Nye pensjonsordninger i privat sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye pensjonsordninger i privat sektor"

Transkript

1 Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1

2 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige pensjonsordninger

3 Pensjon historikk enkelte utviklingstrekk Offentlige tjenestepensjon fra 1800-tallet Folketrygden Innskuddspensjon tillatt, store endringer i opptjening av ytelsespensjon Modernisert folketrygd, fleksibelt uttak av pensjon tjenestepensjon fra 1800/1900-tallet Obligatorisk tjenestepensjon Ny tjenestepensjon, endring for innskuddspensjon 3 3

4 Omfang Antall Offentlig Ytelsesordninger Innskuddsordninger Aktive Kilde: Avrundete tall 2011 For privat sektor: FNO og Pensjonskasseforeningen For offentlig sektor: FNO, Pensjonskasseforeningen og Statens Pensjonskasse 4 4

5 Ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring Ny tjenestepensjon (hybridordning) Innskuddsordning Ytelsesordning Pensjonskapitalen oppreguleres med avkastning etter eget investeringsvalg Pensjonsbeholdningen oppreguleres med lønnsvekst (ikke individuell) 5

6 Størrelsen på pensjon Offentlig ytelsesordning innskuddsordning tjenestepensjon 66 % av lønn opp til 12 G inklusive folketrygden, levealdersjusteres Avhengig av avtalen, normalt 65 eller 66 % av lønn opp til 12 G inklusive en beregnet (antatt) folketrygd (antatt) folketrygd Avgjøres først ved pensjonsutbetaling, og avhenger av innbetalte beløp og oppnådd avkastning samt verdiutvikling på kapitalen, innbetalte beløp er som hovedregel ikke sikret mot verdifall Avgjøres først ved pensjonsutbetaling, avhenger av innbetalt beløp og enten oppnådd avkastning eller reguleringen av G, samt «dødelighetsarv» og forventet gjenstående levetid ved uttak, hovedregel at innbetalte beløp skal sikres mot verdifall 6 6

7 Innskuddssatser innskuddsordning tjenestepensjon Minimumskrav til obligatorisk tjenestepensjon Før : - 5 % av lønn mellom 1 og 6 G - 8 % av lønn mellom 6 og 12 G Etter : - 7 % av lønn opp til 7,1 G - 25,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G - 7 % av lønn opp til 7,1 G - 25,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G 2 % av lønn mellom 1 og 12 G for innskuddspensjon, Ca. 60 prosent av lønn sammen med folketrygd i ytelsesordning 7 7

8 Endringer for innskuddspensjon fra Endret knekkpunkt fra 6 til 7,1 G (overgangsperiode på 3 år) Økte maksimale innskuddssatser 8 8

9 Effekter av endringen 9 9

10 Kroner Ektefellepensjon Antall år med sparing Innskuddspensjon Ytelsespensjon 10 Lønn kr Innskuddspensjon på 2 % av lønn mellom 1 og 12 G Ytelsesordning med ektefellepensjon lik 60 % av alderspensjon som igjen er satt til 66 % av lønn inkl. beregnet folketrygd 10

11 Krav til opptjeningstid for full pensjon Offentlig ytelsesordning Innskuddsordning tjenestepensjon 30 år, kan øke til inntil 40 år om du slutter før uttak av pensjon Normalt 30 år Alleåropptjening: hvert år gir opptjening Alleåropptjening: hvert år gir opptjening 11 11

12 Utbetalingsperiode Offentlig ytelsesordning innskuddsordning tjenestepensjon Livsvarig Minimum til 77 år, som regel livsvarig Valgfritt, minimum 10 år og minimum til 77 år, ikke livsvarig Minimum til 80 år, kan være livsvarig 12 12

13 Samordning Offentlig ytelsesordning innskuddsordning tjenestepensjon Samordnes mot folketrygd Ingen samordning Ingen samordning Ingen samordning 13 13

14 Fleksibelt uttak Offentlig ytelsesordning innskuddsordning tjenestepensjon Fra 67 til 70 år Fra 62 til 75 år Fra 62 til 75 år Fra 62 til 75 år 14 14

15 Regulering/uttak av pensjon Offentlig ytelsesordning Innskuddsordning tjenestepensjon Reguleres med veksten i G fratrukket 0,75 prosentpoeng Reguleres ut fra overskudd eller mer, dersom arbeidsgiver har bestemt det inntil økningen i G Reguleres som regel ut fra eget overskudd Kan reguleres ut fra eget overskudd, kan også ha regulering som i folketrygden 15 15

16 Arbeidstakertilskudd Offentlig ytelsesordning innskuddsordning tjenestepensjon Som regel 2 % av lønn Som regel ingenting, men kan være maksimalt 4 % av lønn og maksimalt halve premieinnbetaling -en fra foretaket Som regel ingenting, men kan være maksimalt 4 % av lønn, og maksimalt halvparten av samlet innskudd Kan være maksimalt halvparten av lovlig innskudd 16 16

17 Type pensjonsytelse Offentlig ytelsesordning innskuddsordning tjenestepensjon Alderspensjon, uførepensjon og innskuddsfritak, ektefellepensjon og barnepensjon Alderspensjon, og som regel uførepensjon og premiefritak, oftest også ektefellepensjon og barnepensjon, kan også ha samboerpensjon Alderspensjon og innskuddsfritak, ved død går pensjonskapitalen til arvingene etter bestemte arveregler, kan tilknytte uføre- og etterlattepensjoner, som for ytelsesordninger Alderspensjon og innskuddsfritak, kan tilknytte uføre- og etterlattepensjoner som for ytelsesordninger 17 17

18 Rettigheter ved avsluttet arbeidsforhold Offentlig ytelsesordning innskuddsordning tjenestepensjon Oppsatt pensjonsrett etter 3 år Fripolise etter 1 år Pensjonskapitalbevis etter 1 år Pensjonsbevis etter 1 år 18 18

19 Lønnsutvikling målt i G Lønnsvekst Antall år fra start Akademiker-lønnsvekst Lønn 6 G Lønn 8 G 19 19

20 Pensjon i prosent av lønn Alderspensjon ved 67 år forskjellig opptjeningtid Innskudd Ny tjenestepensjon investeringsvalg Ny tjenestepensjon lønnsregulering Ytelse 20 Opptjeningstid 40 år Opptjeningstid 30 år Noen forutsetninger: Lønnsvekst som vist tidligere, G-vekst 4,5 %, avkastning 5,3 % Innskuddsordning maksimale innskudd før (20 års utbetaling) Ny tjenestepensjon maksimale innskudd (livsvarig) Ytelsesordning 66 % av lønn inkl beregnet folketrygd (livsvarig) 20

21 Pensjon i prosent av lønn Årlig pensjon ved 67 år forskjellig avkastning Innskudd Ny tjenestepensjon investeringsvalg Ny tjenestepensjon lønnsregulering Ytelse Avkastning 5,3 % Avkastning 6,3 % Avkastning 3,3 % 21 Noen forutsetninger: Lønnsvekst som vist tidligere, G-vekst 4,5 % Innskuddsordning maksimale innskudd før (20 års utbetaling) Ny tjenestepensjon maksimale innskudd (livsvarig) Ytelsesordning 66 % av lønn inkl beregnet folketrygd (livsvarig) 21

22 Ytelse fra start Opptjent pensjon Innskudd fra start Opptjent pensjon Ny tjenestepensjon - individuelt investeringsvalg Opptjent pensjon Ny tjenestepensjon - lønnsregulering Opptjent pensjon Ytelse fra start Opptjent pensjon Innskudd fra start Opptjent pensjon Ny tjenestepensjon - individuelt investeringsvalg Opptjent pensjon Ny tjenestepensjon - lønnsregulering Opptjent pensjon Prosent av lønn Prosent av lønn Hva skjer med pensjonen ved overgang fra ytelsesordning? Overgang ved 37 år Overgang ved 57 år Ytelse/opptjent pensjon Ny ordning Ytelse/opptjent pensjon Ny ordning 22 Noen forutsetninger: Opptak i henholdvis ny og gammel ordningen ved 27 år. Ingen oppregulering av fripolise. Lønnsvekst som vist tidligere, G-vekst 4,5 % Innskuddsordning maksimale innskudd før (20 års utbetaling) Ny tjenestepensjon maksimale innskudd (livsvarig) Ytelsesordning 66 % av lønn inkl beregnet folketrygd (livsvarig) 22

23 Livsvarig utbetaling Innskuddspensjon Kan avtales, men gjøres sjelden, ellers opphør tidligst ved 77 år Ny tjenestepensjon Kan avtales, ellers opphør tidligst ved 80 år Garanti av innskudd (verdien av innskuddene skal ikke kunne reduseres) Hovedregelen er at det ikke gis garanti, det vil si at i verste fall kan også hele eller deler av midlene gå tapt. Kan gi garanti Kjønnsnøytrale innskudd Like innskudd for kvinner og menn, med mindre det er avtalt omgjøring til forsikring ved pensjonsuttak, da skal det være høyere innskudd for kvinner enn for menn Dødelighetsarv Hovedregelen er at det gis garanti, men ikke hvis det er individuelt investeringsvalg Må ha høyere innskudd for kvinner enn for menn for å sikre kjønnsnøytralitet For samme innskudd vil den enkelte få høyere pensjon enn i innskuddspensjonsordning på grunn av tilført dødelighetsarv Bruk av oppsparte midler ved død Kan sikre regulering i takt med lønnsutviklingen Regnskapsføring Til de etterlatte etter egen arverekkefølge Nei, er avhengig av verdiutviklingen på de investerte midlene Til forsikringskollektivet Ja (men ikke spesielle lønnshopp for den enkelte) Som innskuddsordning hvis det ikke er noen garanti for innskudd eller avtalt regulering av pensjoner, ellers som ytelsesordning 23 23

24 24 Hovedorganisasjon for norske akademikerforeninger

25 Nytt mandat Banklovkommisjonen skal utrede om det er ønskelig og eventuelt mulig å etablere en form for ytelsesbaserte kollektiv alderspensjon tilpasset ny alderspensjonsopptjening i folketrygden basert på: Nettoytelse i prosent av lønn (eller fast kronebeløp) 40 års opptjeningstid for fulle ytelser (ved 67 år) Avkastningsgarantier som foreslått i ny tjenestepensjon (0 %) Oppregulering av opptjent pensjon i opptjenings- og utbetalingsfasen Levealdersjustering og ny dødelighetstariff Overgangsregler Skal vurdere hvordan produktet vil fungere, se på konsekvenser av forskjellene mellom de to typer pensjonssystemer

26 Diskutert ordning i offentlig sektor i Alleårsopptjening Opptjening fra første krone Opptjening av årlig alderspensjon: 0,42 % av lønn opp til 7,1 G 1,77 % av lønn mellom 7,1 og 12 G I tillegg ny AFP: 0,314 % av lønn opp til 7,1 G Pensjonsopptjening for ulønnet omsorg for barn og ved pleie av eldre, syke og funksjonshemmede, samt ved etter- og videreutdanning Opptjening fram til fylte 67 år (AFP kun til 62 år) 26

27 Grupper som ikke ville fått AFP De som bytter jobb til arbeidsgiver uten AFP-tilknytning Uføre Personer i stillinger med særaldersgrense lavere enn 62 år som dermed har plikt til å slutte før de vil kvalifisere for AFP Personer som mister jobben på grunn av nedbemanning uten å få nytt arbeid i et foretak tilsluttet en AFP-ordning Ansatte i virksomheter som eventuelt meldes ut av AFPordningen Flere av disse gruppene får ikke AFP i dag heller, men dette har ikke økonomiske konsekvenser for den livsvarige alderspensjonen 27 27

28 Mulig opptjening av tjenestepensjons-afp? Opptjening kun ved medlemskap i OfTP-ordning Årlig opptjening: 0,314 * pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlag likt som for OfTP Opptjening også ved fødselspermisjon, sykdom og uførhet Ytelsen avhenger dermed av lønn og antall år med medlemskap i OfTP-ordningen Bør fonderes på samme måte som OfTP (i kommunal sektor og helseforetakene) Pensjonsrettigheter skal fonderes i.h.h.t. HTA i KS-området Bidrar til å synliggjøre pensjonskostnadene 28 28

29 Ny pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Som i ny folketrygd bygger opp en pensjonsbeholdning Det årlige tilskuddet til beholdningen utgjør: 6,03 % av lønn opp til 7,1G 24,13 % av lønn mellom 7,1 til 12G Satsene er fastsatt ut fra en karriere på 41 år ved 65 år Levealdersjustering ved hjelp av delingstall (særskilte delingstall for kullene ) Fleksibelt uttak mellom år Reguleres som alderspensjon fra folketrygden Ingen samordning Pensjon kan fritt kombineres med arbeid 29 29

30 Hva blir ny ordning i offentlig sektor? Tema for diskusjon: Levealdersjustering Alleårsopptjening AFP Fleksibelt uttak av pensjon sammen med arbeid Opptjening av pensjon eller kapital (ny tjenestepensjon) Reguleringsregler 30 30

31 Hva folket ønsker Bare 15 prosent ønsker en innskuddsordning, mens 58 prosent ønsker ytelsesordning Samtidig er det bare 6 prosent som ikke synes det betyr noe at pensjonen er uforutsigbar 31

32 32 32

33 33 33

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon

Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Actuarial and economic analysis Vurderinger av forslaget til ny tjenestepensjon Seminar: Ny pensjonslov reform i siste liten...,.9.1 Sissel Rødevand aktuar og partner Actecan 1 Utvikling i pensjonsmarkedet

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Finansdepartementet Postboks 8008, Dep 0030 OSLO Dato 14.08.2015 Høring om NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdremen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen) Den Norske

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer