Noe av det jeg vil komme inn på..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Noe av det jeg vil komme inn på.."

Transkript

1 Noe av det jeg vil komme inn på.. Myter, muligheter, begrensinger og utfordringer Nytt regelverk: innlåsing eller fleksibilitet? Erfaringer og trender så langt hva gjelder: Pensjonsuttak med og uten arbeid Seniorpolitiske tiltak / virkemidler Virkemidler relatert til omstilling / nedbemanning Aktuelle virkemidler; Frivillighet eller tvang, Hva skal til? Tre pensjonsregimer Offentlig sektor, privat sektor med AFP og privat sektor uten AFP Hvordan sikre riktig personal kabal og riktig alderssammensetning? Veien videre 1

2 Erfaring og trender så langt A F P De tre pilarer PRIVAT SPARING PENSJON GJENNOM ARBEIDSFORHOLD ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Folketrygden omfatter «alle»! 2

3 Pensjonsreformen - en reform for valg Ikke nødvendigvis spørsmål om når man skal gå av med pensjon, men når man skal ta ut sin pensjon! (dog ikke like «gyldig» utsagn i offentlig sektor.. ) Arne, født 1950 Uttak av fleksibel alderspensjon Født: 1. januar 1950 Sivilstand: enslig Opptjeningsmodell: dagens alderspensjon Karriere: -Jobber fra 22 år -Jobber til og med 61 år -Antall opptjeningsår: 40 Inntekt: kr kroner i hele karrieren 3

4 Antatt levealder Brutto skjæringspunkt 5 år à x kr eller = 18,05 = år + kr fra 67 år år , ,- 62 år 67 år Ved økt antatt levealder. Antatt levealder + pensjonsopptjening KR 61 år år 4

5 Noen momenter i vurderingen av tidliguttak Fleksibilitet Levealder Egenandel sykehjem De etterlatte Regulering Avkastning Skatt etc Skattesatser lønn og pensjon Lønn Pensjon Stat/komm. 28,0% 28,0% Trygdeavgift 7,8% 4,7% Toppskatt % % (+ eventuell formuesskatt) Særskilt skattefradrag for pensjonister 5

6 Inntil kr Særskilt skattefradrag på pensjon (sktl 16-60) Kun pensjon, ikke lønn Forutsetter uttak av alderspensjon NAV, gammel AFP privat sektor, AFP offentlig sektor (alle pensjonsytelser summeres) Redusert fradrag ved lavere pensjon enn 100% (50% uttak = inntil 50% av ) Forholdsmessig avkortning i skattefradraget ved færre enn 12 mnd pensjon. Reduksjon i fradraget; 15,3 % av pensjonsinntekt over kr ,0 % av pensjonsinntekt over kr Jo høyere årlig pensjon, jo mindre effekt av fradraget Antatt levealder 100% uttak Pensjon Fradrag kr Pensjon Fradrag kr Pensjon Fradrag kr år ,- 62 år 67 år 6

7 Skatteberegning for Arne, kun lønn (ikke pensjon) Skatteberegning for Arne, lønn + 100% uttak fra NAV ( ) 7

8 Hva betyr det netto for Arne? Arne fortsetter i full jobb, men velger 100% uttak av NAV 62 år. Arne har ikke AFP. Han venter med tjenestepensjon til 67 år per måned (10,5 / 11 mnd) Likviditet pr måned I dag 4 jobb + 100% uttak NAV 4 67, startet tidliguttak NAV 4 67 år, utsatte uttak NAV 4 Lønn Alderspensjon Sum brutto pr mnd Skatt Lønn 10,5 mnd Skatt Pensjon 11 mnd Sum Skatt pr mnd Netto/Likviditet pr/mnd per år Inntekt I dag 4 jobb + 100% uttak NAV 4 67, startet tidliguttak NAV 4 67 år, utsatte uttak NAV 4 Lønn Alderspensjon Folketrygden Kollektiv pensjon bedrift Fradrag Minstefradrag Årlig skatt Netto årlig inntekt

9 Antatt levealder Netto skjæringspunkt 5 år à x kr eller = 22,04 = 89,04 år + kr fra 67 år år ,- livsvarig fra 67 0, år 62 år 67 år Hva med de andre litt mer «håndfaste» elementene i vurderingen? Fleksibilitet Levealder Egenandel sykehjem De etterlatte Skatt Regulering Avkastning etc 9

10 Er det noe som helst utfordring for oss som arbeidsgiver om Arne starter tidliguttak? Gjør ny økonomisk fleksibilitet/frihet noe med Arne s ønsker og behov i jobbsammenheng? Hovedendringene og beregnede økonomiske konsekvenser for as Norge Begrense kostnadsutvikling Ny regulering Levealdersjustering «nøytralt» Fleksibelt uttak mer-kostnad Ny opptjeningsmodell 10

11 Tjenestepensjon gjennom arbeidsforhold PRIVAT SPARING TJENESTEPENSJON GJENNOM ARBEIDSFORHOLD «Alle» har rett på tjenestepensjon! ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Folketrygden omfatter «alle»! Kollektiv tjenestepensjon (ofte det minst synlige, men mest kostbare/verdifulle godet utover lønn) Offentlig sektor Ordningene i all hovedsak like Privat sektor Stor variasjon ordningene imellom (innhold, verdi, sammensetning etc) 11

12 Tjenestepensjon gjennom arbeidsforhold PRIVAT SPARING Må tilpasses ny folketrygd Tilleggs utfordringer v/ytelsesordninger Solvens II Garanterte renten (grunnlagsrenten) Nye premietariffer Hva nå? TJENESTEPENSJON GJENNOM ARBEIDSFORHOLD Ytelse ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Fleksibelt uttak, levealderjustering, Ny regulering, nye opptjeningsregler.. 12

13 Privat sektor Alderspensjon Offentlig sektor Banklovkommisjonen Pt ikke levealderjust. (YTP) Pt ikke ny regulering (YTP) Fleksibilitet (YTP og ITP) Pt ikke nye opptj.regler (YTP og ITP) TJENESTEPENSJON GJENNOM ARBEIDSFORHOLD Tariff-forhandlinger Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tariffoppgjøret offentlig sektor 2009: «alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordninger levealdersjusteres og reguleres etter nye regler på samme måte og fra samme tidspunkt som alderspensjon fra folketrygden». «Det gis en individuell garanti for opptjente rettigheter i tjenestepensjonsordningene pr. 1 januar Denne sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger med 15 år eller mindre igjen til 67 er sikret 66% av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening» (dvs. født i 1958 eller tidligere omfattes) 26 13

14 Privat sektor Alderspensjon Offentlig sektor Banklovkommisjonen Pt ikke levealderjust. (YTP) Pt ikke ny regulering (YTP) Fleksibilitet (YTP og ITP) Pt ikke nye opptjeningsregler (YTP og ITP) TJENESTEPENSJON GJENNOM ARBEIDSFORHOLD Tariff-forhandlinger Levealdersjustering Ny regulering Ingen fleksibilitet Pt ikke nye opptjeningsregler Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler «Det skal alltid lønne seg økonomisk og pensjonsmessig å jobbe» Arne er i offentlig sektor - følger arbeidslinja- og fortsetter i jobben sin etter fylte 67 år 14

15 Offentlig tjenestepensjon fortsatt arbeid utover fylte 67 år Går av ved 67 år Tjenestepensjon Kroner ,- Går av ved 69 år Tjenestepensjon Kroner ,- Går av ved 70 år Tjenestepensjon Kroner ,- Fradrag for folketrygden som om denne var tatt ut samtidig med tjenestepensjonen! Hva om Arne hadde vært ansatt i privat sektor? Uttak tjenestepensjon 67 år (ikke levealderjustert) + lønn + fortsatt pensjonsopptjening eller Fortsatt pensjonsopptjening og omregnet tjenestepensjon grunnet utsatt uttak 29 Avtalefestet pensjon (AFP) Prinsipielt helt ulike ordninger i henholdsvis privat og offentlig sektor 15

16 AFP offentlig sektor fortsatt: korttidsytelse, forutsetter fratreden før 67 år, avkortingsregler for inntekt Tjenestepensjons beregnet AFP Tjenestepensjon AFP offentlig sektor Fleksibel alderspensjon fra NAV Fleksibel fra 62 år år 67 år Avtalefestet pensjon (AFP) privat sektor 16

17 AFP privat sektor - ingen avkortning for inntekt! Ikke nødvendigvis spørsmål om når man skal gå av med AFP, men når man skal ta ut sin AFP! Fyller man vilkårene for ny AFP - livsvarig gode på toppen av annen pensjon PRIVAT SPARING / FORSIKRING evnt. AFP privat sektor TJENESTEPENSJON/FORSIKRINGER GJENNOM ARBEIDSFORHOLD PENSJON / SIKKERHETSNETT FRA FOLKETRYGDEN 17

18 Arne var forespeilet 66% pensjonsytelse (NAV + tjenestepensjon) ved fylte 67 år 35 Men Arne fyller vilkårene for ny AFP i privat sektor 83,55% 62 år 65 år 67 år år SUM 62 67: SUM livsvarig: SUM 65 67: SUM livsvarig: SUM livsvarig: SUM livsvarig: Alderspensjon AFP livsvarig del AFP kronetillegg Kompensasjonstillegg Tjenestepensjon 36 18

19 Enkelte arbeidsgivere m/styringsrett vurderer å endre ytelsesnivå/innskuddsnivå? («ligner» på tjenestepensjon, hvis man fyller vilkårene, men ) Hvordan er reglene for offentlig tjenestepensjon? 67 år 83,55% SUM livsvarig: Alderspensjon AFP livsvarig del AFP kronetillegg Kompensasjonstilleg g Tjenestepensjon 37 Offentlig tjenestepensjon og ny AFP samordnes Fradrag for ny AFP som om denne var tatt ut ved 67 år!!! Fordi Arne er født før 1953 eller tidligere får han et overgangstillegg lik 85%, (Tillegg nedtrappes fra 1953 ned med 10% per årskull) Tjenestepensjon til Arne reduseres med kr ,-! SUM livsvarig: Alderspensjon AFP livsvarig del AFP kronetillegg Kompensasjonstilleg g Tjenestepensjon 38 19

20 Oppsummering så langt - privat vs offentlig sektor Privat sektor Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tjenestepensjon Ikke levealderjustering (pt) Ikke ny regulering (pt) Fleksibilitet Ikke nye opptjeningsregler (pt) AFP (livsvarig ytelse u/avkorting) Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Nye opptjeningsregler Offentlig sektor Folketrygden Levealderjustering, Ny regulering Fleksibilitet Ny opptjeningsregler Tjenestepensjon Levealdersjustering Ny regulering Ingen fleksibilitet Ikke nye opptjeningsregler (pt) AFP (fortsatt kortidsytelse, m/avkorting) Ikke levealderjustering Ny regulering Ikke fleksibilitet Ikke nye opptjeningsregler Hva med ny Uføretrygd? Uførepensjon/ Uføretrygd? 20

21 Skal erstatte bortfall av inntekt Ny uføretrygd 2015 Beregnes ut fra de 3 beste av de 5 siste årene før uførheten Utgjør 66 prosent av beregningsgrunnlaget (opp til 6G pt ) Skattlegges som lønn Nye mer fleksible regler for kombinasjon trygd og arbeid (Ingen venteperioden, 0,4G (dagens uføre til 2019) Uføretrygd løper til 67 år Alderspensjonsopptjening i ny opptjeningsmodell kun til fylte 62 år Beregninger for Arne Hvis enslig, lønn Brutto skatt Netto I dag uførepensjon brutto kr * Ny uføretrygd brutto kr Differanse pr år! * Skattebegrensningsregel og særfradrag hensyntatt Hvis gift og maks grunnlag ( ) I dag uførepensjon brutto kr skatt = netto Ny uføretrygd brutto kr skatt = netto Differanse netto pr år! 42 21

22 Tjenestepensjon gjennom arbeidsforhold PRIVAT SPARING Ny Uføretrygd Hva nå? TJENESTEPENSJON GJENNOM ARBEIDSFORHOLD Ytelse NY UFØRETRYGD FRA FOLKETRYGDEN Nytt regelverk: Innlåsing eller fleksibilitet? Hvordan påvirkes mobiliteten i arbeidslivet? Tre pensjonsregimer: Offentlig sektor - Privat sektor m/afp - Privat sektor u/afp 44 22

23 Fra offentlig til privat sektor Hvis ny AFP privat sektor, redusert offentlig tjenestepensjon Jobbskifte etter fylte 55 år ikke rett på ny livsvarig AFP (med mindre gammel arbeidsgiver også hadde ny AFP) Oppsatt rett. 3 års medlemskap (30/ til /40deler) Redusert (0?) verdi av den individuell garantien (1958 eller tidligere kull) Hva med oppsatt uførepensjon? Fra 67 + er det derimot for de fleste økonomisk gunstig å gå over til privat sektor.. 23

24 Elementer i ny AFP som påvirker mobiliteten i arbeidslivet AFP i privat sektor - ikke lenger ett gode som forutsetter fratreden før 67 år «Alle» får Synlig verdifullt gode Hjelper dog fint lite å være omfattet av en AFPordning om man ikke også fyller vilkårene Ved fylte 62 år vært omfattet av ordningen minst 7 av de siste 9 årene (Overgangsregler, eldste årskull) Kan ikke reparere etter 62 år Periode med offentlig AFP medregnes i utgangspunktet ikke Kan medfører så vel innlåsing som økt turnover for 50+, avhengig av om arbeidsgiver har AFP eller ei 47 Elementer i ny AFP som påvirker mobiliteten i arbeidslivet forts.. Før fylte 70 år - en forutsetning om uttak av fleksibel alderspensjon Enkelte må flg vente til 67 år for rett til uttak Må ikke ha mottatt uførepensjon fra folketrygden etter fylte 62 år AFP eller fortsatt delvis uførepensjon? Mange velger sistnevnte (begrenset levealderjustering, sikret fortsatt utbetaling fra kollektiv pensjon etc). Konsekvens? Må «holde ut» til 67 år for ellers komme «like» godt ut. Ytelse uten motsvarende arbeidsplikt (1.5 G eller mer) siste 3 årene før fylte 62 år.. (fra nåværende eller tidligere arbeidsgiver!) 48 24

25 Virkemidler relatert til omstilling, privat sektor Omstilling og virkemidler for ulike aldersgrupper omfattet av ny AFP

26 62 + Ikke AFP ny fleksibilitet Gammel AFP, «enkelt» regnestykke.. 51 Hva nå? Ytelsene er fleksible, øker med utsatt uttak AFP forutsetter ikke fratreden, Sluttpakke for 62+ kompensasjon for tapt lønnsinntekt 26

27 år Utfordring: (Vedtektenes 3-7) Ytelser siste 3 år før fylte 62 år Pensjon, ventelønn eller annen ytelse fra nåværende eller tidligere arbeidsforhold uten motsvarende arbeidsplikt (unntak for uførepensjon) Unntak for verdi inntil 1.5 G mottatt i hvert av de siste tre årene 55+ Utfordring: (Vedtektenes 3-4) Ved fylte 62 år vært omfattet av ordningen minst 7 av de siste 9 årene 53 Eksempel på virkemidler i omstillingsprosess 2012 Stikkord for prosessen og bedriftens historikk: Ansiennitetsprinsippet 58+ «vernet» «Avhengig» av frivillig fratreden Mange ansatte i aldersgruppen 55+ Nedbemanning også av de i aldersgruppen 55 + Strategisk omstilling, god økonomi i konsernet som sådan 27

28 62+ sluttpakke + kompensasjon for kollektiv pensjon år Sluttpakke + Helt/delvis kompensasjon for AFP-påslag og det skattefrie kompensasjonstillegget: år 100% 58 år 80% 57 år 50% 56 år 30% 55 år 20% Kompenserte ikke for tap i kollektiv pensjon Seniorpolicy fremover? Tradisjonelle virkemidler overflødig? (offentlig sektor, privat sektor m/afp, privat sektor u/afp) Økt ønske/behov for redusert stilling? Gamle avtaler må oppdateres/tilpasses nytt regelverk Økt behov for individuell informasjon! 56 28

29 Hva med oss som arbeidsgivere? Hvordan tidsnok få innblikk i /oversikt over valg ansatte tar som påvirker oss; Økonomisk? Bemanningsmessig? Hvordan sikre riktig: bemanning/kompetanse/alderssammensetning etc i bedriften? Hvordan skal vår seniorpolicy/våre virkemidler være for i best mulig grad ivareta våre behov? Informasjon på et tidlig tidspunkt! 57 29

30 Takk for meg! - når du vil ha uavhengig rådgivning Alexandra Plahte Steenberg & Plahte as Mail: 30

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer