Vel møtt! Agenda. KLP i dag. Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite. Velkommen til kurs!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "17.10.2015. Vel møtt! Agenda. KLP i dag. Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite. Velkommen til kurs!"

Transkript

1 Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite Vel møtt! Agenda Kl Velkommen til kurs! Hvordan få et godt pensjonsregister i KLP? - Viktigheten av ajourhold og riktig rapportering. Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Folketrygden Lunsj Når lønna erstattes med pensjon. - Alderspensjon og valgmuligheter Pause Når lønna erstattes med pensjon -Uførepensjon Hva kan skje med pensjonene i fremtiden? Avslutning KLP i dag 1

2 KLP Norges største livsforsikringsselskap Offentlig tjenestepensjon aktive medlemmer pensjonister 470 milliarder kroner forvaltes Skadeforsikring Ulykke / yrkesskade Tingskade Privatforsikring Bank lån og innskudd Beste rente for medlemmer Kapitalforvaltning Billige indeksfond Bedriftspensjon Innskuddspensjon Privat ytelsespensjon Kunder og eiere 12% 5% Kommuner Helseforetak 55% Fylkeskommuner 28% Bedrifter, private sykehus, m.fl. Bedriftene i KLP en variert gruppe! Kirkelige fellesråd Sykehjem Energiverk Andre bedrifter og tariffavtaler Sykepleiere i KLP 2

3 Bedriftene i KLP en ting til felles! Kirkelige fellesråd Sykehjem Andre bedrifter og tariffavtaler Offentlig tjeneste Pensjon i KLP Energiverk Sykepleiere i KLP Markedet er endret! Storebrand og DNB trekker seg - stor tilflytning til KLP 25 kommunale pensjonskasser har egen pensjonsordning for sine ansatte Helse Sør-Øst har opprettet egen pensjonskasse for sykehusene i hovedstadsområdet Flere kunder til KLP i 2014 og 2015 Tilvekst 2014 Tilvekst kommuner 199 bedrifter 16 kommuner 130 bedrifter 30 mrd kr i premiereserve 10 mrd kr i premiereserve Ca medlemmer Ca medlemmer 3

4 Pensjon er sparing! Inn: Avkastning minus kostnader Premiereserve Tilbakeført overskudd? Ut: Pensjonsutbetaling Ut: AFP Verdier for dere som kunde og eiere God avkastning Lave kostnader God service 11 Servicetilbud Inn: Premieinnbetaling Årlige bedriftskurs Kurs i pensjonsøkonomi for bedriftene Lett tilgjengelig informasjon på KLPs Kundeside Pensjonsberegninger m.m for den enkelte medlem på Min Side Møter etter behov HMS kurs og seminarer 12 4

5 Hvordan få et godt pensjonsregister i KLP? Viktigheten av ajourhold og riktig rapportering Hva blir påvirket av rapporteringen? Medlemmenes pensjon I tillegg påvirkes: Pensjonspremien Reguleringspremien Tilbakeført overskudd Kundenes budsjett og regnskap 5

6 «Brukerhåndboka» Ved å logge inn på Kundesiden får dere tilgang til Brukerhåndbok for arbeidsgivere. Godt oppslagsverk med enkel søkefunksjon. CTRL + F Historiske innmeldingsregler Fast ansatt Før Forskjellige regler for hver arbeidsgiver Minstekrav 18 timer pr. uke Minstekrav 15 timer pr. uke Minstekrav 14 timer pr. uke Minstekrav 14 timer pr. uke, men ekstratimer skal også med Summering* av timer, men likevel krav til 14 timer pr. uke Ingen nedre grense for KS-tariffområde Ingen nedre grense for KA, og Virke HUK-tariffområde Midlertidig ansatte Midlertidig ansatte som fyller minstekravet innmeldes etter 1 år Midlertidig ansatte som fyller minstekravet skal innmeldes etter 6 mnd. I sammenhengende stilling, - og med tilbakevirkende kraft Midlertidig ansatte og de som kun engasjeres på timelønn skal meldes inn når de har arbeidet 168 timer i løpet av et kvartal Summering* av timer, men likevel krav til 168 timer pr. kvartal Ingen nedre grense for KS-tariffområde Ingen nedre grense for KA, og Virke HUK-tariffområde Hvem skal meldes inn i KLP? KS Bedrift, KA og HUK Virke: Ingen nedre grense for innmelding av ansatte. Andre tariffområder: Fast ansatte skal meldes inn hvis de jobber: minst 14 timer i uka Midlertidig ansatte skal meldes inn hvis de jobber: minst 168 timer i kvartalet 6

7 Sykepleiere egen lovfestet pensjonsordning Hva bestemmer om man skal meldes inn i sykepleierordningen? Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Helseforetaksloven Spesialisthelsetjenesteloven Dette gjelder uavhengig av: om en er ansatt i sykepleierstilling eller i en administrativ stilling eller arbeidsgiver har offentlig tjenestepensjonsordning for øvrige ansatte i KLP Hvem skal meldes inn i Sykepleierordningen? Ansatte hos arbeidsgivere som går inn under Spesialhelsetjenesteloven og Lov om helseforetak ( 1,1.ledd) Har plikt til medlemskap uavhengig av hvilken stilling de er ansatt i. Ansatte i stillinger knyttet til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester ( 1,2.ledd) For ansatte hos arbeidsgivere omfattet av 1,2.ledd er det et krav at stillingen er knyttet til helsetjeneste. Alle stillinger som skal ivareta oppgaver hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven er omfattet. *Fremgår av Sykepleierpensjonsloven Innmeldingsregler for sykepleiere Fast ansatte skal meldes inn hvis de jobber: minst 14 timer i uka Midlertidig ansatte skal meldes inn hvis de jobber: minst 168 timer i kvartalet 7

8 Innmelding når? Fast ansatte: Meldes inn fra første dag i arbeid Midlertidig ansatte: Meldes inn i de kvartalene man jobber. Endring når? Ved endring av lønn, stillingskode eller stillingsprosent: den faktiske endringsdato benyttes Ved endring av stillingsprosent som følge av ekstravakter eller merarbeid: endringsdato settes til den første dag i kvartalet NB: Endringer forut for registrert innmeldingsdato kan ikke meldes ta kontakt med KLP! Utmelding når? Fast ansatte: Første dag etter sluttdato. Midlertidig ansatt: Første dag i kvartalet en ikke lenger jobber. 8

9 Stillingsprosent Fast ansatt Meldes inn i den faste stillingsprosenten Midlertidig ansatt(herunder også timelønnede) Meldes inn i en gjennomsnittlig stillingsprosent per kvartal Fast ansatt med ekstratimer Gjennomsnittlig stillingsprosenten for ekstratimene legges sammen med den faste stillingen. Hvordan regne gjennomsnittlig stillingsprosent? Antall timer det betales timelønn for i det aktuelle kvartalet Antall timer for full stilling i det aktuelle kvartalet Ved 37,5 timers uke er kravet for full stilling 487,5 timer i løpet av et kvartal (37,5 x 52/4). Hovedlønn Som hovedlønn oppgis faktisk utbetalt årslønn. Ved deltid er det utbetalt lønn som svarer til den oppgitte stillingsprosenten som skal oppgis. Timelønn for ekstraarbeid skal telle med. Ekstra utbetaling for overtid skal ikke meldes inn. Oppgave: Gunn arbeider 50% i et kvartal. Utbetalt lønn dette kvartalet er kr Fastlønn i 100% for denne stillingen er kr Hvilken hovedlønn skal innrapporteres til KLP? Svar: Riktig hovedlønn er kr Tilleggslønn Tilleggslønn må omregnes til årsbeløp for å være pensjonsgivende (i henhold til Hovedtariffavtalen). Aktuelle tillegg er: Lørdags- og søndagstillegg Kvelds- og nattillegg Øvrige tillegg beskrevet i Hovedtariffavtalen Viktig: Årsbeløpet skal IKKE endres hvis bare kortvarige endringer i turnusplan/arbeidsplan (mindre enn 6 uker) 9

10 Forutsetninger for at tilleggslønn skal være pensjonsgivende: Tillegget må være knyttet til arbeidsytelse Tillegget må være knyttet til en pensjonsgivende stilling Tillegget må være fastsatt på forhånd altså er ikke tillegg til ekstravakter eller overtidstillegg pensjonsgivende Tilleggene må omregnes til årsbeløp ut fra den ansattes turnus-/arbeidsplan, og utbetales med 1/12 hver måned Oppgave Ola har 70 % fast stilling. Hovedlønnen er kr og tilleggslønnen er kr I ett kvartal jobber han fire vakter ekstra. Dette tilsvarer en 75% stilling. Hovedlønnen øker prosentvis og blir dermed kr Hva blir tilleggslønnen? Svar: Tilleggslønnen er fortsatt på kr Tillegget må være fastsatt på forhånd altså er ikke tillegg til ekstravakter eller overtidstillegg pensjonsgivende Eksempel hovedlønn + tilleggslønn Lønn i 100% stilling: kr Tilleggslønn: kr Gjennomsnittlig stillingsprosent: 50% KORREKT Pensjonsgrunnlag: x 50% = Pensjon: x 66% = FEIL Dersom tilleggslønn ble behandlet som hovedlønn ville pensjonsgrunnlaget bli mindre: Pensjonsgrunnlag: ( ) x 50% = Pensjon: x 66% =

11 Innmeldinger og endringer langt tilbake Ved behov for innmelding eller endring mer enn to år tilbake i tid må dere ta kontakt med KLP. Vi må da få oppgitt: Periodene - kvartalsvis Stillingsprosent Lønn Aldersgrense Stillingskode Premie for slike endringer vil bli belastet på neste kvartalsfaktura. Aldersgrenser Definisjon aldersgrense: Den alder du har rett og plikt til å gå av med alderspensjon. Generell aldersgrense er: 70 år Særaldersgrensene er: 60 år 65 år Oppgave Du jobber på personalkontoret. To ansatte lurer på hvilken aldersgrense de har i stillingen sin. Erik jobber som renholder og har stillingskode Silje jobber som sykepleier og har stillingskode Hva er riktig aldersgrense for disse stillingskodene? Svar: Erik skal ha aldersgrense 65 år. Silje skal ha aldersgrense 65 år. 11

12 Særaldersgrenser Oversikt over særaldersgrensene finnes sist i Brukerhåndboken Kontroller at aldersgrensen stemmer overens med stillingskoden! NB: Endring av aldersgrense forut for inneværende år må sendes manuelt til KLP Utenlandske fødselsnummer Ved overgang til nytt fødselsnummer - kontakt KLP. KLP legger all historikk knyttet til det tidligere fødselsnummeret over på det nye - før dere rapporterer inn på det nye. NB: Viktig for å unngå at dere blir belastet dobbel premie for samme person. Unntatt fra medlemskap De som ikke vil kunne få minst 3 års medlemstid frem til aldersgrensen (5 år for sykepleiere) De som ikke er omfattet av norsk folketrygd Sykepleiere skal likevel meldes inn hvis de ikke er medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning i sitt hjemland. Sykepleiere og andre * som jobber under 14 timer i uka/168 timer i kvartalet De som jobber på pensjonistlønn * De som jobber hos arbeidsgivere som fortsatt har en nedre grense for innmelding. 12

13 Innmelding under permisjon Permisjonstype Permisjon med lønn Fødselspermisjon (gjelder for både mor og far) Permisjon uten lønn/ eller delvis lønn Hel eller delvis permisjon i inntil 1 måned Hel/delvis permisjon i inntil 2 år Frivillig medlemskap Forutsetning Skal stå innmeldt i samme stilling som før Skal stå innmeldt i samsvar med fødselspengene Skal meldes ut / eller bare stå innmeldt i den aktive stillingsprosenten Skal stå innmeldt med uendret pensjonsgrunnlag og deltid hele måneden Skal meldes ut, men er risikodekket i tilfelle uførhet eller død i (maksimum) 2 år Velges av medlemmet selv. Ved valg om å stå innmeldt får en medregnet medlemstid i permisjonstiden Medlemskontroll Gjennom medlemskontroll avdekkes avvik mellom data i deres lønnssystem og i KLPs medlemssystem. Medlemskontroll bør gjennomføres to ganger årlig: innen slutten av august, med tanke på uttrekk for belastning av reguleringspremie på slutten av året NB: Viktig å sammenligne data på lønnsfilen med data i KLPs medlemssystem på samme dato Medlemskontroll Sjekke bestand i lønnssystem mot register i KLP Hvorfor kommer disse feilene? 13

14 Kundeside Lønnsrapportering Systemkrav Anbefalte nettlesere: Chrome IE > 8 Firefox 14

15 Lønnsrapportering på fil hele prosessen Lønnssystem Fil Laste opp fil Filen valideres Feil og advarsler Godkjenn Revalidering Inn i systemene Gå live Vi viser ikke filopplasting på bedriftskurs. Vis enkelttransaksjoner. Enkelttransaksjoner: Søk transaksjoner Melde inn Gjøre endring/melde ut Dette kommer på Kundesiden: Søke Pensjon Beregne uførepensjon (etter nye regler) 15

16 Feedback og forbedringer? Når lønna erstattes med pensjon Pensjon er: Pensjon er det du skal leve av når du ikke lenger er i arbeid. Pensjon er sparing. Folketrygden: Pensjon opptjent gjennom alt arbeid Tjenestepensjon: Pensjon du får gjennom jobben. Kan enten være ytelses- eller innskuddsbasert. Privat sparing: Det beløpet du selv sparer til pensjon. Tjeneste pensjon Privat sparing Folketrygd Pensjon 16

17 Alderspensjon fra folketrygden Endringer i folketrygden fra Ny opptjeningsmodell Gjelder for de som er født fra og med 1954 Opptjening av pensjonsbeholdning mellom 13 og 75 år Opptjeningsprosent på 18,1 % av maks 7,1 G 2 Levealdersjustering Gjelder alle født fra 1943 og senere Pensjonen fordeles på forventet antall leveår 3 Fleksibelt uttak av pensjon Gjelder alle mellom 62 og 75 år Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: årskullene kullet: kun nytt system 17

18 Fleksibelt uttak av pensjon Opptjeningsprosent på 18,1 % av maks 7,1 G - samles i pensjonsbeholdning Ny opptjeningsmodell Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsbeholdning Delingstall 20,07 17,64 16,03 13,63 Årlig pensjon Kilde: AID, født 1963, gjennomsnittlig inntekt kr , 40 år i folketrygden ved 62 år Pensjonens størrelse er avhengig av alder - Har vært i jobb i 40 år - Gjennomsnittlig inntekt på kr Født i 1953 Uttak av pensjon ved: 62 år 67 år Årlig pensjon Kr Kr Samlet utbetalt pensjon når du er: 67 år Kr Kr 0 70 år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr Din pensjon på nav.no Beregn fremtidig alderspensjon og AFP Søk pensjon Se egen pensjonsopptjening Finn svar på spørsmål om pensjon 18

19 Offentlig tjenestepensjon fra KLP Pensjon er: Pensjon er det du skal leve av når du ikke lenger er i arbeid. Pensjon er sparing. Folketrygden: Pensjon opptjent gjennom alt arbeid Tjenestepensjon: Pensjon du får gjennom jobben. Kan enten være ytelses- eller innskuddsbasert. Privat sparing: Det beløpet du selv sparer til pensjon. Tjeneste pensjon Privat sparing Folketrygd Pensjon Aldersgrense og pensjonsalternativ /72 19

20 Aldergrense 70/72 Pensjonsmuligheter ved 62 år I arbeid Alderspensjon fra folketrygden ELLER Folketrygdberegnet AFP For å få disse må en oppfylle minstekrav til pensjonsnivå ved 67 år Vilkår for rett til AFP fra 62 år Folketrygdberegnet AFP Må motta lønn frem til uttak av AFP. Må redusere med minst 10% av full stilling. Må ha vært sammenhengende ansatt i offentlig sektor de siste 3 år i minst 20% stilling. Må ha minst 10 år med opptjening av pensjonspoeng i folketrygden (dvs. årsinntekt på minst 1 G) etter fylte 50 år. Kan ikke motta andre ytelser i folketrygden. 20

21 AFP år Toleransebeløp: kr inklusive feriepenger Lønn AFP AFP Kan ikke kombineres med alderspensjon i folketrygd Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP AFP AFP AFP Lønn Lønn 80% Lønn 60% Lønn 40% Full AFP Beregning av pensjon via Kundesiden 21

22 Pensjonsalternativ til Tom Tom har aldersgrense 70 år. Han har 30 års opptjening i 100% stilling når han fyller 62 år. Lønnen hans er kr i 100% stilling. Hvilke pensjonsalternativ har Tom? Tom kan ta ut AFP når han fyller 62 år Toleransebeløp kr inklusive feriepenger Kan ikke kombineres med alderspensjon fra folketrygd. AFP fra fylte 65 år AFP beregnes etter KLPs regler for alderspensjon hvis det gir høyere pensjonsutbetaling enn folketrygdberegnet AFP. 22

23 AFP omregnes ved 65 år Virke, KS og KA: Pensjonistlønn 186 kr/t Øvrige/Sykepleiere Maks 167 timer per kvartal Privat sektor Ubegrenset Kan ikke kombineres med alderspensjon fra folketrygd. Pensjonsalternativ til Hilde Hilde har også aldersgrense 70 år. Hun har 20 års medlemstid med gjennomsnittlig stilling på 95.72% når hun fyller 62 år. Lønnen hennes er kr i 100% stilling. Hvilke pensjonsalternativ har Hilde? Hilde kan ta ut AFP ved fylte 62 år Ingen omregning fra 65 år Toleransebeløp kr inklusive feriepenger Kan ikke kombineres med alderspensjon fra folketrygd. 23

24 Hvis Hilde venter til hun er 67 år Virke, KS og KA Pensjonistlønn 186 kr/t Kan fortsette å jobbe 100% stilling til 186 kr timen tilsvarer ca kr få pensjon på kr Privat sektor Ubegrenset Aldersgrense 65 Pensjonsmuligheter ved 62 år I arbeid Fleksibel alderspensjon fra folketrygden Folketrygdberegnet AFP Tjenestepensjon fra KLP (85-års regel) 24

25 85-års regelen - kun for de med særaldersgrense Ansatte med særaldersgrenser har flere valgmuligheter. Innebærer at en kan fratre med alderspensjon fra KLP inntil 3 år før særaldersgrensen hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år Eks: Alder: 62 år Medlemstid: 23 år = 85 år Har også mulighet til å fratre med folketrygd beregnet AFP fra 62 år. Beregning av alderspensjon før 67 år Pensjonsgrunnlag x 66% x medlemstid /30 Gjennomsnittlig deltid år 10 år Alle år 5 år 5 år Gjennomsnittlig deltid fra Gjennomsnittlig deltid baseres på de 30 beste årene: 15 år i 100% stilling 100% x 15/30 = 50% 15 år i 50% stilling 50% x 15/30 = 25% 30 år 75% 25

26 Total medlemstid - overføringsavtalen Statens pensjonskasse 10 år Oslo Pensjonsforsikring 5 år KLP 14 år 7 måneder Totalt 29 år og 7 måneder = 30/30 medlemstid Eksempel pensjon til Martin Martin har særaldersgrense 65 år. Han har 24 års medlemstid når han ønsker å gå av med alderspensjon fra 62 år. Lønn kr Hvilke pensjonsalternativ har Martin? Martin kan ta ut alderspensjon etter 85 årsregelen kr Virke, KS og KA Pensjonistlønn 186 kr/t Øvrige/Sykepleiere Maks 167 timer per kvartal Privat sektor Ubegrenset Kan kombineres med alderspensjon fra folketrygd. 26

27 Martin kan også ta ut alderspensjon i folketrygden kr Virke, KS og KA Pensjonistlønn 186 kr/t Øvrige/Sykepleiere Maks 167 timer per kvartal Privat sektor Ubegrenset Martin kan alternativt velge AFP kr Toleransebeløp kr inklusive feriepenger Kan ikke kombineres med alderspensjon fra folketrygd. Alderspensjon fra 67 år 27

28 Beregning av alderspensjon fra 67 år Pensjonsgrunnlag x 66% x medlemstid /30 /forholdstall Pensjon fra 67 år levealdersjusteres Gjelder født senest Født eller senere Individuell garanti Lønn KLP KLP Folketrygd Folketrygd 67 Yngre må jobbe lengre! Årskull Nødvendig uttaksalder for å kompensere for levealdersjusteringen Forventet levealder på uttakstidspunktet år 85 år 5 mnd år 3 mnd. 85 år 9 mnd år 6 mnd. 86 år 1 mnd år 10 mnd. 86 år 6 mnd år 4 mnd. 86 år 11 mnd år 9 mnd. 87 år 3 mnd år 1 mnd. 87 år 7 mnd år 5 mnd. 87 år 11 mnd år 8 mnd. 88 år 3 mnd år 11 mnd. 88 år 7 mnd år 2 mnd. 88 år 10 mnd år 6 mnd. 89 år 3 mnd år 9 mnd. 89 år 7 mnd år 89 år 10 mnd

29 Tom tar ut pensjon fra KLP og folketrygd fra 67 Virke, KS og KA Pensjonistlønn 180 kr/t Øvrige/Sykepleiere Maks 167 timer per kvartal Privat sektor Ubegrenset Jobber til 67 år - tatt ut folketrygd fra 62 år Virke, KS og KA Pensjonistlønn 186 kr/t Øvrige/Sykepleiere Maks 167 timer per kvartal Privat sektor Ubegrenset Tidlig uttak av alderspensjon i folketrygd Lønn Ikke 66% samlet pensjon fra KLP og Nav hvis en har tatt ut folketrygd før 67 år KLP Folketrygd

30 NAV fra 67 år, KLP fra 67 år Født i 1944, pensjonsgrunnlag på Dersom man tar ut FT og KLP samtidig: FT 67 år og KLP 67 år FT KLP Tot Hva skjer om man fortsetter å jobbe etter 67 år? Født i 1944, pensjonsgrunnlag på FT 67 år og KLP 67 år FT KLP Tot FT 67 år og KLP 70 år FT KLP Tot FT 70 år og KLP 70 år FT KLP Tot Når folketrygden tas ut før pensjon fra KLP, blir samlet pensjon lavere. KLP gjør fradrag for den folketrygd man ville fått ved å jobbe til 70 år Når helsa ikke holder 30

31 Hvorfor nye uføre regler? 66% KLP Folketrygd Folketrygd Gammel modell Ny modell Ny uførepensjon fra folketrygden gir nå 66%, men beskattes som lønn. Netto pensjon blir derfor mindre. Regler for offentlig tjenestepensjon tilpasses for å dekke opp for dette. 91 Ny uføretrygd i folketrygden Nytt: o 66 % av lønn ved uføretidspunkt o Skattlegges som lønn Videreføres: o Kravet til uføregrad på 50 % o Overgang til alderspensjon ved 67 år Ny uføre- / attføringspensjon fra KLP Nytt: o 3% +kr (maks 6% av pensjonsgrunnlag) o 69% for de som har lønn over 6G o Barnetillegg 4% av lønn (intill 3 barn) o Medlemstid frem til 67 år (evt aldersgrensen 65 år) o Minste uføregrad 20% Videreføres: o Karensperiode på 2 år o Etter et års sykemelding 31

32 Inntekt ved siden av uførepensjonen Lettere enn før å kombinere uførepensjon med arbeid Alle som blir innvilget uførepensjon fra KLP får samtidig fastsatt en inntektsgrense. Inntektsgrensen angir den inntekt en kan ha uten at uførepensjonen blir redusert. Hvis inntekten skulle overstige inntektsgrensen, vil uførepensjonen bli redusert for en andel av den overstigende inntekten. Hvorfor melde fra om inntektsendring? Fra og med 2015 vil alle som mottar eller får innvilget uførepensjon fra KLP få fastsatt en inntektsgrense for sin pensjon. Inntektsgrensen angir hvor stor inntekt man ja kan ha ved siden av pensjonen før denne skal reduseres. Viktig at KLP mottar riktige inntektsopplysninger. Pensjonistene kan selv melde fra om inntektsendring på Min Side Offentlig tjenestepensjon i søkelyset 32

33 Hva kan skje med pensjonene i fremtiden? Framtida til offentlig tjenestepensjon? Bakgrunn og mandat Hva innebærer en sluttlønnsordning? Gevinsten av å stå lenger i arbeid (privat og offentlig) Ny AFP og tjenestepensjon Overgangsregler Fagforeningenes ønsker Dette var sist gang 33

34 Bakgrunn Regjeringsplattformen: Fortsette gjennomføringen av pensjonsreformen både i privat og offentlig sektor Viktigste elementene i pensjonsreformen Levealdersjustering Fleksibelt uttak (62 75 år) Ny regulering Privat AFP og private tjenestepensjoner tilpasset pensjonsreformen Lønnsoppgjøret 2009: Ikke enighet om tilsvarende omlegging i offentlig sektor Arbeidsgruppe utreder mulige løsninger Består av kun ansatte fra Arbeids- og sosialdepartementet Partene blir jevnlig orientert Skal danne grunnlag for å vurdere mulige løsninger Rapport skal være ferdigstilt 20. november 2015 Mandat med klare føringer Alle år gir pensjonsopptjening Tjenestepensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år, og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet 34

35 Offentlig AFP ikke tilpasset pensjonsreform Offentlig AFP ikke levealdersjustert Kan ikke kombineres fritt med arbeid Svekker mobiliteten mellom sektorene Men har stor verdi for de som ønsker å gå av tidlig Dagens offentlige tjenestepensjon: god tidligpensjon Årskull AFP AFP % 66 % % 66 % % 66 % * % av sluttlønn God tidligpensjon... levealderjustering fra 67 år Årskull AFP AFP OfTP % 66 % 59,0/66 % % 66 % 55,3 %/? % 66 % 52,0 %/? * % av sluttlønn 35

36 Ny AFP-ordning Bygge ned mobilitetshindre mellom offentlig og privat sektor Likere utforming av AFP-ordningene Medregning av ansiennitet i privat sektor(m AFP) Livsvarig Nøytralt og fleksibelt uttak av offentlig AFP Sent uttak gir høyere årlige ytelser Ingen avkorting mot arbeidsinntekt Hva ønsker fagforeningene? «Vi sier ja til å utrede og nei til å svekke» Tone Rønoldtangen «Vi må utrede og videreføre sentrale ordninger i dagens ordning, som sluttlønnssystemet og en god tidligpensjonsordning» Anders Folkestad 36

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Norsk Sykepleierforbund i Buskerud 28.03.2017 Pensjon og valgmuligheter v. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder Buskerud Agenda Medlem i KLP Pensjon fra NAV Min side KLP AFP og alderspensjon Uførepensjon

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Seniorseminar våren

Seniorseminar våren Seniorseminar våren 2017 30.03.2017 30. Mars 2017 Agenda 08:30 Fremmøte, kaffe og frukt 09:00 Velkommen Ingunn Meringdal Leder kunde- og kommunikasjon 09:15 Aktive eldre Astrid Nøklebye Heiberg Tidligere

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Nytt om pensjon. Personalledere 5. mai

Nytt om pensjon. Personalledere 5. mai Nytt om pensjon Personalledere 5. mai Agenda Nye pensjonsordninger i offentlig sektor- status Uførereform og etteroppgjør Pensjonsomtale i stillingsannonser Nye pensjonsordninger i offentlig sektor Bakgrunn

Detaljer

Modalen kommune 16. juni 2008

Modalen kommune 16. juni 2008 Modalen kommune 16. juni 2008 Pensjonsforedrag for Fagforbundet Aust-Agder fylkekommune Rune Rosberg, Kunde- og salgsleder Agder 26.02.2011 1 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang

Hva påvirker valget PENSJON OG VALGMULIGHETER. Møre og Romsdal fylkeskommune. 2. Oktober Torgeir Engebakken og Jon Rodvang PENSJON OG VALGMULIGHETER Møre og Romsdal fylkeskommune 2. Oktober 2017 Torgeir Engebakken og Jon Rodvang Hva påvirker valget Arbeidsplassens betydning Hvordan er det på jobben? Individuelle faktorer Helse

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres?

Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Hvilke muligheter og utfordringer vil den enkelte stå overfor når morgendagens avveiing mellom pensjonering og videre arbeid skal gjøres? Noen av mine erfaringer i møtet med den enkelte og bedrift hva

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Du har fortsatt rettigheter i KLP

Du har fortsatt rettigheter i KLP Du har fortsatt rettigheter i KLP SELV OM DU ER UTMELDT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Dette skjer NÅR DU MELDES UT AV DEN OFFENTLIGE TJENESTEPENSJONSORDNINGEN Når du meldes ut av den offentlige

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017

Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017 Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret 2018 HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017 agenda 2017 Mellomoppgjøret Litt om lønnssystemet kap 4 versus kap 3 / 5 Andre forhandlinger i 2017 2018

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Pensjon En introduksjon

Pensjon En introduksjon Pensjon En introduksjon Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo 12. september 2017 Jorunn Solgaard Pensjon en definisjon Arbeidslivet.no: Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet.

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner.

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe. Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner. Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan fortsette å jobbe Lov om folketrygd AFP Tjenestepensjoner Uføretrygd 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjening av alderspensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen

Offentlig pensjon. Torfinn Thomassen Offentlig pensjon Torfinn Thomassen Agenda/disposisjon 1 2 3 4 5 Pensjon på agendaen Hvorfor er pensjonsreform både nødvendig og viktig? Ny alderspensjon i Folketrygden og ny AFP i privat sektor ASD rapporten

Detaljer

Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011

Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011 Velkommen til bedriftskurs Oslo 08.09.2011 1 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Pensjons økonomi Valgmuligheter 2 Agenda Nytt fra KLP 3 Finansielle forhold - Forvaltning av pensjonsmidlene

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Ny AFP. Alexander Henriksen

Ny AFP. Alexander Henriksen Ny AFP Alexander Henriksen Hvorfor trenger jeg å vite noe om pensjonsreformen? Bedriftens bemanningssituasjon Informasjon til arbeidstakerne Tilpassning av bedriftens pensjonsog forsikringsdekninger Bedriftens

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

Pensjon ATV-PPT 9.februar Utdanningsforbundet Akershus

Pensjon ATV-PPT 9.februar Utdanningsforbundet Akershus Pensjon ATV-PPT 9.februar 2017 Utdanningsforbundet Akershus 1 Pensjonsalder - Aldergrense Pensjonsalderen i offentlig tjenestepensjon er 67 år. Aldersgrensa for offentlig ansatte er 72 år (fra 1. juli

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Pensjon til offentlig ansatte

Pensjon til offentlig ansatte Arbeids- og sosialdepartementet Pensjon til offentlig ansatte Frokostmøte Pareto Pensions 19. januar 2016 Roar Bergan Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! Arbeids- og sosialdepartementet Oppstarten

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer