Uføretrygd fra folketrygden, offentlig, privat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat"

Transkript

1 Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1

2 Dagens gjennomgang Behovet for endringer i folketrygden Hovedtrekk ved endringene Behovet for endringer i tjenestepensjonsordninger Hovedtrekk ved endringene i offentlig og privat tjenestepensjon Litt mer om endringene Pensjonsnivåer, uføregrader, barnetillegg, avkorting i uførepensjon, inntektsfradrag, ikke forsikringsbare ytelser i privat sektor Effekter på alderspensjon av å være ufør Tarifferingsutfordringer Status i dag 2 2

3 Behov for endringer i folketrygdens uførepensjon Har vært flere offentlige utredninger om uførepensjon Må nå tilpasses ny alderspensjon i folketrygden Utmåling av pensjon Tilpasset fleksibel uttak av alderspensjon Beregning av alderspensjon for uføre Bør ha færre uføre Bør ha bedre arbeidsinsentiver Lettere å prøve seg i arbeid Skal i større grad gjenspeile inntekt rett før uførhet 3 3

4 Antall Prosent Uførepensjonister som andel av befolkningen år I alt Andel av befolkningen Kvinner i alt Menn i alt Kilde: NAV 4 4

5 Prosent av aldersgruppen Uføre etter alder I alt Alder Kilde: NAV 5 5

6 Folketrygden (hovedtrekk) Dagens regler for uførepensjon Beregnes som gammel alderspensjon i folketrygden Ser på de 20 årene med høyest lønnsinntekt opp til 12 G, forutsatt dagens inntekt frem til 67 år Lite fleksibilitet i kombinasjon arbeid/uførhet Nye regler for uføretrygd Beregnes ut fra inntekt de 3 beste årene av de 5 siste Gir 66 % av lønn opp til 6 G Endrer ikke uføregrad selv om i delvis arbeid Avkorting mot arbeidsinntekt 6 6

7 Skatt på uførepensjon Dagens skatteregler Skattlegges som uførepensjon: Skattebegrensning (minst 2/3 ufør) Særfradrag for uførhet (minst 2/3 ufør) Lavere trygdeavgift (4,7 %) Nye skatteregler fra 2015 Skattlegges som lønnsinntekt: Ikke skattebegrensning og særfradrag Trygdeavgift 7,8 % Skal dermed skattlegges på samme måte som andre helserelaterte ytelser fra folketrygden Vil gjelde også for uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden 7 7

8 8 8

9 Behov for endringer i tjenestepensjon Uføretrygden vil gi 66 % av lønn opp til 6 G Offentlige ordninger har i dag samordning mot folketrygdens uførepensjon Private ordninger utmåler gjerne pensjon som prosent av lønn fratrukket en beregnet folketrygd, der folketrygden beregnes etter gamle regler Må bygge opp om tiltakene i pensjonsreformen Flere i arbeid Det skal lønne seg å arbeide 9 9

10 Uførepensjon i offentlig tjenestepensjon (hovedtrekk) Dagens uførepensjon Beregnes som alderspensjon i offentlig ordning og samordnes ut fra dagens uføreregler i folketrygden (dvs. som gammel alderspensjon) Ny uførepensjon Beregnes uavhengig av uførepensjon i folketrygden Fastsettes ut fra dagens lønn Skal samordnes mot inntekt Færre år det kan regnes tjenestetid av ved beregning av alderspensjon Omfatter også dagens uføre 10 10

11 Nye skatteregler, men ikke alltid økt skatt på tjenestepensjon Kilde: Finansdepartementet, Prop. 1 LS ( ) 11 11

12 Uførepensjon i privat tjenestepensjon (forslag) (hovedtrekk) Dagens uførepensjon Beregnes som alderspensjon i ytelsesordning Ny uførepensjon Beregnes uavhengig av alderspensjonen Fastsettes ut fra dagens lønn, uavhengig av tjenestetid Skal samordnes mot inntekt Skal samordnes mot fripoliser Skal samordnes mot oppsatte rettigheter i offentlig tjenestepensjon Omfatter ikke dagens uføre 12 12

13 Litt mer om endringene

14 Pensjonsnivåer Gammelt nivå på pensjonen Nytt nivå på pensjonen Folketrygden Offentlig Privat (forslag) Som gammel alderspensjon 66 % av lønn opp til 6 G 66 % av lønn sammen med folketrygd (+ samordningsfordel) 3 % av lønn opp til 6 G 69 % av lønn mellom 6 og 12 G 25 % av G, maks 6 % av lønn Frivillig, lik alderspensjonen, gjerne 66 % av lønn fratrukket en beregnet folketrygd Frivillig opp til 10 % av lønn opp til 12 G 66 % av lønn mellom 6 og 12 G i tillegg 14 14

15 Uførepensjon i prosent av lønn Samlet uførepensjon Samlet uførepensjon fra folketrygd og tjenestepensjonsordning i prosent av lønn etter nye regelverk for folketrygd og tjenestepensjonsordninger (forslag i privat sektor) Lønn i G Offentlig sektor Privat sektor 3 %, 69 % Privat sektor 10 %, 76 % Privat sektor 9 %, 66 % 15 15

16 Uføregrader Gammel uføregrad som gir rett til pensjon Ny uføregrad som gir rett til pensjon Folketrygden Offentlig Privat (forslag) Over 50 % Over 50 %, men kan bli lavere etterhvert Over 0 % Over 20 % 20 % Uendret, men krav om å dekke opp manglende folketrygd for uføregrad under 50 % nytt 16 16

17 Forslag: kutte barnetillegg for dagens uføre 17 17

18 Barnetillegg Gammelt barnetillegg Nytt barnetillegg Folketrygden Offentlig Privat (forslag) 40 % av G for hvert barn under 18 år Behovsprøvet Uendret, men maks 95 % av lønn sammen med uføretrygd 10 % av bruttopensjon for hvert barn under 18 år 4 % av lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år Maksimalt 12 % av lønn, dvs. for 3 barn Frivillig, gjerne 10 % av pensjonen for hvert barn under 18 eller 21 år Frivillig Maksimalt 10 % av G for yngste barn Maksimalt 20 av % G samlet, dvs. for 2 barn Endringen i folketrygden avhengig av vedtak i Stortinget i budsjettet for

19 Forskjeller i barnetillegg Barnetillegg i offentlig og privat tjenestepensjon, målt i kroner, gitt maksimal sats i privat tjenestepensjon Lønn 1 barn Offentlig Privat Diff. 4 G G G barn Offentlig Privat Diff barn Offentlig Privat Diff Tabellen viser til barnetillegg målt med G =

20 Ektefelletillegg Gammelt ektefelletillegg Folketrygden Offentlig Privat 50 % av grunnpensjon Ikke ektefelletillegg Ikke ektefelletillegg Nytt ektefelletillegg Ikke ektefelletillegg Uendret Uendret 20 20

21 Lønnsgrunnlag Folketrygden Offentlig Privat (forslag) Gammel regel for lønn som benyttes for fastsettelse av pensjon Pensjonsgivende inntekt i folketrygden, beregnet ut fra antatt 20 beste år Lønn ved uførhet hos offentlig arbeidsgiver, enkelte tillegg Lønn ved uførhet hos arbeidsgiver, som regel ikke overtid eller annet Ny regel for lønn som benyttes for fastsettelse av pensjon Pensjonsgivende inntekt i folketrygden, 3 beste av de siste 5 år Uendret Uendret Gammelt tak for lønn 12 G 12 G 12 G Nytt tak for lønn 6 G Uendret Uendret 21 21

22 Avkortinger i uførepensjonen Gammel avkorting Ny avkortning Folketrygden Offentlig Privat (forslag) Opp til 1 G i inntekt uten avkorting Opp til 40 % av G i inntekt uten avkorting Opp til 1 G i «tilfeldig» inntekt uten avkorting Samme regler for fribeløp som i folketrygden Ingen samordning mot inntekt Samme regler for fribeløp som i folketrygden Avkorting deretter med kompensasjonsgraden (66 % av inntekten i uføretrygden) Full avkorting om inntekt mer enn 80 % av inntekt før uførhet Inntektsfradrag som folketrygden Inntektsfradrag som folketrygden Skal trekke fra tidligere rettigheter fra privat og offentlig sektor 22 22

23 Innføring av ikke-forsikringsbare ytelser i privat sektor Å hensynta fripoliser og oppsatte rettigheter først ved utbetaling gir en bruttopensjon Bruttopensjon er ikke forsikringsbart Må innhente nye opplysninger om andre rettigheter årlig? Kun mulig for offentlige ordninger etter forsikringsvirksomhetsloven Avkorting mot inntekt er ikke forsikringsbart Kan ikke innføre avkorting av eksisterende fripoliser 23 23

24 Prosent av ny uførepensjon Eks. fripolise i % av ny uførepensjon Lønn i G 7 års opptjening 15 års opptjening 30 års opptjening ny uførepensjon er 3 % av lønn opp til 6 G og 69 % av lønn mellom 6 og 12 G 24 24

25 Mulig fradrag i premien for fripoliser Lønn 7 års opptjening 15 års opptjening 30 års opptjening 4 G 100 % 100 % 100 % 6 G 100 % 100 % 100 % 8 G 30 % 59 % 100 % 10 G 23 % 47 % 91 % 12 G 21 % 42 % 82 % Forutsetninger: 66 prosent ytelsesordning, ny uførepensjon er 3 % av lønn opp til 6 G og 69 % av lønn mellom 6 og 12 G, ingen regulering av fripolisen, lønnsvekst lik G-vekst lik 4,5 prosent, startalder i ytelsesordningen 30 år 25 25

26 Opptjeningstid Folketrygden Offentlig Privat (forslag) Gammelt krav til opptjeningstid Nytt krav til opptjeningstid 40 år 30 år 30 år Uendret 30 år, men kan nå kun regne med tid til 67 år (mot 70 år før) Uavhengig av tjenestetid 26 26

27 Alder for overgang til alderspensjon Folketrygden Offentlig Privat (forslag) Gammel alder for overgang til alderspensjon 67 år Normalt 70 år (eller aldersgrensen for stillingen) Normalt 67 år, kan ikke ta ut både alderspensjon og uførepensjon for mer enn 100 % fra 62 til 67 år Ny alder for overgang til alderspensjon Uendret Normalt 67 år (eller aldersgrensen for stillingen) Uendret Gammel alder opptjening slutter 67 år Normalt 70 år (eller aldersgrensen for stillingen) Normalt 67 år Ny alder opptjening slutter 62 år Normalt 67 år (eller aldersgrensen for stillingen) Uendret 27 27

28 Tap i alderspensjon ved uførhet Folketrygden Ikke opptjening etter 62 år Halvparten av levealdersjustering for de som er født før 1952 ikke avklart for senere årskull Offentlige ordninger Kan tape opptjeningstid hvis ikke 30 år ved 67 år Private ordninger De fleste får ikke regulering av alderspensjonen Får ikke regulering av premie- og innskuddsfritak 28 28

29 Kroner Tap i alderspensjon for ytelsespensjon Akademiker Lønn Ufør ved 40 år Ufør ved 50 år Ufør ved 60 år Ytelsesordning: hvor mye mindre alderspensjonen blir for ufør sammenlignet med en ikkeufør på grunn av manglende regulering av alderspensjon og premiefritak 66 % ytelsesordning, G= , startalder 30 år i ytelsesordningen 29 29

30 Kroner Tap i alderspensjon for innskuddspensjon Akademiker Lønn Ufør ved 40 år Ufør ved 50 år Ufør ved 60 år 30 Innskuddsordning med innskudd på 7 % av lønn opp til 7,1 G og 25,1 % av lønn mellom 7,1 og 12 G: hvor mye mindre alderspensjonen i en innskuddsordning blir for uføre sammenlignet med en ikke-ufør på grunn av manglende regulering av innskuddsfritak, G= , avkastning 0,8 % høyere enn G- veksten, startalder 30 år i innskuddspensjonsordningen 30

31 Rettigheter ved fratreden Gamle regler for rettigheter ved fratreden Nye regler for rettigheter ved fratreden Folketrygden Offentlig Privat (forslag) Har rett Uendret Rett ut fra tjenestetid i offentlig ordning (lønnsgrunnlaget G- reguleres) Uendret Frivillig, stort sett med rett til pensjon ut fra tjenestetid fra ytelsesordning, stort sett uten rett fra innskuddsordninger Hovedregel ingen rettigheter 31 31

32 Tarifferingsutfordringer Samordning mot inntekt umulig å forutse Må skille mellom forskjellige uttrykk for uføregrad, eks. utbetalingsgrad og tarifferingsgrad Nye vurderinger av reaktivering Spesielt for privat sektor I privat sektor hvordan hensynta fripoliser og oppsatte rettigheter ikke forsikringsbart Må ta inn muligheten for å fylle opp for manglende folketrygden ved uføregrad lavere enn 50 % Hva som skal til hhv premiefond og risikoutjevningsfond 32 32

33 Praktiske utfordringer Innhenting av opplysninger om fripoliser og oppsatte rettigheter IT-løsning? Hvor ofte? Innhenting av opplysninger om inntekt Kan ikke ha «uføreoppgjør» som i folketrygden IT-løsninger? Den enkelte må selv rapportere? 33 33

34 Status Ny uføretrygd i folketrygden fra Omregning for dagens uføre Brev sendt til dagens uføre Ny uførepensjon i offentlig sektor fra Omregning for dagens uføre Brev i ferd med å bli sendt til dagens uføre Ny uførepensjon for private tjenestepensjonsordninger må fremmes for, og vedtas av, Stortinget rekker ikke tre i kraft , men kanskje senere i 2015 Endring i individuelle uførepensjonsordninger er ikke vurdert! 34 34

35 35 35

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Pensjon og tariff 2008

Pensjon og tariff 2008 Pensjon og tariff 2008 Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forskerforbundets Landsråd Hotel Bristol, 16. oktober 2007 www.unio.no 1 Ny folketrygd og dagens FT 1,35 pst opptjening, 80 pst avkorting, jamn inntekt

Detaljer