Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane"

Transkript

1 Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

2 Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler

3 KLP offentlig tjenestepensjon KLP etablert i 1949 med formål å tilby tjenestepensjon til kommuneansatte 347 av 430 kommuner og fylkeskommuner har hele pensjonsordningen i KLP 332 mrd. kroner i forvaltningskapital Ca 800 ansatte bedrifter 25 av 27 helseforetak yrkesaktive pensjonister tidligere ansatte

4

5 Hva er pensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) ( )

6 Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: årskullene kullet: kun nytt system

7 Gamle opptjeningsregler Gammel beregningsmodell er komplisert. - Maksimum 40 poengår. - Gjennomsnittet av de 20 beste teller med. - Høyere opptjeningssats for årene før 1992 enn for årene etter. - Lønn opp til 12G er pensjonsgivende, men knekkpunkt ved 6G. - Sivil status

8 Nytt prinsipp: Bygge beholdning 18,1% Opptjeningsprosent er lik for alle årskull Gjennomsnittslønn x 18,1% x opptjeningsår = beholdning Beholdningen fordeles på forventet antall leveår ved uttak Opptjenes mellom år, alle år teller med Inntekt mellom 0 7,1 G medregnes

9 Nytt fra 2011

10 Årlig pensjon øker ved senere uttak Opptjeningsprosent på 18,1 % er lik for alle årskull som omfattes av de nye opptjeningsreglene Beholdningen fordeles på årskullets forventede levetid Et eksempel ut fra uttakstidspunkt Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjonsbeholding Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon

11 Fleksibelt uttak, jobb og pensjon

12 Når er det lurt å ta ut alderspensjon? Et regneeksempel med følgende forutsetninger: - Har vært i jobb i 40 år - Gjennomsnittlig inntekt på kr Født i 1949 Uttak av pensjon ved: 62 år 67 år Årlig pensjon Kr Kr Samlet utbetalt pensjon når du er: 67 år Kr Kr 0 70 år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr år Kr Kr

13 Logg inn på Klikk på linken: Logg inn på Ditt NAV På neste side velger du Logg inn med MinID, Buypass eller Commfides

14 KLPs pensjonsordning

15 Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) ( )

16 Fordeler ved offentlige pensjonsordninger Fleksibel pensjonsalder Overføringsavtale Bruttogaranti Livsvarige ytelser Uføre- og etterlattepensjon er alltid tilknyttet

17 Aldersgrense/ pensjonsalder Den alminnelige aldersgrense er 70 år Særaldersgrense 60 år og 65 år

18

19 Overføringsavtalen 10 år 15 år 5 år Totalt 30 år

20 Historiske innmeldingsregler Fast ansatte Før Forskjellige regler for hver arbeidsgiver Minstekrav 18 timer pr. uke Minstekrav 15 timer pr. uke Minstekrav 14 timer pr. uke Minstekrav 14 timer pr. uke, men ekstratimer skal også med Summering* av timer, men likevel krav til 14 timer pr. uke Ingen nedre grensen for KS-tariffområde Midlertidig ansatte Midlertidig ansatte som fyller minstekravet innmeldes etter 1 år Midlertidig ansatte som fyller minstekravet skal innmeldes etter 6 mnd. I sammenhengende stilling, - og med tilbakevirkende kraft Midlertidig ansatte og de som kun engasjeres på timelønn skal meldes inn når de har arbeidet 168 timer i løpet av et kvartal Summering* av timer, men likevel krav til 168 timer pr. kvartal Ingen nedre grensen for KS-tariffområde RØD SKRIFT GJELDER IKKE SYKEPLEIERORDNINGEN (KAN KOMME)

21 Hva sikres gjennom dagens pensjonsordning? Alderspensjon AFP Uførepensjon Ved sykdom Barnetillegg Etterlattepensjon Til gjenlevende ektefelle Til barn

22 Alderspensjon

23 Alderspensjonens størrelse er avhengig av: LØNN Sluttlønn i 100% stilling GJENNOMSNITTLIG DELTID De 30 beste år (år med høyest deltid) MEDLEMSTID 30 års medlemstid = full opptjening

24 Hvilken lønn teller med? Hovedlønn + Fast tilleggslønn Overtid blir ikke medregnet Max 12 G (kr pr )

25 Lønnsøkning siste 2 år før alderspensjon Generell oppnormering gitt ved både lokale og sentrale forhandlinger medregnes I tillegg medregnes individuelle tillegg på inntil 60% av G (p.t. kr ) Ved deltid reduseres maks. tillegg forholdsmessig Lønnsøkning som følge av ny stilling eller stillingsendring medregnes ikke

26 Lønnsnedgang Lønn i 25 år Lønn i 5 år = Lønn x 66% x 25/30 Lønn x 66% x 5/30

27

28 Beregning av alderspensjon Lønn x gj.deltid x medlemstid /30 x 66% Levealdersjustert NB. Vi tar alltid utgangspunkt i lønn i 100% stilling

29 Beregning av alderspensjon Kr x 87,29% x 26/30 x 66% Levealdersjustert NB. Vi tar alltid utgangspunkt i lønn i 100% stilling

30 85 års-regelen *Du kan fratre inntil 3 år tidligere hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år Alder: 62 år Medlem i 23 år = 85 år * Kun praktisk betydning for de med særaldersgrense

31

32 Levealdersjusteres, men individuell garanti.sikrer at medlemmer av offentlige tjenestepensjonsordninger født før 1959 er sikret 66 % av pensjonsgrunnlaget ved 67 år etter 30 års opptjening

33 Ny alderspensjon i folketrygden Tidlig uttak gir ikke rett til 66 % Lønn KLP Lønn Folketrygd

34 Alderspensjon og inntekt Inntekt fra privat sektor begrenser ikke alderspensjonen fra KLP Alderspensjon begrenses kun ved ny innskuddspliktig stilling i den offentlige pensjonsordning 168 timer i kvartalet (Innenfor KS, reduksjon fra 1. time) Gjelder alt arbeid, fast evt ekstra timer Pensjonistavlønning fra Fra kan man tjene ubegrenset ved siden av alderspensjon i Folketrygden

35 AFP Avtalefestet pensjon AFP avtalefestet pensjon

36 AFP ved år Pensjonens størrelse avhenger av den enkeltes opptjening i folketrygden Når en folketrygdberegnet AFP beregnes, fremskrives det en opptjening i folketrygden til 67 år. Det beløp man da ville ha fått fra folketrygden + et AFP tillegg på kr pr år utgjør 100% AFP Ingen fribeløp Toleransebeløp kr ,- (OBS! all pensjonsgivende inntekt i folketrygden vurderes opp mot denne grensen)

37 AFP Avtalefestet pensjon v/fylte 65 år: Ny vurdering Hva lønner seg? AFP eller KLP Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

38 AFP v/ 65 år Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

39 Inntekt ved siden av pensjon Toleransebeløp Kr Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

40 Inntekt ved siden av pensjon Offentlig: Innen KS: pensjonistavlønning ved ALDERSPENSJON, ikke ved AFP Privat: Ubegrenset Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd 85 års regelen KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

41 Inntekt ved siden av pensjon Folketrygden 67 år : Ubegrenset Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP

42 Delvis AFP Etter dagens regler vil det ikke lenger være nødvendig at arbeidstakeren har 100% stilling for å kunne ta ut delvis AFP Alle kan da, etter avtale med arbeidsgiver, velge å trappe ned til så stor deltidsstilling som passer Stillingsreduksjonen må være på minst 10 prosentpoeng

43 Kombinasjon av arbeidsinntekt og AFP 92% AFP % 77% AFP AFP 57% Lønn Lønn 80% Lønn 60% Lønn 40% Full AFP

44 Fleksibelt uttak av pensjon Tidlig uttak gir ikke rett til 66 % Lønn 66 % Lønn Folketrygd KLP beregnet AFP ved 65 år KLP Folketrygd

45 Attførings- / uførepensjon

46 Uføre-/attføringspensjon Etter ett års sykemelding/opphør av sykepengerett Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen Beregnes som en alderspensjon

47 Forskjellene mellom folketrygden og KLP Folketrygd KLP Medisinsk rehabilitering Yrkesrettet attføring AAP Attføringspensjon Tidsbegrenset uførestønad (arbeidsavklaringspenger) Uførepensjon Uførepensjon

48 Uførepensjon (100%) Full opptjening 2 barn under 18 år Lønn Barnetillegg KLP Folketrygd Kr Utgjør 79 % av tidligere lønn

49 Etterlattepensjon

50 Etterlattepensjon Ektefellepensjon Ektefelle (jfr. ekteskapsloven) Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon til barn under 20år Samboer har IKKE rett til ektefellepensjon

51 Vil du vite mer om pensjon i KLP logg deg inn på Min Side Pensjon Kontakt vårt kundesenter på telefon: e-post: post: KLP, postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo

52 Medlemsfordeler

53 KLP tilbyr privat skadeforsikring Tilpasset kundens behov. Lavere pris bedre kunderisiko Hus, innbo, bil, hytte, båt ulykke, reise osv. Kjæledyr Nettopriser ingen kunstige rabatter Skadeforsikring: Tlf: E-post:

54 KLP Banken Medlemmer får markedets aller beste innskuddsrenter; 3,2 prosent fra første krone på sparekonto og 2,9 prosent på brukskonto(!) Gebyrfri nettbank Visa kort Lån Spare- og lønnskonto Kredittkort

55 Lån i KLP Bolig Refinansiering Rehabilitering/Oppussing Bil Etc Tlf: E-post: Prisliste på

56 Seniorlån LittExtra Tilbys personer over 60 år Låneavtale som frigjør en del av sparekapitalen du har bundet i boligen Kapitalen kan utbetales månedlig eller som et engangsbeløp Du er sikret å kunne bo i boligen resten av livet LittExtra kåret til beste låneprodukt for eldre både av Dagens Næringsliv og Dagbladet.

57 Sparing i KLP Fondssparing i KLP: I KLP kan du spare i rentefond, aksjefond eller kombinasjonsfond med spareavtale eller enkeltinnskudd Våre gebyrer er Norges laveste -noe som er helt avgjørende for sluttsummen når man sparer i fond! Prøv gjerne vår sparekalkulator!

58 Nokre praktiske eksempel Dette er Kari og Arild Hansen. Ho jobber som sjukepleiar. Han er personalkonsulent i kommunen

59 Kari fyller 62 år i november 2014 Ho har meir enn 30 års medlemstid i KLP. Hennar årslønn er kr ,-. Ho liker jobben sin og ønsker ikkje å slutte. Ho har høyrt at ho likevel kan ta ut sin pensjon fra Nav. Kan ho det?

60 Ja takk, begge deler lønn og folketrygd Folketrygd kr Lønn Kr Lønn Kr KLP Kr Folketrygd Kr

61 Kari ombestemmer seg.. Ho ønsker likevel å slutte i jobben sin. Ho har høyrt at ho kan ta ut pensjon både frå KLP og folketrygda ved 62 år. Kan ho det?

62 Ja takk, begge deler pensjon frå KLP og Folketrygd KLP 85-års regel Kr KLP Kr Lønn Tap Kr Folketrygd Kr Folketrygd Kr

63 Kari ombestemmer seg.. igjen. Ho liker ikkje at pensjonen blir så mykje lågare etter 67 år dersom ho tar ut folketrygd frå fylte 62 år. Ho bestemmer seg for å kun ta ut sin pensjon frå KLP etter 85-års regelen frå 62 år. Korleis blir då pensjonen etter 67 år?

64 KLP-pensjon etter 85-års regelen Lønn AFP-tillegg AFP KLP 85-års regel Kr KLP Kr Folketrygd Kr

65 Arild fyller 62 år i november 2014 Han har også full opptening i KLP. Hans årslønn er også kr ,-. Når han høyrer at Kari kan få pensjon både frå folketrygda og KLP frå 62 år, får han også lyst til å benytte seg av dette. Kan han det?

66 Nei, han har ikke denne muligheten Han har ikkje særaldersgrense i stillinga. Dersom han ønsker pensjon utbetalt frå KLP frå 62 år er det AFP som er aktuelt. AFP kan ikkje kombinerast med fleksibel tidligpensjon frå folketrygda Dersom han ønsker å slutte i jobben ved 62 år lønner det seg å velge AFP fordi han då sparer folketrygda slik at den ikkje blir redusert frå 67 år.

67 AFP-pensjon frå 62 år og frå 65 år Folketrygdberekna AFP mellom 62 og 65 år Lønn AFP-tillegg AFP KLP KLP Folketrygd

68 Arild ombestemmer seg også.. Han ønsker å fortsette i jobben ei stund til. (Han ønsker ikkje å gå heime.. riktig enno, han fryktar ansvar for mykje husarbeid. Då kona fortsatt er i jobb) Kan han ta ut fleksibel alderspensjon frå folketrygda samtidig som han står vidare i jobben?

69 Ja takk, begge deler lønn og folketrygd Folketrygd kr Lønn Kr Lønn Kr KLP Kr Folketrygd Kr

70 Kva med Kari sin kollega Guro då? Guro er også sjukepleiar. Ho har jobba mykje deltid. Ho har vore i jobb i 35 år. Hennar årslønn har i gj.snitt vore ca kr ,- Kan ho ta ut 100% fleksibel alderspensjon frå folketrygda samtidig som ho står vidare i jobben?

71 Vilkår for tidlig uttak av pensjon i FT Nei, Guro har ikkje god nok opptening i folketrygda til å ta ut 100% alderspensjon frå 62 år. Ho kan først ta ut 100% folketrygd frå 66 år. For ein person som har jobba i 40 år og ønsker å ta ut pensjon frå folketrygda før 67 år er inntektskrava på opptening som følger:

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer