Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder"

Transkript

1 Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

2 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler

3 KLP offentlig tjenestepensjon KLP etablert i 1949 med formål å tilby tjenestepensjon til kommuneansatte 347 av 430 kommuner og fylkeskommuner har hele pensjonsordningen i KLP 330 mrd. kroner i forvaltningskapital Ca 800 ansatte bedrifter 25 av 27 helseforetak yrkesaktive pensjonister tidligere ansatte

4 Hvorfor ny folketrygd? Antall yrkesaktive per pensjonist 1967: 3,9 2007: 2,6 2050: 1,8

5 Vi lever lengre og jobber kortere år Pensjonert Pensjonert 25 år 45 år Arbeid Arbeid 35 år 20 år Utdanning Utdanning 25 år Levealder: 75 år Levealder: 85 år Kilde: NHO/SSB

6 Hva er pensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) ( )

7 Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: årskullene kullet: kun nytt system

8 Gamle opptjeningsregler Gammel beregningsmodell er komplisert. - Maksimum 40 poengår. - Gjennomsnittet av de 20 beste teller med. - Høyere opptjeningssats for årene før 1992 enn for årene etter. - Lønn opp til 12G er pensjonsgivende, men knekkpunkt ved 6G. - Sivil status

9 Nytt prinsipp: Bygge beholdning 18,1% Opptjeningsprosent er lik for alle årskull Gjennomsnittslønn x 18,1% x opptjeningsår = beholdning Beholdningen fordeles på forventet antall leveår ved uttak Opptjenes mellom år, alle år teller med Inntekt mellom 0 7,1 G medregnes

10 Nytt fra 2011

11 Folketrygden - Uttak fra 62 år

12 Bygge beholdning Opptjeningsprosent på 18,1 % er lik for alle årskull Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsbeholding Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon

13 Fleksibelt uttak, jobb og pensjon

14 Når er det lurt å ta ut alderspensjon? Et regneeksempel med følgende forutsetninger: - Har vært i jobb i 40 år - Gjennomsnittlig inntekt på kr Født i 1949 Uttak av pensjon ved: 62 år 67 år Årlig pensjon Kr Kr Samlet utbetalt pensjon når du er: 67 år Kr Kr 0 70 år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr

15 Levealdersjustering

16

17 Alderspensjonsuttak år Kilde: NAV

18 KLPs pensjonsordning

19 Fordeler ved offentlige pensjonsordninger Fleksibel pensjonsalder Overføringsavtale Bruttogaranti Livsvarige ytelser Uføre- og etterlattepensjon er alltid tilknyttet

20 Aldersgrense/ pensjonsalder Den alminnelige aldersgrense er 70 år Særaldersgrense 60 år og 65 år Folketrygdens normale pensjonsalder er 67 år, men fleksibelt uttak fra fylte 62 år

21 Overføringsavtalen 10 år 15 år 5 år Totalt 30 år

22 Hvem omfattes av pensjonsordningen? Fast ansatte: Før 1974: Forskjellige regler for hver arbeidsgiver : Minstekrav på 18 t pr uke : Minstekrav på 15 t pr uke : Minstekrav på 14 t pr uke dd: 14 t pr uke, men ekstratimer skal også telle Midlertidige ansatte: : Meldes inn etter 1 år i stillingen som fylte minstekravet : Meldes inn etter 6 mnd sammenhengende stilling som fylte minstekravet, med tilbakevirkende kraft dd : Alle ansatte meldes inn når de har arbeidet 168 t i løpet av et kvartal

23 Alderspensjon

24 Alderspensjonens størrelse er avhengig av: LØNN Sluttlønn i 100% stilling GJENNOMSNITTLIG DELTID De 30 beste år (år med høyest deltid) MEDLEMSTID 30 års medlemstid = full opptjening

25 Lønnsøkning siste 2 år før alderspensjon Generell oppnormering gitt ved både lokale og sentrale forhandlinger medregnes I tillegg medregnes individuelle tillegg på inntil 60% av G (p.t. kr ) Ved deltid reduseres maks. tillegg forholdsmessig Lønnsøkning som følge av ny stilling eller stillingsendring medregnes ikke

26 Lønnsnedgang Lønn i 25 år Lønn i 5 år = Lønn x 66% x 25/30 Lønn x 66% x 5/30

27

28 Beregning av alderspensjon Alderspensjon = Lønn x gj.deltid x medlemstid/30 x 66% NB. Vi tar alltid utgangspunkt i lønn i 100% stilling

29 Beregning av alderspensjon Kr x 100% x 30/30 x 66% = NB. Vi tar alltid utgangspunkt i lønn i 100% stilling NB! Levealdersjustering fra 67 år!!!!

30 85 års-regelen *Du kan fratre inntil 3 år tidligere hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år Alder: 62 år Medlem i 23 år = 85 år * Kun praktisk betydning for de med særaldersgrense

31 Alderspensjon og inntekt Inntekt fra privat sektor begrenser ikke alderspensjonen fra KLP Alderspensjon begrenses kun ved ny innskuddspliktig stilling i den offentlige pensjonsordning 168 timer i kvartalet Gjelder alt arbeid, fast evt ekstra timer Fra kan man tjene ubegrenset ved siden av alderspensjon i Folketrygden

32 Levealdersjusteres, men individuell garanti.sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger født før 1959 er sikret 66 % av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening

33 AFP Avtalefestet pensjon AFP avtalefestet pensjon

34 AFP ved år Pensjonens størrelse avhenger av den enkeltes opptjening i folketrygden Når en folketrygdberegnet AFP beregnes, fremskrives det en opptjening i folketrygden til 67 år. Det beløp man da ville ha fått fra folketrygden + et AFP tillegg på kr pr år utgjør 100% AFP Ingen fribeløp Toleransebeløp kr ,- (OBS! all pensjonsgivende inntekt i folketrygden vurderes opp mot denne grensen)

35 AFP Avtalefestet pensjon v/fylte 65 år: Ny vurdering Hva lønner seg? AFP eller KLP Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

36 AFP v/ 65 år Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

37 Inntekt ved siden av pensjon Toleransebeløp Kr Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

38 Inntekt ved siden av pensjon Folketrygden 67 år : Ubegrenset Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP

39 Inntekt ved siden av pensjon Offentlig:13 t/uke eller 167 t/kvartal Privat: Ubegrenset Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd 85 års regelen KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

40 Delvis AFP Etter dagens regler vil det ikke lenger være nødvendig at arbeidstakeren har 100% stilling for å kunne ta ut delvis AFP Alle kan da, etter avtale med arbeidsgiver, velge å trappe ned til så stor deltidsstilling som passer Stillingsreduksjonen må være på minst 10 prosentpoeng

41 Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP 92% AFP % 77% AFP AFP 57% Lønn Lønn 80% Lønn 60% Lønn 40% Full AFP

42 Hva lønner seg? Sammensatt problemstilling, avhenger av flere faktorer: Levetid Arbeidsevne/vilje AFP-mulighet eller ikke Skatt - Ved uttak av AFP sparer man folketrygden, men har inntektsbegrensninger. Ikke et alternativ om man vil jobbe fullt. - Fleksibilitet, kan f.eks ta ut folketrygden og så stoppe den ved 65 år og ta ut AFP

43 Ny alderspensjon i folketrygden Tidlig uttak gir ikke rett til 66 % Lønn KLP Lønn Folketrygd

44 Hva hvis folketrygden tas ut før 67 år? Tjenestepensjonen beregnes på bakgrunn av den folketrygden man ville hatt om den ble tatt ut ved 67 år. Eks: Kari tjener og har full opptjening i tjenestepensjonsordningen og folketrygden når hun fyller 62 år (67,1%) KLP: KLP: (54,8%) Folketrygd: Folketrygd: Tar ut FT ved 67 år Tar ut FT ved 62 år

45 Fleksibelt uttak av pensjon Tidlig uttak gir ikke rett til 66 % Lønn 66 % Lønn Folketrygd KLP beregnet AFP ved 65 år KLP Folketrygd

46 Fra % - GARANTI Forutsetninger: full opptjening 30/30 100% stilling uttak av folketrygd ved fylte 62/67/70 år uttak fra KLP ved fylte 67/67/70 år Lønn KLP v uttak v/fylte 67 år KLP v uttak v/fylte 67 år KLP v/uttak v/fylte 70 år KLP v/uttak v/fylte 70 år Folketrygd v/uttak 62 år Folketrygd v/uttak 67 år Folketrygd v/uttak 67 år Folketrygd v/uttak 70 år

47 Skatteberegningsmodeller Skatteetaten Dine penger 47

48 Attførings- / Uførepensjon

49 Uføre-/attføringspensjon Etter ett års sykemelding/opphør av sykepengerett Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen Beregnes som en alderspensjon

50 Uførepensjon (100%) Full opptjening 2 barn under 18 år Lønn Barnetillegg KLP Folketrygd Kr Utgjør 79 % av tidligere lønn

51 Ny uførepensjon fra Ny uføretrygd i Folketrygden ble vedtatt i desember 2011 Skal utgjøre 66% av tidligere lønn, men beskattes som arbeidsinntekt Det forutsettes at den nye uføreytelsen i OFTP legges om fra samme tidspunkt Arbeidsdepartementet hadde første møte med arbeidsgiver- og arbeidstaker organisasjonene 6. januar 2012 og tar sikte på å sende forslag på høring før sommeren Regjeringens føring for utredningen er at den nye ytelsen skal være en nettoytelse

52 Etterlattepensjon

53 Etterlattepensjon Ektefellepensjon Ektefelle (jfr. ekteskapsloven) Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon til barn under 20år Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

54 Medlemsfordeler 54

55 Enkle og prisgunstige forsikringer Bil og båt Hus og fritidsbolig Deg og dine Personbil Hus Barneforsikring Motorsykkel Fritidshus/hytte Fritidsulykke Moped Innbo Reise Campingvogn Verdigjenstand Hest Fritidstraktor Hund Veterankjøretøy Katt Fritidsbåt

56 KLP tilbyr privat skadeforsikring Tilpasset kundens behov. Lavere pris bedre kunderisiko Hus, innbo, bil, hytte, båt ulykke, reise osv. Kjæledyr Nettopriser ingen kunstige rabatter Skadeforsikring: Tlf: E-post:

57 KLP Banken Medlemmer får markedets aller beste innskuddsrenter; 3,4 prosent fra første krone på både sparekonto og brukskonto(!) Gebyrfri nettbank Visa kort Lån Spare- og lønnskonto

58 Lån i KLP Bolig Refinansiering Rehabilitering/Oppussing Bil Etc Tlf: E-post: Prisliste på

59 Seniorlån LittExtra Tilbys personer over 60 år Låneavtale som frigjør en del av sparekapitalen du har bundet i boligen Kapitalen kan utbetales månedlig eller som et engangsbeløp Du er sikret å kunne bo i boligen resten av livet LittExtra kåret til beste låneprodukt for eldre både av Dagens Næringsliv og Dagbladet.

60 Sparing i KLP Fondssparing i KLP: I KLP kan du spare i rentefond, aksjefond eller kombinasjonsfond med spareavtale eller enkeltinnskudd Våre gebyrer er Norges laveste -noe som er helt avgjørende for sluttsummen når man sparer i fond! Prøv gjerne vår sparekalkulator!

61 Vil du vite mer om pensjon i KLP logg deg inn på Min Side Pensjon Kontakt vårt kundesenter på telefon: e-post: post: KLP, postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

62 Takk for oss

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer