NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar Klemet Rønning-Aaby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby"

Transkript

1 NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby

2 Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14 t eller mer pr uke gir rettigheter -> 2% betales av arbeidstaker (ca 17-18% av arbeidsgiver) -> om lag 40% av KLP-medlemmer har særaldersgrenser -> pensjoner reguleres i takt med folketrygden -> overføringsavtale sikrer pensjonen ved skifte av arbgiver -> samordning med folketrygden (alderspensjon fra 67 år) -> økt levealder ble før kompensert av arbeidsgiver (og avkastning på fond) AFP i off sektor -> gjelder fra 62-65/67 år -> dagens folketrygdberegnede uførepensjon + kr ,- -> lave krav for å komme med, god lavlønnsprofil

3 AFP i dag: 90 % 90 % 80 % 70 % AFP A lderspensjon 80 % 70 % 60 % 60 % 50 % 50 % 40 % 40 % 30 % 30 % 20 % 20 % 10 % 10 % 0 % Tidligere pens jons givende inntekt kroner 0 %

4 Off bruttopensjon -profil: Dagens fo lketrygd. En slig 66 % tj enestepens jon + 1/4 G Tidligere pensjonsgivende inntekt. Tusen kroner 0

5 Pensjon AFP-tillegg Folketrygdberegnet AFP år 66 % Tjenestepensjonsberegnet AFP år Tjenestepensjon med samordningsfradrag fra 67 Alderspensjon fra folketrygden fra 67 år 62 år 65 år 67 år Alder

6 FOLKETRYGDTRAPPA 140 % 140 % 120 % Folketrygd AFP 120 % 100 % 100 % 80 % 80 % 60 % 60 % 40 % 40 % 20 % 20 % 0 % %

7 Kravene fra alle på arbeidstakersiden i off sektor i 2009: a) Nivå ved fratreden 62 år må være om lag som i dag. b) Ikke vanskeligere å kvalifisere til hel AFP- pensjon ved 62 år enn i dag. c) Bruttogaranti ved fratreden 65 år; pensjon minst 66 % av sluttlønn (max 12G) for alle med min 30 års opptjening i TP. d) Samordningsfordelene videreføres (ca øk nivå og fordeling). e) Off tp for alle ned til 20% stilling (fra 14 t/uke -> 37,3% i dag) f) Overføringsavtalen videreføres g) Særaldersgrenser sikres og videreføres h) Uføre- og etterlattepensjon sikres og videreføres i) Grunnlovsvern, jf 97 og 105 j) Evaluering 2017

8 Resultatet Dagens Off tp videreført med levealdersjustering og svekket regulering av løpende pensjoner mv fra Dagens AFP 62-65/67 videreført, dvs dagens folketrygds uførepensjon ,- med lavt toleransebeløp mot annen inntekt (ingen levealdersjust da den varer max 5 år) Garantitillegg til og med 1958-kullet Avkorting som i dag mot annen inntekt Brutto 66% fra 65 forutsetter ny folketrygd fra 67 (kan ikke ta ut folketrygd før 67) Arbeid utover 67 år kan kompensere for levealdersjusteringen, men bare opp til 66% Regler fastsatt for gammel folketrygdopptjening med overgang for kullene , uklart vedr beholdningsopptjening i folketrygd Utreder særaldersgrensene Uføre- og etterlattepensjon ikke avklart

9 Tilbudt Kombialternativ Lagt ved skissen Bruttogaranti for mange (med 20 års opptjening med mer) uten levealdersjustering Kollektiv bruttoklausul; utløser forhandlingsrett på parametre mv, men utløser ikke individuell rett til pensjonsytelse Fleksibelt uttak fra 62 år, ingen avkorting av pensjon mot annen inntekt Seniortillegg livsvarig fra 65 til de som går av og som jobber lite på ¼ G Nyansatte opptjening fra første krone, samordning ulike stillinger hos flere arbeidsgivere Ulønnet omsorgsperm og evu-perm gir pensjonsopptjening Påslagsmodell 0,42% opp til 7,1 G, og 1,77% 7,1G-12G Org og finansiering av AFP -> samordning utredes Uføre-, etterlattepensjon og særaldersgrense-system utredes i felleskap og behandles i 2010-oppgjøret ved uenighet Evaluering og forhandlingsrett på AFP-parametre og Off tp parametre i 2017

10

11 Bruttogarantien nå... Årskull Forholds tall 67 1,055 1,088 1,094 1,120 1,183 1,243 Pensjon snivå 62,5 % 60,6 % 60,3 % 58,9 % 55,8 % 53,1 % Etter garanti 66 % 66 % 60,3 % 58,9 % 55,8 % 53,1 % 66 % - alder ,

12

13

14

15

16 Antall ansatte i KS kap 4B 50 år eller eldre etter utbetalt årslønn. (Lønnsnivå pr ) Alle Kvinner Menn G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G >10G

17 Antall ansatte i KS kap 4C 50 år eller eldre etter utbetalt årslønn. (Lønnsnivå pr ) Alle Kvinner Menn G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G >10G

18 Antall ansatte i KS kap 5-50 år eller eldre etter utbetalt årslønn. (Lønnsnivå pr ) Alle Kvinner Menn G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G >10G

19 Antall ansatte i KS kap år eller eldre etter utbetalt årslønn. (Lønnsnivå pr ) Alle Kvinner Menn G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G >10G

20 Hvordan beregne samlet pensjon? Uten samordningsfordeler Brutto tjenestepensjon 66 % - folketrygd 50 % 50 % =Netto tjenestepensjon 16 % Med samordningsfordeler Brutto tjenestepensjon 66 % - samordningsfradrag folketrygd 45 % =Netto tjenestepensjon 21 % 21 % Faktisk utbetalt 71 % 20

21 Hovedbilde samordning (KLP) Samordningsfordeler bidrar til samlet høy kompensasjonsgrad, og særlig ved deltid Med økende stillingsprosent og/eller lønn går kompensasjonsgraden i folketrygden ned og betydningen av tjenestepensjon øker Ved høy lønn blir samordningsfordelene mindre 21

22 Samordningsfordelenes verdi - KLP 2010 Beregningene basert på alderspensjonister i KLPs bestand født i 1940, 1941, 1942 og første halvår 1943 Basert på fullstendige og oppdaterte data fra NAV om faktisk folketrygd (grunnpensjon, tilleggspensjon og særtillegg) for disse årskullene Tall for Fellesordningene omfatter Fellesordningen for kommuner og bedrifter, Fellesordningen for fylkeskommuner og Fellesordningen for statlige helseforetak mv. 22

23 Samordningsfordeler verdi på makronivå I % av brutto tjenestepensjon Heltids- Deltids- Samlet ansatte ansatte Fellesordningene 13,0 % 26,4 % 20,5 % Pensjonsordningen for sykepleiere 10,5 % 20,3 % 17,7 % Fellesordningen for sykehusleger 2,3 % 8,6 % 2,9 % 23

24 Samordningsfordeler verdi på makronivå Gjennomsnitt per person i antall G Heltids- Deltids- Samlet ansatte ansatte Fellesordningene 0,40 0,41 0,41 Pensjonsordningen for sykepleiere 0,38 0,54 0,50 Fellesordningen for sykehusleger 0,17 0,44 0,21 24

25 AD, mars 2012: Det overordnede fokuset i tilpassingen av offentlig tjenestepensjon til ny folketrygd, både for alderspensjon og uføre, bør være hva de totale kompensasjonsgradene skal bli, ikke hvilke samordningsfordeler regelverket gir i dag. For personer med full tjenestetid, full trygdetid, som alltid har arbeidet fulltid og som har hatt relativt jevn inntekt over livsløpet, gir samordnings-regelverket relativt oversiktlige resultater. For personer uten fulle yrkes-karrierer, som arbeider deltid, og med ujevn inntekt har dette notatet illustrert at samspillet mellom de ulike samordningsreglene kan gi relativt uforutsigbare og lite hensiktsmessige resultater. Det bør ikke være et mål for tilpassingen til ny folketrygd at alle disse samspilleffektene skal videreføres.

26 Kompensasjonsgrad uførepensjonister Sum folketrygd og tjenestepensjon ved full opptjening i Fellesordningene alle deltider Lønnsnivå Kompensasjonsgrad ,6 % ,4 % ,3 % ,4 % ,3 % ,9 % ,2 % > ,5 % Totalt 81,1 % 4

27 3 hovedutfordringer for våre medlemmer framover: - Ytelser oppnås, jf KLP, mest pga samordningsfordeler som har svakt grunnlovsvern (de levealdersjusteres) pga lav lønn, deltid med mer. Ingen samordning i privat sektor. - Ny folketrygd for dårlig fra 62 år; over 60% fyller ikke vilkårene for å gå av... Privat AFP retter opp noe, men langt fra nok. Vår største innvending til privat AFP, og dette bør ordnes! - Tilfredsstillende ytelsesnivå pr nå i off AFP og off TP, men ingen insentiver til å stå lenger i tjenestepensjonsordningen; dog opp til 66%. Kan teknisk løses i samordningsreglene (INGEN politisk vilje her?) eller annen modell (hvor er kreativiteten?). (Masse små-snacks som etterhvert kommer for en dag...)

28 TARIFF-VEIEN 2013? Ved hovedoppgjøret i KS 2012, ble følgende tatt inn i protokollen fra meklingen, pkt V, c): c) Pensjon 1. Dersom en av partene krever det, skal det føres forhandlinger om pensjonsbestemmelsene i HTA kapittel 2, samt vedtekter for AFP og tjenestepensjon ved mellomårsoppgjøret i Krav om nye forhandlinger kan kun knyttes direkte til endringer som følge av nye uføreregler i folketrygden og Statens pensjonskasse samt endret pensjonistbeskatning i den forbindelse. TIDLIGST 2014 ANDRE PENSJONSSPØRSMÅL PRIVAT SEKTOR?

29 Våre mål i 2013 (?): 1. Uføre opprettholde kjøpekraft (ftrygd 66%-lønnsskatt) 2. Samordning med mer (vi har ikke dårlig tid..!) a) Nivå ved fratreden 62 år må være om lag som i dag. b) Ikke vesentlig vanskeligere å kvalifisere til hel AFP- pensjon ved 62 år enn i dag. c) pensjon minst 66 % av lønn (max 12G) for 30 års opptjening. d) samordningsfordelene videreføres (ca nivå og fordeling). Dilemmaer framover; Opptjening og uttelling for lavtlønte og deltidsansatte Etterlatte, barnepensjon, særaldersgrense => Ingen hellige kuer, men klare interesser/medlemmer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011

Unios notatserie nr. 1/2011. Brutto er best. Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio. 2. februar 2011 Unios notatserie nr. 1/2011 Brutto er best Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 2. februar 2011 Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgata 2, 0158 Oslo Telefon: 22 70 88

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Veb46 6 4. 4. juni 2009

Veb46 6 4. 4. juni 2009 Veb46 6 4 4. juni 2009 AVTALE OM OFFENTLIG TÆNSTEPENSJON OG AFP I OFFENTLIG SEKTOR Dagens regler for offentlig tjenestepensjon (bruttoordningen) og AFP i offentlig sektor videreføres med nødvendige tilpasninger

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011

Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011 Velkommen til bedriftskurs Oslo 08.09.2011 1 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Pensjons økonomi Valgmuligheter 2 Agenda Nytt fra KLP 3 Finansielle forhold - Forvaltning av pensjonsmidlene

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

1 Innledning 2 Sammendrag

1 Innledning 2 Sammendrag HØRINGSNOTAT Forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om pensjonsordning for sykepleiere og lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. 1 1 Innledning Minstegrensen for rett til medlemskap

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport 1 Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten

Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Notat 2:2010 Stein Stugu Samordning av opparbeidede rettigheter til offentlig tjenestepensjon og privat AFP Konsekvenser for ansatte i Posten Om notatet: Norsk Post- og kommunikasjonsforbund (Postkom)

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer