Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon og valgmuligheter n november 2013"

Transkript

1 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1

2 4 Hovedpunkter i alderpensjon fra folketrygden (NAV) Valgfritt uttakstidspunkt fra fylte 62 år senest fra fylte 75 år Vilkår for å ta ut pensjonen før fylte 67 år er at nivået ved uttak minst tilsvarer minste pensjonsnivå ved fylte 67 år Uttaksgrad Pensjonen kan tas ut med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100% Uttaksgraden kan endres 1 gang per år Man kan når som helst stoppe pensjonen eller velge 100% uttaksgrad Du kan jobbe så mye du vil ved siden av uten avkorting i pensjonen Opptjening fortsetter ved fortsatt inntekt Nøytralitet og levealdersjustering Ivaretas med forholdstall 6 2

3 Alderspensjon i folketrygden fra NAV Opptjening Gjelder fullt ut: født før 1954 Gjelder delvis: født Folketrygdens alderspensjon (gammel opptjening) Sivil status Grunnpensjon Grunnbeløp, G Trygdetid, 40 år Alderspensjon fra NAV Tilleggspensjon 45% før % etter 1992 Pensjonsgivende inntekt 1G 6G 1/3 av 6G 12G P = (lønn G)/G Poengtall Sluttpoengtall 20 beste år Poengår, 40 år Pensjonstillegg 8 3

4 Pensjon Opptjening i folketrygden År Årslønn Poengtall , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Grunnbeløp Folketrygdens alderspensjon uten forholdstall 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt Inntekt

5 Forholdstall Brukes for å beregne årlig pensjon Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no År Mnd ,020 1,025 1,030 1,036 1,042 1,049 1, ,015 1,020 1,026 1,031 1,037 1,044 1, ,011 1,016 1,021 1,027 1,033 1,039 1, ,006 1,011 1,016 1,022 1,028 1,035 1, ,001 1,006 1,011 1,017 1,023 1,030 1, ,996 1,001 1,007 1,012 1,019 1,025 1, ,992 0,997 1,002 1,008 1,014 1,021 1, Kilde: nav.no Fleksibelt uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Basispensjon Forholdstall 1,340 1,169 1,055 0,889 Årlig pensjon Eksempel 1953-kullet, årlig inntekt , - Forholdstallet gjenspeiler antatt gjenværende leveår for årskullet 5

6 Totalt utbetalt pensjon Fleksibelt og nøytralt uttak Uttak 62 Uttak 65 Uttak Alder 13 - Eksempel 1953-kullet, Sluttpoengtall 4,68 (tilsvarer lønn på kr ) - Totalt utbetalt pensjon er uavhengig av uttaksalder - Forutsetter at antakelsen om levealder stemmer Alderspensjon i folketrygden fra NAV Opptjening Gjelder fullt ut: født etter 1962 Gjelder delvis: født

7 Innføring av ny opptjeningsmodell 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagens opptjeningsmodell Ny opptjeningsmodell 15 Hovedprinsipper Årlig opptjening: 18,1 % av all inntekt opp til 7,1 G (kr ) Pensjonsbeholdning: Årlig opptjening + regulering av forrige års opptjening bygger opp pensjonsbeholdningen Utbetaling: Pensjonsbeholdning deles på antatt gjenstående leveår (benytter delingstall) 16 7

8 Delingstall Delingstall uttrykker forventet antall leveår som pensjonist Brukes for å beregne årlig utbetalt pensjon Fastsettes for hvert enkelt årskull ved fylte 61 år Prognoser på delingstallene finnes på nav.no Hovedside pensjon 8

9 Hovedside Din pensjon Regulering av alderspensjon Alderspensjon under opptjening reguleres i takt med lønnsveksten Alderspensjon under utbetaling reguleres høyere enn prisvekst, men lavere enn lønnsvekst I praksis gjøres dette ved at pensjonen justeres med lønnsvekst, og deretter fratrekkes 0,75 prosent. som er lik: Regulering = lønnsvekst x 0,9925 Minste pensjonsnivå har en litt bedre regulering 21 9

10 Statens pensjonskasse 23 ALDER BOLIG BARN AFP EKTEFELLE UFØR TRYGGHET OVERFØRINGSAVTALE PERMISJON FORSIKRING FLEKSIBILITET Mer enn god pensjon 24 10

11 Boliglån 25 Boliglån i SPK Hvem kan søke: Yrkesaktive medlemmer og pensjonister i Statens pensjonskasse Hvor mye kan du låne: Inntil 1,7 millioner per SPK-medlem i husstanden Hva kan du låne til: Kjøp av bolig, refinansiering, modernisering, skifteoppgjør 26 11

12 Søk her 27 AFP Avtalefestet pensjon 28 12

13 Tidslinje Prosent av lønn - Levealdersjustering - Individuell garanti til og med 1958-årskullet 66 % AFP-tillegg AFP med folketrygdens regelverk AFP med SPKs eller folketrygdens regelverk SPK Folketrygd Garantert pensjonsnivå 62 år 65 år 67 år Alder - Ingen levealdersjustering - Kan ikke kombineres med alderspensjon i folketrygden 29 Vilkår Det må foreligge tariffavtale om AFP I lønnet arbeid på pensjoneringstidspunktet 10 poengår i folketrygden, eller 10 års medlemskap i SPK eller annen offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år 30 13

14 Uttak Ved delvis AFP må en fratre minimum 10 %, maks 40 %, av en 100 % stilling Uttak av delvis AFP skjer etter arbeidsgivers samtykke De som har delvis uførepensjon kan ta ut AFP for reststillingen 31 AFP og inntekt Graden bestemmes av forholdet mellom tidligere og forventet inntekt Etterbetaling kr Oppgitt inntekt kr Krav Toleransebeløpet er et slingringsmonn i forhold til oppgitt forventet inntekt 32 14

15 Eksempel AFP ved fylte 62 år Opptjening i folketrygden Poengår 15 / 25 Sluttpoengtall 4,68 Gift/samboer Grunnpensjon Tilleggspensjon AFP-tillegg Årlig utbetalt Eksempel AFP ved fylte 65 år Opptjening i folketrygden Poengår 15 / 25 Sluttpoengtall 4,68 Gift/samboer Opptjening i SPK Pensjonsgrunnlag: Full opptjening Folketrygdens regelverk SPK's regelverk (66 %) Årlig utbetalt

16 Utregning av tidligere inntekt før AFP Snittet av de 3 beste av de 5 første av de 7 siste Eksempel: Pensjonering i 2013 Snittet av de 3 beste poengårene multipliseres med G (4,90 + 4,82 + 4,81) / 3 = 4,84 4,84 x = = Rundes opp: Årstall Lønn Beregnet poengtall 4,90 4,82 4,81 4,81 4, Eksempel Mette Andersen er gift Hun arbeider i 100 % stilling og ønsker å trappe ned til 80 % stilling Hun har opptjent 30 år i 100 % stilling i SPK og lønn i dag er kr Forventet inntekt = x 80 % = kr Tidligere inntekt = kr (se forrige foil) Pensjonsgrad ( / ) x 100 = 77,78 % 100 % 77 % = 23 % 36 16

17 Eksempel gradert AFP 62 år / 0 80 / / 40 0 /100 Pensjon Lønn Samlet I prosent 100 % 93 % 83 % 55 % 37 Alderspensjon 39 17

18 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Brutto SPK 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 41 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Sluttlønn i 100 % stilling Pensjonsgivende tillegg Gjennomsnittlig deltid Tjenestetid Maks grunnlag er 12 G = kroner Tar hensyn til tidligere perioder med høyere lønn Pensjonsgrad Gjennomsnittlig stillingsstørrelse av årene med medlemskap 66 % Forholdstall 42 18

19 Eks. gjennomsnittlig stillingsstørrelse Faktisk tjenestetid År Mnd Dag Deltids% Perioder Tellende tjenestetid Fra Til Deltid År Mnd Dag Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Medlemskap Tjenestetid Pensjonsgrad Tid medregnet under permisjonsavtalen 66 % Tid medregnet under overføringsavtalen Forholdstall Full opptjening er 30 år 44 19

20 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad Kan ta ut delvis alderspensjon Ingen minste pensjonsgrad Pensjonen graderes i forhold til reststillingen og den gjennomsnittlige stillingsstørrelsen 66 % Forholdstall 45 Brutto alderspensjon Pensjonsgrunnlag Tjenestetid Pensjonsgrad 66 % Forholdstall Garantert bruttonivå før levealdersjustering Bruttonivået levealdersjusteres ved at man deler på et forholdstall Benytter samme forholdstall som i NAV Fastsatte forholdstall og prognoser finnes på nav.no Forholdstallet begrenses nedad til 1,

21 Eksempel Mette Andersen går av med full alderspensjon ved 67 år Hun har alltid hatt 100 % stilling Mette har 30 års tjenestetid Sluttlønnen er kr Født i 1953 Hva blir brutto alderspensjon før samordning? 47 Eksempel Pensjonsgrunnlag: Lønn: kroner Gjennomsnittlig stillingsstørrelse: 100 % Pensjonsgrunnlag: x 100 % = kr Tjenestetid: 30 år Pensjonsgrad: 100% Forholdstall: 1,

22 Eksempel Pensjonsgrunnlag Tjenestetid 30/30 Pensjonsgrad 100 % Brutto alderspensjon (62,56 %) 66 % Før samordning og individuell garanti Forholdstall 1,055 Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 49 Samordning Alderspensjon fra NAV og SPK samtidig ved fylte 67 år 50 22

23 Samordning av alderspensjon Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Samlet pensjon Netto tjenestepensjon Folketrygd Før individuell garanti Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 51 - Folketrygden utbetales alltid i sin helhet - SPK beregner et samordningsfradrag for å finne sin andel av pensjonsutbetalingen Samordningsfradrag Samordningsfradrag for grunnpensjon Fradrag = 75 prosent av grunnbeløpet, men avkortes i forhold til opptjeningstid gjennomsnittlig stillingsstørrelse Samordningsfradrag for tilleggspensjon Fradrag = tilleggspensjonen, men avkortes i forhold til opptjeningstid inntekter som ikke er pensjonsgivende i SPK. Eksempler på inntekter som holdes utenfor samordningsfradraget: overtid ikke-pensjonsgivende tillegg bonuser Samordningsfradragene skal levealdersjusteres med forholdstallet som gjelder ved uttak av tjenestepensjonen 52 23

24 Samlet pensjon før individuell garanti Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Netto tjenestepensjon Folketrygd Før individuell garanti Samlet alderspensjon (64,23 %) Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 53 Individuell garanti Født til og med

25 Individuell garanti Årskullene til og med 1958 er garantert 66 % av pensjonsgrunnlaget Forutsetter 30 års opptjening Forutsetter samtidig uttak av alderspensjon i folketrygden og Statens pensjonskasse fra fylte 67 år Ved mindre enn 30 års opptjening gis en forholdsmessig garanti Eksempel: 15 års opptjening gir en garanti på 33 % 55 Samlet pensjon Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag Netto tjenestepensjon Folketrygd Individuell garanti Samlet alderspensjon (66,00 %) Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 56 25

26 Individuell garanti 100% 80% 60% 62,56% 64,23% 66,00% 40% 20% 0% Brutto før samordning Samlet etter samordning Samlet med individuell garanti 57 Alderspensjon og inntekt 58 26

27 Inntekt ved siden av 1. Inntekt fra privat sektor - påvirker ikke pensjonen 2. Pensjonistlønn - påvirker ikke pensjonen - Timesatsen er for tiden på kr 175 per time - Pensjonister tilknyttet kommunal tariff som underviser har en egen beregning av pensjonistlønn. Fra er formelen: kr 175 x / Årsrammen i faget 3. Stilling som gir rett til medlemskap i en offentlig pensjonsordning påvirker pensjonen - Alderspensjonister i Statens pensjonskasse er medlemmer for arbeidsforhold i staten - Det kan være annet regelverk for rett til medlemskap for pensjonister i andre pensjonsordninger under overføringsavtalen 59 Hva hvis du ønsker å jobbe til du er 67 år og ta ut alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år 60 27

28 Litt mer om samordning Fra avtalen etter lønnsforhandlingene 2009: Beregning av tjenestepensjon herunder samordning med alderspensjon i folketrygden skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV 61 Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Figuren illustrerer samlet pensjon fra fylte 67 år ved forskjellige uttakstidspunkt i folketrygden. SPKs utbetaling ved fylte 67 år er uavhengig av uttakstidspunkt i folketrygden 62 28

29 Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66%) Samordningsfradrag Alderspensjon fra NAV Forholdstall ved 62, 65 år og 67 år 1,340/1,169/1,055 NAV 62 år SPK 67 år NAV 65 år SPK 67 år NAV 67 år SPK 67 år Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto pensjon Alderspensjon fra NAV Individuell garanti = Samlet pensjon Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Blå graf: Uttak i folketrygden ved 62 år og uttak i SPK ved 67 år Samlet utbetaling Rød graf: Uttak i både folketrygden og SPK ved 67 år Samlet utbetaling

30 Hva hvis du ønsker å jobbe lenger enn til 67 år og vente med NAV til du slutter i jobb 65 Effekten av å utsette uttak av pensjon Figuren illustrerer samlet pensjon ved forskjellige uttakstidspunkt. SPKs andel av den totale pensjonen synker jo lenger man utsetter uttaket. Folketrygdens andel øker SPK Folketrygd 0 Folketrygd 67 SPK 67 Folketrygd 68 SPK 68 Folketrygd 69 SPK 69 Folketrygd 70 SPK

31 Effekten av å utsette uttak av pensjon Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66%) Samordningsfradrag Alderspensjon fra NAV Forholdstall ved 67/68/69/70 1,055/0,999/0,944/0, år 68 år 69 år 70 år Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Alderspensjon fra NAV Garantitillegget = Samlet pensjon Forholdstallet i Brutto tjenestepensjon begrenses nedad til 1,000 - Forholdstallet i samordningsfradraget har ingen nedre begrensning Effekten av å utsette uttak av pensjon Rød graf: Uttak både i folketrygden og SPK ved fylte 67 år Samlet utbetaling Blå graf: Uttak både i folketrygden og SPK ved fylte 70 Samlet utbetaling

32 Valgmuligheter Alternativ Alternativ A 100 % 100 % 66,00 % Inntekt Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV Alternativ B 137,68 % 137,68 % 55,82 % Inntekt Alderspensjon NAV Alderspensjon SPK Alternativ C 54,87 % 66 % 66,00 % AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV Alternativ D 137,68 % 66,00 % 59,86 % Inntekt Alderspensjon NAV AFP AFP Alderspensjon SPK Alderspensjon NAV 69 Min side 32

33 Pensjonsoversikt Uførepensjon 72 33

34 Uførepensjon til å leve av Hvis du blir arbeidsudyktig, sikrer uførepensjon deg og dine økonomisk trygghet. Uførepensjon gis til deg som blir arbeidsufør på grunn av skade eller sykdom. Det har ingen betydning hva som er årsaken til at du blir ufør eller om uførheten er varig eller midlertidig. 73 Karens Du har ikke rett til uførepensjon hvis: Uførheten inntrer innen to år etter at du ble medlem og uførheten skyldes sykdom eller lidelse som du hadde på innmeldingstidspunktet, men som ennå ikke hadde ført til uførhet og hvis du antas å ha kjent til sykdommen / lidelsen på innmeldingstidspunktet 74 34

35 Uførepensjon vilkår 1. Fratreden eller redusert stillingsstørrelse på grunn av sykdom eller skade Kan fratre helt eller delvis og få kompensert 66 % av lønnsnedgangen 2. Kompensasjon for nedgang i lønn ved sykdom eller skade Kan jobbe fullt og få kompensert 66 % av lønnsnedgangen Aldersslitasje etter fylte 64 år Ved aldersslitasje må man ha hatt sammenhengende tjeneste i minst 5 år umiddelbart før fratreden Gir normalt ikke rett til sykepenger Uføretidspunktet avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver Kan fratre helt eller delvis og få kompensert 66 % av lønnsnedgangen Forløpet ved mulig uførhet Delvis eller helt bortfall av arbeidsinntekt Sykepenger Arbeidsavklaringspenger (AAP) Uføretrygd NAV Uførepensjon SPK 76 35

36 Dagens uførepensjon - beregning Beregnes nesten likt som alderspensjonen 66% av lønn på uføretidspunktet Stillingsprosent ved uføretidspunktet Tjenestetid fram til aldersgrensen Samordnes med ytelse i folketrygden Ikke levealdersjustering Omregnes til alderspensjon ved aldersgrensen for stillingen Tillegg på 10% av bruttopensjon om du forsørger barn under 18 år 77 Etterlattepensjon 81 36

37 Etterlattepensjon i SPK Når et medlem av SPK dør: Etterlatt ektefelle eller registrert partner har rett til ektefellepensjon Fraskilte kan også ha rett Samboere har ikke rett Utbetales ikke dersom: Medlemmet dør innen 1 år etter tilsetting eller at ekteskap ble inngått hvis dødsfallet skyldes sykdom som medlemmet led av ved tilsettingen eller vielsen og som en av ektefellene må antas å ha kjent til. 82 Vilkår - Fraskilte Følger gjeldende ekteskapslov. Vilkår for rett til ektefellepensjon for fraskilte: Ekteskapet må ha vart i minst 10 år Den fraskilte må ha vært minst 45 år ved skilsmissen Avdøde må ha vært medlem i SPK før skilsmissen fant sted Den fraskilte kan ikke ha giftet seg på nytt Retten til ektefellepensjon kan være fraskrevet ved skilsmisse Dersom retten er fraskrevet vil pensjonen likevel utbetales dersom det ikke finnes andre pensjonsberettigede 83 37

38 Ektefellepensjon Ulike regler Bruttoregler Nettoregler Ektefellepensjon utgjør 60% av den alderspensjonen medlemmet hadde eller ville fått ved aldersgrensen Ektefellepensjon utgjør 9% av pensjonsgrunnlaget A. Inntektsprøvd B. Ikke inntektsprøvd 84 Ektefellepensjon Du ble medlem Ektefelle født Type ektefellepensjon Etter Når som helst 9% netto Før Etter % netto men etter Før ,6% (behovsprøvd) Før (mann) Før ,6% (ikke behovsprøvd) og gift før Før (kvinne) Før og gift før ,6% (ikke behovsprøvd) for tjenestetiden etter ,6% (behovsprøvd) for tjenestetiden før 1994 Hvis ingen av disse gir JA på alle datoer skal det utbetales 9% netto etterlattepensjon

39 Barnepensjon Utgjør 15 % av avdødes pensjonsgrunnlag Avkortes dersom avdøde ikke hadde full opptjening Utbetales til barnet er 20 år Ingen inntektsprøving Ingen samordning 86 Mer informasjon Kontaktinformasjon Kundesenteret: Pensjon, Pensjonskalkulator på Boliglån, Be gjerne om vår kursbrosjyre: 87 39

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten

Velkommen til kurs. Permisjonsavtalen i staten Velkommen til kurs Permisjonsavtalen i staten 1 Produktoversikt med mer Oppsatt rettighet Gruppeliv Yrkesskade Produkter, forsikringer og lån AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Boliglån Ventelønn

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause

Agenda. 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon. 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå. 1000 1015 Pause Agenda 0900 1000 Pensjonsmarkedet hva nå 1000 1015 Pause 1015 1045 Hybrid eller innskuddsbasert tjenestepensjon 1045 1115 Privat AFP muligheter og feller 1115 1130 Pause 1130 1200 Personforsikringer Pensjon

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016

HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER. Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 HOVEDTARIFFAVTALEN FOR KONKURRANSEUTSATTE BEDRIFTER Tariffperioden 01.05.2014 30.04.2016 1 Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter er opprettet med hjemmel i Hovedavtalens Del A og er inngått

Detaljer