Offentlig tjenestepensjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig tjenestepensjon"

Transkript

1 Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON HVA ER OFFENTLIG PENSJON? FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON HVEM HAR RETT TIL PENSJON? HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ FRA PENSJONSKASSEN? AVTALEFESTET PENSJON (AFP) ALDERSPENSJON UFØREPENSJON ETTERLATTEPENSJON HVA SKJER HVIS JEG SLUTTER I JOBBEN? HVOR MYE FÅR JEG UTBETALT SOM PENSJONIST? HVORDAN FÅR JEG UTBETALT PENSJONEN? HVOR MYE SKATT SKAL BETALES AV PENSJONEN? KAN JEG HA INNTEKT I TILLEGG TIL PENSJONEN? Hva er offentlig pensjon? Offentlig tjenestepensjon er en fellesbenevnelse for pensjonsordningen i offentlig sektor, dvs både i kommunal og statlig sektor. I denne brosjyren har vi beskrevet hovedtrekkene i offentlig tjenestepensjon. Utgangspunket for reglene som er beskrevet her er pensjonsvedtektene i Hovedtariffavtalen (HTA) i kommunal sektor. For å sikre at denne orienteringen blir oversiktlig, har vi forenklet beskrivelsen av regelverket noe. Det fullstendige regelverket finner du HTA vedlegg 4, vedtekter for avtalefestet pensjon, og vedlegg 5, vedtekter for tjenestepensjonsordning TPO. Dersom du er medlem i en pensjonskasse for helseforetak eller annen virksomhet med offentlig tjenestepensjon, er det utarbeidet egne tilsvarende pensjonsvedtekter for pensjonskassen. Du vil her få en oversikt over hva medlemskap i en slik pensjonsordning innebærer for deg som ansatt. 2. Folketrygd og tjenestepensjon Grunnpilaren i det norske pensjons- og trygdesystemet er folketrygden. Alle som er bosatt, og har lovlig opphold i Norge, er omfattet av folketrygden, og har rett til de ytelsene som folketrygdloven gir. Folketrygdens formål er å gi økonomisk trygghet ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Et sentralt begrep både i folketrygd og tjenestepensjon er folketrygdens grunnbeløp, ofte omtalt som G. Dette beløpet fastsettes av Kongen for ett år ad gangen, og gjelder vanligvis fra 1. mai. Økningen av G skal være i overensstemmelse med den generelle lønnsveksten i samfunnet. Fra 1. mai 2015 er 1 G fastsatt til kroner. 1

2 I tillegg til ytelsene fra folketrygden, har ansatte i kommuner og offentlige virksomheter krav på ytelser fra en offentlig tjenestepensjon. Dette er en pensjonsordning som er betalt av arbeidsgiver og de ansatte i fellesskap. 3. Hvem har rett til pensjon? For å ha rett til pensjon fra pensjonsordningen må du være medlem. Alle ansatte i kommunen/virksomheten er medlem i pensjonsordningen. Fra 21. juni 2013 er det ikke lenger en minstegrense for å være medlem i pensonsordningen. Pensjonsrettigheter opparbeides fra første arbeidsdag. Du opparbeider pensjonsrettigheter selv om du bare er midlertidig ansatt, for eksempel i et vikariat eller et engasjement. For å ha rett til pensjon må du ha til sammen tre års medlemskap i pensjonsordningen. Det skal medregnes tid fra tidligere offentlige pensjonsordninger. Du vil da ha krav på alderspensjon fra aldersgrensen eller ved fylte 67 år. Ved uførhet vil du kunne ha rett på uførepensjon. Ved dødsfall har dine etterlatte, det vil si ektefelle, registrert partner og barn, rett til pensjon etter nærmere bestemte regler. Medlemskapet i pensjonsordningen er kollektivt, det vil si at du har både rett og plikt til å være medlem. Ett unntak gjelder, og det er hvis du fortsetter som medlem av en annen offentlig pensjonsordning. 4. Hvilke pensjonsytelser kan jeg få fra pensjonskassen? En offentlig pensjonsordning består av avtalefestet pensjon (AFP), alderspensjon, uførepensjon, og etterlattepensjon Avtalefestet pensjon (AFP) AFP fra 62 år: I tillegg til vanlig alderspensjon fra pensjonsordningen har partene i arbeidslivet inngått en avtale om pensjon fra fylte 62 år, dersom bestemte vilkår er oppfylt. Dette kalles avtalefestet pensjon - AFP. Rett til AFP er begrenset til tidsrommet mellom 62 og 67 år. Det er også anledning til å ta ut alderspensjon fra folketrygden fra 62 år (se under alderspensjon). Men det er ikke anledning til å ta ut både AFP og alderspensjon i folketrygden samtidig. Her må du velge hvilken ytelse du ønsker. Du kan endre ytelsen underveis, men det kan du gjøre bare en gang. Som ansatt i kommunen / virksomheten, har du rett til AFP. Det gir deg muligheten til å pensjonere deg helt eller delvis når du er mellom 62 og 67 år. For å få pensjon ved 62 år må du: være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre år ha hatt inntekt på minst 1 G de siste to år ha minst ti år med poengopptjening i folketrygden etter fylte 50 år ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 G i dine ti beste inntektsår Det er NAV som beregner hva du vil få i AFP fra fylte 62 år. Pensjonen skal utgjøre det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år, pluss et AFP-tillegg på kroner. Pensjonen blir utbetalt fra pensjonskassen. AFP fra 65 år: Kravene for uttak ved 65 år er at du må: 2

3 være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet ha ti års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år. AFP fra 65 år regnes som vanlig alderspensjon, altså 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. I de tilfeller dette gir lavere pensjon enn det som var beregnet fra 62 år, beholder du den høyere pensjonen fram til 67 år Alderspensjon Utbetaling av alderpensjon fra pensjonsordningen er avhengig av hvilken aldersgrense det er for den stillingen du er ansatt i. Den ordinære aldersgrensen er 70 år. Da kan alderspensjon utbetales fra 67 år. Hvis du skal ta ut alderspensjon fra 67 år, så må du samtidig søke alderspensjon i folketrygden, dvs fra NAV. Det kan ikke utbetales alderspensjon ipensjonsordningen fra 67 år med mindre du samtidig tar ut din folketrygd. Utbetalingene av alderspensjon ved 67 år fra pensjonskassen vil komme i tillegg til utbetalingen fra folketrygden. Summen av tjenestepensjon og folketrygdpensjon skal i utgangspunktet utgjøre minst 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, ved full opptjening som er 30 år eller mer. Begge ytelsene er omfattet av reglene for levealdersjustering. Det medfører i prinsippet at den opptjente pensjonen din skal fordeles på det antall år ditt årskull forventes å leve. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Det kan føre til at sum pensjon kan bli mindre enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. For de som er født senest i 1958, gjelder en garanti på 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når tjenestepensjon og alderspensjon fra folketrygden tas ut samtidig ved 67 år eller senere. Særaldersgrense: Dersom stillingen du er ansatt i har en særaldersgrense, som vanligvis er 60 eller 65 år, kan du ta ut alderspensjon fra pensjonsordningen på dette tidspunktet. Du kan også ta ut alderspensjon 3 år før særaldersgrensen dersom summen av din alder og tjenestetid er 85 år. Da får du utbetalt en alderspensjon som utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, forutsatt 30 års opptjeningstid. I folketrygden er det anledning til å ta ut alderspensjonen fra 62 år (såkalt fleksibelt uttak). Det er fullt mulig å arbeide samtidig med uttak av denne pensjonen. I pensjonsordningen er det derimot ikke samme mulighet til å ta ut alderspensjon til andre tidspunkt enn det som er beskrevet ovenfor, og det er heller ikke anledning til å jobbe uten at pensjonen blir redusert. Det er ikke krav om å ta ut folketrygd samtidig med alderspensjon ved særaldersgrense, i motsetning til det som gjelder ved 67 år. Men det er fullt mulig å ta ut begge deler. Dersom du som pensjonist forsørger barn under 18 år, får du et tillegg på 10 prosent av alderspensjonen for hvert barn. Alderspensjon med barnetillegg kan ikke overstige 90 prosent av pensjonsgrunnlaget Uførepensjon Uførepensjon kan bli aktuelt dersom din inntektsevne er nedsatt, og årsaken til dette er sykdom eller skade. Det er ikke et krav om at uførheten skal være varig. Det skilles det mellom midlertidig uførepensjon og uførepensjon (varig). Midlertidig uførepensjon skal gis når det utbetales arbeidsavklaringspenger fra folketrygden, og uførepensjon ytes når folketrygden har innvilget uføretrygd. Det er også mulig å gi uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen selv om uføregraden er mindre enn kravet i folketrygden på 50 prosent. Laveste uføregrad er 20 prosent uførhet. Uførepensjon utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år. 3

4 Uførepensjonen skal beregnes på grunnlag av lønnen (pensjonsgrunnlaget) på det tidspunktet som uførepensjonen skal starte, og skal utgjøre: 25 prosent av G, men ikke mer enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget. 3 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G 69 prosent av pensjonsgrunnlaget for inntekt mellom 6 og 12 G. Når det ikke er noen uføreytelse fra folketrygden på grunn av lav uføregrad, skal uførepensjonen beregnes som 69 prosent av pensjonsgrunnlaget og 25 prosent av G. G er folketrygdens grunnbeløp, pr 1. mai 2015 utgjør det kroner. Uførepensjonen justeres for tjenestetid og uføregrad. Tjenestetiden regnes fram til aldersgrensen, maks 67 år. Det finnes én begrensning for innvilgelse av uførepensjon, og denne kalles karensbestemmelsen. Den innebærer at om du blir ufør i løpet av de første to årene etter at du kom med i pensjonsordningen, og uførheten skyldes en sykdom du led av eller hadde symptomer på, og kjente til ved innmeldingen, vil det ikke bli utbetalt uførepensjon. Dersom du forsørger barn under 18 år mens du får utbetalt uførepensjon, får du barnetillegg. Barnetillegget utgjør 4 prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 6 G for hvert barn som forsørges. Det ytes barnetillegg for maks 3 barn. Når uførepensjon (både midlertidig og varig) innvilges, blir det fastsatt en uføregrad og en inntektsgrense. Inntektsgrensen er den inntekten som du har eller kan skaffe deg ved å utnytte din restinntektsevne. Dersom arbeidsinntekten er større enn den fastsatte inntektsgrensen blir pensjonen redusert, men uføregraden er den samme. Det vil si at du ikke må søke om å få tilbake den tidligere innvilgede ytelsen. Uførepensjonister som mottar uføretrygd fra folketrygden, får økt inntektsgrensen med 40 prosent av G (fribeløp). Personer med arbeidsavklaringspenger fra folketrygden og personer uten noen ytelse fra folketrygden har ikke noe fribeløp Etterlattepensjon Etterlattepensjon sikrer ektefelle/registrert partner og eventuelle barn, en viss kompensasjon for den inntekten som blir borte når du dør. Det er et vilkår for rett til etterlattepensjon at avdøde og etterlatte må ha vært gift eller ha inngått partnerskap. Fraskilte kan også ha rett til ektefellepensjon etter sin tidligere ektefelle. Merk at samboere ikke har rett til ektefellepensjon. Det finnes tilfeller hvor ektefellepensjon ikke utbetales. Det vil være når et medlem av pensjonsordningen dør innen ett år etter at han eller hun ble ansatt i medlemsberettiget stilling, eller hvor medlemmet dør innen ett år etter at ekteskapet ble inngått, og dødsfallet skyldes en sykdom medlemmet led av eller hadde symptomer på, og som en av ektefellene kjente til. Hovedregelen for beregning av ektefellepensjonen er at den skal utgjøre 9 prosent av pensjonsgrunnlaget avkortet med medlemstiden hvis den er mindre enn 30 år. Medlemstiden regnes fram til aldersgrensen for stillingen, men maks til 67 år. Denne ytelsen skal ikke samordnes med folketrygden og er en såkalt nettopensjon. Regelen om 9 prosent nettopensjon til ektefelle gjelder alle som er blitt medlem av en offentlig tjenestepensjon første gang etter eller i de tilfeller der gjenlevende ektefelle er født etter I de tilfeller medlemmet er ansatt før og gjenlevende ektefelle er født før skal summen av tjenestepensjon og folketrygdpensjon utgjøre minst 39,6 4

5 prosent av pensjonsgrunnlaget. Hvis gjenlevende ektefelle har egen inntekt vil pensjonen bli redusert etter bestemte regler, dvs i samme forhold som folketrygdpensjonen. Dette gjelder imidlertid ikke når medlemmet ble ansatt før og etterlatte er født før 1. januar Avdødes barn har rett til barnepensjon fram til fylte 20 år. Utbetalingen utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget for hvert barn. Barnepensjon er en nettopensjon som ikke påvirkes av eventuelle utbetalinger fra folketrygden. 5. Hva skjer hvis jeg slutter i jobben? Hvis du slutter i stillingen hos din arbeidsgiver før aldersgrensen, blir du automatisk meldt ut av pensjonsordningen. De pensjonsrettigheter du har opptjent når du slutter avhenger av hvor lenge du har vært medlem i pensjonsordningen, stillingens aldersgrense, stillingsstørrelse i ansettelsesperioden og lønn ved fratreden Du har i slike tilfeller opptjent en pensjonsrett som har betegnelsen oppsatt pensjon. Det er en forutsetning at den samlede medlemstiden utgjør minst tre år for at pensjonen skal komme til utbetaling. Når du slutter vil du få tilbud om selv å betale premien til en individuell forsikring, som bygger videre på den oppsparte pensjonsretten. Hvis du senere tar arbeid og blir medlem av en offentlig pensjonsordning, vil du fortsette opptjeningen der du avsluttet tidligere. En oppsatt pensjon omfatter følgende pensjonsytelser: alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjon (ikke AFP). Har du permisjon med lønn, fortsetter du å være med i pensjonsordningen. Ved permisjon uten lønn som varer lenger enn en måned, meldes du ut av pensjonsordningen, og får også her tilbud om selv å betale premien videre til en individuell forsikring. 6. Hvor mye får jeg utbetalt som pensjonist? Størrelsen på pensjonen er avhengig flere forhold. Nedenfor gjør vi rede for noe av det som har størst betydning ved beregning av pensjonsbeløpene. Pensjonsgrunnlag Pensjonsgrunnlaget er det beløp som pensjonen regnes av, og er som regel den faste lønnen, pluss eventuelle pensjonsgivende tillegg du har når du slutter i jobben. Lønn over 12 ganger grunnbeløpet i folketrygden (12 G) tas det ikke hensyn til. Pensjonsgivende medlemstid / opptjeningstid For å ha rett til full pensjon, må du ha full opptjeningstid i pensjonsordningen på pensjoneringstidspunktet. Dette er 30 år. Har du ikke full opptjeningstid, avkortes pensjonen i forhold til antall år du har vært medlem. Har du vært medlem i for eksempel 22 år på det tidspunktet du når aldersgrensen/pensjonsalder og fratrer med rett til pensjon, blir pensjonen 22/30 av full pensjon. Er den samlede opptjeningstiden lengre enn det som kreves for å få full pensjon teller bare 30 år. Fortsetter du i pensjonsberettiget stilling utover aldersgrensen, blir også denne tiden medregnet som pensjonsgivende, men fortsatt til maks 30 år. Som opptjeningstid regnes også den tid du har ferie, permisjon med lønn, eller mottar uførepensjon. Ved uførhet eller dødsfall beregnes pensjonen i forhold til den opptjeningstiden du hadde fått ved å stå i jobben fram til aldersgrensen, men maks til 67 år. Overføringsavtalen 5

6 Det er inngått en avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger/pensjonskasser. Dette er Overføringsavtalen. Dersom du har vært medlem av flere offentlige pensjonsordninger, medfører denne avtalen at du vil få pensjonen beregnet som om du hele tiden hadde vært medlem i en og samme ordning. Du får beregnet hele pensjonen etter det pensjonsgrunnlaget du har i den siste ordningen. Hvis du har vært medlem i en offentlig pensjonsordning tidligere, må du gi pensjonskassen beskjed om det når du skal pensjoneres. Pensjonskassen innhenter nøyaktige opplysninger om pensjonsrettigheter fra tidligere pensjonsordninger. Det er den pensjonsordningen du sist var medlem av som står for utbetaling av samlet tjenestepensjon, både den du har opptjent hos nåværende arbeidsgiver og den du har opptjent i andre offentlige pensjonsordninger. Deltid Hvis du i løpet av den pensjonsgivende medlemstiden har perioder med deltid, vil pensjonen din bli redusert. Det er de 30 årene med høyest stillingsprosent som skal benyttes ved beregning av en gjennomsnittlig deltid. Denne deltidsfaktoren skal redusere pensjonsgrunnlaget i full stilling. Hvis du ikke har full tjenestetid vil det bli beregnet et gjennomsnitt av alle årene. Det er ikke mulig å legge sammen to deltidsår til et heltidsår for å oppnå bedre pensjon. Levealdersjustering Fra 2011 er det innført levealdersjustering av alderspensjon i offentlig sektor. Dette er et resultat av pensjonsreformen og gjennomføres på samme måte som i folketrygden. Levealdersjustering får som konsekvens at den enkelte pensjonsmottaker født etter 1943, må jobbe ca en måned lenger for å oppnå samme pensjon som foregående årskull. Individuell garanti I enkelttilfeller kan levealdersjusteringen føre til at samlet pensjon (dvs sum pensjon og folketrygd) beregnet ved 67 år blir mindre enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Den individuelle garantien skal gjelde slik at de som er født før 1959 får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget (beregnet ved 67 år). Samordning av pensjoner Samordning er en måte å beregne hvilket pensjonsbeløp som skal utbetales fra pensjonsordningen. Samordningen foregår ved at pensjonskassen innhenter opplysninger fra NAV om hvilke ytelser som blir utbetalt fra folketrygden. Ut fra disse opplysningene beregnes hvor mye som skal utbetales fra pensjonsordningen. Regulering av pensjoner Pensjoner som utbetales fra pensjonsordningen, skal ha en årlig økning. Her er folketrygdens grunnbeløp G en sentral faktor. G fastsettes i forhold til den generelle lønnsveksten i samfunnet. Alderspensjon reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent AFP reguleres med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent Uførepensjoner reguleres med lønnsvekst Etterlattepensjon reguleres med lønnsvekst fram til 67 år, deretter som alderspensjoner Barnepensjoner reguleres med lønnsvekst Pensjonsgrunnlag for de som har tatt ut AFP eller alderspensjon etter særaldersgrense, reguleres med lønnsvekst Oppsatte rettigheter reguleres med lønnsvekst fram til uttakstidspunktet 6

7 Så snart nytt grunnbeløp er kjent, blir pensjonsbeløpene økt og eventuell etterbetaling utbetalt. 7. Hvordan får jeg utbetalt pensjonen? For å sikre at du er ivaretatt ved pensjonering beskriver vi nedenfor hvordan du og din arbeidsgiver skal forholde dere. Alderspensjon?? Du trenger ikke søke om å få utbetalt alderspensjon. Pensjonskassen tar kontakt med din arbeidsgiver ca. to måneder før du når pensjonsalderen/ aldersgrensen. Arbeidsgiveren sender melding tilbake med de nødvendige opplysninger. Pensjonene utbetales den 20. i hver måned, og pengene overføres direkte til bankkonto. AFP Du må søke om å få utbetalt AFP. Når du er blitt enig med din arbeidsgiver at du kan gå av med AFP, må det fylles ut et skjema som arbeidsgiver sende til pensjonskassen. Skjema må sendes ca 2 måneder før du skal ha utbetalt AFP. Uførepensjon Du har normalt rett til full lønn i ett år ved sykmelding. Arbeidsgiver sender melding til pensjonskassen ca 2 måneder før året med sykelønn er omme. Deretter vil du motta informasjon fra pensjonskassen om videre saksgang. Når du som uførepensjonist når aldersgrensen for den stilling du er pensjonert fra, går pensjonen automatisk over fra uføre- til alderspensjon. Ektefelle- og barnepensjon Det er vanligvis arbeidsgiver som gir melding til pensjonskassen når en ansatt er død. Pensjonskassen innhenter de nødvendige opplysningene fra eventuelt etterlatte og NAV. Etterlatte vil så få melding om pensjonsberegningen. Når en pensjonist dør, får pensjonskassen melding fra trygdekontoret og/eller de etterlatte. Pensjonskassen innhenter også her de nødvendige opplysningene. Oppsatt pensjon Hvis du slutter og har en opptjent pensjonsrett, må du selv (eller dine etterlatte) søke om å få utbetalt uføre- eller etterlattepensjon. Ved alderspensjonering vil du bli kontaktet av pensjonskassen. 8. Hvor mye skatt skal betales av pensjonen? Pensjonen regnes som skattepliktig inntekt. Det skal trekkes forskuddsskatt i årets 11 første måneder, mens det i desember ikke trekkes skatt. Skattekort Ved overgang til pensjon bør du få nytt skattekort fra ligningskontoret og sende det til pensjonskassen. Inntil du gjør det, trekkes skatt med 30 prosent. Senere innhenter pensjonskassen opplysninger om skattetrekket direkte fra ligningsmyndighetene. Skatt S For alderspensjonister utgjør trygdeavgiften 4,7 prosent i motsetning til for yrkesaktive hvor det 7,8 prosent. I tillegg er det et skattefradrag som fastsettes individuelt for den enkelte alders- eller AFP-pensjonist. Uførepensjon blir beskattet som lønnsinntekt. 7

8 Nærmere opplysninger om skatt finner du i rettledningen til selvangivelsen, eller ta kontakt med ligningskontoret i kommunen din. Ligningsfunksjonærene vil kunne gi deg råd og veiledning i forbindelse med skatten og hjelpe deg med utfylling av selvangivelsen. Pensjonskassen sender en årsoppgave over utbetalt pensjon og trukket skatt til ligningsmyndighetene. Du får kopi av årsoppgaven. 9. Kan jeg ha inntekt i tillegg til pensjonen? AFP (Avtalefestet pensjon) Dersom du mottar AFP (100 prosent) beregnet etter folketrygdens regler er det fastsatt et såkalt toleransebeløp. Du kan tjene inntil kroner mer enn forutsatt pr år, uten endring av utbetalt ytelse. Har du inntekt over kroner pr år, blir pensjonen redusert etter bestemte regler, og hele inntekten legges til grunn for reduksjonen. Mottar du AFP etter pensjonsordningens regler, gjelder det samme som for alderspensjonen, se nedenfor. Alderspensjon før fylte 70 år Inntekt fra offentlig sektor Når du mottar alderspensjon kan du ikke jobbe i ordinær stilling offentlig sektor uten at pensjonen blir redusert. Pensjonen skal reduseres i forhold til stillingsstørrelsen. Ansettelse på pensjonistvilkår vil ikke føre til tilsvarende reduksjon. Fra 67 år må du søke alderspensjon i folketrygden dersom du har utbetaling av en tjenestepensjon. Det er ingen reduksjon av alderspensjon i folketrygden på grunn av inntekt. Det er viktig å huske på at det er forskjellige regler i folketrygden og pensjonsordningen med hensyn til kombinasjon av pensjon og inntekt. Inntekt fra privat sektor Dersom du som alderspensjonist før fylte 70 år tar lønnet arbeid i privat virksomhet, vil det ikke bli foretatt en reduksjon av pensjonen fra pensjonsordningen. Hvis du går av med alderspensjon på grunn av særaldersgrense og får utbetalt en brutto ytelse som ikke er samordnet med folketrygden, kan du tjene ubegrenset i privat sektor uten at det påvirker pensjonen. Uførepensjon Ved innvilgelse av uførepensjon vil det alltid bli tatt hensyn til den inntekten du har eller vil komme til å ha som ufør. Utbetalt uførepensjon vil bli justert i forhold til inntekten til enhver tid. Ved varig uførepensjon er det i tillegg til inntektsgrensen en friinntekt på 40 prosent av G. Etterlattepensjon De som mottar ektefellepensjon etter hovedregelen, dvs. 9 prosent av pensjonsgrunnlaget, får ingen reduksjon i pensjon fra pensjonsordningen som følge av egen inntekt. Ektefellepensjon fra folketrygden vil imidlertid bli redusert hvis gjenlevende ektefelle har, eller forventes å få, inntekt som overstiger 50 prosent av grunnbeløpet (G). Er gjenlevende ektefelle født før og avdøde ble medlem i pensjonsordningen første gang før skal ektefellepensjonen beregnes som en bruttopensjon, 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget. Denne ytelsen skal reduseres i samme forhold som folketrygdpensjonen hvis gjenlevende ektefelle har egen inntekt. 8

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune

Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/395-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Valg av pensjonsordning for folkevalgte i Hedmark fylkeskommune Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand

NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Februar 2016 NAV Pensjon Informasjonsmøter Filippinene og Thailand Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon

Detaljer

Det er klokt å tenke pensjon 1963

Det er klokt å tenke pensjon 1963 nær NAV alderspensjon 62 pensjonsalder 60 særaldersgrense nøktern 65 nyttig folketrygden AFP uførepensjon aldersgrense Det er klokt å tenke pensjon Informasjon for deg som er født 1963 eller senere Din

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Du har fortsatt rettigheter i KLP

Du har fortsatt rettigheter i KLP Du har fortsatt rettigheter i KLP SELV OM DU ER UTMELDT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Dette skjer NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Når du meldes ut av den offentlige

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Tjenestepensjon og AFP. Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon

Tjenestepensjon og AFP. Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon Tjenestepensjon og AFP Sveinung Remøy NAV Familie- og Pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Påvirket også AFP-ordningene Det norske pensjonssystemet Individuell Sparing Tjenestepensjon (Du og arbeidsgiver)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB

Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Rettigheter som medlem av offentlig tjenestepensjonsordning i DNB Innhold Generell informasjon 3 Medlemskap 4 Alderspensjon 5 Avtalefestet pensjon (AFP) 8 Uførepensjon 9 Etterlattepensjon (ektefelle- og

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Agenda. Pensjon og valgmuligheter MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse

Agenda. Pensjon og valgmuligheter MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE NOVEMBER 2018 Pensjon og valgmuligheter Rachel Husebø Chambenoit Statens pensjonskasse Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP Uførepensjon

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK.

Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon fra AIPK. Ektefellepensjon Søknad om etterlattepensjon Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Dersom et medlem dør, kan gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett på ektefellepensjon

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01.

Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter. Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Gjelder fra 01.01. Offentlig tjenestepensjon i KLP Tillegg til vedtekter Utgave 8 Gjelder fra 01.01.2011 Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner 2 Innhold 1. Omfang 4 2. Pensjonsgrunnlaget 4 3.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2004 K S KRAV/TILBUD NR. 2 15. APRIL 2004 KL. 16.00 2 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2004 Det vises til KS` krav/tilbud nr. 1, 31. mars 2004. For øvrig legger KS følgende til

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA

PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: rådgiver Arkiv: 084 Arkivsaksnr.: 14/261-2 PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE - NY ORDNING FRA 1.1.14 Ferdigbehandles i: Kommunestyret. Saksdokumenter: - Brev dat. 31.10.13 fra

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til krav om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling med lavere før pensjonsrett foreligger etter lov om Statens pensjonskasse Utsendt: 16.

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015

AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR. Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 AVTALEFESTET PENSJON OG SLUTTVEDERLAG I PRIVAT SEKTOR Informasjonsmøte Lysaker 10. April 2015 1 HVA ER PRIVAT AFP? AVTALEFESTET PENSJON Livsvarig påslag til alderspensjon fra Folketrygden (privat sektor)

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015.

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015. PENSJONSVEDTEKTER FOR SPORVEIEN OSLO AS Vedtekten gjelder for Sporveien Oslo AS, Sporveien Trikken AS og Sporveien T-banen AS, i pensjonsvedtekten omtalt under fellesbetegnelsen Sporveien eller arbeidsgiver.

Detaljer

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år.

Uførepensjon. Uførepensjonen kommer først til utbetaling etter at du har vært sykemeldt i 1 år. Uførepensjon Uførepensjon egenerklæring Uførepensjon arbeidsgivererklæring Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 Pensjon fra Folketrygden Uførepensjon kan være aktuelt dersom du pga. sykdom eller skade

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET

HOVEDTARIFFOPPGJØRET HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1. MAI 2016 KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter TILBUD/KRAV NR. 1 17. JUNI 2016 KLOKKEN 10:00 HOVEDLINJER FOR REVISJONEN AV HTA PR. 01.05.2016 KA legger følgende

Detaljer

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13

Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 Byrådssak 342/13 Valg av pensjonsordning for kommunens folkevalgte - presisering av vedtak i bystyresak 191-13 GOMI ESARK-0870-201200048-107 Hva saken gjelder: Bystyret behandlet i møte 25 09 13 sak 191-13

Detaljer

Særskilte vedtekter PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER

Særskilte vedtekter PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Særskilte vedtekter PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTE I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 4 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra 1. januar 2014 5 Kapittel 3 Alderspensjon

Detaljer

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP

AFP i privat sektor. Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP AFP i privat sektor Sindre Thon Bråten Fellesordningen for AFP Innhold Kort gjennomgang av pensjonsreformens bakgrunn De forskjellige typene pensjon Alderspensjon fra folketrygden AFP i privat sektor Generelt

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS

YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND. Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen ØRNULF KASTET YS Hvorfor pensjonsreform Økende levealder Det antas at levealderen øker med ca 1 år per tiår Vi går lenger på skole Økende antall uføre

Detaljer