OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON..."

Transkript

1 DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015

2

3 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV ALDERSPENSJONER...26 EKS. PÅ UTREGNING AV BRUTTOPENSJON...28 ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN...29 SAMORDNING MED FOLKETRYGDEN...31 EKS. PÅ UTREGNING AV SAMORDNING...32 OPPSATT PENSJON...36 PRAKTISK INFORMASJON...37 LÅN...38 KONTAKT OSS

4 4

5 OM OSS Oslo Pensjonsforsikring (OPF) administrerer Oslo kommunes pensjonsordning. Ordningen er garantert av kommunen. OPF har en forvaltningskapital på ca 66 mrd NOK, over aktive medlemmer, ca pensjonister og ca oppsatte rettigheter. Hvem kan være medlemmer i ordningen? Yrkesaktive ansatte i Oslo kommune ansatte i AS eller KF hvor kommunen er majoritetseier og Sporveien grupper som er særskilt opptatt, som folkevalgte m.fl. en del ansatte i Helse Sør-Øst som tidligere var tilknyttet sykehusene i Oslo Pensjonister Fratrådte (tidligere ansatte) Hva kan du forvente som medlem? Din pensjonsordning er et viktig supplement til folketrygden. Som medlem i ordningen vil du kunne ha rett på økonomisk støtte fra oss ved: uførhet, tidligpensjonering, alderspensjon og dødsfall. I tillegg har vi gode lånevilkår. 5

6 GJELDENDE REGLER OM MEDLEMSKAP Hvem blir medlem? Kommunalt ansatte som fyller vilkår for rett til medlemskap blir registrert som medlem med følgende unntak og presiseringer: lærere i Utdanningsetaten meldes inn i Statens pensjonskasse det er egne regler i pensjonsvedtektene for timebetalte helsearbeidere uten fast arbeidsavtale. Minstekravet for medlemskap er 800 timer i et kalenderår. Antall timer omregnes til deltidsprosent, og rett til oppsatt pensjon oppnås etter 5 års medlemskap medlemskap for timelønnede kan ikke kombineres med fast ansettelse. heltids folkevalgte omfattes av egen tjenestepensjonsordning. Hvordan blir du medlem? arbeidsgiver sørger for innmelding innmeldte arbeidstakere mottar forsikringsbevis fra OPF 6

7 VILKÅR FOR MEDLEMSKAP For å bli medlem må du fylle følgende vilkår: du må være fast ansatt i minst 50% stilling eller med en arbeidstid på minst 14 timer pr. uke. Hvis du har 2 eller flere stillinger for samme arbeidsgiver, hvor den totale faste arbeidstid er på 14 timer eller mer, skal du meldes inn for ansatte i Sporveien er innmeldingsvilkårene 15 timer pr. uke du må ha fylt 18 år hvis du ved innmelding har fylt 62 år, eller har mindre enn 5 år igjen til stillingens aldersgrense, vil du ikke bli tatt opp som medlem, med mindre du tidligere har vært medlem i en offentlig pensjonsordning slik at samlet medlemstid blir minst 5 år du kan ikke være medlem for mer enn 100% stilling engasjement/vikariat med varighet på mer enn 1 år gir rett til medlemskap dersom du er ansatt i et engasjement/vikariat for et kortere tidsrom enn 1 år, er du likevel risikodekket ved sykdom og død 7

8 Kollektivt medlemskap Medlemskapet er kollektivt. Fyller du vilkårene for medlemskap har du både rett og plikt til å bli medlem. Hvem betaler premien? Det er arbeidsgiver som betaler pensjonspremien. Permisjon Du skal fortsatt være medlem under permisjon med hel eller delvis lønn. Hvis du har permisjon uten lønn, men med opptjening av lønnsansiennitet får du medregnet 1 år under forutsetning av at du helt eller delvis kommer tilbake til stilling. Ved avtalt permisjon uten lønn eller med delvis lønn, kan du betale premien selv for et tidsrom av 2 år. Du må selv kontakte OPF innen 2 måneder etter permisjonens start. Dersom du slutter etter slik permisjon, blir permisjonstiden medregnet som pensjonsgivende. Selv om du ikke betaler premie til pensjonsordningen er du likevel risikodekket mot sykdom eller ved død ved avtalt permisjon i inntil 2 år. Hvis du i permisjonstiden er medlem av annen offentlig tjenestepensjonsordning gjelder ikke risikodekningen. Sporveiens ordning har avvikende regler. 8

9 Hva skjer når du skifter virksomhet? Hvis du får ny stilling i en annen virksomhet i Oslo kommune vil pensjonsordningen automatisk få melding via lønnssystemet om dette. Du vil bli registrert med endret virksomhet, men vil ikke selv få melding om denne omregistreringen. Endret ytelsesnivå Med virkning fra 1. januar 2012 ble ytelsesnivået i pensjonsordningen endret fra 70% til 67,3% av pensjonsgrunnlaget. Dersom du var ansatt før 1. januar 2012 opprettholder du ytelsesnivået på 70%. Dersom du slutter og starter opp igjen, får du nytt ytelsesnivå. Det samme gjelder dersom du får ny stilling i Oslo kommune uten direkte overgang mellom still ingene. Endringen i ytelsesnivået gjelder ikke Sporveien. OVERFØRING AV TJENESTETID MELLOM OFFENTLIGE PENSJONSORDNINGER Oslo kommunes pensjonsordning har en avtale om overføring av tjenestetid med Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og de fleste kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger. Avtalen er gjensidig. Det er den siste offentlige pensjons ordningen du er medlem av som skal utbetale pensjonen din. Pensjonen utbetales etter den siste ordnings regler. Tjenestetid innenfor overføringssystemet skal legges til grunn for beregning av din samlede opptjente pensjonsrett i offentlig sektor. Du må selv sørge for at vi får melding om tjenestetid i andre ordninger. 9

10 UFØREPENSJON Fra 1. januar 2015 innføres nye regler om uførepensjon og midlertidig uførepensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger. Reglene erstatter tidligere uføreordning for nye uførepensjonister etter 1. januar. De nye reglene får også anvendelse for de som har en løpende uførepensjonsytelse ved overgangen til nye regler. Hva skjer ved langvarig sykdom? Ved å levere sykmelding til arbeidsgiver vil du vanligvis få utbetalt full lønn i inntil 1 år. Arbeidsgiver vil få tilbakeført dine sykepenger fra ditt lokale NAV-kontor. Fordelen ved denne ordningen er at du får lønn til vanlig tid hver måned, og at beløpet ikke er begrenset etter folketrygdens regler. Er du sykmeldt utover ett år, har du ikke lenger rett til lønn. Er du omfattet av tjenestepensjonsordningen hos OPF, kan du ha rett til uføreytelser fra oss. Når søker du ytelse? Hvis du antar at du ikke kommer til å være tilbake i arbeid ved sykelønnsårets slutt, skal du søke om ytelser fra pensjonsordningen. Det er arbeidsgiver som skal følge opp langtidssykmeldte. Dere har imidlertid et felles ansvar for at du får sendt inn nødvendige søknadspapirer til oss ca 3 måneder før lønn opphører. Normalt vil du samtidig søke om videre ytelse i NAV; enten arbeidsavklaringspenger (dersom uførheten antas å være midlertidig) eller uføretrygd (dersom uførheten antas å være varig). 10

11 Arbeidsgiver skal fylle ut den delen av søknaden som omhandler lønn- og ansettelseshistorikk. Du skal selv fylle ut egenmeldingen og din behandlende lege skal skrive ut legeerklæringen. Dersom du allerede har fått fylt ut legeerklæring i forbindelse med søknad til NAV, er det tilstrekkelig at du legger ved en kopi av denne. HVA SLAGS YTELSE SKAL DU SØKE OM? Midlertidig uførepensjon Dersom du får arbeidsavklaringspenger fra NAV, gis det normalt midlertidig uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen. For å få arbeidsavklaringspenger fra NAV, er det et vilkår at du enten er under aktiv behandling eller deltar på arbeidsrettede tiltak. Det er et vilkår for rett til midlertidig uførepensjon at du er forhindret fra å utføre ditt vanlige arbeid eller annet passende arbeid, på grunn av sykdom, skade eller lyte. Uførepensjonen kan tilstås helt eller delvis, men det ytes ikke uførepensjon dersom uføregraden er lavere enn 20%. Når du innvilges en midlertidig ytelse har din arbeidsgiver fortsatt arbeidsgiveransvaret for deg. Dere er i fellesskap ansvarlig for å holde OPF orientert om endringer i arbeidstid/uføregrad. Uførepensjon Dersom NAV har vurdert at din uførhet er varig, innvilges du uføretrygd fra folketrygden. Uførepensjon fra pensjonsordningen innvilges vanligvis bare hvis du får uføretrygd fra folketrygden. 11

12 Uføregraden Dersom du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, settes uføregraden normalt med samme grad hos OPF. Dersom du ikke hadde full stilling da uførheten oppstod, fastsettes uføregraden likevel etter den inntekten du hadde i den reduserte stillingen. Dersom du ikke får uføretrygd fra NAV fordi uføregraden er lavere enn det som kreves for å få arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, kan du likevel få rett til uførepensjon fra OPF, men ikke dersom uføregraden er under 20%. I disse tilfellene er det OPF som setter uføregraden i forhold til den inntektsevnen som er tapt. Ved denne vurderingen tas det hensyn til ethvert arbeid du regnes å kunne utføre. Inntekt ved siden av midlertidig uførepensjon eller uførepensjon Dersom du får arbeidsinntekt som overstiger den inntektsgrensen som beregnes når uførepensjonen innvilges, skal pensjonsutbetalingen reduseres. Den fastsatte uføregraden endres imidlertid normalt ikke. Den fastsatte inntektsgrensen tilsvarer den inntekt du forutsettes å kunne skaffe deg etter at du har blitt ufør og reguleres i samsvar med senere regulering av grunnbeløpet. Dersom du er varig ufør og mottar uføretrygd fra folketrygden, innregnes et tillegg på 40% av folketrygdens grunnbeløp i inntektsgrensen for hvert kalenderår. Reduksjonen i pensjonsutbetalingen skal svare til den overskytende inntekten multiplisert med din uførepensjon ved 100% uførhet og dividert med ditt pensjonsgrunnlag. 12

13 Etteroppgjør OPF vil i likhet med NAV og andre tjenestepensjonsleverandører, foreta et etteroppgjør av alle løpende uførepensjoner når ligningen for det enkelte år foreligger. Dersom en uførepensjon skulle vært avkortet og ikke blir det på grunn manglende opplysninger om inntekt og endringer i inntekt, vil det kunne oppstå krav om tilbakebetaling. For mye utbetalt kan kreves inn uten krav om skyld. For å unngå at etteroppgjøret ender med tilbakebetalingskrav, er det svært viktig at OPF informeres om forventet inntekt og endringer i inntekt du har under uførheten. NB! Vær oppmerksom på at alle avvik i inntekt kan føre til krav om tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon. OVERGANG TIL ALDERSPENSJON Alle som har en aldersgrense for stillingen som er over 67 år, vil gå over fra uførepensjon til alderspensjon fra fylte 67 år. De som har særaldersgrense under 67 år, vil som tidligere gå over til alderspensjon ved særaldersgrensen. AVSLAG OG STANS AV YTELSER Karensbestemmelsene Du har ikke rett til uførepensjon dersom du blir sykmeldt i løpet av de to første årene etter innmelding, og du kjente til sykdommen/ skaden/lytet før du ble ansatt med rett til medlemskap i tjenestepensjonsordningen. Motsetter deg behandling eller arbeidsrettede tiltak Dersom du uten rimelig grunn nekter å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering eller arbeidsrettede tiltak, bortfaller retten til pensjon. 13

14 Høy inntekt i forhold til tidligere inntekt Det foreligger ikke rett til videre utbetaling av uføreytelse dersom inntekten utgjør mer enn 80% av samlet inntekt før uførhet. FOLKETRYGDEN Folketrygden ble innført 1. januar Mange av folketrygdens ytelser er knyttet til folketrygdens grunnbeløp (G). Grunnbeløpet fastsettes av myndighetene hvert år. Fra 1. mai 2014 er G lik kr Ved sykdom kan du søke folketrygden om følgende ytelser: Sykepenger får du vanligvis det første året du er syk. Arbeidsavklaringspenger (AAP) skal sikre deg inntekt i en overgangsperiode hvor du på grunn av sykdom eller skade har behov for arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller annen oppfølging fra NAV for å komme i arbeid. Uføretrygd skal kompensere inntektsbortfall inntil 6 ganger grunnbeløpet og gis bare dersom det ikke er utsikt til bedring av din inntekts- og arbeidsevne. Arbeidsavklaringspenger utgjør 66% av folketrygdens beregningsgrunnlag. Beregningsgrunnlaget for arbeidsavklaringspenger er din pensjonsgivende inntekt året før du fikk din arbeidsevne nedsatt eller gjennomsnittet av den pensjonsgivende inntekten din i de tre siste kalenderårene før samme tidspunkt, dersom dette gir et høyere grunnlag. Uføretrygd i folketrygden utgjør også 66% av beregningsgrunnlaget. Beregningsgrunnlaget for uføretrygden er gjennomsnittet av inn tekten din de tre beste av de fem siste kalenderårene før uføretidspunktet. Uføretrygd skattlegges som arbeidsinntekt. 14

15 BEREGNING AV UFØREPENSJON Etter omlegging til den uføreordningen som gjelder i offentlig sektor fra 1. januar 2015, vil beregning av uførepensjon skille seg vesentlig fra beregning av alderspensjon. Ved beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon tas det hensyn til hvor stor del av inntektsevnen som er tapt (uføregraden) og din tjenestetid. Har du tapt hele inntektsevnen (100% ufør) skal full pensjon utgjøre: 25% av folketrygdens grunnbeløp (likevel ikke mer enn 6% av pensjonsgrunnlaget) + 3% av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet + (eventuelt) 69% av den delen av pensjonsgrunnlaget som er mellom 6 og 12 ganger grunnbeløpet. Dersom uføregraden er lavere enn 100%, fastsettes pensjonen til en forholdsmessig andel av beløpet som er beregnet. Dersom inntektsevnen din er nedsatt, men ikke i en slik grad at du har rett til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden, beregnes pensjonen slik det er fremstilt ovenfor, med tillegg av 66% av pensjonsgrunnlaget opp til 6 ganger grunnbeløpet. Er tjenestetiden din kortere enn 30 år, avkortes pensjonen forholdsmessig. Det blir medregnet tjenestetid som du ville fått dersom du var blitt stående i stillingen til aldersgrensen, men ikke utover 67 år. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon blir ikke samordnet med uføreytelsen fra folketrygden. 15

16 For deg som har en løpende uførepensjon fra OPF ved omlegging av regelverket Dersom du har fått vedtak om midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra OPF før 1. januar 2015, vil du ha rett til samme pensjon (før skatt), som du fikk før overgangen. Pensjonen din vil imidlertid bli regnet som en nettopensjon og fremover vil du blant annet være omfattet av de samme regler for arbeidsinntekt og etteroppgjør, som nye pensjoner. Ved endringer i pensjonsforholdene dine, vil pensjonen kunne bli beregnet etter reglene som er nevnt ovenfor. 16

17 Eksempel på beregning av uførepensjon (Folketrygdens uføretrygd kommer i tillegg) 0,25% G, men maks 6% av pensjonsgrunnlaget + 3% av pensjonsgrunnlaget (0 6 G) + 69% av pensjonsgrunnlaget (6 12 G) Summen reduseres med tjenestetid og uføregrad. Barnetillegg: 4% av pensjonsgrunnlaget pr. barn (opp til 6G), men samlet maksimalt 12% av pensjonsgrunnlaget Eks.1: Pensjonsgrunnlag G = (25% G) (3% av pensjonsgrunnlaget) : 12 = Eks.2: Pensjonsgrunnlag G Tj.tid 20/ (25% G) (3% av pensjonsgrunnlaget) x 20/30 : 12 =

18 Eks.3: Pensjonsgrunnlag G Tj.tid 20/30 Uføregrad 50% (25% G) (3% av pensjonsgrunnlaget) x 20/30 x 50% : 12 = Eks.4: Pensjonsgrunnlag G (25% G) (3% av pensjonsgrunnlag opp til 6 G) (69% av pensjonsgrunnlag over 6 G) : 12 =

19 ETTERLATTEPENSJON Ektefellepensjon Ektefeller og registrert partner, samt fraskilt ektefelle kan etter nærmere bestemte vilkår ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon. For fraskilt ektefelle gjelder følgende vilkår: gjenlevende ektefelle var minst 45 år ved skilsmissen den gjenlevende har ikke giftet seg på nytt ekteskapet varte i minst 10 år Hvilken type ektefellepensjon har man krav på? Med virkning fra 1. januar 2001 ble det innført nye regler for beregning av etterlattepensjon, de såkalte nettoreglene. Netto ektefellepensjon gis til alle hvor gjenlevende er født etter 1. juli Pensjonen utgjør 9% av avdødes pensjonsgrunnlag, og pensjonen skal ikke samordnes med egen pensjon eller inntekt. Enke-/enkemannspensjon gis til enker etter medlemmer innmeldt før 1. april Pensjonen utgjør 60% av avdødes pensjon, og skal ikke samordnes med egen pensjon eller inntekt. Samme regler gjelder for enkemenn for den delen av avdødes medlemstid som er etter Sporveien har noe avvikende regler. Ervervsprøvet ektefellepensjon gis til alle hvor gjenlevende er født før 1.juli Pensjonen utgjør også her 60% av avdødes pensjon, men skal samordnes med egen inntekt eller pensjon. 19

20 Barnepensjon Netto barnepensjon Pensjonen utgjør 15% av avdødes pensjonsgrunnlag. Barnepensjonen skal ikke samordnes med andre pensjoner, og påvirkes heller ikke av barnets eventuelle inntekt. HVORDAN SØKE ETTERLATTEPENSJON? Generelt Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra OPF. Barnepensjonen utbetales til barnet fyller 20 år. Når et medlem dør får vi melding om dette enten fra arbeidsgiver eller fra NAV. Vi undersøker så om avdøde etterlater seg ektefelle og/eller barn, og sender de nødvendige søknadspapirer. Restoppgjør ved dødsfall Ved dødsfall utbetales 1 måneds bruttopensjon. Dersom det er gjenlevende ektefelle og/eller pensjonsberettigede barn utbetales det 2 måneders bruttopensjon. 20

21 AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Avtalefestet pensjon gir eldre arbeidstakere mulighet til å pensjonere seg helt eller delvis. For de som er 65 år eller eldre er AFP-rettigheten tatt inn som en del av pensjonsvedtektene til Oslo kommune. VILKÅR FOR AFP FRA 62 ÅR: du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP du må ha minst 10 år med pensjonspoeng i folketrygden etter fylte 50 år til og med året før fratredelse i de 10 beste inntektsårene etter 1967 til og med året før du fratrer må du ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp når du tar ut pensjonen må du ha en pensjonsgivende inntekt som omregnet til årsinntekt overstiger folketrygdens grunnbeløp du må ha 3 års sammenhengende tjeneste i minimum 20% stilling i offentlig sektor på det tidspunkt pensjonen tas ut dersom arbeidsgiver godkjenner det kan du gå av med gradert AFP AFP kan tidligst tas ut fra 1. i måneden etter at du fyller aldersvilkåret. Hvert år når skattelikningen for foregående år er klar, gjennom føres et etteroppgjør av AFP i OPF. Viser det seg at AFP-pensjonistens inntekt avviker med mer enn kroner fra det som er forutsatt ved beregningen av pensjonen, kan det bli snakk om etterbetaling av pensjon eller krav av utbetalt pensjon. Som hovedregel skal inntekt opptjent før uttaket av AFP ikke vektlegges i etteroppgjøret. Endring av AFP-grad regnes ikke som uttak, 21

22 kun som endring av grad. Dette betyr at feriepenger opptjent under delvis AFP ikke kommer til fradrag i etteroppgjøret. Hvor stor blir AFP frem til fylte 65? Størrelsen på AFP vil som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen frem til fylte 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 1700 pr. måned. Inntekt ved siden av AFP Har du full AFP kan du tjene inntil kroner kalt toleransebeløp uten avkortning i pensjonen. Har du gradert AFP kan faktisk inntekt ikke overstige forventet inntekt med mer enn kroner. AFP og andre ytelser Du kan ikke få utbetalt AFP i tillegg til fleksibel alderspensjon fra folketrygden, etterlattepensjon, uførepensjon eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Du må i så fall si fra deg disse ytelsene for å få AFP. VILKÅR FOR AFP FRA 65 ÅR: du må være i lønnet arbeid ved uttak av pensjon du må ha 10 års medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år. Dersom du ikke fyller 10 års kravet kan du likevel fratre om du fyller vilkårene for å fratre med AFP fra 62 år 22

23 Hvor stor blir pensjonen? Pensjonen blir beregnet som en ordinær alderspensjon fra pensjonsordningen. I korthet innebærer dette at pensjonen blir 67,3 % av pensjonsgrunnlaget (for ansatte før , blir pensjonen 70 % av pensjonsgrunnlaget). Er medlemstiden mindre enn 30 år, eller dersom du tidligere har arbeidet deltid, blir pensjonen forholdsmessig redusert. Pensjonen skal ikke være mindre enn den AFP-pensjonen du fikk, eller kunne ha fått før du fylte 65 år. Inntekt ved siden av AFP fra 65 år Går du over på en vedtektsberegnet AFP fra fylte 65 år, gjelder imidlertid fortsatt reglene for inntekt ved alderspensjon som er omtalt i eget avsnitt. Dersom du også etter fylte 65 år mottar en folketrygdbe regnet AFP, gjelder fortsatt bestemmelsen om et toleranse beløp på kr Selv om AFP etter fylte 65 år er beregnet etter pensjonsvedtektene, blir ytelsen fremdeles regnet for å være AFP. Dette innebærer at pen sjonen beskattes som AFP fra en offentlig tjenestepensjonsordning, og du har ikke anledning til samtidig å ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Konsekvenser for fremtidig opptjening Du vil få med deg poengårene frem til det året du fyller 65 år, med et beregnet poengtall. Hvis du derimot fortsetter å tjene mer enn 1 grunnbeløp i året vil du fortsette å tjene opp tilleggspensjon i folketrygden. Hvis du tar ut delvis AFP fortsetter du å tjene opp pensjon fra 23

24 pensjons ordningen for den del du er i arbeid. Tar du ut full AFP stopper all opptjening i pensjonsordningen. Hva skjer når du blir 67 år? Ved fylte 67 år går du over på de vanlige reglene for alderspensjon uten at du trenger å søke på nytt. For at du fortsatt skal ha rett til alderspensjon fra OPF, er det en forutsetning at du tar ut alderspensjon fra folketrygden. Du er pliktig til selv å sende søknad om dette. AFP (62-65) og (65-67) - folketrygdberegnet AFP (65-67) - vedtektsberegnet Tjenestepensjon i henhold til pensjonsvedtektene Mulighet for å ta ut fleksibel alderspensjon ved siden av? Nei Nei Ja Mulighet for å ha inntekt ved siden av pensjonen Nei, men det er toleransegrense på kr i året. Ved delvis uttak av AFP får man beregnet AFP-grad i forhold til forventet inntekt. Ja, under forutsetning av at arbeidsforholdet ikke medfører innmelding i en offentlig tjenestepensjonsordning. Ja, under forutsetning av at arbeidsforholdet ikke medfører innmelding i en offentlig tjenestepensjonsordning. Rett til skattefradrag i henhold til skatteloven 16-1 Ja Ja Nei, med mindre du samtidig tar ut pensjon fra folketrygden ALDERSPENSJON Når kan du gå av med pensjon? Aldersgrensen i Oslo kommune er som hovedregel 70 år. Alle kan imidlertid slutte når de fyller 67 år. Etter fylte 67 år er det en forutsetning for pensjon fra OPF at man tar ut folketrygdens alderspensjon. 85 års regelen Når summen av alder på pensjoneringstidspunktet og tjenestetid til sammen er 85 år, kan du slutte 3 år før stillingens aldersgrense. 24

25 Når søker jeg? AFP eller alderspensjon Søknad bør sendes oss 3 måneder før du skal fratre. Arbeidsgiver skal ha de nødvendige skjemaer. Disse finner du også på våre nettsider: Dersom du har rett til å gå av etter reglene om alderspensjon og samtidig fyller vilkårene for å ta ut AFP, må du vurdere hvilken pensjon du vil søke. Valget ditt har konsekvenser for: om du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden hvor mye du kan jobbe og tjene ved siden av pensjonen dine skattemessige forhold Arbeid ved siden av alderspensjon Det er ikke satt noen grenser for inntekt ved siden av alderspensjonen fra OPF. Men meldes du inn i en offentlig tjenestepensjonsordning (for eksempel OPF/KLP/SPK) skal pensjonen reduseres tilsvarende. Jobber du hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning må du passe på at grensen for innmelding ikke overskrides. Vær oppmerksom på at det er ulike regler for innmelding hos de forskjellige pensjonsleverandørene. Når det gjelder hva som skal til for å ha rett til medlemskap hos OPF viser vi til side 7. Merk at selv om man jobber med timelønn kan man på visse vilkår få medlemskap hos oss innen helsesektoren i Oslo kommune. Sjekk ut med arbeidsgiver hvilken pensjonsordning de har. I privat sektor kan du jobbe fritt uten at vi foretar avkortning i pensjonen. 25

26 Folketrygden Fra 1. januar 2010 kan alle alderpensjonister fritt ha inntekt i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. BEREGNING AV ALDERSPENSJONER Pensjonen beregnes med utgangspunkt i 67,3% av pensjonsgrunnlaget. For medlemmer som har vært sammenhengende ansatt fra før 1. januar 2012 er utgangspunktet 70% av pensjonsgrunnlaget. Pensjonsgrunnlaget Pensjonsgrunnlaget regnes av lønnstrinnet/årslønnen du har når lønn opphører, pluss eventuelle pensjonsgivende tillegg. Pensjonsgrunnlaget kan ikke overstige 12 ganger folketrygdens grunnbeløp. Økning i pensjonsgrunnlaget som følge av lønnsforhøyelse de siste 2 år før fratreden ses det bort fra ved pensjonsberegningen, med mindre lønnsforhøyelsen skyldes automatisk virkende lønnsendring, regulativ endring i perioden, eller generell oppjustering av stillingskategorien ved sentrale eller lokale forhandlinger. Tjenestetiden Full tjenestetid i pensjonsordningen er 30 år. Ved beregning av uførepensjon regnes tjenestetiden frem til stillingens aldersgrense, likevel ikke lenger enn til 67 år. Dersom du har vært medlem av andre offentlige pensjonsordninger skal denne tiden medregnes. Du må selv gi beskjed om du har hatt slikt medlemskap tidligere. 26

27 Har du mindre enn 30 års tjenestetid blir pensjonen redusert forholdsmessig. Deltid For å få full pensjon må du ha 30 år i 100% stilling. Hvis du i løpet av tjenestetiden har perioder med redusert arbeidstid, vil vi regne ut en gjennomsnittlig deltidsprosent. Pensjonsgrunnlaget blir redusert med deltidsprosenten. Barnetillegg Hvis du har barn under 18 år får du 10% tillegg for hvert barn. Pensjon og barnetillegg kan ikke overstige 90% av pensjonsgrunnlaget. Levealdersjustering Alderspensjon skal levealdersjusteres fra fylte 67 år. Levealdersjusteringen innebærer at bruttopensjonen deles på et forholdstall. Forholdstallet for det enkelte årskull fastsettes av myndighetene. Forholdstallet reduseres dersom pensjoneringen utsettes, men kan ikke være lavere enn 1,000. Individuell garanti Garantien sikrer at samlet pensjon til de som per 1. januar 2011 har mindre enn 15 år igjen til 67 år minst skal tilsvare 67,3% / 70% av pensjonsgrunnlaget ved 67 år forutsatt full opptjening. Ved garantiberegn ingen forutsettes det at også alderspensjonen fra folketrygden er tatt ut ved 67 år. Regulering av pensjoner Pensjonen reguleres på samme måte og etter samme regler som i folketrygden. 27

28 Eksempel på beregning av bruttopensjon (før levealdersjustering) Eks.1: A har ved stillingens aldersgrense 30 års tjenestetid og har hele tiden hatt 100% stilling. A går av med pensjon med en årslønn på kr Bruttopensjon pr måned: Kr x 70%:12 = kr Eks.2: B har en tjenestetid ved aldersgrensen på 20 år og har hele tiden jobbet 100%. Årslønn er kr Bruttopensjon pr måned: Kr x 70% x 20/30 :12 = kr Eks.3: C har en tjenestetid på 18 år, og har hatt varierende deltid. Gjennomsnittlig deltid er beregnet til 71,33%. Årslønn er kr Bruttopensjon pr måned: Kr x 70% x 18/30 x 71,33% :12 = kr

29 ALDERSPENSJON I FOLKETRYGDEN Etter en stor omlegging av regelverket ble det med oppstart fra 2010 og videre, gradvis innført nye regler for opptjening og beregning av alderspensjon som vil representere en fundamental endring i retten til alderspensjon fra folketrygden. Det er hovedsakelig fire faktorer som utgjør store endringer med hensyn til den tidligere alderspensjonsordningen: Opptjeningsreglene Fleksibelt uttakstidspunkt og grad Levealdersjustering Regulering av pensjonsbeholdning og årlig utbetaling Opptjeningsreglene Etter gamle regler får man beregnet pensjon på grunnlag av botid i Norge og opptjente pensjonspoeng. Det er de 20 beste årene som teller og full pensjon tjenes opp på grunnlag av 40 års botid/ år med pensjonspoeng. Etter nye regler bygger man opp en pensjonsbeholdning under alle årene man har inntekt. Det er størrelsen på pensjonsbeholdningen når man tar ut pensjon sammen med forholds tallet/delingstallet for ditt årskull, som er avgjørende for den pensjonen du får. Fleksibelt uttak og grad Du kan ta ut alderspensjonen når du ønsker mellom 62 og 75 år, dersom du fyller kravene til minste utbetaling. Det er stor frihet i forhold til hvor stor grad av pensjon du vil ta ut, og du kan fritt jobbe ved siden av pensjon. 29

30 Levealdersjustering Ved innføring av levealdersjustering vil din forventede levetid på det tidspunktet du tar ut pensjon, ha betydning for størrelsen på pensjonen. Levealdersjustering gjennomføres ved bruk av forholdstall eller delingstall. Regulering av pensjonsbeholdning og årlig utbetaling Alderspensjon under opptjening skal reguleres i takt med lønnsveksten, det vil si utviklingen av folketrygdens grunnbeløp, G. Alderspensjon under utbetaling skal reguleres med lønnsveksten fratrukket en faktor på 0,75 prosent. Er du født 1942 eller tidligere: Da får du hele din pensjon beregnet etter gamle regler. Den løpende pensjonen blir imidlertid regulert etter nye regler. Er du født mellom 1943 og 1954: For denne gruppen gjelder nye regler om årlig regulering, fleksibelt uttak og levealdersjustering, men med de gamle beregningsreglene for alderspensjon. Er du født mellom 1954 og 1962: For denne gruppen skal alderspensjonen bestå av en forholdsmessig andel beregnet etter gamle og nye regler. Nye regler om uttak, levealdersjustering og regulering gjelder for hele pensjonen. Overgangsreglene gjelder delvis, men de nye reglene om opptjening av pensjon, gjelder kun for den nye delen. Er du født i 1963 eller senere: De nye reglene gjelder fullt ut dvs for opptjening, uttak, levealderjustering og regulering. 30

31 SAMORDNING MED FOLKETRYGDEN Folketrygdens ytelser skal gå til fradrag i pensjon fra tjenestepensjonsordningene. Det gjøres fradrag for folketrygdens alderspensjon fra fylte 67 år, selv om folketrygden er tatt ut tidligere. Alderspensjon fra folketrygden skal levealderjusteres. Som for alderspensjon fra OPF skal folketrygdpensjonen deles på et forholdstall. Grunnpensjonen 75% av folketrygdens fulle grunnpensjon går til fradrag i tjenestepensjonen, uavhengig av om du får utbetalt 85% eller 100% grunnpensjon. Dersom du har redusert tjenestetid blir fradraget redusert tilsvarende. Dette gjelder også dersom du har fått beregnet din bruttopensjon med en deltidsprosent. Pensjonstillegg/Garantitillegg Pensjonstillegg/garantitillegg trekkes fra i din tjenestepensjon i sin helhet. Har du utbetalt tjenestepensjon med redusert tjenestetid blir fradrag for pensjonstillegg/garantitillegg redusert tilsvarende. Tilleggspensjon Tilleggspensjon trekkes fra i din tjenestepensjon i forhold til tjenestetiden. 31

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 22 Gjelder fra 01.05.2014 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015)

Lovvedtak 12. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) Lovvedtak 12 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2014 2015), jf. Prop. 10 L (2014 2015) I Stortingets møte 8. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015.

Pensjonsvedtekter for Sporveien er vedtatt av Styret 21.11.2014 og gjelder fra vedtaksdato med unntak av kapittel 6 som gjelder fra 1.1.2015. PENSJONSVEDTEKTER FOR SPORVEIEN OSLO AS Vedtekten gjelder for Sporveien Oslo AS, Sporveien Trikken AS og Sporveien T-banen AS, i pensjonsvedtekten omtalt under fellesbetegnelsen Sporveien eller arbeidsgiver.

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN

VEDTEKTER LEGEORDNINGEN VEDTEKTER LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet 2/23 Gjeldende fra 3/23 1 Legeordningens formål og organisasjon... 4 2 Legeordningens omfang... 5

Detaljer

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken

PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Pensjonshåndboken PENSJONSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge Desember 2010 Side 1 av 9 Innhold Medlemsbedrifter side 3 Opptak i pensjonsordningen side 3 Medlemskap under sykdom, permisjon eller permittering side 4 Pensjonskassens

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/22 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem pensjonsordningen

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011)

Lovvedtak 30. (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) Lovvedtak 30 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 80 L (2011 2012), jf. Prop. 130 L (2010 2011) I Stortingets møte 12. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre)

Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Lov om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) DATO: LOV-2011-12-16-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2011 hefte 13 s 1725 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 21 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 2

Vedtekter. Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene. Utgave 2 Vedtekter Pensjonsordningen for sykehusleger og AFP for sykehuslegene Utgave 2 Gjelder fra 01.04.2013 Innhold Del 1 Vedtekter for Pensjonsordningen for sykehusleger 3 Kap. 1 Pensjonsordningens formål og

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Alderspensjon fra folketrygden

Alderspensjon fra folketrygden Alderspensjon fra folketrygden // Alderspensjon Kjenner du reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden ble innført 1. januar 2011. Hva innebærer reglene for deg? Hvilke muligheter

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Utkast til forskrift om samordning av alderspensjon før 67 år og enke- og enkemannspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden overgangsregler

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT

Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til endring av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt) Utsendt:

Detaljer

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO

Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Vedtekter for tjenestepensjons ordning TPO Kap. 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon. Samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO

VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO VEDLEGG 2 Vedtekter for Tjenestepensjonsordning TPO Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisasjon, samordning, regulering av aktuelle pensjoner 1-1 Om ordningen Disse vedtekter gjelder tjenestepensjonsordninger

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE

PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE PENSJONSVEDTEKTER FOR OSLO KOMMUNE Vedtekten er vedtatt av bystyret i møte 17.02.99 (sak 74), og endret i møter 14.03.01 (sak 88), 20.03.02 (sak 77), 01.02.06 (sak 26), 17.06.09 (sak 214), 15.12.10 (sak

Detaljer

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania

NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania 26. - 27. oktober 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Spania Lisbeth Bergan og Pia-Suzann Skulevold NAV Pensjon hvem er vi? NAV Pensjon forvalter disse ytelsene fra folketrygden; - Alderspensjon - Avtalefestet

Detaljer

AVTALEFESTET PENSJON (AFP)

AVTALEFESTET PENSJON (AFP) AVTALEFESTET PENSJON (AFP) AFP62 AFP62 over til AFP65 AFP62 over til AFP65 AFP65 til AP v/67 år Igangsetting Overgang fra AFP62 til APF 65 - Folketrygdberegnet Overgang fra AFP62 til APF 65 - Vedtektsfestet

Detaljer