Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14"

Transkript

1 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF Geir Veland Fafo

2 Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden forskjeller mellom privat og offentlig sektor Status for tjenestepensjonene Særtrekk og utfordringer i norsk pensjonspolitikk Utviklingen i arbeidsmarkedet Pensjonsreformen i offentlig sektor Pensjonssystemet og arbeidsmobiliteten

3 Hva har vi lagt bak oss? LOF og LOI 2001 OTP 2006 Ny alderspensjon i folketrygden 2011 Ny privat AFP 2011 Levealdersjustering av offentlig 2011 tjenestepensjon Ny tjenestepensjonslov 2014

4 Hva kommer? Tilpasning private ytelsespensjoner til ny 2015 folketrygd Ny uføretrygd i folketrygden 2015 Vedtatt Ny uførepensjon i offentlig sektor 2015 Vedtatt av Stortinget Ny uførepensjon i privat sektor 2015 Banklovkommisjonen er i arbeid/høring Evaluering pensjonsreformen 2017 «Det store slaget»??? 2018

5 Nytt alderspensjonssystem i folketrygden Mye er endret Fra besteårsregel til allårsregel (18,1 % + arvegevinst) Fra standard 67 år til fleksibelt år Aktuarisk avkorting ved tidlig uttak Sterk avkorting, men også sterk belønning ved utsatt pensjonering Kombinasjon arbeid og pensjon uten avkorting Levealdersjustering (slår kraftig ut) Jobb så mye du vil, kanskje så lenge du vil (75 år?) Regulering av opptjening: generell lønnsvekst Regulering av løpende pensjoner: generell lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent

6 Hva betyr ny folketrygd for oss? Stor fleksibilitet Egne valg: når gå av, ta ut hvor mye, jobbe ved siden av? Individualisering Eget ansvar For de som har mulighet til å benytte seg av fleksibiliteten Stor endring: Staten har overført nesten all levealdersrisiko til hver enkelt

7 Og i tillegg til folketrygden? Ansatte i privat sektor AFP (0,314% av inntekt hvert år) Livslang ytelse fra 62 år (høyere år enn fra 67 år) Ca. 50 prosent av ansatte i privat sektor Tjenestepensjon fra 62 år Ansatte i offentlig sektor AFP Førtidspensjonsordning år (Folketrygdberegnet ) AFP som tjenestepensjon år (66 % ved full opptjening) Tjenestepensjon fra 67 år (særaldersgrenser 65 år eller lavere)

8 Altså: for ansatte i privat sektor Full fleksibilitet Kan ta ut folketrygd, AFP og tjenestepensjon som man ønsker fra 62 år (AFP må kombineres med hel eller delvis uttak av alderspensjon i folketrygden) Alle pensjonsytelser legges oppå hverandre Store forskjeller i ytelsene fra TP og samlet ytelse inkl. AFP Kombinere arbeid og pensjon som man ønsker Om man har mulighet og har god helse! NB Vær klar over vilkårene for AFP og folketrygd!

9 Og: for ansatte i offentlig sektor Begrenset fleksibilitet AFP fortsatt en førtidspensjonsordning (66) år Kan ikke samtidig få AFP og folketrygd Tjenestepensjon fra 67 (65) år (før ved særalder/85-årsregel) 66 prosent av sluttlønn før levealdersjustering Blir lavere og lavere for nye årskull Kan kombinere AFP og deltidsjobb før 67 år Ulike regler i statlig og kommunal sektor Kan kombinere deltid med delpensjon i TP fra 67 år Full tjenestepensjon i offentlig sektor og jobbe så mye man vil i privat sektor Pensjonistlønn: kr. 175 per time uten avkorting (også i kommunal sektor)

10 Med andre ord betydelige forskjeller 100% Offentlig Lønn Tjenestepensjon AFP Folketrygden 62 år 67 år Livsvarig Lønn? Privat Lønn Tjenestepensjon AFP Folketrygden 62 år 67 år Livsvarig

11 Status for tjenestepensjonene

12 Antall aktive medlemmer i innskuddsbaserte og ytelsesbaserte tjenestepensjoner i Norge i Privat og offentlig sektor Ytelse Innskudd

13 Tjenestepensjoner i privat sektor Antall aktive medlemmer i ytelses- og innskuddsordninger Ytelse Innskudd 13

14 Innskuddssatser prosentfordelt etter medlemmer i innskuddsordninger Annet Innskuddsgrense [8] % Innskuddsgrense <5,8> % Innskuddsgrense <2,5] % Innskuddsgrense [2] % 0,3 % 0,8 0,4 % 0,5 0,2 % 9,4 % 7,3 % 7,2 6,8 % 6,3 24,8 % 23,3 % 23,0 20,8 % 19,5 % 16,9 % 16,8 16,9 % 16,2 15,2 % 48,5 % 51,8 % 52,4 55,8 % 58,8 % 0,0 % 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 %

15 Ytelsespensjoner nivåer (2008) 40% 35% 30% 25% 20% 20% 22% 26% 31% 37% 34% 15% 10% 14% 12% 5% 3% 2% 0% Andre/Under 60% 60-65% 66% 67-69% 70% Forsikringer Forsikrede Kilde: NOU 2009:13

16 Omdanning fra ytelse til innskudd Antall arbeidstakere som omfattes

17 Produktvalgene per 2014 Privat sektor Innskuddspensjon Maksimale innskuddssatser økt Fra 5 + 8% til ,1% (fra 1-6G/12G til 0-7,1G/12G) Fra første krone Nesten halvparten har laveste innskudd på 2 prosent Sluttlønnsbasert ytelsespensjon Færre og færre har ytelsespensjoner pga at mange bedrifter har kvittet seg med eller vil kvitte seg med dem Forsikringsbasert tjenestepensjon (ny tjenestepensjonslov) Innskuddsordning med dødelighetsarv (satser maks ,1%) Regulering med lønnsvekst eller avkastning Livslange utbetalinger eller til 80 år

18 Produktvalgene per 2014 Offentlig sektor Sluttlønnsbasert ytelsesordning Sluttlønnsbasert ytelsesordning Sluttlønnsbasert ytelsesordning Sluttlønnsbasert ytelsesordning Sluttlønnsbasert ytelsesordning Sluttlønnsbasert ytelsesordning Men fristilte virksomheter kan velge

19 Særtrekk og utfordringer i norsk pensjonspolitikk

20 Særtrekk Pensjonsreform i internasjonale fotspor Et særegent og felles pensjonssystem for offentlig ansatte Mindre partsinnflytelse og tariffavtalefesting av pensjonsspørsmål Særegen AFP-ordning bygget på trepartssamarbeid Et desentralisert tjenestepensjonsmarked

21 Utfordringer Avhenger av utviklingen i arbeidsmarkedet Aldersgrenseproblematikken er en avgjørende politisk utfordring Høyere pensjonsalder likevel? Laveste 63 år? Pensjonsreformen i offentlig sektor Hvordan forsterke privat AFP som byggestein i pensjonssystemet? Bare innskuddspensjon i privat sektor? Fripolisene lever lenge ennå Kan tjenestepensjon og AFP forhindre mobilitet? Partsinnflytelse og medbestemmelse

22 Utviklingen i arbeidsmarkedet

23 1 av 2 menn tar ut så tidlig som mulig 1 av 4 kvinner gjør det samme (Kilde: NAV/Ole Christian Lien, februar 2014) Menn Kvinner år år Uttaksrater som andel av antall mulige alderspensjonister Desember 2011 Desember 2012 Desember 2013

24 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Stadig nesten to av tre i jobb før 67 år Andel av alderspensjonistene i registrert arbeid, etter alder. Sep (Kilde. NAV/Ole Christian Lien, februar 2014) 0% 64% år samlet 73% 68% 62% 60% 54% 16% 7% 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år år år

25 Effekten av reformen forplanter seg oppover Andel i registrert arbeid, etter alder. Utgangen av 3. kvartal (Kilde: NAV/Ole Christian Lien, februar 2014) * *

26 Fortsatt størst effekt i private AFP-virksomheter Sannsynlighet for å fortsette i jobb blant åringer, utgangen av 3. kvartal hvert år (Kilde: NAV/Ole Christian Lien, februar 2014) Private AFP-virksomheter Private virksomheter uten AFP Offentlig sektor

27 Lavest mobilitet i offentlig sektor Andel som byttet jobb mellom september , etter sektor (Kilde: NAV/Ole Christian Lien, februar 2014)

28 Pensjonsreformen i offentlig sektor Bare delvis innført Levealdersjustering og endret regulering av løpende pensjoner Følger ikke hovedprinsippene i pensjonsreformen for øvrig og dermed ikke de samme insentivene Ellers: allårsopptjening og fleksibelt uttak Offentlig tjenestepensjon: Opptjening 30 år og uttak ved 67 år (65) Press på offentlig tjenestepensjon Betydelige interessekonflikter

29 Kan tjenestepensjon og AFP forhindre mobilitet? Ulik innretning på pensjonsordninger skaper insentiver til mobilitet eller kan hindre mobilitet Jobbskifter kan ha betydelig virkning på pensjonsrettigheter Særlig mellom offentlig og privat sektor AFP har innelåsingsmekanismer

30 Pensjonsvirkninger av mobilitet i dagens pensjonssystem Norge har ikke et samlet pensjonssystem som er nøytralt i forhold til mobilitet i arbeidslivet Det er ingen indikasjoner på at pensjonsvirkninger faktisk er en motivasjonsfaktor for mobilitet Grunn til å tro at om det skulle være en sammenheng, vil dette først og fremst gjelder for eldre arbeidstakere Liten kunnskap (per i dag) og andre faktorer motiverer i sterkere grad til jobbskifte Det sentrale er systemmessige virkninger som i sin ytterste konsekvens kan gi ekstreme utfall Barrierer mot eller insentiver til mobilitet

31 Og de andre faktorene som påvirker: (Kilde: NAV/Ole Christian Lien, februar 2014) Øker sjansen for å bytte jobb: Under 6 års ansiennitet, særlig under 3 år Reduserer arbeidstiden med minst 10 timer Høy inntekt Reduserer sjansen for å bytte jobb: Mottar uførepensjon Jobber i industri, undervisning, salgs-/serviceyrke

32 Mobilitetseffekter i dagens system Tre mulige utfall av jobbskifter: 1. Tap 2. Gevinst 3. Ingen effekt

33 Pensjonstap 1. Karenstid 1 år i private ordninger (tidligere 3 år) og 3 år i offentlige ordninger Antas ikke å ha stor betydning, men mer enn personer har oppsatte rettigheter i SPK på mindre enn 3 år (deriblant undertegnede) Større betydning i andre land 2. Regulering av fripolise Dersom fripolisen ikke følger lønnsutviklingen 3. Endring i beregningsgrunnlaget for opptjente rettigheter

34 Pensjonsgevinst Oppstår som følge av opptjeningsreglene og at pensjonsordningene er uavhengige (ingen overføringsavtale i private ordninger og mellom offentlige og private ordninger) og Det er ytelsesordningene som genererer slike sideeffekter (tap eller gevinst)

35 Typeeksempler Yrkeskarrierevalg 1. Arbeidstakeren er ansatt i det samme foretaket i hele yrkeskarrieren, fra fylte 27 år til fylte 67 år, og omfattes av en ytelsesordning som sikter mot 66 prosent av sluttlønnen i samlet pensjonsytelse (inkludert folketrygden). Pensjon: ca. 66 prosent av sluttlønn

36 Typeeksempler Yrkeskarrierevalg 2. Arbeidstakeren skifter jobb tre ganger i løpet av yrkeskarrieren og står tilsluttet ytelsesordninger som sikter mot 66 prosent av sluttlønnen i samlet pensjon (inkludert folketrygden): Jobb 1: fra 27 år til 30 år, jobb 2: fra 30 år til 40 år, Jobb 3: fra 40 år til 50 år, Jobb 4: fra 50 år til 67 år Pensjon: Jobb 1: 3/40 av lønn ved jobbskifte (reguleres til pensjonsalder) Jobb 2: 10/37 av lønn ved jobbskifte (reguleres til pensjonsalder) Jobb 3: 10/30 av lønn ved jobbskifte (reguleres til pensjonsalder) Jobb 4: 17/30 av sluttlønn som 67-åring Summen av disse opptjeningsbrøkene gir en faktor på ca. 1,25 og i årlig pensjon blir det. Ca. 82 prosent?

37 Ingen effekt av jobbskifte Nøytrale ordninger Like ordninger med rettighetsoverføring ( Siste ordning ), og uten effekt for arbeidsgiver eks. offentlig tjenestepensjon Innskuddspensjon

38 Eksempel (et slags «worst case») Kari, som er 56 år har jobbet i offentlig sektor i 30 år, er lei av jobben sin og har lyst til å prøve noe annet de siste årene før hun vil gå av Hun starter i ny jobb i en privat bedrift som har tariffavtale med AFP, 2% innskuddsordning, og jobber der til hun skal gå av som 65-åring Hva vil hun få i pensjon hvis hun jobber i offentlig sektor (uansett hvor) til hun blir 62 år? Svar: AFP fra 62 år + 30/30 av full pensjon, dvs.66 % (før levealdersjustering - LAJ) fra 65 år Hva vil hun få i pensjon etter jobbskiftet? Offentlig tjenestepensjon: 30/40 av full pensjon (66%) før LAJ Privat tjenestepensjon: 2% sparing i 10 år med tillegg av oppnådd avkastning Ingen AFP (oppnår bare 6 års opptjening må ha 7 år) Med andre ord: hun vil tape mye i pensjon

39 Typeeksempler (ytelse til ytelse) Alder/ jobbskifte når Privat (P) til stat (S) eller S til P Opptjeningstid privat ordning Opptjeningstid SPK Opptjente rettigheter privat ordning Opptjente rettigheter SPK 37 S til P /30 10/40 47 S til P /30 20/40 57 S til P /30 30/40 37 P til S /40 30/30 47 P til S /40 20/30 57 P til S /40 10/30

40 Fra ytelse til innskudd, vica versa, samt herfra til dit og tilbake igjen.. Fra ytelse til innskudd: Ytelse fra 27 til 47 år Innskudd fra 47 år til 67 år Der x = innskudd i år i, y = avkastning, n = antall spareår 20/40 av lønn ved skifte [ x * (1,y) ^(n 1) ], i=1,,,n I årlig pensjon blir det kr.

41 Fra innskudd til ytelse, vica versa, samt herfra til dit og tilbake igjen.. Fra innskudd til ytelse: Innskudd fra 27 år til 47 år Ytelse fra 47 år til 67 år [ x * (1,y) ^(n 1) ], i=1,,,n 20/30 av sluttlønn I årlig pensjon blir det kr.

42 For ikke å glemme AFP Hvis man har AFP og vilkårene oppfylles Pensjonen kan da f eks utgjøre: Folketrygd + full tjenestepensjon fra en ytelsesordning + pensjon fra annen ordning før fylte 37 år og AFP-ytelse opptjent fra dag 1. I utgangspunktet høres dette pensjon blir dette: ut, og i årlig

43 Mobilitetsvirkninger Mellom offentlig og privat sektor Til og fra ytelsespensjoner AFP og vilkårene for uttak Pass på før du blir 55 år! Insentiver til og barrierer mot mobilitet forsvinner i et ensartet system Informasjon og kunnskap en forutsetning for å ta gode beslutninger om jobbskifter Kunnskapsnivået er lavt, men økende

44 Takk for oppmerksomheten og «lykke til med eventuelle jobbskifter»

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer