ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av pensjon 3. Regulering av pensjon under opptjening 4. Kostnader ved ordningen 5. Ulik premie for kvinner og menn 6. Mulighet for innskudd fra de ansatte 7. Uttak og utbetaling November 2013

2 * * * Pensjonene til norske arbeidstakere kommer fra alderspensjon fra folketrygden, AFP og tjenestepensjon. Sistnevnte er temaet for det forslaget som Finansdepartementet la fram 4. oktober 2013, Prop 199 L ( ). I all hovedsak er det en oppfølging av forslaget fra Banklovkommisjonen som ble lagt fram i NOU 2012:13, Pensjonslovene og folketrygdsreformen II. Forslaget er et skritt på veien mot et tryggere og mer rettferdig tjenestepensjonssystem for arbeidstakerne. Hvordan tjenestepensjonen blir for den enkelte, avhenger av hva arbeidsgiven foretar seg. Nå skjer nesten all endring av tjenestepensjonene på bedriftenes premisser. Trenden har vært at stadig flere bedrifter setter av en viss prosent av de ansattes lønn til framtidig pensjon. LO mener at arbeidstakerne bør få si sitt når det handler om utsatt lønn til pensjon. Målet for LOs pensjonspolitikk er å gi norske arbeidstakere i privat sektor samme innflytelse over pensjonen som man har i offentlig sektor og i andre land. Dette vil man følge opp overfor myndigheter og arbeidsgiverne i forbindelse med lønnsoppgjørene. LO har fått myndighetene til å lage et bedre regelverk, og det er dette regelverket som presenteres i dette samfunnsnotatet. Det nye regelverket beskriver bedriftens muligheter som LO ønsker å påvirke. Bedriftene kan ved overgang til ny tjenestepensjonsordning velge mellom tre alternative løsninger: Avvikling med bruk av fripoliser Videreføring av de gamle for eldre arbeidstakere med lukking Ta med kapitalen fra tidligere oppsparing inn i de nye ordningene, på basis av gjeldene regelverk Den nye tjenestepensjonen skal være forsikringsbasert. Ordningen har dødelighetsarv, og pensjonsinnretningen (livselskapet) skal ha risiko for levealder i utbetalingsperioden. Departementet har lagt vekt på at rammene for en ny ordning skal harmonere med blant annet prinsippene om alleårsopptjening, fleksibelt uttak og levealdersjustering, som vi kjenner fra rammeverket til ny alderspensjon i folketrygden. I dette samfunnsnotatet går vi gjennom de viktigste punktene i forslaget når det gjelder opptjening, regulering, uttak og utbetaling av pensjon. Dersom du ønsker å lese mer om tjenestepensjoner i privat sektor, viser vi til Samfunnsnotat 13, 2012: Usikker framtid med fripoliser. 2

3 1. DEL AV PENSJONSSYSTEMET I PRIVAT SEKTOR Pensjon er en form for utsatt lønn. Pensjonsmidlene kommer fra alderspensjonen i folketrygden, tjenestepensjoner man har hatt gjennom ulike arbeidsgivere og AFP. Alderspensjonen fra folketrygden er uavhengig av om man arbeider i offentlig eller privat sektor. Man kan se for seg de tre elementene som klosser som bygges oppå hverandre: I figuren over er det tatt utgangspunkt i uttak av alderspensjon ved 67 år, full opptjening på 40 år og en årslønn ved pensjonsalder på rundt Alderspensjonen fra folketrygden vil med disse forutsetningene gi om lag 50% av tidligere lønn. Tjenestepensjon i en god ordning og AFP vil dekke om lag 15% hver av tidligere lønn. 1 Med gode pensjonsordninger vil man altså kunne få 80% av tidligere lønn utbetalt som pensjon. Ettersom pensjonsinntekt beskattes lavere enn lønnsinntekt, vil dette bety ca 90-95% av tidligere lønn etter skatt. Alle norske bedrifter skal ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte, og til nå har dette enten vært en innskuddsordning eller en ytelsesordning. Ved innskuddsbaserte ordninger avtales det hvor mye arbeidsgiveren skal betale inn til ordningen. Pensjonen er ukjent på forhånd, og vil avhenge av kapitalplassering og avkastning på pengene. Her tar arbeidstakeren all risiko. Ved ytelsesbaserte ordninger avtales det hvilken pensjon som skal utbetales. Avtalen er ofte at summen av folketrygd og tjenestepensjon ved full opptjening skal være 66% av lønnen man har når man går av med pensjon. I denne type ordning tar arbeidsgiver risiko for finansieringen så lenge arbeidstakeren er ansatt i foretaket. Ordningen er oftest livsvarig. Det som nå foreslås er en tredje variant, en hybrid som har elementer fra både innskuddsordninger og ytelsesordninger. I dette samfunnsnotatet går vi gjennom de viktigste punktene i forslaget til den nye ordningen. 1 For nærmere forklaring, se vedlegg. 3

4 2. OPPTJENING AV PENSJON Kravene til den nye pensjonen ("produktet") som ble presentert i Prop. 199 L er utformet slik at arbeidsgiver hvert år betaler et innskudd fastsatt i prosent av lønn fra første krone for den enkelte ansatte. Man bygger opp sin pensjonsbeholdning, ved at alle årene i arbeidslivet fra 20 år fram til fylte 75 år teller med i oppbyggingen. Medlemmenes pensjonsbeholdninger skal etter lovforslaget til enhver tid tilsvare summen av de midlene som er tilført ordningen. Disse midlene er innskudd fra arbeidsgiveren, det er avkastningen på midlene (se kapittel 3 om regulering av pensjonen) og det er dødelighetsarven. Den nye hybriden er forsikringsbasert og det er derfor dødelighetsarv i ordningen. Dette innebærer at når man dør, vil de eventuelle resterende midlene tilfalle ordningen og ikke den enkeltes arvinger. Ny folketrygd gir opptjening for all inntekt fram til 7,1 G, der G er grunnbeløpet i folketrygden som etter 1.mai 2013 er på kroner. Departementet legger opp til at det skal være mulig helt opp til 12 G som grunnlag. Dette innebærer at regelverket åpner for et ekstra innskudd for lønn mellom 7,1 G og 12 G. De maksimale prosentsatsene er satt til 7 prosent for all inntekt fram til 12 G, og i tillegg er det muligheter for et ekstra innskudd på 18,1 prosent for inntekten mellom 7,1 G og 12 G. Dette er en vesentlig innstramming i forhold til ytelsesordninger som innen gjeldene rammer tillater opptjening med sikte på å nå 70 prosent av lønn sammen med alderspensjonen fra folketrygden ved en opptjening over 30 år. Deltidsansatte som arbeider 20 prosent eller mer av full stilling skal være med i foretakets pensjonsordning. Innskuddet for medlemmer i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av hva innskuddet ville ha vært dersom medlemmet hadde arbeidet i fulltidsstilling. Hovedregelen er at all lønn medlemmet mottar i løpet av året skal telle med. Eventuelle endringer i lønnen skal gis virkning i beregningen fra det tidspunktet endringen skjer. Det kan imidlertid sees bort fra godtgjørelse for overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg. Dersom et medlem slutter i foretaket etter å ha vært ansatt i mer enn et år uten samtidig å ta ut pensjonen, vil hun kunne ta med seg sin rett til pensjonsbeholdningen. Tidligere arbeidsgiver vil ikke betale inn mer til ordningen, og tidligere arbeidstaker får et pensjonsbevis av pensjonsinnretningen. Pensjonsbeviset sikrer medlemmet rett til sin opptjente pensjon i ordningen. 4

5 3. REGULERING AV PENSJON UNDER OPPTJENING Arbeidsgiveren kan i følge regelverket velge om de ønsker å garantere for at midlene i pensjonsbeholdningen skal reguleres med lønnsvekst eller om de ikke ønsker å garantere for noe regulering av de oppsparte midlene (pensjonsbeholdningen). Dersom arbeidsgiveren velger å garantere for regulering av midlene i pensjonsbeholdningen, velges det enten regulering med alminnelig lønnsvekst eller med bedriftens lønnsvekst. Uansett hvilken lønnsutvikling som skal følges, bærer arbeidsgiveren risikoen for at midlene betales inn. Det kan opprettes et eget reguleringsfond som benyttes. Har man ikke et slikt fond, eller fondet mangler midler, må arbeidsgiveren betale inn et årlig beløp som sikrer reguleringen. Velger arbeidsgiveren i stedet ikke å garantere for reguleringen, vil kun avkastningen på midlene bli tilført pensjonsbeholdningen hvert år. I dette tilfellet bærer arbeidstakeren all risiko for at pensjonsbeholdningen vokser over tid, utover tilførsel av innskudd og dødelighetsarv. Etter lovforslaget er det alminnelig forvaltning i kollektivporteføljen som skal være hovedregelen. Livselskapet som forvalter pensjonsbeholdningen, skal garantere for at midlene ikke reduseres i verdi i år der avkastningen er negativ (nullgaranti). Har arbeidsgiveren valgt at pensjonsbeholdningen minst skal reguleres med lønnsutviklingen, kan det være de har ønske om å aktivt delta mer i prosessen rundt forvaltningen av midlene. Arbeidsgiveren og livselskapet kan da inngå avtale om at pensjonsordningens midler forvaltes i en egen investeringsportefølje med investeringsvalg for foretaket, slik at foretaket får innflytelse over forvaltningen. Livselskapet plikter allikevel å sikre at avkastningen på midlene er minst null og at pensjoner under utbetaling reguleres. I pensjonsordninger hvor regulering ikke er garantert fra arbeidsgiveren, vil i utgangspunktet all avkastning over null tilføres den enkeltes pensjonsbeholdning. Arbeidstakerne kan ha interesse av å påvirke forvaltningen av midlene i disse tilfellene. Arbeidsgiver kan fastsette at det skal opprettes en egen pensjonskonto for hvert enkelt medlem etter mønster fra innskuddspensjonsloven. En konsekvens av dette er at livselskapet ikke lenger plikter å gi nullgaranti, det vil si at pensjonsmidlene kan gå tapt i år med negativ avkastning. 5

6 4. KOSTNADER VED ORDNINGEN Et viktig perspektiv på pensjonsordningen er hva de koster i drift. Dette har stor betydning for hvor mye pensjon man får ut av pensjonskapitalen. I dagens marked ligger forvaltningshonorarene i intervallet fra 0,8% til rundt 2% av kapitalen. Typisk er det slik at det koster mer for de små bedriftene enn for de store med mye kapital. Lavere forvaltningshonorarer kan bety mye for framtidige pensjonsutbetalinger. Dersom et gebyr går ned med ett prosentpoeng av kapitalbeholdningen, kan det bety 20% mer i utbetalt pensjon for den enkelte. I det nye lovforslaget står det at betaling for administrasjon og forvaltning av pensjonsordninger, både under opptjening av pensjonsbeholdninger og under utbetaling av pensjonsytelser, skal betales av foretaket og må dekkes innenfor de maksimale innskuddssatsene. At kostnadene må dekkes innenfor de maksimale innskuddssatsene er i motstrid til Banklovkommisjonens enstemmige forslag, der departementet selv deltar. Det strider mot prinsippene i OTP-loven der det er nedfelt at bedriften, som kjøper av pensjonsproduktene også skal stå for kostnadene. Arbeidsgiver som har en ordning nær maksimalgrensene, og som forhandler avtalen med leverandørene, fratas insentivet om å sørge for at billigste anbud vinner. Dette kan, som beskrevet over, bety mye for den enkeltes pensjon. I realiteten er dette en innstramming i maksimalrammen på minst 1 prosentpoeng. I mindre bedriftsordninger kan de være enda høyere. Innbetaling for avkastningsrisiko, midler til regulering av pensjonsbeholdninger og pensjonsytelser og premier for forsikring som gir rett til innskuddsfritak ved uførhet, kommer imidlertid i tillegg til de foreslåtte satsene. 6

7 5. ULIK PREMIE FOR KVINNER OG MENN Kvinner kan forvente å leve lenger enn menn i gjennomsnitt. Skal kvinner og menn få samme utbetalt pensjon i bedriftsvise ordninger, må bedriften betale inn mer til ordningen for kvinner enn for menn. Hvis ikke blir utbetalingene ulike. Det er ulik innbetaling for kvinner og menn som har vært praksis ved livsvarige, ytelsesbaserte ordninger. For å sikre at årlig pensjon blir like god for en kvinnelig ansatt som for en mannlig ansatt, har altså bedriften betalt inn en ekstra premie for kvinnen. Dette er ikke kjønnsnøytralt. I det nye lovforslaget til hybrid tjenestepensjon, viser departementet til at finanstilsynet står på at gjeldende premiefastsetting skal videreføres, der det betales høyere premie for kvinner enn for menn. Rent forsikringsfaglig er dette "gjeldende rett", men Banklovkommisjonen foreslo en kjønnsnøytral premie som kunne ta hensyn til at kvinner lever lengre enn menn og at levealder kan variere etter "bransje", det vil si fra arbeidsplass til arbeidsplass. Banklovkommisjonen foreslo kjønnsnøytrale innskudd, der maksimalsatsene er beregnet som gjennomsnittsinnskudd for menn og kvinner. Hensynet til enkelhet i pensjonssystemet taler imidlertid etter departementets mening for å fastsette satsene for menn slik at merinnskudd for kvinner kan komme i tillegg. Når pensjonsbeholdningen omregnes til årlige pensjonsytelser, skal det nye dødelighetsgrunnlaget (K2013) benyttes. Dødelighetsgrunnlaget skal også benyttes til å fordele faktisk dødelighetsarv mellom medlemmenes pensjonsbeholdninger. Dødelighetsgrunnlaget tar hensyn til at kvinner lever lenger enn menn. Dette innebærer at for ellers lik opptjeningshistorikk, må det altså bygges opp en større pensjonsbeholdning for en kvinne enn for en mann for at kvinner og menn skal få like forventede pensjonsytelser. For å oppnå dette må det fastsettes i pensjonsplanene at innskudd for kvinner skal være høyere enn for menn. Etter dette står LOs syn om at problemet med kjønnsnøytralitet i realiteten ikke lar seg løse uten bredere kollektive ordninger enda sterkere enn før. 7

8 6. MULIGHET FOR INNSKUDD FRA DE ANSATTE Det vil være stor forskjell på pensjonen for arbeidstakerne avhengig av om arbeidsgiveren legger seg nær maksimalsatsene eller minstesatsene. For å jevne ut dette, er det lagt opp til at arbeidstakere i bedrifter med lave innskuddssatser kan betale inn innskudd til ordningen selv, for å sikre seg bedre pensjon. De foreslåtte maksimalgrensene som er på 7 prosent av inntekt fram til 12 G, og mulighet for et ekstra innskudd på 18,1 prosent av inntekt i intervallet 7,1 G til 12 G, gjelder for foretakets innskudd til pensjonsbeholdningen. Dersom ikke arbeidsgiver ønsker å benytte hele maksimalgrensen, kan det altså legges opp til ordninger der arbeidstakerne er med på å betale inn innskudd til ordningen. Kravet er at over to tredjedeler av de ansatte slutter seg til dette og at alle nyansatte må være med. Arbeidstakerne kan ikke betale inn større innskudd enn det som arbeidsgiveren betaler inn. Departementet vil ikke foreslå å gå lenger i frivillig deltagelse i en arbeidstakertilskuddsordning enn det Banklovkommisjonen foreslår. Tjenestepensjonsordninger er kollektive ordninger, og et sentralt hensyn bak skattefavoriseringen av tjenestepensjonsordninger er at de tilfredsstiller krav til likebehandling av arbeidstakerne. Dersom en går for langt i å åpne for individuell sparing i tjenestepensjonsordninger, vil ordningen miste sitt kollektive preg. 8

9 7. UTTAK OG UTBETALING Etter pensjonsreformen er forholdet mellom tidspunktet fra henholdsvis avgang fra arbeidslivet og uttak av pensjon blitt dramatisk endret. Før var pensjonsutbetalinger kun for pensjonister. Nå kan man i kombinere uttak av pensjon og jobb. De nye reglene til uttak av hybrid tjenestepensjon er tilpasset de nye reglene for uttak av alderspensjon fra folketrygden. Uttaket av tjenestepensjonen kan skje tidligst fra 62 år når arbeidstaker krever det, og senest fra 75 år. Det er foreslått at det skal være mulig å ta ut gradert uttak, det vil si at bare deler av pensjonen utbetales. Etter at gradert uttak er startet, kan uttaket når som helst fram til fylte 75 år omgjøres til fullt uttak. Når medlemmet er fylt 75 år, skal uansett utbetalingen omgjøres til fullt uttak. Endringer i uttaksgraden, annet enn til fullt uttak, kan gjøres ved fylte 67 år og ellers på tidspunkt som skal være fastsatt i pensjonsplanen for ordningen. Når en arbeidstaker velger å endre uttaksgraden, må pensjonsytelsen omregnes på nytt. Pensjonsutbetalingen blir beregnet med utgangspunkt i den nye dødelighetstariffen K2013. Denne sikrer at pensjonen blir beregnet på basis av opptjent kapitalbeholdning ved uttak, og forventet levealder ved uttak. Dette reduserer pensjonsinnretningens risiko, men medfører bruk av ulik innbetaling for kvinner og menn som omtalt tidligere. Pensjonen skal i utgangspunktet være en livsvarig pensjon. Allikevel skal det være adgang til å avtale at utbetalingene skal skje tidsavgrenset, det vil si opphøre etter et visst antall år. Det åpnes for at pensjonsytelsene kan være opphørende etter 10 år, men minst fram til medlemmet fyller 80 år. I tilfeller der pensjonsbeholdningen er svært lav på grunn av få opptjeningsår, kan man avtale at pensjonen skal utbetales over en enda kortere periode enn 10 år. For at de årlige ytelsene ikke skal reduseres i reell verdi over tid, er det nødvendig med en form for reguleringsmekanisme. Pensjoner under utbetaling skal enten reguleres med oppnådd avkastning eller G-reguleres med et fratrekk på 0,75 prosentpoeng. I den siste varianten må arbeidsgiverforetaket garantere for en slik regulering. 9

10 Vedlegg 1: Opptjening og utbetaling av pensjon i de ulike ordningene Alderpensjon fra folketrygden De som kan ta ut alderspensjon fra folketrygden nå, har opptjening etter gamle regler. Vi antar at pensjonisten er enslig, hun har hatt jevn inntekt på gjennom hele yrkeskarrieren, startet yrkeskarrieren som 22-åring, og hun tar ut pensjonen i 2015 når hun er 67 år (født 1948). Ved uttak av alderspensjonen fra folketrygden må alderspensjonen levealdersjusteres, etter regler fra Vi levealdersjusterer alderspensjonen ved å dele det på et forholdstall. Forholdstallets størrelse avhenger av når man velger å ta ut pensjonen, og det avhenger av hvilket årskull man er født i. For uttak ved 67 års alder for en person født i 1948 er forholdstallet 1,025. Dette betyr at alderspensjonen blir: Dette utgjør omtrent 53% av tidligere lønn. Endringer i forutsetningene ville ha endret alderspensjonen. Avtalefestet pensjon Retten til AFP avhenger av om man er ansatt i en bedrift med AFP i tariffavtalen. Hva utbetalingen fra AFP blir, avhenger av antall yrkesaktive år fram til 62 år. Beregningen for utbetaling av AFP tar utgangspunkt i en opptjening på 0,314% hvert år. Vi antar at personen vi følger her startet yrkeskarrieren som 22-åring, og hun har dermed arbeidet i 40 år ved beregning av AFP. Også AFP i privat sektor må levealdersjusteres, og vi antar at også AFP tas ut ved pensjonering på 67 år i Å rskullene får i tillegg et kompensasjonstillegg til ny AFP. Dette tillegget skal kompensere for at disse årskullene har begrensede muligheter til å 10

11 motvirke levealdersjusteringen. Kompensasjonstillegget for 1948-årgangen er på kroner i året om hun hadde tatt ut AFP fra 62 år. Ettersom hun venter med uttak til 67 år, blir årlig beløp noe høyere. Total AFP i dette eksemplet er dermed , som utgjør 15% av tidligere lønn. Tjenestepensjon I en ytelsesordning tar man (ofte) sikte på at alderspensjon og tjenestepensjon til sammen skal utgjøre en på forhånd avtalt del av tidligere lønn, vanligvis 66%. Ytelsesordningen i privat sektor er en nettoordning, slik at det er ingen garantier om hva pensjonen faktisk blir. Med full opptjening på 30 år i en 66% ytelsesordning, kan man allikevel gå ut i fra at bidraget fra en tjenestepensjon er om lag 15% av tidligere lønn fordi alderspensjonen fra folketrygden er omtrent 50% av tidligere lønn. For ansatte i bedrifter som først fikk en tjenestepensjonsordning da det ble obligatorisk i 2006, og som har en innskuddsordning på 2% av lønn over 1 G, vil tjenestepensjonen bli langt dårligere. I eksemplet vi følger her, vil pensjonisten kun ha opptjening i tjenestepensjonsordningen i 9 år. Det er også vanligst at innskuddsordninger er tiårige ordninger, det vil si at pensjonisten får tjenestepensjon fram til hun er 77 år. Årlig bidrag fra en innskuddsbasert tjenestepensjonsordning vil da være kroner i året, noe som utgjør rundt 1,5% av tidligere lønn. 11

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst:

Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov. I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: NOTAT Til: Akademikerne Dato: 09.04.2013 Høyere premie for kvinner enn for menn i ny tjenestepensjonslov I forbindelse med høringen på NOU 2013:3 har Akademikerne ønsket å få belyst: effekten av Finanstilsynets

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET

KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET KOSTNADSEFFEKTIVITET OG MARKEDSDYNAMIKK I DET SKANDINAVISKE TJENESTEPENSJONSMARKEDET November 2014 PA Regional Office: PA Consulting Group Lysaker Torg 25 Postboks 50 N-1324 Lysaker Tel: +47 67 58 67 58

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMST FOR LEDERE I COOP NORGE SA M.FL. HK SAMFO 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen... 2 Del II Overenskomst for Ledere i Coop Norge SA m./fl... 2 1 Overenskomstens omfang... 2 2 Arbeidstid... 2 3 Ferie og feriegodtgjøring... 3 4 Ytelser under verneplikttjeneste...

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Modernisert men urettferdig folketrygd?

Modernisert men urettferdig folketrygd? 04/12 Arbeidsnotat Working Paper Modernisert men urettferdig folketrygd? Siri Sollid Robstad Ingvild Almås Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S Institute

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Hvorfor blir det flere uførepensjonister?

Hvorfor blir det flere uførepensjonister? // Arbeid og velferd Nr 1 // 2012 Hvorfor blir det flere uførepensjonister? Av Torunn BrAgsTAd, JosTein ellingsen og MAriAnne n. lindbøl Sammendrag Den sterke veksten i antall uførepensjonister de siste

Detaljer

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016

Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 og A2 2014 2016 SPEKTER OG DEN NORSKE LEGEFORENING Overenskomstområde 10 2014 2016 Overenskomstens del A, A1 OG A2 2014 2016 INNHOLD OVERENSKOMSTENS DEL A... 6 I OVERENSKOMSTENS

Detaljer

Det nye arbeidsmarkedet

Det nye arbeidsmarkedet Arbeidslivsforskning Det nye arbeidsmarkedet Kunnskapsstatus og problemstillinger Pål Schøne (red.) Forskningsprogrammer 3 Norges forskningsråd 2005 Program for arbeidslivsforskning Norges forskningsråd

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli

Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Den norske eldrebølgen: Ikke blant Europas største, men dyrt kan det bli Alle land i Europa, i vest som i øst, kommer til å få en betydelig økning i antallet gamle, og i den andelen de gamle utgjør av

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13

Rapporter. Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst. Erling Holmøy og Birger Strøm. Reports 2014/13 Rapporter Reports 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre materialistisk vekst Rapporter 214/13 Erling Holmøy og Birger Strøm Må vi jobbe mer? Konsekvenser av mindre

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet

RAMMEAVTALE mellom 2014-2016. Elektronikk Forbundet. EL & IT Forbundet RAMMEAVTALE mellom 2014-2016 Elektronikk Forbundet og EL & IT Forbundet 1 Innhold Del I... 5 Del II... 5 1 Overenskomstens omfang - ansettelsesvilkår... 5 2 Kvalifikasjonsbestemmelser... 6 3 Lønnsbestemmelser...

Detaljer

Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg

Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg 19.06.2015 Avtale om informasjon og rådgivning ved overgang til fripoliser med investeringsvalg Vedtatt av Finans Norge/ Bransjestyre liv og pensjon Vedtagelsestidspunkt 29.08.2014 Ikrafttredelse og overgangsregler

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer