INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013"

Transkript

1 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

2 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning Navn og adresser Ord og uttrykk Hvem er med i forsikringene? Folketrygd...3 Alderspensjon... 3 Uførepensjon... 3 Etterlattepensjon... 3 Barnepensjon... 3 Arbeidsavklaringspenger Innskuddspensjon i Subsea 7 Norway AS... 5 Alderspensjon... 5 Uførepensjon... 6 Barnepensjon Skattemessige forhold forsikringspremie og utbetaling Fratredelse rett til videreføring av forsikringen... 7 MARSH i

3 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de pensjonsforsikringer Subsea 7 har etablert for sine ansatte i tillegg til utbetalingene fra folketrygden. Informasjonen er ment som en kortfattet beskrivelse og oversikt over pensjonsordningen, og er ikke en fullverdig erstatning for forsikringsavtalens innhold og regler. De til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår er overordnet det som står i denne orientering. Oslo, februar

4 2 Navn og adresser Har du spørsmål i forbindelse med forsikringsordningene, kan du ta kontakt med Inger Knoph eller forsikringsansvarlig i Marsh AS som vil veilede deg eller formidle kontakt med spesialister i forsikringsselskapet. Som Subsea 7 forsikringsrådgiver vil Marsh til enhver tid være oppdatert med hensyn til hvilke forsikringsdekninger du er omfattet av og hvor forsikringsordningene er plassert. Videre kan vi informere om hvordan forsikringene virker i praksis, og når de kommer til anvendelse i et eventuelt skadetilfelle. Forsikringsmegler Marsh AS Telefon sentralbord Postboks 1623 Vika Faks sentralbord Oslo Kontaktperson Direkte telefon og e-post Funksjon Inger Knoph HR Supervisor i Subsea 7 Jostein Ese Hovedansvarlig i Marsh Forsikringsdekning Forsikringsselskap Telefon sentralbord Innskuddspensjon Storebrand Livsforsikring Ord og uttrykk Barn Med barn menes forsikredes egenfødte barn eller adoptivbarn. Ektefelle Med ektefelle menes person som forsikrede har inngått lovformelig ekteskap med. En person regnes ikke lenger som ektefelle når det er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse. Dette gjelder selv om avgjørelse ikke er rettskraftig eller endelig. Folketrygdens grunnbeløp Grunnbeløp 1. mai 2012 Kr mai 2011 Kr Hvem er med i forsikringene? Alle ansatte som er minst 20 år og jobber i minst 20 % stilling og er medlem i Norsk Folketrygd er med. Du tas opp i pensjonsordningen fra første ansettelsesdag, men når det gjelder uførepensjon betinges at du er 100 % arbeidsdyktig. 2

5 3 Folketrygd I dette kapittelet gis en kort beskrivelse av ytelsene i folketrygden. Pensjonene i folketrygden fastsettes i forhold til folketrygdens grunnbeløp (G) og den enkeltes inntektsnivå. Folketrygden er i endring og fra opptjenes alderspensjon etter nye regler. Alderspensjon Alle som er født i 1963 og senere vil få all sin pensjon beregnet etter nye regler. De som er født før 1954 får sin pensjon beregnet etter gamle regler, mens de som er født i årene 1954 til 1962 får en vekting av gamle og nye regler. De nye opptjeningsreglene som gjelder fra er som følger: Alle år opp til 75 år teller ved beregning av pensjonen Det opptjenes 18,1 % av lønn inntil 7,1 G og opptjeningen skjer fra første krone Fleksibel pensjonsalder fra 62 til 75 år Fleksibelt uttak av alderspensjon (helt eller delvis uttak) Uførepensjon Ved 100 % arbeidsuførhet er uførepensjonen lik beregnet alderspensjon, basert på inntekt i arbeidsdyktig periode. For å få rett til uførepensjon kreves minst 50 % varig arbeidsuførhet. Det gis et forsørgertillegg på 40 % av G for hvert barn under 18 år og 50 % av G for ektefelle. Tilleggene er behovsprøvet. Fra 2015 vil reglene for uførepensjon bli endret. Etterlattepensjon Etterlattepensjon ytes til gjenlevende ektefelle, samt gjenlevende samboer som har/har hatt/venter barn med avdøde. Pensjonsytelsen utgjør summen av grunnpensjonen som er 1G og 55 % av avdødes tilleggspensjon. Dersom gjenlevendes arbeidsinntekt er større enn 0,5G vil pensjonen bli redusert eller kan bortfalle helt. Barnepensjon Barnepensjon ytes til barn under 18 år som mister en av sine foreldre. Pensjonen utgjør 40 % av G for yngste barn, og 25 % av G for hvert av de øvrige. Faller begge foreldrene bort, gjelder gunstigere betingelser. Etterlattepensjoner vil bli tilpasset pensjonsreformen, og vil bli behandlet av Stortinget. 3

6 Arbeidsavklaringspenger Dersom du er minimum 50 % arbeidsufør etter sykepengeperioden på 12 måneder, vil du gå over på arbeidsavklaringspenger fra NAV. Arbeidsavklaringspenger utgjør maksimalt 66 % av lønn inntil 6 G ved 100 % arbeidsuførhet. Som hovedregel kan arbeidsavklaringspenger utbetales maksimalt i 4 år. Denne perioden kan forlenges i særlige tilfeller. For å få en eksakt oversikt over de faktiske opptjente rettigheter i folketrygden, kan det lokale NAV-kontoret gi nærmere informasjon eller så kan hjemmesiden eller benyttes. Du kan også ringe NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon Informasjon om ny folketrygd finnes på og på NAV sine hjemmesider. 4

7 4 Innskuddspensjon i Subsea 7 Norway AS Subsea 7 Norway AS har etablert en innskuddspensjonsordning som kommer i tillegg til folketrygdens ytelser. Denne ordningen er nærmere beskrevet nedenfor. Alderspensjon Pensjonsordningen skal gi deg et tillegg til folketrygden ved at din arbeidsgiver innbetaler et månedlig innskudd. Innskuddet beregnes av pensjonsgrunnlaget og er summen av: 5 % av lønn mellom 1 G og 6 G 8 % av lønn mellom 6 G og 12 G Pensjonsgrunnlaget er lønn inkludert faste tillegg som den ansatte mottar fra arbeidsgiver. Overtid, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser eller andre varierende eller midlertidige tillegg medregnes ikke. Innskuddet settes hver måned inn på din egen konto i pensjonsordningen og blir plassert med balansert risiko. Dersom du selv ikke foretar endringer blir kapitalen stående i det oppstartsfondet din arbeidsgiver har valgt. Det påløper ingen administrative kostnader ved fondsbytte, uansett hvor ofte man bytter. Du anbefales å gå inn på for å sjekke din konto og eventuelt foreta endringer i fondsvalg. Ved innmelding sender Storebrand deg spare- og forsikringsbevis hvor bl.a. årlig innskudd fra arbeidsgiver, antatt pensjon fra folketrygden og hvordan din kapital er plassert fremgår. I beviset fremgår under Passord beskrivelse hva du må gjøre for å få tilgang til Ansattportalen. På Ansattportalen vil du til enhver tid ha innsyn i hva som er innbetalt og hvilken verdiutvikling pensjonsmidlene har. Pensjonsalder er 67 år, men alderspensjonen kan tas ut fra fylte 62 år. Årlig pensjon blir høyere for hvert år du venter med å ta ut pensjonsytelsen. Ved pensjoneringstidspunktet er det du selv som bestemmer hvor lenge alderspensjonen skal utbetales. Minimum utbetalingstid er 10 år og minimum til 77 år. Årlig alderspensjon må utgjøre minst 20 % av G. Du må selv melde fra om ønsket starttidspunkt for pensjonsutbetaling. Dersom du faller fra, vil innestående sparekapital utbetales i denne rekkefølgen: Barnepensjon til 21 år, inntil 1G pr. år (månedlig utbetaling) Ektefelle-/registrert partner/samboerpensjon med utbetaling i minimum 10 år (månedlig utbetaling) Utbetaling til dødsboet (ubetaling av engangsbeløp) 5

8 Uførepensjon For å oppnå full uførepensjon må du ved opptak i forsikringen ha minimum 30 år frem til pensjonsalder 67 år. Dersom antall år er under 30 år, avkortes pensjonen tilsvarende. Uførepensjonen blir utbetalt når du har vært minst 20 % arbeidsufør i 12 måneder. Størrelse på uførepensjonen ved 100 % arbeidsuførhet tilsvarer ca. 70 % av pensjonsgrunnlaget, inklusiv en antatt beregnet ytelse fra folketrygden. Dette gjelder ved 100 % uførhet. Pensjonen avkortes i forhold til uføregrad. Det utbetales et tillegg til uførepensjonen på 10 % for hvert barn under 21 år for inntil 6 barn. Barnetillegget utbetales til uførepensjonisten. Ved uførhet blir det fortsatt foretatt innbetaling til alderspensjonen frem til pensjoneringstidspunktet (67 år). Barnepensjon Dersom du faller fra og etterlater deg barn under 21 år, utbetales det en barnepensjon. Pensjonen utgjør 50 % av uførepensjonen for yngste barn og 25 % for hvert av de øvrige barna. Samlet barnepensjon fordeles likt på hvert barn med rett til pensjon. For definisjon av barn, se side 2. 6

9 5 Skattemessige forhold forsikringspremie og utbetaling Din arbeidsgiver betaler hele premien. Ytelser fra pensjonsforsikringene er skattepliktige ved utbetaling. Det er ingen beskatning for den enkelte i forbindelse med innbetaling av innskudd og premie til pensjonsordningen. Fratredelse rett til videreføring av forsikringen Dersom du slutter hos Subsea 7 Norway eller går over på førtidspensjon før 62 år, og har vært medlem av pensjonsordningen i minst 12 måneder, vil du ha rett til å få med oppspart kapital. Du vil uansett også ha rett til å tegne individuell fortsettelsesforsikring uten ny helsevurdering. Du vil motta tilbud om fortsettelsesforsikring fra forsikringsselskapet. Dersom du ønsker å benytte deg av denne rettigheten, må du gi forsikringsselskapet beskjed så snart som mulig og senest innen 6 måneder etter utmelding av pensjonsordningen. Ta gjerne kontakt med din bank-, eller forsikringsforbindelse som kan hjelpe med å kartlegge ditt forsikringsbehov. Et pensjonskapitalbevis utstedes ved utmelding av en innskuddspensjonsordning. Det viser din pensjonskonto med den kapitalen som er innbetalt for deg. Hvert år sender forsikringsselskapet en kontoutskrift som viser pensjonsbevisets verdi. Uføre- og etterlattepensjoner er uten sparing, og det blir derfor ikke utstedt bevis/fripolise på disse dekningene.. 7

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS

INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS INFORMASJON SUBSEA 7 NORWAY AS PERSONFORSIKRING I TRYG FORSIKRING ONSHOREANSATTE OFFSHOREANSATTE IE- OG OSBA KONTRAKT - DYKKERE FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE - ONSHOREANSATTE SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD

Detaljer

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services

Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Informasjon om pensjon og forsikring Offshoreansatte i Songa Services Innholdsfortegnelse Side 1. Velkomstbrev kontaktinformasjon 3 2. Kort om folketrygden/pensjon Pensjonstrygden for sjømenn 4 3. Pensjonsforsikring

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seawells finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell har dekket for sine landansatte i Norge i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i helseforetak i Helse Sør-Øst Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Tjenestereiseforsikring Oktober 2011 Kjære medarbeider

Detaljer

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune

Personalforsikringer. For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Personalforsikringer For ansatte i Eigersund kommune Som ansatt i Eigersund kommune er du omfattet av disse personforsikringene: Gruppelivsforsikring

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE for deg som er ansatt i Helse Sør-Øst (tidl. Helse Sør) Gruppelivsforsikring Yrkesskadeforsikring Forsikring på vei til og fra jobb Fritidsulykkesforsikring Tjenestereiseforsikring

Detaljer

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder

Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Vilkår for Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Innskuddspensjon i Frende Livsforsikring AS (Frende) - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov om

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med Seadrills finansavdeling som vil veilede deg. Stavanger, januar 2007. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seadrill har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger som

Detaljer

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2

Innledning. Har du spørsmål, ta kontakt med finansavdelingen som vil veilede deg. Stavanger, april 2009. Side 2 Innledning Denne informasjonen er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de ulike person- og pensjonsforsikringene Seawell og Seawell har dekket for sine offshoreansatte i tillegg til de utbetalinger

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene:

Spareavtale for IPS. Viktig informasjon til nye kunder. Jeg vil opprette spareavtale for IPS i SKAGEN Fondene: Ferdig utfylt blankett sendes til: E-post: SKAGEN Fondene pensjon@skagenfondene.no Skagen 3 Eller telefaks: Postboks 160 51 86 37 00 4001 Stavanger www.skagenfondene.no/pensjon Spareavtale for IPS Kundeservice

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009

FORSIKRINGSHÅNDBOK. for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 FORSIKRINGSHÅNDBOK for ansatte i Skanska i Norge 1. juni 2009 1 Innledning Dette heftet er ment å være et oppslagsverk med oversikt over de person-forsikringer og Skanska Norge AS m/datterselskap, har

Detaljer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer

Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Informasjonsbrosjyre personalforsikringer Til medarbeidere i Helse Vest som omfatter Helse Fonna HF, Helse Bergen HF, Helse Førde HF, Helse Stavanger HF, Helse Vest IKT og Sjukehusapoteka Vest HF (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak

Personforsikringer. for Samarbeidende kommuner og foretak Personforsikringer for Samarbeidende kommuner og foretak 1 Innhold Om denne brosjyren 3 Definisjoner 5 Gruppelivsforsikring 6 Yrkesskadeforsikring 7 Fritidsulykkesforsikring 9 Tjenestereiseforsikring 10

Detaljer

Ditt forsikringsbevis

Ditt forsikringsbevis Ditt forsikringsbevis Engangsutbetalinger ved: død arbeidsuførhet medisinsk invaliditet Statoil ASA Forsikringsordning i Storebrand for ansatte i Statoil ASA Side 1 av 5 Avtaleinformasjon Forsikringsbeløpene

Detaljer

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS

Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS Vilkår for Individuell Pensjons Spareavtale i Frende Livsforsikring AS For bankkunder Frende Individuell Pensjons Spareavtale - Med individuelt investeringsvalg - Uten avkastningsgaranti - Innenfor lov

Detaljer

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune

Personforsikringer. for ansatte i Holtålen kommune Personforsikringer for ansatte i Holtålen kommune August 2013 Innholdsfortegnelse Navn og adresser (kontaktinfo) 2 Ord og uttrykk i forsikring 4 Personforsikring - Engangsutbetalinger 5 Gruppelivsforsikring

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer