Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012"

Transkript

1 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

2 Ny uførepensjon prinsipp samme som arbeidsavklaringspenger Hva blir konsekvensene for tjenestepensjon? 66 % av lønn 6G

3 Dagens uførepensjon N y uføretrygd P ensjonsnivå Beregnes etter reglene i 66 % av inntekt opp til gammel alderspensjon, 6 G* ( * 6= med grunnpensjon og ). Tar tilleggspensjon. utgangspunkt i sluttlønn, beregnet som gjennomsnittet av inntekt 3 av de siste 5 årene før uførhet. Skatt Skatt som pensjonister. Skatt som arbeid. Minsteytelse For enslige 2 G ( i året) Behovsprøvd barnetillegg 0,4 G avhengig av inntekt Økes til 2,48 G, slik at beløpet etter skatt skal bli det samme som nå ( ) Endres ikke, men skal vurderes på nytt senere i lys av Brochmannutvalgets innstilling * Snitt G 2011

4 Dagens uførepensjon Krav til uføregrad Kombinasjon av trygd og arbeid 50 % 50 %, men kan senkes til 40 % hvis en har klart å arbeide noe ved siden av arbeidsavklaringspenger Etter et år på trygd fribeløp på 1 G. Fribeløp senkes til 0,4 G ( ). ( De Inntekt utover det utløser ny som er uføre i dag vil som en overgang uføregrad og avkorting i trygd. få et fribeløp på )Ingen ventetid. Inntekt utover fribeløp samordnes med utbetaling av trygd, men utløser ingen ny vurdering av uføregrad. Overgang til alderspensjon Ved 67 år Opptjening av alderspensjon Levealdersjustering N y uføretrygd Ved 67 år Opptjening stanser ved 67 år Opptjening stanser ved 62 år. ( Anslått ( Anslått inntekt hvis en ikke hadde inntekt hvis en ikke hadde blitt ufør blitt ufør regnes med) regnes med, opp til 7,1 G). Gjelder opptjening i ny alderspensjon med gradvis innfasing for årskullene født fra Ingen levealdersjustering av Halv levealdersjustering for årskullene alderspensjon. født Så skal spørsmålet opp til ny vurdering i 2018.

5 Uføres alderpensjon Andel uførepensjonister etter kjønn og alder, NAV 31/3-2011

6 Endret skatt Lønn Pensjon % av inntekt Netto etter Netto etter P otensielt pensjonistsinntektssk tap katt att ,3 % 71,9 % 70,7 % 69,8 %

7 Samordningsreglene Utfordring hvordan samordne? Heltids-ansatteDeltidsansatte I % av brutto 8,7 % 19,6 % tjenestepensjon Samlet 13,1 % IG 0,25 G 0,35 G 0,30 G I kroner Kilde: KLP, hentet fra Unio notat 5/2011

8 Hvordan samordnes med arbeidsavklaringspenger? Samordningsfordel ivaretatt for tenkt grunnpensjon Ingen samordningsfordel (fiktivfordel) for tilleggspensjon Samme metodikk ikke tilstrekkelig for å ivareta verdien av dagens samordningsfordeler i offentlig uførepensjon

9 Uføretrygd og inntekt I dag helt andre regler i offentlig uførepensjon og folketrygden Folketrygden: Etter et år på trygd fribeløp på 1 G. Inntekt utover det utløser ny uføregrad og avkorting i trygd. Fribeløp senkes til 0,4 G (31 210). (De som er uføre i dag vil som en overgang få et fribeløp på )Ingen ventetid. Inntekt utover fribeløp samordnes med utbetaling av trygd, men utløser ingen ny vurdering av uføregrad.

10 Offentlig uførepensjon og arbeid Arbeid i offentlig sektor: All inntekt skal samordnes med pensjon, dvs. ikke fribeløp Arbeid i privat sektor (ikke omfattet av OffTP): Fribeløp som i folketrygden, men avkorting for uføregrad/tidligere stillingsprosent

11 Opptjening til ny alderspensjon alleårsregelen Regjeringen (prop 130 L, side 151): Dersom uføre skulle tjent opp pensjonsrettigheter i ny opptjeningsmodell fram til fylte 67 år, ville utgiftene til alderspensjon bli betydelig høyere enn i dag. For at utgiftene til alderspensjon til personer som har mottatt uføretrygd skal være om lag som ved en videreføring av dagens opptjeningsmodell, må opptjeningen stanse ved om lag 65 år. Men foreslår likevel opptjening i ny alderspensjon til 62 år

12 Overgang til alderspensjon ved 70 år Uførepensjon G-reguleres alderspensjon G 0,75 % Utsetter overgang til levealdersjustert alderspensjon dvs. at uførepensjon er høyere Er det rimelig at uføre har høyere pensjon? Men er levealdersjusteringen rimelig?

13 Fortsatt oppsatt rett Oppsatt rett reguleres med samme regulering som G, dvs. som med lønnsvekst i samfunnet. Fripoliser etter mønster fra privat sektor har mye dårligere regulering, slik at verdien over tid vil være mye mindre enn oppsatt rett. I privat sektor er det nå en tendens til at en også kutter fripolise for uføredelen i tjenestepensjon. En begynner altså på ny opptjening hver gang en begynner hos ny arbeidsgiver. Det er viktig å sikre seg mot en tilsvarende utvikling for de som er kommer fra offentlige tjenestepensjon. Også under utbetaling blir oppsatt rett regulert opp tilsvarende lønnsvekst for uførepensjonister. Regulering av utbetaling fra private tjenestepensjonsordninger er normalt lang dårligere.

14 Oppsatt rett vs. fripolise, uttak fra 67 år Alder 67 Oppsatt rett Fripolise Forutsetninger (hentet fra endring av pensjon, privat bedrift): Oppsatt rett, 3,3 % opp i året Fripolise, 1,5 % opp i året

15 Barnepensjon 10 % tillegg i pensjon for hvert barn under 18 år Maksimalt 90 % av pensjonsgrunnlag Samordnes ikke med pensjon fra folketrygden

16 Noen andre momenter Fortsatt basere seg på sluttlønn Mulighet for utbetaling ved uføregrad under 50 % Ingen nedre grense i offentlige uførepensjonsordninger Uførepensjon ved alderdomssvekkelse etter 64 år Mulighet til å ta opp forholdet til andre ytelser? Bostøtte Hjemmehjelp Egenandeler, f.eks. barnehage, skolefritidsordninger

17 Press på ytelsespensjon Innskuddspensjon ingen forpliktelse etter innbetaling Ytelsespensjon tidligere arbeidsgiver har fortsatt ansvar Ytterligere innbetaling hvis lønnstillegg økte pensjonsrettigheter skal dekkes inn Lavere avkastning høyere innbetaling

18 Avkastning Grunnlagsrente er senket etappevis fra 4 % til 2,5 % Øker behovet for avsetninger til pensjon KLP 16/ : Varsler 12 % stigning i pensjonspremie Ø Ø Ø Skyldes endring i grunnlagsrente Lavere avkastning på kapital Lønnsoppgjør økt inntekt

19 Oppsatt rett vs. fripolise, fra 67 år dette skal betales Alder Oppsatt rett Fripolise Forutsetninger (hentet fra endring av pensjon, privat bedrift): Oppsatt rett, 3,3 % opp i året Fripolise, 1,5 % opp i året

20 Stigende levealder, DN 27/2 2011

21 Nye regnskapsregler Dagens Næringsliv 6/2 2012: Fra januar 2013 skal hele verdien av pensjonsforpliktelsen inn i regnskapene i de børsnoterte selskapene. Da kommer smellen på egenkapitalen.nye regnskapsregler tvinger børsnoterte bedrifter til å synliggjøre udekkede pensjonsforpliktelser. Lav beregningsrente gjør at mye egenkapital forsvinner. Svenske bedrifter slipper unna med en høyere diskonteringsrente. Ytelsespensjonsordninger er i ferd med å skape store utfordringer for mange norske bedrifter. Kombinasjonen av fallende statsrenter og endrede regnskapsregler skaper en giftig effekt. Effekten er at egenkapitalen i flere selskap blir kraftig redusert.

22 Solvens 2 EU direktiv om forsikringsordninger Øker kapitalkravet til pensjon Mål å redusere antall fripoliser (NOU 2012:3) Nedre grense for fripolise kapital på 1,5 G (ca i årlig pensjon) Midlene overføres til pensjonsordning hos ny arbeidsgiver eller IPA

23 Fristilte bedrifter Bærer forpliktelsene fra pensjonister fra virksomheten Slår spesielt uheldig ut for bedrifter/institusjoner med relativt mange pensjonister Burde kollektivet tatt regninga?

24 Forsvar for ytelsespensjon Offentlig pensjon er nøkkelen Synliggjøre områdene der offentlig pensjon er bedre enn private pensjonsordninger Forsterke diskusjoner om fordeling av vekst lønn over livsløp skatt Er det mulig å spare opp til pensjon, vil ikke alltid pensjon betales av det som skapes av verdier i et samfunn?