Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng"

Transkript

1 Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

2 Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor Omkamp i offentlig sektor? Pensjonsberegning

3 Hvorfor pensjon? Pensjon er lønn hver måned i 25 år Rettferdig fordeling og velferdspolitikk Pensjon koster mye for samfunnet og for bedriftene Faksimile fra DN 21. januar 2013 Pensjonssystemet har betydning for samfunnets tilgang på arbeidskraft og forholdet mellom antall yrkesaktive og pensjonister

4 Interessekonflikter Samfunnets behov Forutsigbare kostnader Nok arbeidskraft/ incentiv til arbeid Tilstrekkelig velferd Arbeidstakeres behov ULIKE BEHOV MELLOM GRUPPER OG INDIVIDER Yrkesmønster Helse Fortsatt karriere vs fritid Trygghet vs fleksibilitet Arbeidsgiveres behov Kostnadskontroll Forutsigbar økonomi Tilgang på arbeidskraft vs mulighet for å slippe nye krefter til

5 Pensjonssystemet

6 Hvor er vi nå? Folketrygd: Ny alderspensjon trer i kraft Offentlig tjenestepensjon tilpasses ny folketrygd Ny AFP i privat sektor, samt midlertidige tilpasninger av privat tjenestepensjon trer i kraft Ny uføreordning i folketrygden vedtas Arbeidet med ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon starter Banklovkomm. foreslår nye hybridordninger for privat sektor Tilpasning av offentlig tjenestepensjon fortsetter; uførepensjon, samordning for yngre årskull, grunnlovsvern Banklovkommisjonen foreslår avvikling av ytelsesordningen og overgangsregler i privat sektor Det åpnes for individuelle investeringsvalg Omkamp om offentlig tjenestepensjon?

7 Grunnbeløpet (G) G = kroner per 1. mai 2012 (reguleres årlig) Noen aktuelle størrelser: 6 G = ,- 7,1G = ,- 12 G = ,-

8 Alderspensjon fra folketrygden

9

10 Opptjening: Pensjonsbeholdning 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G ( ,-) settes av årlig Opptjening fra år Summen av innskudd og avkastning utgjør din personlige pensjonsbeholdning Gjelder delvis fra 53-kullet og fullt ut fra 63-kullet

11 Uttak Mengden pålegg Antall brødskiver Pålegg per brødskive Opptjente pensjonsmidler skal fordeles på alle år fra uttak og livet ut Beholdning : antall år som pensjonist = årlig ytelse

12 Nye uttrykk Fleksibilitet: Uttak fra 62 år, ulike uttaksgrader og fri kombinasjon av inntekt og arbeid Nøytralitet: Summen av utbetalt pensjon skal bli lik, uavhengig av hvor mange år pengene fordeles på Levealdersjustering: Forventes ditt kull å leve lenger i forhold til yngre kull, reduseres årlig ytelse tilsvarende

13 Hvor mange år skal pengene fordeles på? To faktorer er avgjørende, starttidspunktet og sluttidspunktet: Uttakstidspunktet (valg) Forventet levealder (statistikk)

14 Delingstall og forholdstall Delingstall og forholdstall gjenspeiler forventet levealder fra hvert mulige uttakstidspunkt i perioden år Forventet levealder = statistisk forventning om utbetalingsperiode Delingstall og forholdstall fastsettes for hvert kull ved fylte 61 år Ny opptjeningsmodell: Den opptjente pensjonsbeholdningen skal fordeles og levealderjusteres med et delingstall : 20 = per år i pensjon Gammel opptjeningsmodell: En opptjent ytelse skal levealderjusteres med et forholdstall : 1,020 = per år i pensjon

15 Eksempel på fleksibelt uttak av alderspensjon Anne født 1949 Alderspensjon etter gammel ordning kr per år Uttak fra 62 år gir følgende pensjon: Uttak fra 65 år gir følgende pensjon: Uttak fra 70 år gir følgende pensjon: kr kr kr , , ,861 Forholdstallet blir lavere ved senere uttak fordi pengene skal fordeles på færre år

16 Levealderjustering 53-kullet får full pensjon fra 68 år og 63-kullet får full pensjon fra 69 år! Man kan kompensere for levealdersjusteringen i den offentlige tjenestepensjonsordningen ved å vente med å ta ut alderspensjon til man når forholdstallet 1,000 for sitt årskull. Det er fastsatt forholdstall for årskullene til og med Når det gjelder kullene fra 1950 er det brukt prognoser for disse årskullene. Årskull 67 år i Alder ved forholdstall år år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 11 måneder år Kilde: KLP

17 AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor

18

19 Kjennetegn ved AFP i offentlig sektor Tidligpensjon i perioden år Beregnes som folketrygdens alderspensjon + et AFP-tillegg på kr i perioden år og Nav administrerer og utbetaler Beregnes som tjenestepensjon fra 65 år og tjenestepensjonsordningen administrerer og utbetaler Kan ikke kombineres med inntekt, men tas ut delvis kombinert med delvis arbeid Kan ikke tas ut samtidig med folketrygdens alderspensjon Levealderjusteres ikke Uttak av AFP reduserer ikke pensjonsbeholdningen i folketrygden og er dermed gullforgylt livbøye for arbeidstakere som ikke kan fortsette i arbeid helt til 67 år.

20 Vilkår for offentlig AFP Stat Reell arbeidstaker Minst ti års opptjening i folketrygden etter fylte 50 år De 10 beste inntektsårene etter 1967 må man ha hatt en gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt på minst 2G De to siste årene før pensjonering må man ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst 1 G For tjenestepensjonsberegning fra fylte 65 år er det et vilkår med 10 års medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år Kommune Som i staten, pluss følgende tilleggsvilkår: Minst tre års sammenhengende tjeneste hos offentlig arbeidsgiver umiddelbart forut for pensjonering Minst 20 prosent stilling Hovedstilling

21 Tjenestepensjon I offentlig sektor har man offentlig tjenestepensjon fra Statens pensjonskasse, KLP, Oslo Pensjonsforsikring, en kommunal pensjonskasse eller en privat pensjonsleverandør (forsikringsselskap) Den statlige pensjonsordningen er lovfestet, de kommunale er tariffestet. Ordningene er i hovedsak like, men det er små variasjoner Overføringsavtalen mellom ordningene sikrer at all opptjening i offentlig sektor medregnes ved pensjonering. Siste ordning betaler. De fleste pensjonsleverandører har beregningsverktøy på sine hjemmesider

22 Offentlig tjenestepensjon Full alderspensjon=66 prosent av sluttlønn opp til 12 G ( ,- pr 1. mai 2012) Opptjening: 30 år i full stilling Forholdsmessig avkortning for gjennomsnittlig stillingsprosent og mindre enn 30 år Utbetaling forutsetter minst tre års opptjening Sluttlønn i full stilling 66% Tjenestetid /30 Gjennomsnittlig stillingsprosent

23 Tjenestetid Arbeid mer enn 14 timer per uke eller 50 prosent stilling gir medlemskap Feil må meldes til arbeidsgiver som må rapportere på nytt! Permisjonsavtalen i Staten Medregning i inntil to år for militærtjeneste, sykdom i familien og permisjon pga streik Medregning i inntil tre år for omsorgspermisjon for barn, studiepermisjon, flytting pga ektefelle/samboers beordringsplikt, sendelektor til utlandet Medregning i inntil fire år for arbeid i internasjonale organisasjoner i utlandet Ubegrenset medregning for tjeneste i tjenestemannsorganisasjon og utførelse av kommunale og fylkeskommunale verv Kommunal sektor Risikodekning for uførhet og død i inntil to år Medregning av tjenestetid i inntil to år ved innbetaling av frivillig premie

24 Offentlig sektor: Garantiordning AFP beregnet som tjenestepensjon 66% av lønn Alderspensjon: Tjenestepensjon og folketrygd AFP beregnet som pensjon fra folketrygden + AFP-tillegg (kr ) Fra 62 år Fra 65 år Fra 67 år

25 Bruttogarantien Individnivå: Dekker opp for manglende opptjening i folketrygden Mindre enn 40 år Lavere enn 50 prosent uføregrad, mv Regelnivå: Endringer/reduksjoner i folketrygdmodellen gir ikke automatiske endringer i tjenestepensjonene Men: Levealderjusteringen gjør at garantert nivå kun er et utgangspunkt

26 AFP og tjenestepensjon i privat sektor

27 Privat sektor: Spareordning AFP Ny AFP, ikke lenger tidligpensjon, men tilleggspensjon som utbetales livsvarig i kombinasjon med alderspensjon og inntekt Levealderjustert Nøytralt uttak (Løpende ytelser etter gammel AFP-ordning kan forekomme til 2015.) Tjenestepensjon OTP: Ytelse eller innskudd, nettoordninger Tidsbegrenset eller varig Ikke levealderjustert Varige tilpasninger kommer Nye hybridmodeller kommer Tjenestepensjon AFP, livsvarig tilleggspensjon Alderspensjon fra folketrygden Fra 62 år Privat modell: kake

28 AFP beregnet som pensjon fra folketrygden + AFP-tillegg (kr ) Fra 62 år AFP beregnet som tjenestepensjo n 66% av lønn Fra 65 år Alderspensjon: Tjenestepensjon og folketrygd, samlet nivå på 66 prosent av sluttlønn, før levealderjustering Fra 67 år Påslagsmodellen (nettoordning): Tjenestepensjon AFP Folketrygd

29 Innskuddsbasert pensjon Spareordning, risikoen ligger på arbeidstakeren Det ses bort fra lønn over 12 G ( kroner pr 1. mai 2012) Innskudd fastsatt til Beløp uavhengig av lønn Prosent av lønn Minimum 2 prosent innskudd fra arbeidsgiver Øvre grense for innskudd 5 prosent av lønn mellom 1 G og 6 G og 8 prosent av lønn mellom 6 G og 12 G Maks 4 prosent innskudd fra medlemmene Uttak mulig fra 62 år Tidsbegrenset utbetaling, minimum til fylte 77 år Pensjonskapitalen kan brukes til å kjøpe en pensjonsforsikringsavtale med livsvarig utbetaling

30 Ytelsesbasert pensjon Ytelsesnivået fastsatt Andel av sluttlønn Et fast beløp Opptjening til 75 år Pensjon begrenset til 100 prosent av lønn opp til 6G og 70 prosent av lønn mellom 6 og 12G Normalt livsvarig utbetaling, minimum til fylte 77 år Risikoen for å oppnå avtalt pensjonsnivå ligger på arbeidsgiver Etterregulering av premie Etterregulering av premier Inntekt år 1 Inntekt år 2 Inntekt år 3

31 Forholdet til folketrygden Tjenestepensjonen beregnes uavhengig av folketrygden Ytelsesbasert pensjon er normalt estimert ut fra en beregnet folketrygd (standard størrelse uavhengig av den enkeltes faktiske opptjening)

32 Hybridene kommer Grunnmodell Standardmodell

33 Sammenlikning av brutto og nettopensjon

34 Bruttomodellen Garanti på 66 prosent av lønn En full tjenestepensjon tjenes opp, 66% Utbetales Samordning: Den delen av TP som tilsvarer FT utbetales ikke Folketrygd Utbetales

35 Bruttomodellen, redusert folketrygd Garantert nivå En full tjenestepensjon tjenes opp, 66% Utbetales Når folketrygden reduseres, øker utbetalingen fra tjenestepensjonen Redusert folketrygd kompenseres av tjenestepensjonen! Samordning: Den delen av TP som tilsvarer FT utbetales ikke Folketrygd Utbetales

36 Bruttomodellen, økt folketrygd Garanti = tak Tjenestepensjon Utbetalingen fra tjenestepensjonsordningen reduseres, garantien på 66 prosent er også et øvre tak Samordning: Den delen av TP som tilsvarer FT utbetales ikke Folketrygd Utbetales

37 Nettomodellen Samlet pensjonsnivå kan være estimert til for eksempel 66 prosent av sluttlønn Bare netto tjenestepensjon tjenes opp Utbetales Folketrygd Utbetales

38 Nettomodellen, redusert folketrygd Estimert pensjonsnivå Redusert folketrygd kompenseres ikke av tjenestepensjonen Bare netto tjenestepensjon tjenes opp Utbetalingen er upåvirket av hvor stor folketrygdens faktisk er Folketrygd Utbetales

39 Nettomodellen, økt folketrygd Bare netto tjenestepensjon tjenes opp Samlet pensjon overstiger det estimerte nivået! Utbetales fullt ut selv om folketrygden øker Folketrygd Utbetales

40 Omkamp i offentlig sektor Fleksibilitet Trygghet

41 Kritikk mot offentlig tjenestepensjon Yngre årskull: Reell kompensasjonsgrad ned mot prosent av sluttlønn ved uttak fra 67 år? Mangel på fleksibilitet Hindrer mobilitet mellom sektorer Stimulerer ikke til å stå i arbeid Passer ikke sammen med ny folketrygd

42 Effekten av levealderjustering for yngre årskull Det er fastsatt forholdstall for årskullene til og med Når det gjelder kullene fra 1950 er det brukt prognoser: Individuell garanti for 66 prosent fra fylte 67 år er gitt til og med 1958-kullet 1963-kullet får full pensjon fra 69 år 1973-kullet får full pensjon fra 70 år 1983-kullet får full pensjon fra 71 år 1993-kullet får full pensjon fra 72 år Nå: debatt om levealderen vil stige raskere enn forutsatt Spørsmål: Kan all ny levealder anses som arbeidsføre år? Er det riktig at hele risikoen for langt liv ligger på den enkelte?

43 Yngre årskull; ytelsesnivåer Figur: Actecan

44 Hvilke alternativer har vi? Eksempel: Stortingspensjonsordningen Pensjonsbeholdning Opptjening på 6,03 prosent av inntekt opp til 7,1 G 24,13 prosent av inntekt mellom 7,1 og 12 G Levealderjustering, fleksibelt uttak Dimensjonering: Tar sikte på å oppnå 66 % samlet pensjon før levealdersjustering ved uttak 65 år etter 41 år i både TP og FT

45 Noen temaer i omkampen om AFP og alderspensjon i offentlig tjenestepensjon Brutto eller nettomodell? Full pensjon etter 30 års opptjening? AFP og opptjeningskrav for tidlig pensjonering? Regler om samtidig inntekt Nullpensjonister Grunnlovsvern for opptjente rettigheter Kjønnsnøytrale premier Fullverdig opptjening av alderspensjon i faktisk stilling for delvis uføre Hva med opptjening av alderspensjon og AFPtillegg til uføre?

46 Hvilke ordning er best; bruttomodellen eller påslagsmodellen?

47 Ingen ordning er best for alle Arbeidstakergruppenes behov må vurderes mot ulike pensjonsmodellers kjennetegn og egenskaper Yrkesmønster Heltid eller deltid? Lang utdannelse gir sen yrkesdebut Behov for tidlig pensjonering? Arbeidsbelastning og tilbud om arbeid Stigende inntekt gjennom karrieren Har alle våre medlemmer samme behov?

48 Behov Avsluttet yrkesaktivitet før fylte 67 år Yrkesaktivitet til 67 år eller lenger Offentlig Opptjening mindre enn 40 år Lav lønn Høy inntekt? Kombinasjon pensjon og inntekt Lang opptjening Privat Eldre årskull! Deltid Jevn inntekt Yngre årskull? Stigende inntekt

49 Kaster vi babyen ut med badevannet? Viktig: Fallende kompensasjonsgrad skyldes levealderjustering Hvis vi bytter ut en ordning som er definert som 66 prosent av lønn med en udefinert pott penger, skal også den beholdningen levealderjusteres - Ikke sikkert at ytelsesnivået blir høyere med ny ordning - Ganske sikkert at færre får mulighet til å gå av tidlig - Sikkert at ny ordning gir større adgang til å kombinere pensjon og inntekt

50 Pensjonsberegning og pensjoneringsvalg

51 Nye muligheter I ny folketrygd kan du ta ut alderspensjon helt eller delvis fra 62 år og likevel fortsette å jobbe helt eller delvis Andre regler gjelder for AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor; uttak av pensjon forutsetter fratreden

52 Når lønner det seg å ta ut pensjon? Utsatt uttak til avsluttet yrkesaktivitet Tidlig uttak kombinert med inntekt Lønner seg? Årlig ytelse? Samlet utbetaling gjennom hele perioden som pensjonist? Behov for fritid Ulike økonomiske behov i ulike perioder

53 nav.no

54 Nav henter opptjening både fra folketrygden og ulike tjenestepensjonsordninger Opptjeningen din vises her Inntekten din vises her Du kan beregne og sammenlikne hvordan pensjonen blir med ulike uttakstidspunkter!

55 Oversikt alle ordninger på norskpensjon.no

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Stavanger 2014. Pensjon

Stavanger 2014. Pensjon Stavanger 2014 Pensjon Forholdet arbeidstakere/ pensjonister forrykkes Samfunnets utfordring: Stadig færre yrkesaktive i forhold til pensjonister Antall yrkesaktive per pensjonist: 1967: (3,9) 2003: (2,6)

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier for det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk, utfordringer og mulige utviklingsveier

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer