USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER"

Transkript

1 LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for fripoliser 4. Konsekvenser av investeringsvalg en advarsel November 2012

2 1. PENSJONSSYSTEMET FOR ANSATTE I PRIVAT SEKTOR Pensjon er en form for utsatt lønn. Pensjonsmidlene kommer fra alderspensjonen i folketrygden, tjenestepensjoner man har hatt gjennom ulike arbeidsgivere og AFP. Alderspensjonen fra folketrygden er uavhengig av om man arbeider i offentlig eller privat sektor. I figuren under er det tatt utgangspunkt i uttak av alderspensjon ved 67 år, full opptjening på 40 år og en årslønn ved pensjonsalder på rundt Kan føre til fripolise Man kan se for seg de tre elementene som klosser som bygges oppå hverandre. Utbetalingene fra folketrygden vil dekke om lag halvparten av tidligere lønn. Tjenestepensjon i en god ordning og AFP vil dekke om lag 15 % hver av tidligere lønn. Med en god pensjonsordning vil man altså kunne få 80 % av tidligere lønn utbetalt som pensjon. Ettersom pensjonsinntekt beskattes lavere enn lønnsinntekt, vil dette bety ca % av tidligere lønn etter skatt. Dette notatet omhandler pensjonsordningene i privat sektor. Nå skal alle norske bedrifter ha en tjenestepensjonsordning for sine ansatte, men før 1. januar 2006 var det ikke slik. Pensjonsordningen som foretaket har for sine ansatte kan være innskuddsbasert eller ytelsesbasert. Ved innskuddsbaserte ordninger avtales det hvor mye arbeidsgiveren skal betale inn til ordningen. Pensjonen er ukjent på forhånd, og vil avhenge av kapitalplassering og avkastning på pengene. Her tar arbeidstakeren all risiko. Ved ytelsesbaserte ordninger avtales det hvilken pensjon som skal utbetales. Avtalen er ofte at summen av folketrygd og tjenestepensjon ved full opptjening skal være 66 % av lønnen man har når man går av med pensjon. I denne type ordning tar arbeidsgiver risiko for finansieringen så lenge arbeidstakeren er ansatt i foretaket. Dersom man bytter arbeidsgiver, alternativt at arbeidsgiver bytter pensjonsordning, vil det ikke bli spart opp mer i pensjonsordningen. Dersom man har jobbet mer enn 12 måneder i foretaket og det er spart opp mer enn 50 prosent av folketrygdens grunnbeløp vil man få et bevis på pensjonsrettighetene som er spart opp. Ved ytelsesbaserte ordninger kalles dette beviset en fripolise. 2

3 2. MER OM FRIPOLISER I avtalen om en privat pensjonsordning er det tre aktører. Det er personen som pensjonsordningen gjelder for, foretaket denne personen jobber i arbeidsgiveren og pensjonsinnretningen som forvalter kapitalen. Når man har en ytelsesbasert pensjonsordning er framtidig pensjon avtalt mellom arbeidstakeren og foretaket. Ytelsen er ofte satt slik at summen av tjenestepensjonsordningen og folketrygden ved full opptjening skal være 66 % av nåværende lønn ved uttak når man er 67 år og full opptjening. Pensjonsrettighetene i en ytelsesbasert ordning blir oppjustert i takt med lønnsutviklingen så lenge foretaket betaler inn til ordningen, som vil si så lenge personen er ansatt i foretaket eller så lenge foretaket har denne ordningen. De ytelsesbaserte ordningene er altså sluttlønnsordninger. Hva foretaket må betale inn i pensjonsordningen avhenger av avtalen foretaket får med pensjonsinnretningen og hvor stor ytelsen skal være. Ved ytelsesbaserte ordninger tilbyr pensjonsinnretningen en garantert minsteavkastning. Denne garanterte avkastningen, eller grunnlagsrenten, kan ikke være høyere enn en maksimalrente fastsatt av Finanstilsynet. De tidligere ordningene hadde en rentegaranti på 4 prosent, men den høyeste tillatte rentegarantien er etter hvert satt ned til 2,5 prosent. Endringer i grunnlagsrenten gir ikke tilbakevirkende kraft, det vil si at en ny grunnlagsrente gjelder bare for nyetablerte kontrakter og for ny opptjening i eksisterende kontrakter. De siste års lavere renter har ført til at innbetalingene fra foretakene må økes for å sikre framtidens utbetalinger. Dette har blitt kostbart, og mange bedrifter har sett seg nødt til å avvikle eller lukke ytelsesordningen. Ved lukking av ordningen beholder alle ansatte ytelsesordningen, mens nyansatte i foretaket får en annen pensjonsordning. Ved avvikling av pensjonsordningen utstedes fripoliser for opptjent pensjon til alle ansatte i foretaket. Når foretaket trer ut av avtalen, det vil si ved endring av pensjonsordning eller dersom arbeidstaker bytter arbeidsgiver, utstedes det en fripolise som er bevis på kapitalen som er oppspart. Fripolisen er et eget rettsforhold mellom arbeidstakeren og pensjonsinnretningen, som ved pensjonering gir rett til utbetaling av pensjon beregnet ut fra lønnsnivå og tjenestetid ved fratreden. Det skal også knyttes en administrasjonsreserve til fripolisen til dekning av fremtidige forvaltningskostnader. Pensjonsinnretningen kan nå ikke kreve mer betalt. De siste årene har vist at ytelsesordningene er oversolgt fordi rentegarantien er iberegnet uten at det er satt av nok penger til det, det vil si at foretaket har betalt inn for lite på forhånd. Høyere levealder har også bidratt til at ordningene nå er underfinansiert. Når fripolisen utstedes har det i mange tilfeller ikke vært igjen nok midler i ordningen til å regulere ytelsen ut over 3

4 rentegarantien. Dette har ført til at innehavere av fripoliser har vært misfornøyd med avkastningen. Så lenge arbeidsgiveren betaler inn til ordningen, oppjusteres kapitalen i takt med lønnsutviklingen. Når arbeidsgiveren trer ut av ordningen, og fripolisen utstedes, oppjusteres kapitalen kun med kapitalinnretningens renter. Det man garantert sitter igjen med er minsteavkastningsgarantien på de allerede oppsparte midlene. Om dette er gevinst eller tap totalt sett kommer an på avviket mellom lønnsutviklingen og minsteavkastningsgarantien. De siste årene har lønnsveksten vært høyere enn den garanterte renta, og man kan sånn sett si at man taper pensjon i ytelsesbaserte ordninger ved å bytte jobb. Etter at fleksibelt uttak av alderspensjon fra 62 år i folketrygden ble innført, kan man jobbe samtidig som man tar ut pensjon om man har spart opp nok pensjon til dette. For å ha spart opp nok pensjon til fullt uttak, kreves det at man har tilsvarende minstepensjon ved 67 års alder. Man kan ta ut både pensjonen fra folketrygden, fra pensjonsordningene hos arbeidsgiverne og AFP. Det nye pensjonssystemet legger opp til at du selv skal kunne velge ønsket pensjonsalder innenfor en periode på 13 år fra 62 år og innen man fyller 75 år. Velger man fortsatt å stå i jobb etter at man fyller 62 år, vil man fortsette å tjene opp pensjonskapital, både i folketrygden og i tjenestepensjonsordningen. Det som er viktig å huske på er at tidlig uttak av pensjon påvirker hvor mye penger som man kan ta ut. Potten man har samlet opp fram til et tidlig uttak er mindre og skal fordeles over flere år. Tall fra FNO (Finansnæringens Fellesorganisasjon) viser at nordmenn har samlet sett omtrent 150 milliarder kroner plassert i fripoliser. Dersom foretakene ikke har råd til ytelsesbaserte ordninger vil antallet fripoliser øke dramatisk. Det vil da mangle innbetaling til ordningene, og pensjonsinnretningene vil stå ovenfor økt renterisiko. 4

5 3. VANSKELIG FRAMTID FOR FRIPOLISER Forutsetningene som pensjonsinnretningene har benyttet til utskriving av premie er blant annet levealder, uføretilbøyelighet og rentenivå. Uføretilbøyeligheten og levealderen har økt og i tillegg har rentenivået de siste årene vært lavt. Alle disse endringene i forutsetningene setter de ytelsesbaserte ordningene under press. Fripoliser er fullt ut betalte forsikringskontrakter med rentegaranti og garanti for livsvarig utbetaling. Pensjonsinnretningen kan altså ikke kreve ytterligere innbetalinger for å dekke inn for lav avkastning eller høyere levealder etter at fripolisen er utstedt. Manglende avkastning kan etter spesifikke regler dekkes av bufferkapital, men må i verste fall dekkes fra selskapets egenkapital. Ut over dette må altså selskapene skyte inn kapital selv hvis ikke avkastningen blir stor nok til å dekke opp for lave renter, økt uføretilbøyelighet og økt levealder. Pensjonsinnretningens avkastningsrisiko er derfor høy for beholdningen av fripoliser når rentene i markedet er lave. Finanskrisen har framhevet behovet for ny regulering av finansbransjen. Fra 2014 er det planlagt at det nye Solvens II-regulativet skal tre i kraft i hele EU/EØS. Ved det nye forsikringsdirektivet kan kravet til egenkapital knyttet til fripolisene flerdobles og dette gjør framtiden for ytelsesbaserte ordninger enda mer usikker. Med disse nye reglene må pensjonsinnretningene ha mer kapital tilgjengelig for å kunne tilby den samme rentegarantien som før. Så lenge foretakene betaler inn til ordningen, kan pensjonsinnretningene dekke opp for økt kapitalbehov ved å øke premiene. Men økt premie fører til at de ytelsesbaserte ordningene blir dyrere for foretakene. Det er derfor sannsynlig at flere bedrifter endrer pensjonsordning, og at andelen fripoliser øker uten at pensjonsinnretningene har mulighet til å sikre avkastningen. Det nye regelverket fører altså til at de ytelsesbaserte ordningene blir satt ytterligere under press, samtidig som det er sannsynlig at flere bedrifter vil tilby en annen ordning for sine ansatte. For å løse dette dilemmaet har Banklovkommisjonen foreslått å åpne for at den tredje parten i avtalen, nemlig personen, skal ta en større del av risikoen. Det betyr at man skal få mulighet til å gjøre om fripolisene med avkastningsgaranti til en fripolise med investeringsvalg fra 1. januar Dette betyr at en person som har en avtale hos tidligere arbeidsgivere med en minstegaranti blir tilbudt "frihet" til å velge risiko selv mot at pensjonsinnretningen slipper rentegarantien. 5

6 4. KONSEKVENSER AV INVESTERINGSVALG EN ADVARSEL Velger man fripolise med investeringsvalg, betyr det at eier av fripolisen bestemmer hvordan pengene skal plasseres. Dette kan være i et valgfritt fond, eller man kan angi hvilken risiko man ønsker og la pensjonsinnretningen tilpasse plasseringene deretter. Men rentegarantien og garantien for livsvarighet forsvinner. For fripoliser har det til nå vært en avkastningsfordeling på 20 % til pensjonsinnretningen og 80 % til forsikringstakeren for avkastning som er høyere enn den garanterte renta. I realiteten bærer altså forsikringstakerne avkastningsrisikoen når oppnådd avkastning er høy, og pensjonsinnretningen bærer risikoen når avkastningen er lav. De nye internasjonale kapitalkravene fører til at man i årene som kommer ikke kan forvente avkastning utover garantirenta om man beholder fripoliser med avkastningsgaranti. En forvaltningsordning med fripoliser med investeringsvalg vil i utgangspunktet medføre at pensjonsinnretningens rentegaranti for alderspensjonsrettighetene opphører og dette vil redusere pensjonsinnretningens kapitalkrav vesentlig. Årlig alderspensjon vil da ikke være definert til et bestemt beløp, men vil beregnes med utgangspunkt i investeringsporteføljens verdi på uttakstidspunktet. Etter overgang til fripolise med investeringsvalg vil det altså være fripoliseinnehaveren som vil bære risikoen for at verdien av investeringsporteføljen blir redusert. Investeringsvalg kan bety høyere avkastning på pensjonen, men i realiteten fraskriver selskapet seg avkastningsansvaret ved å la den som har en fripolise selv bestemme hvordan pengene skal plasseres. Det er også tvilsomt om fripolisen har nok kapital til å dekke levealdersutvikling. Potensielt kan man få en høyere pensjon med fripoliser med investeringsvalg, men man kan også få en langt lavere pensjon, dersom årlig avkastning er lavere enn Finanstilsynets maksimalrente. Med fripoliser med investeringsvalg vil det bli enklere å slå sammen fripolisene. Nettopp på grunn av økt krav til kapital, vil ingen pensjonsinnretninger nå ta over gamle avtaler. Dersom man velger fripoliser med investeringsvalg og samler fripolisene ett sted, vil man kunne redusere administrasjonsgebyrene knyttet til fripolisene. Pensjonsinnretningenes insentiver for å få alle til å velge fripoliser med investeringsvalg er derfor sterke. Med dette fraskriver de seg ansvaret knyttet til avkastning på fremtidige pensjonsutbetalinger. 6

7 I sitt høringssvar til Banklovkommisjonens forslag om investeringsvalg uttalte derfor LO følgende: Det er fare for at fordelene for den enkelte (mulighetene for høyre avkastning) blir overdrevet i markedsføringen, og risikoelementene underspilt. Det er en risikosport å gå inn på dette og det krever kunnskap om kapitalplasseringer. Jo høyere den garanterte renten på kontrakten er, jo høyere er risikoen for tap. Jo kortere tid det er igjen til utbetaling jo høyere er risikoen. Vi kan derfor ikke anbefale de som har manglende kunnskaper om kapitalforvaltning eller kort tid igjen til pensjonering å gå inn på slike investeringsvalg. Etter at utredningen om fripoliser ble laget, er det kommet fram at eksisterende ytelsespensjoner ikke er fullt oppkapitalisert, siden selskapene ikke har krevd inn økt premie for lengre levealder siden Siden investeringsvalg også innebærer at den livsvarige garantien opphører, er det desto større nedside forbundet med investeringsvalg. Det er derfor grunn til å forsterke advarselen mot investeringsvalg nå. 7

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET

PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN APRIL 2015 UTGITT VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET PENSJONSVEILEDER FOR NTL-MEDLEMMER UTENFOR STATEN UTGITT APRIL 2015 VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 INNHOLD FORORD 3 Utgangspunkt 4 Hvordan gå fram i arbeidet med pensjonsordning? 5 Mer om ulike pensjonsordninger

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 FORORD Actecan har på oppdrag for Pensjonskontoret gjennomført en analyse av om de tre livselskapene KLP, Storebrand

Detaljer

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ

Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Det Kongelige Finansdepartement Vår dato 12.4.2013 Postboks 8008 - Dep. Deres dato 11. 1.2013 0030 OSLO Vår referanse KDM Deres referanse 13/42 KSJ Høringssvar NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen

Detaljer

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold

Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Folketrygdens prinsipper og pensjoner i arbeidsforhold Innledning: D ette er en gjennomgang av folketrygden (FT) som system samt behov for og virkemåten for tilgjengelige og nødvendige suppleringsordninger

Detaljer

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1

Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Rapport 2011 1 Prosjektnr. 2011004 Rapport 2011 1 Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning?

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd

Obligatorisk tjenestepensjon og. modernisert folketrygd NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2007 Utredning i fordypnings-/spesialområdene: Finansiell økonomi (FIE) og Økonomisk styring (BUS) Veileder: Professor Agnar Sandmo Obligatorisk tjenestepensjon og

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer