Valg av pensjonsordning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15.12.2006. Valg av pensjonsordning"

Transkript

1 ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: Fax: Dato Valg av pensjonsordning Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som ansettes i ESS Support Services AS innmeldes i en nyopprettet innskuddspensjonsordning. Medarbeidere som er ansatt pr vil få anledning til å velge mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon (ordningen du har i dag). Dette valget må du gjøre innen 31. mars 2007, også dersom du vil videreføre ytelsespensjonen din. ESS Support Services ønsker at du skal være sikker i ditt valg. For å hjelpe deg presenterer vi i dette brevet eksempler på beregninger av pensjonen du kan få ved oppnådd pensjonsalder, henholdsvis ved innskuddspensjon og ytelsespensjon. Beregningene er basert på forskjellig lønnsnivå, alder og verdien av pensjonsytelser i dagens ytelsesordning, samt forventninger til rente og lønnsutvikling. Beløpene er stipulert, og innebærer ingen garanti for størrelsen på pensjon i fremtiden. Disse beregningene er et viktig grunnlag for valget ditt. I tillegg tilbyr ESS Support Services AS rådgivning per telefon. Vi oppfordrer deg til å sette deg grundig inn i forskjellene mellom de to ulike pensjonsordningene. OBS! Du må være 100 % arbeidsfør den dagen du gjennomfører ditt valg. Ansatte som er helt eller delvis sykemeldt eller ufør, kan ikke foreta valg før ved 100 % friskmelding. Med vennlig hilsen ESS Support Services AS Eli Aga Økonomidirektør Org.nr MVA A member of Compass Group PLC MacPro:Users:janaage:Desktop:Brev til ansatte med ytelsesbasert pensjonsordning.doc

2 Forutsetninger For å gjøre beregninger og sammenligninger må vi ta en rekke forutsetninger om forventninger til fremtiden. Fremtiden er selvsagt usikker og det vil kunne bli endringer både i folketrygden og i firmaets pensjonsordninger. Alle beregninger baseres på dagens folketrygdmodell. De forutsetningene vi baserer beregningene på, er gjengitt i tabellen under: Forventet scenario Forutsetninger Forventet lønnsvekst 3,5 % Forventet regulering av grunnbeløp/folketrygd (G) 3,5 % Forventet årlig verdiregulering av fripolise 1,0 % Forventet årlig netto avkastning av innskuddsordning 6,5 % Beregningsgrunnlag Dagens ytelsespensjon gir ca 66 % sammen med folketrygden ved fylte 67 år. Men ettersom du selv betaler en del av denne pensjonsavtalen gjennom trekk i lønn på 3 %, så viser tabellen nedenfor verdien av den arbeidsgiver betalte delen av pensjonen. Derfor er denne lavere enn 66 %. Pensjonsavtalen inneholder også en uførepensjon med samme beløp som alderspensjonen. Alle detaljer finner du i ditt forsikringsbevis. Den nye innskuddspensjonsavtalen vil gi et innskudd på 3 % av lønn mellom 1 G (kr ) og 6 G (kr ), og 5 % av lønn mellom 6 G og 12 G (kr ). Avtalen vil ikke omfatte uførepensjon. Det vil ikke bli trukket egenandel. Alder Nivå dagens Pensjonsgrunnlag ytelsespensjon Estimert nivå ny Innskuddspensjon Ansatt antall år % 63 % 20 år % 61 % 20 år % 59 % 20 år % 63 % 15 år % 59 % 15 år % 57 % 15 år % 63 % 10 år % 59 % 10 år % 57 % 10 år % 65 % 5 år % 61 % 5 år % 58 % 5 år % 67 % nyansatt % 64 % nyansatt % 61 % nyansatt % 72 % nyansatt % 69 % nyansatt % 67 % nyansatt MacPro:Users:janaage:Desktop:Brev til ansatte med ytelsesbasert pensjonsordning.doc Side 2 av 6 Dato:

3 De ulike beregningene 1. Beregnet alderspensjon fra kolonnen NIVÅ DAGENS YTELSESPENSJON er pensjon ved fylte 67 år. Dette er korrigert for verdien av ditt lønnstrekk på 3 %. Ytelsen er dermed verdien av den premien som din arbeidsgiver betaler tillagt antatt folketrygd 2. Beregnet alderspensjon fra kolonnen ESTIMERT NIVÅ NY INNSKUDDSPENSJON er pensjon ved fylte 67 år. Beregningen omfatter også den fripolisen du vil få fra ytelsesordningen dersom du bytter ordning i dag, tillagt antatt folketrygd. Hvilken pensjonsordning du bør velge, kan påvirkes av om du arbeider i ESS Support Services AS frem til pensjonsalder eller om du går over til ekstern stilling før dette. Skulle du se for deg en kortere karriere samtidig som du har en alder under 40 år, vil en innskuddsavtale være gunstigst for deg. Oppsummering Vi anbefaler deg at du studerer konsekvensene av innskuddspensjon grundig. Er du over 50 år vil du trolig se at det vil være vanskelig å opprettholde dagens pensjonsnivå med en innskuddsordning. Er du under 40 år vil du se at en innskuddsordning med stor sannsynlighet vil gi en bedre pensjon enn en ytelsesordning. Er du mellom 50 og 40 år vil det være større individuelle forskjeller, og dermed er ikke valget like selvsagt som for de øvrige aldersgruppene. Er du 50 år med i pensjonsgrunnlag vil du se at innskuddsordningen vil være gunstig, men etter hvert som pensjonsgrunnlaget øker vil du være best tjent med nåværende ytelsespensjon. Du må også vurdere om den tvungne sparingen du er med på i dagens avtale, ved at du trekkes 3 % i lønn, er en verdi som du ønsker å fortsette med. Og det vil ikke være en uførepensjon tilknyttet innskuddspensjonen. Imidlertid har ESS Support Services AS tegnet en sykdomsforsikring som gir en engangserstatning som kompenserer for dette. Valg mellom pensjonsordningene, (ytelses- eller innskuddspensjon), kan bare gjøres i forbindelse med omleggingen av pensjonsordningen. Valget du gjør innen 31. mars 2007 er endelig. Du kan ikke på et senere tidspunkt endre fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Velger du innskuddspensjon, kan du ikke på et senere tidspunkt velge å gå tilbake til ytelsesordningen. Litt om de to pensjonsordningene: Hva er ytelsespensjon? I en ytelsesbasert pensjon betaler ESS Support Services AS en årlig premie som er basert på et fremtidig pensjonsnivå. Den årlige innbetalingen er beregnet ut fra størrelsen på en ytelse som utbetales fra oppnådd pensjonsalder derfor kalles det ytelses-pensjon. I ESS Support Services AS er dette ytelsesnivået satt til 66 % av din lønn ved pensjonsalder. Dette inkluderer beregnet pensjon fra folketrygden For å få full opptjent pensjon kreves et ansettelsesforhold i ESS Support Services AS på minimum 30 år den dagen du går av med pensjon. Ved kortere ansettelsestid reduseres pensjonen forholdsmessig. MacPro:Users:janaage:Desktop:Brev til ansatte med ytelsesbasert pensjonsordning.doc Side 3 av 6 Dato:

4 Hva er innskuddspensjon? Innskuddspensjon er en bedriftsbetalt pensjon med avtalt årlig innskudd. ESS Support Services AS sparer et avtalt kronebeløp for hver medarbeider i forhold til den enkeltes lønn. Sparebeløpet settes inn på en pensjonskonto til hver enkelt medarbeider. Hva pensjonen blir ved pensjonsalder avhenger av den totale summen av innbetalinger og den avkastningen som den enkelte oppnår på sparingen. Forvaltning av innskuddspensjon I ESS Support Services AS innskuddspensjon får den enkelte medarbeider hele avkastningen på pensjonsmidlene, men må også bære hele risikoen forbundet med plasseringen. Midlene blir plassert i Storebrand Livsforsikring og halvparten av pengene blir investert i aksjefond. Resten i rentebærende papirer. Du behøver ikke å foreta deg noenting, og etter hvert som du når alder 57 år, vil Storebrand overføre pengene i aksjefond til rentebærende fond slik at du ikke risikerer å tape større beløp når du nærmer deg pensjonsalder. Eierskap til innskuddspensjonen Innskuddspensjonen er den enkelte medarbeiders midler. Ved jobbskifte vil du få med deg den oppsparte verdien av pensjons-midlene. Ved dødsfall vil innskuddsmidlene tilfalle dine etterlatte. HVA BØR DU TA HENSYN TIL I DITT VALG? Dersom du er under 40 år bør du velge innskuddsordning. Det vil med overveiende sannsynlighet gi vesentlig høyere opptjening av alderspensjon på kort sikt (5-15 år) Ved jobbskifte får du med deg en større pensjonskapital til neste arbeidsgiver Det vil med stor sannsynlighet gi deg et pensjonsnivå på linje med dagens pensjonsordning eller bedre om du blir i ESS Support Services AS til fylte 67 år Det gir økt eierskap til pensjonskapitalen. Ved dødsfall tilfaller pensjonskapitalen dine etterlatte Dersom du er over 50 år bør du velge å fortsette ytelsesordningen. Du vil ikke kunne klare å opprettholde sparingen i en innskuddsordning i forhold til i ytelsesordningen. Dette vil resultere i lavere pensjon Medarbeidere over 50 år bør ikke vurdere å foreta noen endring Dersom du er mellom 40 og 50 år må du vurdere følgende: Hvor lenge du ser for deg en ansettelse i ESS Support Services AS. Dersom du har til hensikt å skifte arbeidsgiver i løpet av de nærmeste 5 10 år, vil en innskuddsordningen trolig falle best ut. Blir du hos ESS Support Services AS til du blir pensjonist vil trolig dagens ytelsespensjon være beste alternativ. Se tabellen for hvordan dette ser ut med forskjellig lønnsnivå. Dersom du skulle falle fra vil pensjons-kapitalen i innskuddsordningen tilfalle dine etterlatte. Dette er ikke tilfellet i en ytelsesordning. MacPro:Users:janaage:Desktop:Brev til ansatte med ytelsesbasert pensjonsordning.doc Side 4 av 6 Dato:

5 Vanskelig å bestemme seg? Da gjør du følgende: Dersom du er usikker på hvilken pensjonsordning du bør velge kan du få rådgivning pr. telefon. Til dette har ESS Support Services AS engasjert rådgivningsfirmaet Aon Grieg. Deres pensjons-rådgivere kan gi deg veiledning om hva du bør velge. Rådgivning kan bestilles ved å sende en e-post til så vil en av rådgiverne ta kontakt med deg. Husk da å oppgi navn, fødselsnummer, telefonnummer og ønsket kontakttidspunkt. Eller send inn vedlagt svarslipp, så blir du oppringt på ønsket telefonnummer og tidspunkt så langt dette er mulig. Følgende datoer er satt av til rådgivning pr telefon: Mandag 5. februar, onsdag 7. februar, mandag 5. mars og onsdag 7. mars. Frist for å bestille rådgivning er satt til 15. januar I forbindelse med mitt valg av pensjonsordning i ESS Support Services AS ønsker jeg å bli kontaktet: Navn:.. Telefonnummer Beste tidspunkt, dato og tid Alternativ dato og tid.. Alternativ dato og tid.. Personnummer Send inn til: AON Grieg AS v/nilgun Sanli Postboks LYSAKER MacPro:Users:janaage:Desktop:Brev til ansatte med ytelsesbasert pensjonsordning.doc Side 5 av 6 Dato:

6 Svarskjema for ansatte i ESS Support Services AS (må fylles ut av alle) Returner dette svarskjemaet innen 31. mars 2007 til: Eli Aga Økonomidirektør ESS Support Services AS Valg av pensjonsordning Jeg har lest informasjonen jeg har fått, og jeg velger å (kryss av) fortsette medlemskapet i ytelsespensjonsordningen avslutte medlemskapet i ytelsespensjonsordningen og bli medlem av innskuddspensjonsordningen fra 1. april 2007 Jeg er klar over at jeg må ta et valg nå, og at dette valget ikke kan gjøres om senere. Jeg er dessuten inneforstått med at prognosen over pensjonsbeløpene er basert på en rekke forutsetninger om framtidig økonomisk utvikling, og at de reelle pensjonsbeløpene derfor vil avvike fra prognosene. Sted: Dato: Navn: Personnummer: Signatur: PS: vennligst fyll ut skjemaet med blokkbokstaver (STORE BOKSTAVER) MacPro:Users:janaage:Desktop:Brev til ansatte med ytelsesbasert pensjonsordning.doc Side 6 av 6 Dato:

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid)

Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Sammenligning av innskuddspensjon og pensjon etter lov om tjenestepensjon (hybrid) Rapport 2015 1 23.02.2015 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 4 2 Forskjeller i regelverket

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon

Informasjon til bedrifter. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. fordi alle fortjener en bedre pensjon Informasjon til bedrifter Sandnes Sparebank Innskuddspensjon fordi alle fortjener en bedre pensjon Dette er utgangspunktet Stortinget vedtok 26. mai 2005 hovedprinsippene i ny pensjonsreform. Loven trer

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer