Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilpasning av ytelsespensjon til ny folketrygd Rapport 2012 5"

Transkript

1 Rapport

2 Innhold Sammendrag og konklusjoner Innledning Banklovkommisjonens mandat Behovet for endring i dagens ytelsesordning Avgrensninger Generelle avgrensninger Særlig om levealdersjustering Overgang fra dagens ytelsespensjon Vurdering av forholdsmessighetsprinsippet Ytelseshybrid Innledning Pensjonsopptjening Størrelsen på årlig opptjening, fastsettelse av satser Regulering av tidligere opptjening Ingen regulering Regulering av opptjent pensjon ut fra avkastningen på pensjonsmidlene Regulering av opptjent pensjon i takt med individuell lønnsutvikling Regulering av opptjent pensjon i tråd med lønnsutviklingen i samfunnet Regulering ut fra at opptjent pensjon til enhver tid skal utgjøre en angitt prosent av gjeldende lønn Betydningen av opptjeningstid Sammenheng mellom ytelser og kostnader Redusert grunnlagsrente Lønnsregulering lavere enn G-regulering års opptjeningstid Tilpasning i lov om foretakspensjon Oppsummering Ytelsespensjon som andel av sluttlønn Side 1

3 4.1 FNOs beregningsmodell og forholdsmessighet Alternativ 1: Beholde dagens beregningsmodell Betydningen av opptjeningstid Betydningen av lønnsutvikling Alternativ 2: Beregnet folketrygd tilpasset ny alderspensjon i folketrygden Betydningen av opptjeningstid Justering av beregningsmodellen på grunn av kort opptjeningstid Betydningen av lønnsutvikling Justering av beregningsmodellen på grunn av høyere sluttlønn enn gjennomsnittslønn Forholdsmessighet Alternativ 3: Benytte reell opptjent pensjonsbeholdning i ny folketrygd i beregningsmodellen Betydningen av opptjeningstid Betydningen av lønnsutvikling Forholdsmessighet Endringer i kostnadene Tilpasning til lov om foretakspensjon Oppsummering Vedlegg 1 Banklovkommisjonens mandat... 1 Vedlegg 2 Beregningsforutsetninger... 1 Side 2

4 Sammendrag og konklusjoner Banklovkommisjonen fikk i juli 2009 (for over tre år siden) i oppdrag å utrede og foreslå endringer pensjonslovene i privat sektor for å tilpasse disse til ny alderspensjonsmodell i folketrygden. I mandatet til Banklovkommisjonen står det blant annet at den skal gi en vurdering av og utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt «hybridordning» som beskrevet i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger. Et slikt forslag foreligger foreløpig ikke. I denne rapporten foreslås det både hybridordninger som nevnt over, heretter kalt «ytelseshybrid», og hvordan dagens ytelsesordning kan tilpasses til ny folketrygd. Det foreslås tilpasninger i lov om foretakspensjon både for ytelseshybrid og ny folketrygd. Videre vises det at forholdsmessighetsprinsippet fremdeles vil kunne ivaretas, selv om beregnet folketrygd vil kunne avvike mer enn i dag fra reell folketrygd. For alle ordningene som er omtalt i denne rapporten kan pensjonsinnretningenes risiko om ønskelig reduseres ved å sette grunnlagsrenten lavere enn i dag. Ytelseshybrid Når det gjelder ytelseshybridordninger, er dette ordninger der det skjer en årlig opptjening av pensjon, i motsetning til opptjening av pensjonsbeholdning eller pensjonskapital som i innskuddsordninger og i den nye tjenestepensjonsordningen som er foreslått i NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. En ytelseshybrid eller videreføring av dagens ytelsesordninger vil kunne ha en rekke fordeler fremfor forslaget i NOU 2012:13. Det vil være klart hva som er garantert pensjon (før eventuell levealdersjustering) som i dagens ytelsesordninger og en konvertering til ny opptjening vil kunne bli enkel. En ytelseshybrid med alleårsopptjening er bygget på samme prinsipp som AFP i privat sektor og forslaget til ny tjenestepensjon i offentlig sektor som det ble forhandlet om i 2009 som et alternativ til dagens ytelsesordning. I rapporten vises det eksempler på mulige opptjeningsnivåer for årlig opptjening i en ny ytelseshybrid, samt forskjellige mulige reguleringsprinsipper for regulering av tidligere opptjent pensjon. Reguleringsprinsippene som vurderes er: 1. Ingen regulering 2. Regulering av opptjent pensjon ut fra avkastningen på pensjonsmidlene 3. Regulering av opptjent pensjon i takt med individuell lønnsutvikling 4. Regulering av opptjent pensjon i takt med lønnsutviklingen i samfunnet 5. Regulering ut fra at opptjent pensjon til enhver tid skal utgjøre en angitt prosent av gjeldende lønn Side 3

5 Det gis eksempler på effekter både på endelig pensjonsnivå og kostnader ved de forskjellige reguleringsprinsippene. I rapporten pekes det på at det ikke er mulig å få samme ytelse som i dagens ytelsesordning for alle ved overgang til alleårsopptjening. Satsene for opptjening av pensjon må eventuelt bestemmes etter grundige vurderinger av typiske karriereforløp for ulike grupper. Effektene av en overgang til alleårsopptjening vil være helt avhengig av den enkeltes karriereløp. Dette gjelder uansett om overgangen skjer til en ytelseshybrid eller til en innskuddshybrid som foreslått i NOU 2012:13. Ytelsesordning tilpasset ny folketrygd Dagens ytelsesordninger kan tilpasses ny folketrygd etter flere metoder, og forholdsmessighetsprinsippet vil fremdeles kunne gjøres gjeldende. Noen alternative metoder for hvordan folketrygd skal inngå i beregningene er: Alternativ 1: Beholde dagens beregningsmodell Alternativ 2: Benytte en beregningsmodell i tråd med modellen pensjonsinnretningene i dag bruker, men tilpasset ny folketrygd, eventuelt med justering for kort opptjeningstid og stor forskjell mellom sluttlønn og gjennomsnittslønn Alternativ 3: Benytte reell opptjent pensjonsbeholdning i ny folketrygd i beregnings modellen Det er fullt mulig å benytte alle metodene, men de vil gi noe forskjellig utslag. I alternativ 1 vil samlet pensjonsnivå inkludert folketrygd treffe dårligere enn i dag. I alternativ 3 bør det gjøres tilpasninger for å unngå at tjenestepensjonen blir for høy, for eksempel på grunn av kort opptjeningstid i folketrygden. Både alternativ 2 og 3 vil føre til individuelle endringer i størrelsen på tjenestepensjonen og kostnadene, sammenliknet med i dag. Overgang til ny ordning Overgang fra dagens ytelsesordning til en ny ytelsesordning vil være mye enklere å foreta enn en overgang til tjenestepensjonsordningen som forslås i NOU 2012:13. Dette skyldes at ytelsesordningene vil bygge på de samme forsikringstekniske prinsippene som benyttes i dagens ordning. Dette gjør også at det blir mulig å være sikker på at arbeidstakerne ikke mister noen allerede opptjente rettigheter ved overgangen til ny ordning og at kostnader ved denne ordningen ikke veltes over fra pensjonsinnretningene til arbeidsgiver. Side 4

6 1 Innledning Banklovkommisjonen fikk i juli 2009 (for over tre år siden) i oppdrag å utrede og foreslå endringer pensjonslovene i privat sektor for å tilpasse disse til ny alderspensjonsmodell i folketrygden. Banklovkommisjonen har så langt lagt frem to delutredninger om tilpasning av tjenestepensjonssystemet i privat sektor: NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II I NOU 2010:6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I ble det foreslått regler for tilpasning av tjenestepensjonslovene til fleksibelt uttak av pensjon ved at pensjon kan tas ut fra 62 år, samt at uttaket kan være gradert. I NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II foreslås det en ny tjenestepensjon som er bygget opp etter de samme prinsippene som i folketrygden ved at det hvert år innbetales en prosent av lønn til en pensjonsbeholdning. I mandatet til Banklovkommisjonen står det blant annet at den skal gi en vurdering av og utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt «hybridordning» som beskrevet i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger. Et slikt forslag foreligger foreløpig ikke. I denne rapporten er det gitt forslag til tilpasninger av ytelsespensjon etter lov om foretakspensjon til ny folketrygd. Det gis eksempler både på en «ytelseshybrid» som beskrevet i NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger og med forskjellige reguleringsprinsipper, samt tilpasninger av dagens ytelsesordninger til ny folketrygd. Denne rapporten er en utvidelse av, og bygger på, flere tidligere notater utarbeidet for både Akademikerne og UNIO, YS og LO sammen med Akademikerne. 1.1 Banklovkommisjonens mandat I vedlegg 1 er Banklovkommisjonens mandat angitt. Kommisjonen bes blant annet å ta følgende med i sin utredning: «Nytt opptjeningssystem En vurdering av og utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt hybridordning som beskrevet i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger avsnitt 7.3.4, jf. at et slikt opptjeningsprinsipp etter utvalgets vurdering er godt tilpasset opptjeningsprinsippene for ny alderspensjon i folketrygden.» Dette er et opptjeningssystem der det hvert år opptjenes rett til en pensjon. Side 5

7 Som nevnt tidligere er et slikt opptjeningssystem verken diskutert eller utredet i de to utredningene som foreligger, og det er heller ikke varslet at det vil bli utredet i neste fase fra Banklovkommisjonen, selv om det skrives at det i neste fase av arbeidet vil «bli sett på [ ] hva som bør skje med eksisterende foretakspensjonslov.» Det er også gitt andre føringer i mandatet til Banklovkommisjonen som danner utgangspunktet for diskusjonene i denne rapporten knyttet til hvordan ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger kan videreføres etter pensjonsreformen. Disse er: «Departementet ber Banklovkommisjonen utrede og foreslå endringer i lov om foretakspensjon, i lov om innskuddspensjon og i lov om obligatorisk tjenestepensjon, ev. også i lovgivningen om individuell pensjonsordning, for å tilpasse disse lovene til de endringer som er vedtatt i folketrygden, jf. lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon), og ny AFP-ordning. Det legges til grunn at regelverket i hensiktsmessig grad utformes slik at det følger opp hovedprinsippene i den vedtatte folketrygden. Departementet ber om at Banklovkommisjonen tar med følgende i sin utredning: Alleårsopptjening En vurdering av hvorvidt opptjening av pensjon i alle yrkesaktive år (alleårsopptjening) bør innføres som et generelt opptjeningsprinsipp i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. En vurdering av om gjeldende sluttlønnsbaserte ordninger bør avvikles med rimelige overgangsordninger for eksisterende ordninger, ev. om slike ordninger skal kunne videreføres, f. eks. for eksisterende medlemmer, dersom alleårsopptjening innføres som et generelt opptjeningsprinsipp, til erstatning for bl.a. sluttlønnsprinsippet slik dette nå praktiseres. Ev. hvordan sluttlønnsbaserte ordninger kan videreføres sammen med den vedtatte folketrygden. Delingstall (levealdersjustering) En vurdering av om det er hensyn som tilsier at delingstall skal innføres i tjenestepensjonsordningene i privat sektor, og om det er gjennomførbart å innføre delingstall, og i tilfelle hvordan. [...] Beregnet folketrygd i lov om foretakspensjon En vurdering av og utkast til endringer i bestemmelsen om beregnet folketrygd i lov om foretakspensjon [ ]. Ved utforming av forslag bes Banklovkommisjonen om å bygge videre på de grunnleggende prinsipper som ivaretar hensyn til likebehandling av, og forholdsmessighet mellom, ansatte når tjenestepensjonene ses sammen med folketrygd beregnet etter regler som vedtatt i lov 5. juni 2009 nr. 32 om endringer i folketrygden (ny alderspensjon), jf. også de vurderinger som framkommer i NOU 2009: 13 om Brede pensjonsordninger kapittel 9.» Side 6

8 Pensjon i G 1.2 Behovet for endring i dagens ytelsesordning Behovet for tilpasning av ytelsesordningene skyldes blant annet at de aller fleste av dagens ytelsespensjonsordninger i privat sektor er ordninger som definerer en pensjonsytelse på en gitt prosent av lønn (for eksempel 66 prosent) inklusive en beregnet ytelse fra folketrygden. I henhold til lov om foretakspensjon 5-5 skal beregningen av ytelsen fra folketrygden ta utgangspunkt i regelverket for gammel alderspensjon i folketrygden, dvs. en alderspensjon sammensatt av grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt særtillegg. Ny folketrygd er bygget opp etter helt andre prinsipper enn gammel folketrygd og dersom ytelsesordningen (før levealdersjustering) fremdeles skal utgjøre en viss prosent av lønn fratrukket en beregnet folketrygd, bør det lages en ny beregningsmodell for folketrygd til bruk for pensjonsinnretningene. Figur 1 og Figur 2 illustrerer at det er relativt stor forskjell i profilen på ny og gammel alderspensjon i folketrygden. Dette skyldes blant annet at det ikke gis pensjon for lønn over 7,1 G i ny folketrygd. Figurene viser også at forskjellene mellom ny og gammel folketrygd vil kunne variere mye mellom ulike personer som har ulik opptjeningsprofil. Dette skyldes både at antall opptjeningsår kan variere, og ikke minst den individuelle lønnsutviklingen. I Figur 1 og Figur 2 er det forutsatt henholdsvis 40 og 30 år med samme lønn målt i G, noe som ikke er en realistisk forutsetning for alle. Figur 1 Ny og gammel alderspensjon i folketrygden, 40 års opptjening Ny alderspensjon fra folketrygden Gammel alderspensjon i folketrygden Forutsetninger: Enslig, 40 års opptjening, samme inntekt som andel av G gjennom karrieren, før levealdersjustering, fødselsår 1943 Side 7

9 Pensjon i G Figur 2 Ny og gammel alderspensjon i folketrygden, 30 års opptjening Ny alderspensjon fra folketrygden Gammel alderspensjon i folketrygden Forutsetninger: Enslig, 30 års opptjening, samme inntekt som andel av G gjennom karrieren, før levealdersjustering, fødselsår 1943 Når nye ytelsesordninger skal vurderes må det også vurderes i hvilken grad samlet pensjon kan komme til å tilsvare den samlete pensjonen som ville bli gitt etter dagens regler. Dette gjelder både ved fastsettelse av eventuelle satser for årlig opptjening og ved fastsettelse av en beregningsmodell for folketrygd. Eksempler på hensyn som bør tas i slike vurderinger er gitt i punkt Side 8

10 2 Avgrensninger 2.1 Generelle avgrensninger Regnskapsmessige konsekvenser er ikke behandlet ikke i denne rapporten. Det forutsettes at pensjonsinnretningene fortsatt får anledning til å påta seg risiko for å innfri denne type pensjonsforpliktelser. Rapporten omhandler ikke andre modeller for ytelsesordninger som også vil kunne være aktuelle og som er tillatt i dag, som for eksempel at ytelsen bestemmes som en del av sluttlønn eller som en andel av folketrygdens grunnbeløp. I rapporten vurderes kun effekter i forhold til alderspensjon. I dag fastsettes risikodekningene uførepensjon og etterlattepensjon som en prosent av alderspensjonen i lov om foretakspensjon. Når alderspensjonen endres vil dermed også disse dekningene måtte endres. Hvordan disse dekningene bør eller kan endres som følge av endringene i fastsettelse av alderspensjonen er ikke omtalt. Forholdet til privat AFP (førtidspensjonsordning) er ikke behandlet i rapporten. Privat AFP skal for øvrig evalueres av partene i privat sektor i 2017, og kan dermed bli endret. 2.2 Særlig om levealdersjustering Det er ikke behandlet i rapporten hvorvidt det bør innføres levealdersjustering også i en ytelseshybridordning. Det er selvfølgelig mulig å gjøre dette, ved at pensjonen nedjusteres på uttakstidspunktet dersom forventet levealder er økt. I alle eksempler i denne rapporten er det sett bort fra effekten av levealdersjustering. Det vil i praksis si at det ved beregning av ny folketrygd tas utgangspunkt i dødelighetsforutsetninger for 1943-kulllet. Strengt tatt er det uriktig å kalle ytelsesordninger for eksempelvis en 66 prosent-ordning når hele eller deler av pensjonen som inngår i de 66 prosentene skal levealdersjusteres. Navnebruken er ikke nærmere omtalt i rapporten. Dersom det skal arbeides videre med å vurdere konkrete satser til bruk i nye ordninger, og det skal innføres levealdersjustering, bør det vurderes om levealdersjusteringen skal ta utgangspunkt i dødelighetsforutsetningene for årskullet som blir 67 år det året det eventuelt blir tillatt med nye tjenestepensjonsordninger. Dette var en løsning som ble valgt ved vurdering av pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Alle beregningene i rapporten tar utgangspunkt i at tjenestepensjon og folketrygd tas ut med 100 prosent fra 67 år. Side 9

11 Ved innføring av fleksibelt uttak av alderspensjon i lov om foretakspensjon har det vist seg å være behov for presiseringer med hensyn til hvordan regulering av videre opptjening skal håndteres. I rapporten er det ikke angitt eller vurdert om det er behov for spesielle regler for regulering av opptjening etter helt eller delvis uttak av pensjon i modellene som omtales. 2.3 Overgang fra dagens ytelsespensjon Ny alderspensjon i folketrygden innføres gradvis fra og med 1954-kullet, og vil gjelde fullt ut fra 1963-kullet. Dette kan gi behov for overgangsregler i tjenestepensjonsordningene avhengig av fødselsår. Det blir uttalt i NOU 2012:13 at det er en målsetting at pensjonsinnretningene skal slippe å utstede fripoliser ved overgang til ny ordning, og at gammel ordning i størst mulig grad må kunne videreføres i ny ordning. Ut fra dette er det i hvert fall to forhold som må vurderes når det skal lages regler for overgang til en ny ordning: Side 10 Regler for forskjellige alderskull Hvordan dagens ytelsesordninger kan videreføres i ny ordning Når det gjelder hvilke regler som skal gjelde for forskjellige alderskull kan det virke hensiktsmessig at dagens beregning av folketrygd kan fortsette for de som er født før 1953 og får gammel folketrygd. For å få enklest mulige overgangsregler bør det forutsettes at krav til forholdsmessighet må gjelde for de medlemmene som har samme pensjonsplan, og ikke på tvers av gammel og ny pensjonsplan og gammel og ny folketrygd. For personer født mellom 1953 og 1963 bør det i utgangspunktet kunne lages spesielle overgangsregler, gjerne basert på fødselsår. En mulighet kunne muligens være å gjøre et skille midt i denne gruppen slik at personer født til og med 1957 får beregnet folketrygd etter gamle regler og personer født fra og med 1958 til og med 1962 får beregnet folketrygd etter ny modell. En annen mulighet er å innfase nye regler på samme måte som ny folketrygd fases inn. Det vil si at 1954-kullet får 9/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler og 1/10 etter nye regler, 1955-kullet får 8/10 av pensjonen beregnet etter gamle regler og 2/10 etter nye regler, osv. Effektene av overgangsregler bør konsekvensberegnes før endelige overgangsregler foreslås og fastsettes. I NOU 2012:13 foreslås det en ny opptjeningsmodell der det årlig skal opptjenes en pensjonsbeholdning og der årlig pensjon ikke beregnes før ved uttak av pensjon. Den forsikringstekniske oppbyggingen av denne modellen skiller seg vesentlig fra det som gjelder for dagens ytelsesbaserte ordninger. Viktige elementer i den foreslåtte nye ordningen er: Premie fastsettes som prosent av lønn og er lik for kvinner og menn

12 Side 11 Oppbygging av pensjonsbeholdning (ikke garantert årlig pensjon) 0 prosent garantert avkastning (det vil si at det garanteres at kapitalen ikke synker på grunn av negativ avkastning) Årlig pensjon fastsettes ved uttak ved å dividere pensjonsbeholdningen på et delingstall Levealdersjustering Mulighet for investeringsvalg for den enkelte En mulig håndtering av overgang til ny ordning kan være at opptjente rettigheter beholdes i ny ordning ved at disse sikres som tidligere, og kun ny opptjening baseres på den nye modellen. På den måten vil de gamle rettighetene sikres. Hvordan de gamle rettighetene eventuelt skal oppreguleres må vurderes. Overgang til individuelt investeringsvalg for det enkelte medlem, vil i så fall i utgangspunktet kun gjelde for ny opptjening. Et annet alternativ kan være at midler knyttet til allerede opptjente rettigheter konverteres til en pensjonsbeholdning som foreslått i den nye modellen. En slik løsning vil imidlertid by på en rekke utfordringer, blant annet følgende: Størrelsen på premiereserven knyttet til opptjente rettigheter i dagens ytelsesordning er avhengig av medlemmets kjønn. Overgang til 0 prosent rentegaranti samtidig med at opptjente rettigheter skal sikres vil skape problemer for pensjonsinnretningene både i forhold hvordan de skal kunne innhente tilstrekkelig premie for rentegaranti og fordi avsatte reserver vil kunne være for små ved pensjonsuttak i forhold til garanterte rettigheter. Dette skyldes premieberegningsmetodikken i dagens ordninger der det også tas hensyn til garantert avkastning etter uttak av pensjon. Tilføring av reelt risikoresultat til den enkeltes pensjonsbeholdning slik det er foreslått avviker sterkt fra dagens håndtering, der risikoresultatet tilføres ut fra premietariffen. Pensjonsbeholdningene bør uansett splittes fordi opptjent pensjon knyttet til tidligere rettigheter ikke skal levealdersjusteres. Forsikringsvirksomhetsloven må vurderes ut fra mulig ny håndtering av forskjellige garantier og ny forsikringsteknikk, herunder håndtering av avkastningsoverskudd og risikoresultater. Hvordan opptjente rettigheter skal sikres og hvilken fremtidig regulering de vil få. Ved en overgang fra dagens ytelsesordning til en ny ytelsesordning, enten den er en hybridordning eller dersom folketrygden skal beregnes etter en ny modell, vil punktene nevnt over ikke by på problemer. Slike løsninger vil med andre ord gi en langt enklere overgang mellom dagens ordning og ny ordning. En overgang til en ny ytelsesordning med lavere grunnlagsrente enn i dag og en annen premietariff vil i seg selv heller ikke være problematisk, siden bransjen har håndtert den type overganger flere ganger historisk og forsikringsvirksomhetsloven er tilpasset slike overganger.

13 En overgang fra dagens ytelsesordning til en ny ytelsesordning som beskrevet i denne rapporten bør i utgangspunktet ikke medføre noen endringer verken i allerede opptjente rettigheter eller i premiereserve. I tillegg vil de forsikringstekniske prinsippene vil være like. Dette gjør også at det blir mulig å være sikker på at arbeidstakerne ikke mister noen allerede opptjente rettigheter ved overgangen til ny ordning og at kostnader ved denne ordningen ikke veltes over fra pensjonsinnretningene til arbeidsgiver. 2.4 Vurdering av forholdsmessighetsprinsippet Det kan diskuteres hva som egentlig ligger i forholdsmessighetsprinsippet. I dag måles forholdsmessighet ulikt innenfor de private tjenestepensjonsordningene. I ytelsesordninger måles det om årlig pensjon sett i forhold til sluttlønn er forholdsmessig. Prinsippet er definert i lov om foretakspensjon 5-3, der det blant annet heter at «De samlede pensjonsytelser fra pensjonsordningen og beregnet folketrygd skal ikke utgjøre en større prosentdel av lønnen for medlemmer med høyere lønn enn for medlemmer med lavere lønn.» I innskuddsordningene er forholdsmessighetsprinsippet definert i 5-2 i innskuddspensjonsloven, der det i første ledd heter «Innskuddsplanen skal fastsettes slik at pensjonsinnskuddene ikke utgjør en større del av lønn for høytlønte enn for lavtlønte, likevel slik at innskudd, som andel av lønn, for lønn ut over 6 G kan være inntil to ganger innskuddet for lønn opp til 6 G.» Problemstillingen knyttet til hva som skal defineres som forholdsmessig er ikke ytterligere behandlet i denne rapporten, men så sant forholdsmessighet og brudd på dette prinsippet diskuteres i forbindelse med nye pensjonsløsninger, bør det også diskuteres nærmere hva som kan og bør ligge i et forholdsmessighetsprinsipp. Side 12

14 3 Ytelseshybrid 3.1 Innledning Som nevnt innledningsvis står det i mandatet til Banklovkommisjonen at den blant annet skal gi en vurdering av og utkast til lovregler om opptjening av alderspensjon etter en såkalt «hybridordning» som beskrevet i NOU 2009: 13 Brede pensjonsordninger. Et slikt forslag foreligger foreløpig ikke. En ytelseshybrid som tilsvarer tjenestepensjonsordningen som er beskrevet i NOU 2009: 13, kapittel 9, vil være en tjenestepensjonsordning der det er fastsatt i pensjonsplanen hvor mye fremtidig pensjon som skal opptjenes hvert år, uavhengig av størrelsen på folketrygden. I utredningen ble effekten ved bruk av flere forskjellige satser for årlig opptjening belyst. Som nevnt tidligere ble det i tariffoppgjøret i offentlig sektor i 2009 forhandlet om tilpasning av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd. En av modellene som ble diskutert var en offentlig tjenestepensjon som bygget på blant annet alleårsopptjening, ikke samordning med folketrygden, fleksibelt uttak av pensjon, regulering ut fra alminnelig lønnsvekst i samfunnet og levealdersjustering som i folketrygden. I denne modellen skulle alleårsopptjeningen skje ved en årlig opptjening av pensjon. Dette er det samme opptjeningsprinsippet som i ytelseshybriden som diskuteres i denne rapporten. Det ble ikke oppnådd enighet mellom partene i offentlig sektor om denne hybriden i 2009, og de gamle ytelsesordningene ble stående. Den var imidlertid den foretrukne løsningen for staten i forhandlingene. Det siste tilbudet om en slik ytelseshybrid i offentlig sektor ble tatt inn i Riksmeklerens protokoll fra forhandlingene i Her fremgår det at den årlige opptjeningen av pensjon skulle være på: 0,42 prosent av lønn opp til 7,1 G 1,77 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G. I eksemplene i dette kapittelet tas det utgangspunkt i to ulike opptjeningsnivåer, herunder nivået som ble diskutert i offentlig sektor. Alderspensjon fra folketrygden er beregnet før levealdersjustering i alle eksempler. Også tjenestepensjon er beregnet uten eventuell levealdersjustering av pensjonene. En ytelseshybrid vil være tilpasset det nye folketrygdsystemet om alleårsopptjening, men vil samtidig inneha ytelsesordningens forutsigbarhet for pensjon, bortsett fra en eventuell levealdersjustering, tilsvarende som i ny AFP i privat sektor. Ved riktig fastsettelse av pensjonsopptjening vil også forholdsmessighetsprinsippet være ivaretatt. Side 13

15 3.2 Pensjonsopptjening Det er særlig to spørsmål som er sentrale i en ytelsesordning der medlemmene hvert år skal tjene opp en fremtidig pensjonsytelse: hvor stor skal den årlige pensjonsopptjeningen være hvordan skal tidligere opptjening reguleres Størrelsen på årlig opptjening, fastsettelse av satser For å fastsette maksimale grenser for årlig opptjening innenfor skattereglene må det blant annet tas stilling til følgende: Hvilket pensjonsnivå det skal siktes mot (herunder om det skal siktes mot et visst nivå på samlet pensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen) Hvor lang opptjeningstid som legges til grunn i tjenestepensjonsordningen og eventuelt i folketrygden, for å kunne oppnå dette pensjonsnivået Om det skal tjenes opp pensjon til 7,1 eller til 12 G Beregningsmodell for folketrygden Når pensjonsnivået skal vurderes vil det være vesentlig hva slags lønns- og karriereutvikling som legges til grunn for beregning av folketrygden. Det er videre klart at en omlegging fra et sluttlønnsprinsipp til et prinsipp med alleårsopptjening, ikke er enkel. Det er vanskelig å beregne satser i en modell med alleårsopptjening som skal tilsvare dagens ytelsesordninger og som sikrer lik pensjon i de to modellene. Forhold som vil påvirke hvor godt en beregningsmodell for folketrygd vil treffe reell folketrygd vil være avhengig av blant annet om: arbeidstakeren har jobbet deltid i deler av karrieren arbeidstakeren har hatt sterk individuell lønnsvekst gjennom karrieren arbeidstakeren har hatt omsorg for barn i deler av karrieren arbeidstakeren har vært arbeidsledig arbeidstakeren har hatt biinntekter fra andre stillinger arbeidstakeren har ikke 40 års opptjening i folketrygden Det vises til Fafo-rapport 2010:36 Den gylne middelvei av Hippe og Lillevold, der dette er nærmere studert. I NOU 2012:13 er det tatt utgangspunkt i at maksimalsatsene for premie skal kunne gi en pensjon før levealdersjustering som sammen med folketrygd skal kunne gi en alderspensjon på 66 prosent av lønn. Dette er et lavere nivå enn maksimalgrensene i lov om foretakspensjon 1. I det videre vurderes for enkelhets skyld kun 66 prosents ordninger. Ved en eventuell endelig fastsettelse av maksimal årlig pensjonsopptjening må det også vurderes å lage rammer som gir mulighet for like gode ordninger som i lov om foretakspensjon. 1 Se lov om foretakspensjon 5-7 Grense for samlede pensjonsytelser Side 14

16 Tabell 1 gir eksempel på størrelser på årlig pensjonsopptjening i en ytelseshybridmodell gitt at det opptjenes ny folketrygd i 40 år og at lønnen i alle årene er på samme prosent av G. Videre er det forutsatt at opptjent pensjon hvert år reguleres i tråd med G-reguleringen. Tabellen viser at ved 30 års opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen, kreves det en årlig pensjonsopptjening tilsvarende 0,4 prosent av årets inntekt for at de ansatte skal få en samlet pensjon på minst 66 prosent på inntektsnivåer inntil 7,1 G. Forutsettes det 40 års opptjening i tjenestepensjonsordningen må den årlige opptjeningen være på 0,3 prosent av inntekten. Som nevnt i kapittel 2.2, inngår ikke levealdersjustering i beregningene i denne rapporten. Tabell 1 Opptjening som gir samlet pensjon på 66 prosent av tidligere inntekt Inntektsnivå Pensjon fra folketrygden som andel av tidligere lønn "Nødvendig" ytelse fra tjenestepensjon for å få en samlet pensjon på 66 % av tidligere inntekt Tilsvarer årlig opptjening gitt 30 års opptjening i tjenestepensjonsordning Tilsvarer årlig opptjening gitt 40 års opptjening tjenestepensjonsordning 1 G 211 % 0 % 0,00 % 0,00 % 2 G 111 % 0 % 0,00 % 0,00 % 3 G 77 % 0 % 0,00 % 0,00 % 4 G 61 % 5 % 0,17 % 0,13 % 5 G 54 % 12 % 0,40 % 0,30 % 6 G 54 % 12 % 0,40 % 0,30 % 7 G 54 % 12 % 0,40 % 0,30 % 8 G 48 % 18 % 0,60 % 0,45 % 9 G 43 % 23 % 0,78 % 0,59 % 10 G 38 % 28 % 0,92 % 0,69 % 11 G 35 % 31 % 1,04 % 0,78 % 12 G 32 % 34 % 1,14 % 0,85 % Forutsetninger: 40 års opptjening med samme inntekt målt som andel av G i ny folketrygd, pensjonsnivåer beregnet før levealdersjustering, pensjonsalder 67 år, opptjening er gitt som en prosent av lønn Siden det ikke tjenes opp pensjonsrettigheter i ny folketrygd for inntekt ut over 7,1 G, må den årlige opptjeningen være høyere for inntekt mellom 7,1 og 12 G enn for inntekt inntil 7,1 G enn det som er angitt i Tabell 1. Det bør derfor fastsettes én opptjeningsprosent for inntekt opp til 7,1 G og en annen (og høyere) opptjeningsprosent for inntekt mellom 7,1 og 12 G. Tabell 2 viser hvilke prosentsatser som vil gi en samlet pensjon på 66 prosent gitt de samme forutsetningene om inntekt og opptjeningstid som i beregningene i Tabell 1. Side 15

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon FORORD Pensjonsveilederen utgis for tiende år på rad. I årets utgave er enkelte kapitler utvidet, slått sammen eller er nye. De anskaffelsesrettslige forhold

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen

Pensjonsreformen. En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen. Av: Henrik Grøneng Nilsen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2006 Pensjonsreformen En analyse av reformens virkninger på strukturelle tilpasninger i finansnæringen Av: Henrik Grøneng Nilsen Utredning i fordypningsområdet Finansiell

Detaljer

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning

Geir Veland. Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning Geir Veland Det kommer an på Drøfting av begrunnelser for

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Finansdepartementet Postboks 8008, Dep 0030 OSLO Dato 14.08.2015 Høring om NOU 2015: 5 Pensjonslovene og folketrygdremen IV (utredning nr. 29 fra Banklovkommisjonen) Den Norske

Detaljer

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt?

Christer Hyggen. Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Christer Hyggen Pensjoner på børs hvor risikofylt? Fafo-notat 2010:04 Fafo 2010 ISSN 0804-5135 Innhold 1. Pensjoner på børs... 5 Innledning... 5 Notatets

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

PENSJON. Kortfattet oppsummering av Akademikernes standpunkter

PENSJON. Kortfattet oppsummering av Akademikernes standpunkter PENSJON Nedenfor gjengis kortfattet noen av de mer prinsipielle vedtak/synspunkter som Akademikerne har tatt i tilknytning til arbeidet med pensjonsreformen (Pensjonskommisjonens utredning, St.meld. nr.

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer