FOR DAGENE SOM KOMMER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR DAGENE SOM KOMMER"

Transkript

1 Etterlattepensjon

2 FOR DAGENE SOM KOMMER

3 Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon 7 Er det lenge siden avdøde var medlem? 9 Regulering av pensjonen 10 Forskuddstrekk for skatt 10 Hva må du gjøre når det skal utbetales etterlattepensjon? 11 Hvilke ankemuligheter finnes? 12 Etterlattepensjon fra folketrygden 13 Kapittel A - Hvordan beregnes netto ektefellepensjon? 14 Kapittel B - Hvordan beregnes brutto ektefellepensjon med inntektsprøving? 15 Kapittel C - Hvordan beregnes brutto ektefellepensjon uten inntektsprøving? 22 Kapittel D - Hvordan beregnes brutto ektefellepensjon til annen gjenlevende uten inntektsprøving (helt eller delvis)? 27 Kapittel E - Hvordan beregnes netto barnepensjon? 31 Pensjonsordbok 32 1

4 Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak har pensjonsordning for sine ansatte i KLP. Det samme gjelder en rekke offentlige bedrifter. I 2010 er det ca medlemmer av pensjonsordningene. På grunnlag av eget pensjonsinnskudd og premiebetaling fra arbeidsgiver, opptjener de rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Ca personer mottar i dag pensjon fra KLP. Mange arbeidsgivere har også gruppelivsforsikring og ulykkes-/yrkesskadeforsikring for sine ansatte i KLP. KLP har også mange andre gode tilbud innen sparing, lån og forsikringer. Ønsker du å lese mer om KLP kan du gå inn på Ved å gå inn på denne hjemmesiden, kan medlemmer logge seg inn på Min Side Pensjon og kontrollere pensjonsopptjeningen sin eller beregne sin fremtidige pensjon ut fra forskjellige alternativ. Andre opplysninger kan du få ved å ringe KLPs kundesenter: Kundesenteret i Oslo har telefonnummer Kundesenteret i Bergen har telefonnummer Offentlig tjenestepensjonsordning Reglene for offentlige tjenestepensjoner i KLP følger av vedtektene for ordningene. Den enkelte arbeidsgiver og KLP inngår avtale om tilslutning til pensjonsordningen og dermed også til vedtektene. For Pensjonsordningen for sykepleiere er reglene fastsatt i en egen lov. Pensjonsordningen for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner i KLP bygger tildels på andre regler enn dem som er omtalt i denne brosjyren. 2

5 Pensjonsordningene i KLP er basert på tariffavtalen i kommunal sektor og regulert av forskrifter for kommunale og fylkeskommunalepensjonsordninger. Pensjonsordningene er også underlagt lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser, forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven. Oppbygging av brosjyren Denne brosjyren blir hovedsakelig sendt gjenlevende ektefelle eller barn når KLP mottar melding om dødsfall. Brosjyren er også tilgjengelig for de som ønsker informasjon om etterlattepensjon. Reglene for etterlattepensjon har vært endret flere ganger. Dette medfører at beregningen av en ektefellepensjon vil være ulik, ut i fra gitte forutsetninger, som eksempel gjenlevendes alder. Denne brosjyre beskriver gjeldene regler per dags dato ( ). Senere i brosjyren har en enkelte steder skilt mellom enker etter menn, og annen gjenlevende. Med annen gjenlevende menes enkemenn etter kvinnelige medlemmer, og gjenlevende ektefeller og registrerte partnere etter medlemmer av samme kjønn. Grunnen til dette er at enker etter menn i noen tilfeller har ulike rettigheter enn annen gjenlevende. For at du skal finne fram til de regler som gjelder deg har vi laget fem hovedkapitler, A, B, C, D og E, i tillegg til generell informasjon og pensjonsordbok. I hvert kapittel gis det nærmere redegjørelse for reglene. Kapittel A beskriver reglene for netto ektefellepensjon. Disse reglene gjelder alle gjenlevende ektefeller etter avdød medlem som ble innmeldt første gang etter 30. juni De gjelder også for alle gjenlevende ektefeller som er født etter 30. juni Det er likevel gjort unntak dersom gjenlevende er født før 1. januar 1955, og avdød ektefelle hadde medlemskap fra før 1. oktober (Se kapittel C og D.) Kapittel B beskriver reglene for ektefellepensjon med samordning og inntektsreduksjon. Disse reglene gjelder for alle gjenlevende ektefeller som er født før 3

6 1. juli 1950, hvis avdøde første gang ble medlem fra og med 1. oktober 1976 til og med 30. juni De gjelder dessuten for annen gjenlevende som er født før 1. januar 1955, hvor ektefellen ble medlem før 1. oktober 1976, men ikke hadde medlemsopptjening etter 31. desember Kapittel C beskriver reglene for ektefellepensjon uten inntektsreduksjon og med spesielt gunstige samordningsregler. Disse reglene gjelder for enker etter menn med medlemskap fra før 1. oktober 1976, hvis enken er født før 1. januar Kapittel D beskriver reglene for pensjon til annen gjenlevende hvor hele eller deler av pensjonen beregnes uten inntektsreduksjon og med spesielt gunstige samordningsregler. Disse reglene gjelder for annen gjenlevende født før 1. januar 1955, hvor avdøde hadde medlemskap fra før 1. oktober 1976, samt medlemsopptjening etter 31. desember Reglene i kapittel C og D gjelder kun hvis ekteskapet er inngått før 1.januar Er ekteskapet inngått etter 31. desember 2009, vil reglene i kapittel A gjelde for alle gjenlevende ektefeller født etter 30.juni 1950, mens reglene i kapittel B vil gjelde for alle gjenlevende ektefeller født før 1.juli Kapittel E beskriver reglene for barnepensjon. Disse reglene gjelder for alle etterlatte barn under 20 år. Til slutt i brosjyren finner du en ordliste med forklaringer. Regelverket er komplisert og vi står selvsagt alltid til tjeneste med opplysninger om du ikke finner svar på dine spørsmål i denne orienteringen. 4

7 Tabellene under angir hvilket kapittel for beregning av ektefellepensjon som gjelder for deg Enker etter menn: Enke, født før Enke, født etter og før Enke, født etter Avdød medlem Før Kapittel C Kapittel C Kapittel A Avdød medlem Kapittel B Kapittel A Kapittel A Avdød medlem første gang eller senere Kapittel A Kapittel A Kapittel A Annen gjenlevende: Gjenlevende, født før Gjenlevende, født etter og før Gjenlevende, født etter Avdød medlem Før Kapittel D* Kapittel D* Kapittel A Avdød medlem Kapittel B Kapittel A Kapittel A Avdød medlem første gang eller senere Kapittel A Kapittel A Kapittel A * Forutsetter at avdøde hadde medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning etter , hvis ikke er det reglene i kapittel B som gjelder. 5

8 Generell informasjon for alle etterlattepensjoner Hvem har rett til ektefellepensjon Når et medlem av pensjonsordningen dør, vil gjenlevende ektefelle vanligvis ha rett til ektefellepensjon. Registrerte partnere er likestilt med ektefeller. Det som er skrevet om ektefelle, ekteskap og fraskilt ektefelle, gjelder derfor tilsvarende for registrerte partnere. OBS! Retten til ektefellepensjon omfatter ikke samboere. Unntak Hvis medlemmet dør innen 1 år etter innmeldingen eller innen 1 år etter at ekteskapet ble inngått, har du ikke rett til ektefellepensjon. Dette unntaket gjelder bare hvis dødsfallet skyldes sykdom som en av dere kjente til før innmeldingen eller ekteskapsinngåelsen. Separasjon Retten til ektefellepensjon berøres ikke av separasjon. Fraskilt ektefelle Reglene i ekteskapsloven 86 fastslår at gjenlevende ektefelle som var skilt fra avdøde, beholder retten til ektefellepensjon forutsatt at ekteskapet hadde vart i minst 10 år før skilsmissen, og videre at den gjenlevende fraskilte var minst 45 år ved skilsmissen. Det er også en forutsetning at man ikke har fraskrevet seg denne retten ved skilsmissen. Retten opphører dersom den fraskilte ektefellen har inngått nytt ekteskap før tidligere ektefelle dør. For å få rett til slik ektefellepensjon er det også en betingelse at avdøde var medlem av en pensjonsordning med rett til ektefellepensjon før skilsmissen. 6

9 Flere etterlatte Dersom avdøde var gift på nytt og både gjenlevende ektefelle og fraskilt ektefelle har rett til pensjon, blir denne delt i forhold til antall år hver av dem har vært gift med avdøde. Nytt ekteskap Ektefellepensjonen opphører dersom gjenlevende inngår nytt ekteskap. Pensjonen blir utbetalt igjen dersom det nye ekteskapet opphører ved død eller skilsmisse. Ektefellepensjon som er opphørt på grunn av nytt ekteskap, kan likevel innvilges på nytt dersom ekteparet ikke har tilstrekkelige eksistensmidler. Hvem har rett til barnepensjon? Barnepensjon utbetales når medlemmet etterlater seg barn under 20 år. Det kan innvilges barnepensjon også til stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget. Størrelsen på etterlattepensjon Hvordan beregnes etterlattepensjonen Pensjonens størrelse er avhengig av Pensjonsprosenten Medlemstiden Pensjonsgrunnlaget Beregning av etterlattepensjonen er som følger: Pensjonsgrunnlag x pensjonsprosent x medlemstid/30 = årlig etterlattepensjon. Pensjonsprosenten Etterlattepensjonen som blir utbetalt av KLP, vil avhenge av hvilke regler du kommer inn under. Se kapittel A, B, C, D og E. Uavhengig av hvilke regler du kommer inn under, vil pensjonens størrelse også være avhengig av medlemstiden og pensjonsgrunnlaget. 7

10 Medlemstiden Medlemstid i pensjonsordningen er den tiden det er betalt premie for, begrenset til 30 år. For etterlattepensjoner medregnes også som medlemstid den tiden avdøde hadde igjen fram til aldersgrensen for sin stilling, dersom avdøde mottok uføre-/attføringspensjon eller var i aktiv stilling som betinget medlemskap i pensjonsordning, da vedkommende døde. Når medlemstiden summeres blir del av år på 6 måneder eller mer medregnet som et helt år. Del av år på under 6 måneder medregnes ikke. For å få full pensjon må medlemstiden være 30 år eller mer. Pensjonen avkortes med 1/30 for hvert år som mangler på 30 år. Dette betyr at hvis medlemstiden blir 20 år, vil pensjonen bli 20/30 av full pensjon. Det gjelder spesielle regler dersom avdøde på dødstidspunktet ikke lenger var medlem av pensjonsordningen (oppsatte rettigheter) Medlemskapet i KLP og andre offentlige pensjonsordninger må da ha vart i minst 3 år til sammen for at de etterlatte skal få rett til pensjon. Medlemskap i andre offentlige pensjonsordninger Har medlemmet tidligere vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger, blir disse medlemsperiodene lagt til medlemstiden i KLP ved beregning av pensjon. Hele pensjonen blir så utbetalt av KLP. Forutsetningen for slik sammenlegging av medlemstid er at en annen offentlig tjenestepensjonsordning er omfattet av overføringsavtalen. Pensjonsgrunnlaget Pensjonsgrunnlaget er som oftest den faste årslønnen inklusive faste tillegg (tilleggslønn). Overtid og andre variable tillegg regnes ikke med i pensjonsgrunnlaget. Begrensning av pensjonsgrunnlaget Lønn utover 12 G medregnes ikke. For medlemmer som har sluttet før , skal dessuten lønn mellom 8 og 12 G bare medregnes med 1/3. G = folketrygdens grunnbeløp 8

11 Grunnbeløpet i folketrygden G = kr per G = kr G = kr Deltid Hvis medlemmet har hatt varierende arbeidstid, vil pensjonen bli beregnet ut fra en gjennomsnittlig stillingsprosent. Ved medregning av tiden fram til aldersgrensen brukes den stillingsprosenten medlemmet hadde i kvartalet før dødsfallet (eller eventuell sykemelding). Hvis medlemskapet har vart eller kunne ha vart i mer enn 30 år, vil vi ved beregningen benytte de 30 årene med høyest stillingsprosent uavhengig av om dette har skjedd på slutten eller i begynnelsen av medlemmets yrkesaktive liv. Er det lenge siden avdøde var medlem? Hvis avdøde ble meldt ut av pensjonsordningen i KLP uten å få pensjon, vil du ha rett til etterlattepensjon dersom avdøde hadde en medlemstid på minst 3 år (til sammen i KLP og i eventuelle andre offentlige tjenestepensjonsordninger som er omfattet av overføringsavtalen). Dette innebærer at dersom medlemstiden f. eks er 2 år og 11 måneder foreligger ikke rett til pensjon. Medlemstiden må være minst 3 år for å ha rett til en såkalt oppsatt pensjon. For oppsatte pensjoner gjelder egne regler for hva som regnes for full medlemstid. En oppsatt pensjon skal beregnes ut fra forholdet mellom faktisk medlemstid og den medlemstid som kunne vært oppnådd ved fortsettelse i stillingen fram til aldersgrensen. Slik mulig medlemstid kan ikke være lavere enn 30 år og ikke høyere enn 40 år. 9

12 Eksempel: Erik ble medlem av pensjonsordningen Han var født og var ansatt i en stilling med aldersgrense 70 år. Han ble utmeldt av pensjonsordningen Faktisk medlemstid utgjør 16 år, 4 måneder og 15 dager. Mulig medlemstid fram til aldersgrensen utgjør 41 år, 6 måneder og 25 dager. Den oppsatte pensjonen skal beregnes ut fra 16/40. På grunn av overgangsregler får medlemmer som ble innmeldt før pensjonen beregnet på grunnlag av 30-deler. Regulering av pensjonen Siden 1986 har pensjonene fra KLP blitt regulert i takt med grunnbeløpet i folketrygden (G). Hver gang grunnbeløpet øker, vil pensjonene fra KLP øke med samme prosent. Økningen i grunnbeløpet skal følge forventet lønnsvekst i samfunnet. Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget én gang i året. For medlemmer som er blitt meldt ut av KLP før de hadde rett til å få utbetalt pensjon, reguleres pensjonsrettighetene på samme måte helt fra den dagen de ble meldt ut. Forskuddstrekk for skatt KLP trekker skatt av den månedlige pensjonsutbetalingen, unntatt i desember. Av engangsbeløp som utbetales (etterbetalingsbeløp mv.), trekker vi skatt også selv om utbetalingen skjer i desember. Skattekort Før pensjonen kan utbetales, må vi få tilsendt skattekort. Hvis utbetalingen fra KLP er større enn pensjonen fra trygdekontoret eller fra en eventuell arbeidsgiver, er det skattekortets del 1 som skal sendes til KLP. I motsatt fall er det del 2. Hvis du har fått utstedt nytt skattekort av ligningskontoret, skal dette også sendes til KLP. Senere vil KLP ved hvert årsskifte motta opplysninger om prosenttrekk direkte fra skatteetaten. 10

13 Trekkes det skatt etter tabellkort, brukes de samme tabellene som for arbeidstakere. Da pensjonister ikke skal betale samme trygdeavgift som arbeidstakere, reduseres trekkbeløpet som går fram av skattetabellen. Hva må du gjøre når det skal utbetales etterlattepensjon? Din ektefelle var ansatt i medlemsberettiget stilling Dersom din ektefelle var ansatt i medlemsberettiget stilling, sender arbeidsgiveren melding til KLP. I meldingen skal det informeres om etterlatte, dvs. ektefelle og/eller barn. For å avgjøre om de etterlatte har rett til pensjon, innhenter KLP opplysninger fra folkeregisteret. Rett til ektefellepensjon er avhengig av at ekteskapet besto ved dødsfallet. For øvrig er utbetaling av pensjon også avhengig av at unntaksbestemmelsene ikke skal gjøres gjeldende (se side 6). For fraskilte ektefeller gjelder spesielle betingelser, se neste side. For å utbetale pensjon til barn, må det dokumenteres at det gjelder avdødes barn. Dette får vi også dokumentert fra folkeregisteret. Dersom du har rett til en bruttoberegnet ektefellepensjon (se kapittel B, C og D), må du også fremsette krav om pensjon fra folketrygden. Ta derfor kontakt med ditt NAV-kontor snarest mulig. KLP innhenter opplysninger fra NAV om ytelser som pensjonen skal samordnes med. I tillegg innhenter vi opplysninger om din arbeidsinntekt. Din ektefelle mottok pensjon fra KLP Dersom din ektefelle mottok pensjon fra KLP, må du melde fra om dødsfallet til KLP. For å avgjøre om du har rett til pensjon, innhenter KLP opplysninger fra folkeregisteret som beskrevet ovenfor. Det samme gjelder pensjon til avdødes barn. Dersom du har rett til en bruttoberegnet ektefellepensjon (se kapittel B, C og D), må du også fremsette krav om pensjon fra folketrygden. Ta derfor kontakt med ditt NAV-kontor snarest mulig. KLP innhenter opplysninger fra NAV om ytelser som pensjonen skal samordnes med. I tillegg innhenter vi opplysninger om din arbeidsinntekt. 11

14 Din ektefelle var ikke lenger medlem og ikke pensjonist Selv om din ektefelle ikke var medlem eller mottok pensjon fra KLP, kan du likevel ha rett til etterlattepensjon. Dette gjelder hvis ektefellen din hadde minst 3 års medlemstid og dermed rett til en oppsatt pensjon (se side 9). I så fall må du sende søknad om etterlattepensjon til KLP. Ta kontakt med KLP for å få tilsendt søknadsskjema. Skilt fra avdøde ektefelle Dersom du var skilt fra avdøde medlem, gjelder spesielle vilkår for å få rett til ektefellepensjon (se side 6). Ta kontakt med KLP for å få tilsendt søknadsskjema. For umyndige Når verge er oppnevnt, må det innsendes erklæring fra overformynderiet om hvem som er oppnevnt som verge, og til hvem pensjonen skal utbetales. For barnepensjoner er dette aktuelt når begge foreldre er døde, eller når gjenlevende mor/far ikke har foreldreansvar. Utbetaling Vanlig etterlattepensjon utbetales fra den 1. i den måned medlemmet døde, mens oppsatt etterlattepensjon utbetales fra den 1. i måneden etter dødsfallet. Hvis din avdøde ektefelle fikk utbetalt pensjon fra KLP, skal denne pensjonen utbetales for 2 måneder etter dødsmåneden. Dette kommer i tillegg til etterlattepensjonen. Hvilke ankemuligheter finnes? KLP vil gjøre sitt beste for å gi deg riktig oppgjør. Dersom du likevel mener at pensjonen er fastsatt i strid med reglene, kan du anke saken til Trygderetten. Trygderetten er en statlig ankeinstitusjon opprettet spesielt for å behandle pensjonssaker. KLP kan gi deg nærmere opplysninger om hvordan du bør gå fram ved anke. 12

15 Etterlattepensjon fra folketrygden Ektefellepensjon En gjenlevende ektefelle har normalt rett til etterlattepensjon fra folketrygden. Et unntak er når ekteskapet har vart i mindre enn 5 år og ektefellene ikke hadde barn sammen. Folketrygdens ektefellepensjon består av grunnpensjon, som er uavhengig av avdødes inntekt. I tillegg kommer 55 % av avdødes opptjente tilleggspensjon. Denne er avhengig av avdødes inntekt og antall år i yrkeslivet. Dersom avdøde har opptjent liten eller ingen tilleggspensjon, vil ektefellen ha rett til et særtillegg fra folketrygden i tillegg til grunnpensjonen. Denne gruppen blir kalt «minstepensjonister». Pensjon fra folketrygden til enker og enkemenn blir redusert ut fra arbeidsinntekten, både faktisk arbeidsinntekt og forventet arbeidsinntekt. En enke/ enkemann under 55 år forventes å ha en inntekt på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. Fradraget i pensjonen beregnes som 40 % av den inntekt som overstiger 50 % av grunnbeløpet i folketrygden (G). Når gjenlevende får rett til egen pensjon fra folketrygden (uføre- eller alderspensjon), vil tilleggspensjonen bli omregnet. Den gjenlevende har da rett til 55 % av avdødes + 55 % av egen opptjent tilleggspensjon dersom dette gir et høyere beløp enn bare egen opptjent tilleggspensjon. Barnepensjon Folketrygdens barnepensjon er 40 % av G (grunnbeløpet i folketrygden) for første barn og 25 % av G for hver av de neste. Dersom begge foreldrene er døde, skal første barn ha pensjon lik ektefellepensjon, neste barn 40 % av G og øvrige barn 25 % av G. Samlet barnepensjon fordeles likt mellom alle barna. 13

16 Kapittel A Hvordan beregnes netto ektefellepensjon? Hvem er omfattet av nye regler som er beskrevet her i kapittel A: Gjenlevende ektefelle hvis avdøde ektefelle ble medlem første gang etter Gjenlevende ektefelle født etter uavhengig av når avdøde ble medlem. Gjenlevende ektefelle født etter når avdøde ble medlem fra og med til og med Hvis ekteskapet er inngått etter , er gjenlevende ektefelle omfattet av reglene i kapittel A dersom vedkommende er født etter , uavhengig av avdødes medlemskap. Beregning av ektefellepensjonen Full ektefellepensjonen etter nettoreglene utgjør 9 % av pensjonsgrunnlaget. Ved kortere medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen med så mange 30-deler som mangler. Se nærmere om dette, og om hvordan pensjonsgrunnlaget fastsettes, under generell informasjon foran. Netto ektefellepensjon skal ikke samordnes med folketrygd eller reduseres på grunn av arbeidsinntekt. Eksempel A - Beregning av netto ektefellepensjon Eli var ansatt i 75 % stilling og hadde en lønn på kr Hun døde 49 år gammel og etterlot seg en ektefelle, Olav, som var født i Hun ble medlem i 1997 og hadde ved dødsfallet en medlemstid på 11 år. Ved fortsatt tjeneste fram til aldersgrensen, 65 år, ville hun kunne oppnådd ytterligere 16 års medlemstid. Samlet medlemstid blir dermed 27 år, og ektefellepensjonen blir da 27/30 av full pensjon. Fordi Olav var født etter , skal pensjonen beregnes som nettopensjon. Årlig ektefellepensjonen beregnes da slik: x 9 % x 27/30 =

17 Kapittel B Hvordan beregnes brutto ektefellepensjon med inntektsprøving? Hvem er omfattet av reglene som er beskrevet her i kapittel B: Gjenlevende ektefelle født før , hvis avdøde ble medlem første gang fra og med til og med Annen gjenlevende ektefelle født før hvis avdøde ble medlem første gang før , men ikke har medlemsopptjening etter Beregning av ektefellepensjonen Full ektefellepensjonen utgjør 39,6 % av pensjonsgrunnlaget. Hvis avdøde hadde utbetalt alderspensjon tilsvarer dette 60 % av alderspensjonen. (66 % x 60 % = 39,6 %) Ved kortere medlemstid enn 30 år avkortes pensjonen med så mange 30-deler som mangler. Se nærmere om dette, og om hvordan pensjonsgrunnlaget fastsettes, under generell informasjon foran. Ektefellepensjon etter disse bruttoreglene avhenger også av: Egen arbeidsinntekt Egen tjenestepensjon Egen arbeidsinntekt Ektefellepensjon fra KLP etter disse reglene skal inntektsprøves. Inntektsprøvingen skjer etter de samme reglene som gjelder for etterlattepensjonen fra folketrygden. Det betyr at dersom du har eller kan skaffe deg egen arbeidsinntekt, blir ektefellepensjonen redusert før den blir samordnet med folketrygd. 15

18 Fastsettelse av forventet arbeidsinntekt Etter de regler som gjelder for pensjonsordningen skal det legges til grunn den arbeidsinntekt du med rimelighet antas å kunne skaffe deg. Denne kalles forventet arbeidsinntekt. Dersom du er i arbeid, vil forventet arbeidsinntekt normalt være lik din faktiske inntekt. Hvis du ikke er i arbeid, eller bare delvis i arbeid, vil inntekten kunne bli satt høyere enn den faktiske inntekten. Når det også utbetales etterlattepensjon fra folketrygden, fastsetter trygdekontoret en forventet arbeidsinntekt ut fra folketrygdens regler. Denne arbeidsinntekten benyttes også ved beregning av pensjonen fra KLP. Når trygdekontoret bruker en inntekt på 2 ganger folketrygdens grunnbeløp for etterlatte under 55 år, vil samme inntekt benyttes ved beregningen av ektefellepensjonen fra KLP. Hvis du er over 67 år, gjøres det bare fradrag for faktisk inntekt. Etter at du har fylt 70 år, vil pensjonen ikke bli redusert for inntekt. Beregning av fradrag for forventet arbeidsinntekt Når forventet arbeidsinntekt er fastsatt, beregnes fradraget i ektefellepensjonen på følgende måte: Dersom forventet arbeidsinntekt utgjør mer enn 50 % av grunnbeløpet i folketrygden, vil 40 % av det overskytende beløpet gå til fradrag. Ved lavere inntekt gjøres ingen fradrag. Reduksjon på grunn av egen tjenestepensjon Dersom du i tillegg til ektefellepensjonen også får utbetalt en uføre- eller alderspensjon (egenpensjon) fra en offentlig tjenestepensjonsordning, blir den samlede pensjonsutbetalingen redusert. Samlet utbetaling av din egenpensjon og ektefellepensjonen kan ikke være høyere enn 60 % av summen av egenpensjonen og avdødes alderspensjon. Eventuell reduksjon gjøres i ektefellepensjonen. Hvis du har AFP før 65 år, gjelder andre regler. Ektefellepensjonen skal da samordnes med AFP som om den var en alderspensjon fra folketrygden. Se side 19 («Samordning med folketrygden»). Gjenlevende ektefelle har både egen tjenestepensjon og arbeidsinntekt Dersom du har både egen alders- eller uførepensjon og arbeidsinntekt, blir 16

19 ektefellepensjonen først redusert på grunn av egenpensjon og deretter redusert på grunn av arbeidsinntekten. Til slutt skal begge pensjonene samordnes med eventuelle ytelser fra folketrygden. Les nærmere om dette i eksemplene B5 og B6. Egen arbeidsinntekt kan føre til at du ikke får utbetalt pensjon fra KLP Dersom du har egen arbeidsinntekt, kan det føre til at det ikke blir noen utbetaling fra KLP. Det samme kan forekomme hvis du har egen tjenestepensjon fra KLP eller annen offentlig pensjonsordning. Når du senere tar ut pensjon fra folketrygden og inntekten bortfaller, er det mulig at pensjonen fra KLP vil komme til utbetaling. Eksempel B. 1 - Beregning av brutto ektefellepensjon Ivar var ansatt i 100 % stilling. Hans faste lønn var kr pluss tilleggslønn kr Han døde 59 år gammel og etterlot seg en ektefelle, Tone, som var født i Han ble medlem i 1984 og hadde ved dødsfallet en medlemstid på 24 år. Ved fortsatt tjeneste fram til aldersgrensen, 70 år, ville han kunne oppnådd ytterligere 11 års medlemstid. Samlet medlemstid blir dermed 35 år, og kravet om 30 års medlemstid for full pensjon er oppfylt. Fordi Ivar ble innmeldt i pensjonsordningen mellom og og Tone var født før , skal pensjonen beregnes som bruttopensjon. Årlig ektefellepensjonen beregnes da slik: ( ) x 39,6 % x 30/30 = kr Eksempel B. 2 - Reduksjon på grunn av egen inntekt Tone har en arbeidsinntekt på kr per år. Ektefellepensjonen skal inntektsprøves slik: Brutto ektefellepensjon kr Fradrag pga. arbeidsinntekt: ( *) x 40 % = kr Årlig ektefellepensjon kr * kr = 50 % av grunnbeløpet i folketrygden per

20 Eksempel B. 3 - Reduksjon på grunn av egen uførepensjon Arbeidsinntekten til Tone opphører fordi hun blir arbeidsufør. Hun var ansatt i staten og får uførepensjon på kr fra Statens Pensjonskasse. Ektefellepensjonen fra KLP skal da reduseres fordi hun får utbetalt egen tjenestepensjon fra en offentlig pensjonsordning. Alderspensjon til Ivar ( ) x 66 % x 30/30 = kr Uførepensjon til Tone kr Samlet pensjon kr Samlet ektefellepensjon og uførepensjon kan ikke utgjøre mer enn: x 60 % = kr Ektefellepensjonen kan da utbetales med følgende beløp = kr Eksempel B. 4 - Reduksjon både på grunn av arbeidsinntekt og egen uførepensjon Tone begynner å arbeide i redusert stilling og får 50 % uførepensjon og arbeidsinntekt på kr Ektefellepensjonen skal da reduseres først på grunn av egen uførepensjon. Alderspensjon til Ivar: ( ) x 66 % x 30/30 = kr Uførepensjon til Tone: x 50 % = kr Samlet pensjon kr Samlet ektefellepensjon og uførepensjon kan ikke utgjøre mer enn: x 60 % = kr Ektefellepensjonen etter fradrag på grunn av egenpensjon blir: = kr Ektefellepensjonen skal så inntektsprøves slik: ( ) x 40 % = kr Ektefellepensjonen kan da utbetales med følgende beløp kr

21 Samordning med folketrygden for dem som går inn under kapittel B Les om etterlattepensjon fra folketrygden på side 13. Folketrygdens ytelser utbetales fullt ut. Pensjonen fra KLP reduseres på grunnlag av utbetalingen fra folketrygden (samordningsfradraget). Dersom avdøde har minst 30 års medlemstid, skjer samordningen på denne måten: Full grunnpensjon fra folketrygden fører til et fradrag på 3/4 av grunnbeløpet. Dersom avdøde har hatt deltidsstilling, blir fradraget redusert i forhold til stillingsprosenten. Tilleggspensjonen fra folketrygden fører også til fradrag i pensjonen fra KLP. Ved full medlemstid gjøres det fullt fradrag for den del av tilleggspensjonen som er opptjent ved (avdødes) inntekter som også er pensjonsgivende i KLP. Særtillegget fra folketrygden som ytes hvis en har liten eller ingen tilleggspensjon, går også til fradrag. Fradraget for særtillegget blir det samme uavhengig av eventuell deltid. Er medlemstiden kortere enn 30 år, reduseres alle disse fradragene forholdsmessig. Hvis pensjonen fra folketrygden er redusert på grunn av egen arbeidsinntekt, reduseres også fradragene tilsvarende. OBS! I folketrygden medregnes bare lønn opptil 6 G som pensjonsgivende, og lønn mellom 6 og 12 G medregnes med 1/3. KLP kompenserer for denne forskjellen ved å utbetale en tilsvarende større del til pensjonister som får pensjon både fra folketrygden og KLP. Grunnbeløpet i folketrygden (G) = kr per gir 6 G = kr G = kr

22 Eksempel B. 5 - Samordning med etterlattepensjon fra folketrygden (forts. av eks. B 1 foran) Tone får også etterlattepensjon fra folketrygden. Den beregnes slik: Grunnpensjon kr Tilleggspensjon kr x 55 % = kr Samlet pensjon kr Ektefellepensjonen fra KLP skal reduseres på grunn av pensjonen fra folketrygden slik: Årlig ektefellepensjon fra KLP kr Fradrag for tilleggspensjon kr Fradrag for grunnpensjon kr x 3/4 = kr kr Pensjon fra KLP etter samordning med folketrygd kr Samlet pensjon fra KLP og folketrygden: Pensjon fra KLP kr Pensjon fra folketrygden kr Sum pensjoner til utbetaling kr

23 Eksempel B. 6 - Samordning når gjenlevende har arbeidsinntekt (forts. av eks. B 5 over. Se også B 2) Arbeidsinntekten til Tone på kr fører til reduksjon i pensjonen fra folketrygden med følgende beløp: ( *) x 40 % = kr Folketrygden utbetaler redusert pensjon slik: kr = kr Grunn-/ og tilleggspensjon som reduseres forholdsmessig slik: Grunnpensjon: x / = kr Tilleggspensjon: x / = kr Ektefellepensjonen fra KLP skal reduseres på grunn av pensjonen fra folketrygden slik: Årlig ektefellepensjon fra KLP etter fradrag for inntekt kr kr Fradrag for tilleggspensjon kr Fradrag for grunnpensjon kr x 3/4 = kr kr Pensjon fra KLP etter samordning med folketrygd kr Pensjon fra KLP kr Pensjon fra folketrygden kr Samlet pensjon fra KLP og folketrygden: kr I tillegg kommer arbeidsinntekten til Tone på kr Dersom inntekten øker mer enn G-reguleringen, må pensjonene reduseres. Tilsvarende vil pensjonen øke dersom G-reguleringen er gunstigere enn lønnsutviklingen. kr = 50 % av grunnbeløpet i folketrygden per

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN

BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN BRUKERVEILEDNING FOR OVERFØRINGSAVTALEN med endringer etter møte i arbeidsgruppen 5. desember 2013 (i kursiv) INNLEDNING... 4 DEL 1... 5 1 OVERFØRINGSAVTALEN - GENERELT... 5 1.1 Formål og forhistorie...

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants

Person- og pensjonsforsikringer for. ansatte i Schlumberger-selskapene. International Insurance Brokers & Consultants Person- og pensjonsforsikringer for ansatte i Schlumberger-selskapene Schlumberger Norge AS Schlumberger Information Technology Systems Norge AS Reslink AS Lyng Drilling AS WesternGeco AS Sist oppdatert

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE

VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE VEDTEKTER FOR ARENDALS FOSSEKOMPANI PENSJONSKASSE KONSERNPENSJONSKASSE ETTER LOV OM FORETAKSPENSJON Fastsatt 29. september 2005 Innholdsfortegnelse Side DEL I SELSKAPSRETTSLIGE BESTEMMELSER Kapittel 1

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell tegner til fordel for nærmere avtalte grupper av sine arbeidstakere og deres etterlatte. For den kollektive pensjonsforsikringen

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP

INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP Severin Myklebust Aut. forsikringsrådgiver Tlf. +47 70 01 09 52 Mob. + 47 97 14 29 35 Faks. + 47 70 01 26 66 INFORMASJON TIL ANSATTE OM VÅRE ENGANGSUTBETALTE FORSIKRINGER I KLP GARANTI KLPs nære samarbeid

Detaljer