasninger i samordningsloven 2. Levealdersjustering 3. Individuell garanti 4. Ny regulering

30 Prosent av pensjonsgrunnlag Tilpasninger i samordningsloven Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Figuren illustrerer samlet pensjon fra fylte 67 år ved forskjellige uttakstidspunkt i folketrygden. SPKs utbetaling ved fylte 67 år er uavhengig av uttakstidspunkt i folketrygden Folketrygd Folketrygd Folketrygd SPK SPK SPK Uttakstidspunkt: - Folketrygd 62 - SPK 67 Uttakstidspunkt: - Folketrygd 65 - SPK 67 Uttakstidspunkt: - Folketrygd 67 - SPK 67

31 Levealdersjustering 80 % 70 % 70,0 % Totalt Folketrygd SPK 66,4 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 48,0 % Dagens 45,5 % 22,0 % 20,9 % Ny 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, pensjonsgrunnlag kr, 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

32 1) Levealdersjustering i praksis Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66%) Alderspensjon i folketrygden Samordningsfradrag Forholdstall ved 67 år 1,054 Dagens ordning Ny ordning Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Folketrygd = Samlet pensjon (70%) (66,4 %) - Eksemplet illustrerer uttak av pensjon i både folketrygden og SPK ved fylte 67 år

33 Levealdersjustering Årskull Fyller 67 år i: Nødvendig pensjonsalder år år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år

34 Individuell garanti De som er født i 1958 eller tidligere er garantert 66% av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år Gitt uttak av folketrygd ved 67 år Ved uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år beregnes garantien som om uttaket var ved fylte 67 år Forutsetter 30 år i 100% stilling Mindre enn 30 år i 100 % stilling eller har sluttet og har oppsatte rettigheter, gir en forholdsmessig garanti F. eks: 15 år i 100% stilling gir garanti på 33%

35 Individuell garanti 71 % 69 % 69,1 % 67 % 65 % 65,6 % 66,0 % 63 % 61 % 59 % 57 % 55 % Dagens ordning Ny ordning uten garantiregel Ny ordning med garantiregel 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, Pensjonsgrunnlag på kr, 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

36 Ny regulering Historisk G-regulering (omtrent lønnsvekst) Regulering Ny ordning Lønnsvekst x 0, lønnsvekst Lønn * 0,9925

37 Uttak av AFP fra 62 år Pensjon AFP-tillegg AFP % Tjenestepensjonsberegnet AFP Tjenestepensjon med samordningsfradrag Alderspensjon fra folketrygden ved 67 år 62 år 65 år 67 år Alder

38 Vilkår og beregning av AFP I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet 10 års medlemskap etter fylte 50 år AFP kan ikke overstige 70% av tidligere lønnsinntekt Delvis AFP kan tas ut med inntil 40%. Det vil si at man må arbeide i minst 60% stilling Toleransebeløp: ,- per kalenderår

39 Eksempel AFP ved fylte 62 år Går av med AFP ved 62 år Pensjonsgrunnlag: Folketrygdens regler gir følgende pensjonsutbetalinger: Grunnpensjon Tilleggspensjon AFP-tillegg Årlig utbetalt

40 Eksempel AFP ved fylte 65 år Går av med AFP ved 65 år, pensjonsgrunnlag Pensjonsutbetalingen blir den høyeste av beregning basert på folketrygdens regler eller SPK's regler: Folketrygdens regelverk SPK's regelverk (66% av pensjonsgrunnlaget) Årlig utbetalt

41 Avtalefestet pensjon med de nye reglene Prosent av lønn - Levealdersjustering - Individuell garanti til og med 1958-kullet 66% AFP-tillegg SPK Garantert pensjonsnivå AFP med Folketrygdens regelverk AFP med SPKs regelverk Folketrygd Alder - Ingen levealdersjustering - Kan ikke kombineres med alderspensjon i folketrygden - Mulig å bytte fra folketrygd til AFP og omvendt

42 Uførepensjon vilkår Fratreden eller redusert stillingsstørrelse pga sykdom eller skade Kompensasjon for nedgang i lønn dersom du ved sykdom må gå over til en lavere lønnet stilling Plikt til å søke uførepensjon fra folketrygden Aldersslitasje etter fylte 64 år

43 Uførepensjon - karens Ikke rett til uførepensjon Hvis uførheten inntreffer innen to år etter innmeldingstidspunktet og skyldes sykdom som arbeidstakeren hadde på innmeldingstidspunktet, og som arbeidstakeren antas å ha kjent til Gjelder selv om arbeidstakeren ikke kjente til hvilken sykdom det senere viste seg å være, eller at det var sannsynlig at lidelsen kunne utvikle seg til uførhet Karensregelen kan fravikes ved særlige grunner

44 Uførepensjon - beregning Sluttlønnsprinsippet Stillingsprosenten ved uføretidspunktet brukes i beregningen Tjenestetiden beregnes som om du fortsatte i din stilling frem til aldersgrensen Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år Omregnes til alderspensjon ved aldersgrensen for stillingen

45 Uførepensjon - eksempel En person blir 100 % ufør ved fylte 50 år De 8 siste årene har han jobbet i 80% stilling Tidligere jobbet han 5 år i 100% stilling Årslønn = Aldersgrense = 70 år Hva blir uførepensjonen? Hva skjer ved overgang til alderspensjon?

46 Uførepensjon eksempel på beregning Pensjonsgrunnlag: x 80% = Stillingsstørrelsen på uføretidspunktet brukes (80%) Tjenestetid frem til aldersgrensen medregnes (har jobbet i 13 år og får medregnet årene fra 50 til 70)

47 Pensjonslikningen - uførepensjon / % %

48 Uførepensjon eksempel på beregning ved overgang til alderspensjon Gjennomsnittlig deltid: (5/30 x 100%) + (25/30 x 80%) = 83,3% Pensjonsgrunnlag: x 83,3% = % uførepensjon omregnes til alderspensjon ved fylte 70 år Ved omregning til alderspensjon brukes gjennomsnittlig deltid for å beregne nytt pensjonsgrunnlag

49 Pensjonslikningen - uførepensjon over til alderspensjon / % %

50 Uførepensjon Prosent av lønn Individuell garanti til og med 1958-kullet 66% Uførepensjon SPK Uførepensjon SPK Alderspensjon SPK Garantert pensjonsnivå Uførepensjon Folketrygden Alderspensjon Folketrygden Alderspensjon Folketrygden X år Alder Uføre skal ikke levealdersjusteres Alder FTR skal levealdersjusteres Alder FTR og SPK skal levealdersjusteres

51 Pensjoneringsmuligheter (A-D) 62 år 65 år 67 år A I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon B I jobb I jobb Folketrygd I jobb Folketrygd Samordnet alderspensjon C I jobb AFP AFP Samordnet alderspensjon 68 år D I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon

52 Eksempler valg A-D Forutsetninger Valg A-D Født 1953 Enslig Pensjonsgrunnlag: år i SPK i 100% stilling 40 år i folketrygden

53 Dagens ordning 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,8 Kroner

54 Ny ordning Valg A 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,2 Kroner

55 Ny ordning Valg B 62 år 65 år 67 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % 135,9 135,9 56,4 Kroner

56 Ny ordning Valg C 62 år 65 år 67 år I jobb AFP AFP Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd AFP 20 % 0 % % 52,3 66,0 66,2 Kroner

57 Ny ordning Valg D 62 år 65 år 68 år I jobb I jobb I jobb Samordnet alderspensjon 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,8 Kroner

58 Informasjon om rettigheter Logge inn på mitt medlemskap og bestille passord Ringe personservice på tlf 02775

59 Pensjonskalkulator på Beregner: AFP og alderspensjon i SPK Alderspensjon i folketrygden For personer født 1943 til og med 1953 Gir en forenklet beregning og viser utbetalt pensjon før skatt

60 Hvem kan bruke kalkulatoren De som er i stilling med medlemskap i SPK på pensjoneringstidspunktet Ansatte i stilling med aldersgrense 70 år I kalkulatoren kan du tidligst ta ut tjeneste-pensjonen ved 67 år Alle som er medlem i en pensjonsordning med 30 år som full opptjeningstid De som ikke har en delvis pensjon fra SPK på pensjoneringstidspunktet

61 Beregner tre valgmuligheter Bli pensjonist på heltid Jobbe deltid i kombinasjon med pensjon Jobbe heltid i kombinasjon med pensjon

62 Forutsetninger Rett til avtalefestet pensjon (AFP) Fyller vilkårene for å ta ut alderspensjon fra folketrygden før fylte 67 år Jobber i offentlig stilling frem til pensjonsalder Full grunnpensjon i folketrygden (40 års botid etter fylte 16 år) Gjennomsnittlig stillingsprosent på 100 % i folketrygden Ektefelle, partner eller samboer har inntekt større en 2 ganger folketrygdens grunnbeløp eller mottar pensjon fra folketrygden Født 1. januar. Vi beregner pensjon på hele kalenderår Ingen andre ytelser ved uttak av alderspensjon. Hvis du mottar for eksempel uførepensjon, alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP) i dag kan beregningen bli feil Dagens lønn, og samme gjennomsnittlig stillingsstørrelse i offentlig sektor som i dag, når du tar ut pensjon

63 Pensjonskalkulator

64 Følg veiledningen...

65 I nettjenesten Din pensjon på NAV kan du få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk selv Søke om pensjon elektronisk med automatisk behandling Beregne fremtidig alderspensjon Innhente tjenestepensjon Se egen pensjonsopptjening Stille og få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall og innhenter pensjon fra andre leverandører

66 Informasjon og konkrete beregninger Info sider (Ny servicetelefon for pensjon: ) Beregninger Ta kontakt med Nav for serviceberegning. Deretter tjenestepensjonsordningen Søknadskjema AFP: Arbeidsgiver, Alderspensjon, uføre, etterlatte fra tjenestepensjonsordningen: Arbeidsgiver, tjenestepensjonsordningen. Alderspensjon, uføre, etterlatte fra folketrygden: NAV Bergen kommunale pensjonskasse

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør

NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør NAV Pensjon som kunnskapsrik samfunnsaktør 19. november - KS VTB Arbeidsgiverkonferansen NAV Pensjon Porsgrunn Ove Tofsland NAV, 17.11.2014 Side 1 Oppdatert 2013.02.22 Koordinatorer for utoverrettet virksomhet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer