SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge"

Transkript

1 SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge

2 Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser fra Statens Pensjonskasse: Yrkesskade, Gruppeliv, Vartpenger/ventelønn, Boliglån Pensjonsreformen Agenda

3 PENSJONSORDNINGENE I Folketrygden NORGE Den primære pensjonsordningen i Norge, innført i 1967 Størrelse avhengig av inntekt / inntektsår / trygdetid Minstebeløp (minstepensjon) garantert ved 40 års trygdetid Inntekt inntil 6 G ( ) kompenseres i snitt med ca 50 %

4 PENSJONSORDNINGENE I Tjenestepensjon Pensjonsforsikring NORGE Kollektiv opptjent ytelse i arbeidsforhold Offentlig eller privat - forskjellig regelverk Blir utbetalt i tillegg til folketrygden Individuell forsikring som tegnes av den enkelte Pensjonsnivå og utbetalingsperiode avtales

5 PENSJONSORDNINGENE I NORGE Individuelle tilleggsforsikringer Offentlige tjenestepensjonsordninger Private tjenestepensjonsordninger Folketrygden

6 FOLKETRYGDEN sentrale begreper Grunnbeløpet Trygdetid Grunnpensjon Særtillegg/minstepensjon Tilleggspensjon Poengtall/sluttpoengtall Poengår

7 Kjennetegn DAGENS OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Garantert pensjonsnivå (tom 58-kullet) Fleksibel pensjonsalder Sammenhengende tjenestetid i offentlig sektor Verdifast regulering av pensjon

8 GARANTERT PENSJONSNIVÅ Offentlige tjenestepensjoner er basert på et bruttosystem Samlet utbetalt pensjon etter samordning med folketrygdens pensjon skal minst utgjøre tjenestepensjon før samordning Reduksjon i samlet utbetalt pensjon som følge av endringer i regelverket i folketrygden, kompenseres også etter prinsippet om garantert pensjonsnivå.

9 FLEKSIBEL PENSJONSALDER aldersgrense/pensjonsalder Aldersgrense 57 år 60 år 62 år 63 år 64 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsalder Pensjonsalder folketrygd

10 OPPSATT ALDERSPENSJON Faktisk tjenestetid opptjeningstid Tjenestetidsbrøken fastsettes slik: Medlem før : Opptjeningstid / 30 Medlem etter : Opptjeningstid / (Nevneren utgjør den opptjeningstid medlemmet kunne oppnådd ved å fortsette i stillingen frem til aldersgrensen, minimum 30 år - maksimum 40 år)

11 REGULERING AV PENSJONENE I takt med folketrygdens grunnbeløp (G) Følger lønns- og prisutviklingen Gjelder både oppsatte og igangsatte pensjoner Gjennomført første gang pr

12 REGULERING AV PENSJONENE FRA (Den opptjente pensjonsbeholdningen oppjusteres med lønnsveksten hvert år fram til pensjonering) Utbetalt pensjon reguleres med lønnsveksten minus 0,75 prosentenheter hvert år Pensjonsøkningen vil ligge mellom prisvekst og et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst

13 SPK på Internett SPK interaktiv (espk) Alltid oppdatert informasjon vedrørende pensjoner og øvrige ytelser Lånekalkulator Arbeidsgiverkurs SPK Seniorkurs Pensjon på 1 2-3

14 YTELSER FRA STATENS PENSJONSKASSE Pensjoner Yrkesskadeforsikring Gruppelivsforsikring Vartpenger (ventelønn) Boliglån

15 HVORDAN BEREGNES PENSJONEN? Grunnformel for pensjon: P = % x Grunnlag x Tjenestetid Ft: 42/45 % x (sp x G) x T/40 SPK: 66 % x Sluttlønn x t/30

16 PENSJONSGRUNNLAG omfang Fast arbeidsinntekt for medlemspliktig stilling Faste tillegg knyttet til stillingen Variable tillegg i henhold til tariffavtale Tidligere perioder med høyere lønn medregnes Midlertidig tjeneste med høyere lønn (2-årskrav)

17 SAMORDNING Prinsippskisse 66% Tjenestetid = 30 år Grunnpensjon Statens Pensjonskasse Tilleggspensjon Tilleggspensjon Tilleggspensjon Grunnpensjon Utbetalt fra Garantert SPK fra SPK Grunnpensjon Lønn Folketrygden Samordning Totalt

18 AFP Fra fylte 62 år: AFP utgjør beregnet alderspensjon fra folketrygden ved fylte 67 år, med et tillegg på kr pr måned

19 AFP Fra år AFP mellom 65 og 67 år utgjør beregnet alderspensjon fra Statens Pensjonskasse fra 67 år (hvis ikke AFP beregnet etter folketrygdens regler er høyere)

20 AFP inntekt i tillegg til pensjon Full AFP: - toleransegrense kr ,- Delvis AFP: - toleransegrense kr ,- NB! Dersom faktisk inntekt avviker mer enn kr ,- pr år i forhold til den forventede inntekt, skjer et etteroppgjør.

21 ANDRE YTELSER FRA STATENS PENSJONSKASSE Yrkesskadeforsikring Gruppelivsforsikring Vartpenger (ventelønn) Boliglån

22 NY FOLKETRYGD OG OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

23 NY FOLKETRYGD Tilpassing av ulike behov i alderdommen et mer fleksibelt pensjonssystem Når ønsker du å gå av med pensjon? Hvor stor pensjon ønsker du å ta ut? Vil du kombinere arbeid og pensjon?

24 Ny FTR: Hovedprinsipper Årlig pensjonsopptjening: 18,1% av inntekt Årlig pensjonsopptjening bygges opp til en Årlig utbetaling: pensjonsbeholdning Pensjonsbeholdning delt på gjenstående leveår

25 Ny FTR: Levealdersjustering Gjøres i praksis med forholdstall for kullene 1943 til 1953 og med delingstall fra 1963 kullet (overgangsordning for kullene 1954 til 1962) Reflekterer hvor lenge en person fra årskullet i gjennomsnitt vil leve som pensjonist Reflekterer dødelighet frem til og etter 62 2 effekter ved å utsette uttak av alderspensjon 1. Videre opptjening av pensjonsbeholdning 2. Færre forventede leveår - lavere delingstall/høyere forholdstall

26 Foreløpig beregnede forholdstall ,316 1,319 1,324 1,329 1,334 1,340 1,253 1,257 1,261 1,266 1,271 1,277 1,282 1,190 1,195 1,199 1,203 1,208 1,213 1,219 1,225 1,127 1,132 1,136 1,141 1,145 1,150 1,156 1,162 1,168 1,064 1,068 1,073 1,078 1,083 1,088 1,093 1,099 1,105 1,111 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,048 1,054 0,942 0,947 0,952 0,957 0,963 0,968 0,974 0,979 0,985 0,992 0,998 0,884 0,889 0,895 0,901 0,906 0,912 0,917 0,923 0,929 0,936 0,942

27 Eksempel på beregning Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto før samordning Folketrygd Samordningsfradrag Forholdstall ved 62 år 1,341 Forholdstall ved 67 år 1,053 Forholdstall ved 68 år 0,997 Dagens Uttak 67 Uttak 62 Uttak 68 Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Folketrygd = Samlet pensjon (73%) (69%) (58%) (73%)

28 Ny FTR: Overgangsregler Ny regulering Levealdersjustering Fleksibelt uttak Ingen inntektsavkorting Ny regulering Levealdersjustering Fleksibelt uttak Ingen inntektsavkorting Ny regulering Levealdersjustering Fleksibelt uttak Ingen inntektsavkorting Ny regulering Dagens beregningsregler Delvis nye beregningsregler Helt nye beregningsregler Inntreffer 2011 Inntreffer 2011 Inntreffer 2016 (1954 = 62 år) Inntreffer 2025 (1963 = 62 år)

29 Ny offentlig tjenestepensjon Begrunnelse Tre prinsipper Bærekraftig pensjonssystem Mer valgfrihet for den enkelte Mer sosialt rettferdig Levealdersjustering Indeksregulering Det skal lønne seg å jobbe lenger

30 Sentrale endringer og tilpasninger i OFTP Levealdersjustering Indeksering Tidligpensjon fra folketrygden og AFP er gjensidig utelukkende Tjenestepensjonen samordnes mot standardisert folketrygd Levealdersjusteringen gjennomføres slik at grunnlovsvernet ivaretas Garanti for opptjente rettigheter for de med 15 år eller mindre igjen til 67 år pr. 1. januar 2011 sikret 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved 67 år

31 Eksempler Forutsetninger Født 1953 Enslig lønn: Sluttpoengtall: 5 30 år i SPK i 100% stilling 40 år i folketrygden

32 Pensjoneringsmuligheter 62 år 67 år A I jobb Tidligpensjon folketrygd Alderspensjon B I jobb Tidligpensjon folketrygd I jobb Alderspensjon C I jobb I jobb Alderspensjon D I jobb AFP Alderspensjon

33 Bytte mellom AFP/Inntekt og pensjon 62 år 65 år 67 år I jobb Folketrygd AFP Samordnet alderspensjon I jobb I jobb AFP Folketrygd I jobb Samordnet alderspensjon

34 Eksempel på beregning Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto før samordning Folketrygd Samordningsfradrag Forholdstall ved 62 år 1,341 Forholdstall ved 67 år 1,053 Forholdstall ved 68 år 0,997 Dagens Uttak 67 Uttak 62 Uttak 68 Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Folketrygd = Samlet pensjon (73%) (69%) (58%) (73%)

35 Dagens uttak 67 år 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,2 Kroner

36 Samtidig uttak % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,6 Kroner

37 Tidlig folketrygd med inntekt 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % 138,5 138,5 56,1 Kroner

38 AFP 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd AFP 20 % 0 % % 56, ,6 Kroner

39 Utsatt uttak (68) 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % % ,2 Kroner

40 Sammenlikning % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % AFP SPK Folketrygd Inntekt 20 % 0 % Dagens Samtidig uttak Tidlig folketrygd AFP Utsatt uttak % 70,2 66,6 56,1 66,6 70,2 Kroner

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift?

Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Pensjonsreformen - Hvilken betydning har den for deg og din bedrift? Kjapt & Nyttig, 10. november 2010 Advokat/partner Eivind O. G. Ottesen Statsautorisert revisor/partner Jon-Osvald Harila Deloitte Hva

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument

Pensjon og forsikring. NHOs politikkdokument Pensjon og forsikring NHOs politikkdokument Innhold 1. Innledning hva er utfordringene?... 03 2. Tjenestepensjoner og tilpassing til pensjonsreformen... 05 3. Individuell pensjonssparing... 07 4. AFP målsetninger

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Hva skjer i pensjonsmarkedet?

Hva skjer i pensjonsmarkedet? Hva skjer i pensjonsmarkedet? Knut Foss, Danica Pensjon Presentasjon Næringsforeningen 8. februar 2013 www.danicapension.dk Hvem er vi? Danica Pensjon er Norges sjuende største livs- og pensjonsforsikringsselskap

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer