Velkommen til bedriftskurs. Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011"

Transkript

1 Velkommen til bedriftskurs Oslo

2 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Pensjons økonomi Valgmuligheter 2

3 Agenda Nytt fra KLP 3

4 Finansielle forhold - Forvaltning av pensjonsmidlene

5 Mål i forvaltningen MÅL: Avkastningen skal være stabil, forutsigbar og høyest mulig Kostnadseffektiv forvaltning Sikre god avkastning på egenkapitalen og sørge for selskapets soliditet Opprettholde risikokapasitet over tid MIDLER: Fokus på bredt diversifiserte porteføljer Dynamisk risikostyring Handlingsregel Risikomål Løpende vurdering av alternative aktivaklasser 5

6 Indeksnær forvaltning Aktiv forvaltning Risiko ved en plassering kan deles i to Total risiko Markedsrisiko Aktiv risiko Markedsavkastning Forvalteravkastning Bestemmer % av resultatet Bestemmer % av resultatet

7 Fokus til KLP i kapitalforvaltningen Skille mellom markedseksponering og meravkastning Kostnadseffektive indeksnære produkter Aktive strategier fokusert rundt nærhet til Norge Effektive og automatiserte operasjonelle prosesser Standardisering og ikke skreddersøm Fokus på etikk og normer 7

8 Administrasjonskostnader Mill kroner % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,50 % 0,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % % av gj.snittlig forvaltningskapital

9 Etikk i investeringsprosessen KLP er en ansvarlig investor Vi ekskluderer selskaper som bryter med internasjonale normer: Vi søker muligheter til positiv påvirkning av selskaper Brudd på menneske rettigheter, inkludert barnearbeid Brudd på arbeidstaker rettigheter Korrupsjon Våpen Miljøskadelig virksomhet Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

10 Aktivaallokering KLP per Anleggsobligasjoner Obligasjoner omløp Pengemarked Aksjer utland Aksjer Norge Eiendom Utlån 4 % 12 % 12 % 33 % 13 % 3 % 23% Anleggsobligasjoner bidrar med en stabil rente, pt drøyt 5% Eiendom gir løpende leieinntekter og beskyttelse mot inflasjon Utlån gir stabil inntjening med lav risiko

11 Soliditet Pr Tilleggsavsetninger 10,2 mrd 5,6 mrd 5,2 mrd Kursreguleringsfond 5,9 mrd 0,1 mrd 2,2 mrd Sum kundebuffere 17,6 mrd 5,7 mrd 7,4 mrd I % av fond 7,4 % 2,8 % 4,4 % Merverdier anlegg 1,2 mrd 1,1 mrd 0,8 mrd Soliditet gir oss: Kapasitet til å ta risiko i forvaltningen over tid Muligheter for å holde lav rentegarantipremie Muligheter for mer stabile tilbakeføringer til premiefond 12

12 Prising* offentlig tjenestepensjon 2010 Prosent av fond 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,46 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,09 % 0,34 % 0,55 % 0,64 % 0,00 % KLP Storebrand Vital Kostnader RG/Fortjeneste *Pris = kostnader, rentegarantipremie og fortjenestemarginer belastet kunder Kilde: FNO og årsrapporter

13 Verdijustert avkastning Fra 1990 og fram til i dag. Prosent

14 Verdijustert avkastning Verdijustert avkastning ,0 % 0,5 % -0,2 % ,7 % 5,5 % 4,6 % ,5 % 6,6 % 6,4 % H ,3 % 2,0 % 2,7 % Vital: Avkastningstall er for moderat portefølje hvor de offentlige kundene er plassert Storebrand: Avkastningstall er for kollektiv ytelsespensjon ekskl. fripoliser 15

15 Oppsummering KLP investeringsstrategi Stor grad av indeksforvaltning sikrer markedsavkastning til lave kostnader Risikoen styres dynamisk gjennom en handlingsregel Ha en billigst og best mulig sikringsstrategi En høy andel av anleggsobligasjoner med høy løpende rente og merverdier God soliditet gir større stabilitet i allokeringen, og gir et godt grunnlag for fremtidig avkastning og lav rentegarantipremie 16

16 Lønnsomt eierskap God avkastning på egenkapitaltilskuddet God direkte avkastning på egenkapitaltilskuddet Ingen eksterne eiere som skal ha utbytte Lav rentegarantipremie Ingen fortjenestemarginer Besparelse av arbeidsgiveravgift 17

17 Gjennomsnittlig verdiskaping for kunden siste 3 og 10 år 6 5 4,8 4,6 4,2 4 3,6 3,3 3 2, KLP Storebrand Vital Gjennomsnitt siste 3 år Gjennomsnitt siste 10 år

18 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP 19

19 KLP privat skadeforsikring

20 Privatforsikring i KLP Hus Innbo Reise Bil Motorsykkel Campingvogn Fritidsulykke Kjæledyr I KLP er det ingen forvirrende samlerabatter, bare svært konkurransedyktige priser

21 KLP Banken

22 Fondssparing i KLP I KLP kan man spare i rentefond eller aksjefond med spareavtale eller enkeltinnskudd Våre gebyrer er Norges laveste - noe som er helt avgjørende for sluttsummen når man sparer i fond!

23 Spørsmål Visste du om KLPs medlemstilbud fra før? Hva synes du evt om dem? Kjenner medlemmene til tilbudene innen: skadeforsikring, lån og sparing? Bekjentgjøres tilbudene fra arbeidsgivers side? Kan KLP gjøre mer for å gjøre tilbudene kjent i så fall hva?

24 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Valgmuligheter 33

25 Hva er pensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) ( )

26 Ny folketrygd - fire betydelige endringer: 1 Fleksibelt uttak Gjelder alle 2 Levealdersjustering Gjelder alle 3 4 Nye reguleringsbestemmelser Gjelder alle Ny opptjeningsmodell For de som er født etter 1954

27 1 Fleksibelt uttak Gjelder alle Gamle regler Nye regler Pensjonsuttak tidligst fra 67 år (gjelder ikke AFP) Tidligere begrenset anledning til å kombinere alderspensjon og lønn Pensjonsuttak mulig allerede fra 62 år Ingen begrensninger på å kombinere alderspensjon og lønn

28 Vilkår for tidlig uttak av pensjon i FT Vilkåret for å ta ut pensjon før 67 år er at pensjonen framskrevet til 67 år, minst tilsvarer minste pensjonsnivå ved 67 år. For en person som har jobbet i 40 år og ønsker å ta ut pensjon fra folketrygden før 67 år kreves følgende årlige inntekter: 40 års opptjening Pensjonsalder Årskull

29 Kombiner uttak av pensjon med arbeidsinntekt Du kan tjene så mye du vil ved siden av alderspensjon fra folketrygden. Fremtidig pensjon øker fordi du sparer opp mer. HUSK: Kombinasjon av pensjon og arbeidsinntekt kan få skattemessige konsekvenser.

30 Uttak fra 67 år Gjennomsnittslønn kr , opptjeningstid 43 år

31 Uttak fra 62 år Gjennomsnittslønn kr , opptjeningstid 38 år

32 Fleksibelt uttak, jobb og pensjon

33 2 Levealdersjustering Gjelder alle Ytelse Levealdersjustering 67 Hvis levealder øker, må pensjonen utbetales over flere år. Da får vi lavere pensjon hvert år fordi summen av pensjon skal bli den samme. Hvis ikke må vi jobbe lenger. Levealder

34 3 Nye reguleringsbestemmelser Gjelder alle Gamle regler Nye regler Alderspensjonen oppreguleres årlig i samme takt som bl.a. uførepensjon og aktive rettigheter (G-reguleres) Lønnsvekst minus 0,75 prosent Gjelder også dagens alderspensjonister

35 4 Ny opptjeningsmodell For de som er født etter 1954 Gjelder fullt ut for de som er født i 1963 eller senere. Gjelder delvis for de som er født i perioden fra og med 1954 til og med 1962.

36 Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: årskullene kullet: kun nytt system

37 Opptjening av alderspensjon Gamle regler Nye regler Grunnpensjon (enslig eller samboer) Tilleggspensjon (40 år og 20 beste) 18,1% Opptjening: Samme % for alle årskull 0-7,1G Fra år Og evt. Særtillegg Beholdning = Gj.snittslønn x 18,1% x opptjeningsår Beholdningen fordeles på forventet levetid Uttak fra år

38 Årlig pensjon ved senere uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Kilde: AID, 63-kullet, jamn inntekt 6G ( ), 40 år v 62 år 48

39 Lønner seg å jobbe Gamle regler Nye regler 40 år med inntekt gir full pensjon Opptjening mellom 16 og 67 år Like høy pensjon uavhengig av fratreden Gjennomsnitt av 20 beste inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen F.eks. 43 år gir høyere pensjon enn 40 år Opptjening mellom 13 og 75 år Høyere pensjon jo lenger en venter Gjennomsnitt av alle inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen

40 På NAVs hjemmeside Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP Søke om pensjon elektronisk - gammelt og nytt regelverk Se egen pensjonsopptjening Få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

41 Hva med offentlig tjenestepensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) ( )

42 Offentlig tjenestepensjon omfatter: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP L/G regulering Overføringsavtale En av markedets beste pensjonsordninger!!

43 Offentlig tjenestepensjon - endringer: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP L/G regulering Overføringsavtale

44 Den alminnelige aldersgrensen er 70 år Særaldersgrenser: 60 år og 65 år Når stillingen er spesielt fysisk eller psykisk belastende De som har særaldersgrenser kan gå av etter 85 års regelen: Alder + Medlemstid = 85 eller mer

45 Pensjonens størrelse er avhengig av: 1.Pensjonsprosenten 66% 2. Pensjonsgivende tjenestetid Full opptjening er 30 år Overføringsavtalen: tid fra KLP + SPK + kommunale pensjonskasser regnes med 3. Pensjonsgrunnlaget Sluttlønnsprinsippet Beregner en gjennomsnittlig deltid

46 Dersom man jobber deltid: Endelig pensjon blir regnet ut etter gjennomsnittlig stillingsprosent 100 KLP benytter gjennomsnittet av de 30 beste årene I dette tilfellet har vedkommende jobbet 15 år i 100% stilling, og 15 år i 50% stilling. Det blir da en gjennomsnittelig stillingsprosent på 75% år 30 år 75% Stillings prosent

47 To betydelige endringer: Brutto ordning på 66% videreført, men: 1 Levealdersjustering 2 Nye reguleringsbestemmelser

48 1 Levealdersjustering Pensjon = Pensjonsgrunnlag x gj.deltid x medlemstid /30 x 66% forholdstall

49 Samordningsfordeler i dag Teori Praksis 66% KLP Beregnet folketrygd KLP Faktisk folketrygd Pensjon fra 67 år

50 Levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon 66% KLP KLP 66 % Forholdstall Folketrygd Folketrygd Pensjon fra 67 år Forholdstall v/67 1,000 1,025 1,054 1,079 1,106 1,136 1,166 66% / forholdstall 66,0 % 64,4 % 62,6 % 61,2 % 59,7 % 58,1 % 56,6 %

51 Individuell garanti Individuell garanti for årskullene til og med 1958 som garanterer 66% i samlet ytelse fra 67 år. 66% KLP Folketrygd NB! Kompenserer IKKE for tidlig uttak av folketrygden! Pensjon fra 67 år

52 Hva hvis folketrygden tas ut før 67 år? Tjenestepensjonen beregnes på bakgrunn av den folketrygden man ville hatt om den ble tatt ut ved 67 år. Eks: Kari tjener og har full opptjening i tjenestepensjonsordningen og folketrygden når hun fyller 62 år (67,1%) KLP: KLP: (54,8%) Folketrygd: Folketrygd: Tar ut FT ved 67 år Tar ut FT ved 62 år

53 2 Nye reguleringsbestemmelser Alderspensjon: AFP: Uførepensjon: Etterlattepensjon: Lønnsvekst minus 0,75 prosent Lønnsvekst minus 0,75 prosent G-regulering frem til 67 år. Lønnsvekst minus 0,75 prosent etter 67 år. G-regulering frem til 67 år. Lønnsvekst minus 0,75 prosent etter 67 år.

54 AFP

55 AFP AFP i off. sektor: ingen endringer Fremdeles en førtidspensjonsordning for de mellom år AFP i privat sektor: helt ny modell! Påslagsmodell der AFP er et krone påslag i tillegg til alderspensjon fra folketrygden

56 AFP AFP år: Folketrygdberegnet tidligpensjon som utbetales i årene mellom fylte 62 år og fylte 65 år. Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden hvis du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år kr : Grunnpensjon + Tilleggspensjon = AFP år AFP år: AFP beregnet etter pensjonsordningens regler for alderspensjon, eller folketrygd beregnet som fra år. Pensjonsgrunnlag x gj.deltid x medlemstid /30 x 66%

57 AFP / bruttopensjon fra 65 år AFP-tillegg KLP Lønn AFP KLP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

58 Inntekt ved siden av pensjon Toleransebeløp Kr Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

59 Inntekt ved siden av pensjon Offentlig:13 t/uke eller 167 t/kvartal Privat: Ubegrenset Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

60 Valgmuligheter 70

61 Valgmuligheter I arbeid 62 år 67 årtjeneste pensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden

62 Inntekt ved siden av alderspensjon fra Folketrygden I arbeid 62 år 67 årtjeneste pensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden

63 Flere valgmuligheter 62 år 67 år I arbeid Tjenestepensjon fra KLP AFP Alderspensjon fra folketrygden

64 Inntekt ved siden av AFP Dagens regler for AFP + inntekt videreføres: Folketrygd beregnet AFP: Bruttopensjon/tjenestepensjon: Ubegrenset fra privat virksomhet Arbeidsgiver med off. tj.pensjon: < 14t i uka / 168t i kvartalet I arbeid 62 år 67 år Tjenestepensjon fra KLP AFP Alderspensjon fra folketrygden

65 Særaldersgrense 65 år og oppfyller 85-års regel 62 år 67 år I arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden -Tjenestepensjon fra KLP samordnes med folketrygd fra fylte 67 år

66 Inntekt ved siden av 85-års regel Bruttopensjon/tjenestepensjon: Ubegrenset fra privat virksomhet Arbeidsgiver med off. tj.pensjon: < 14t i uka / 168t i kvartalet 62 år 67 år I arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden -Tjenestepensjon fra KLP samordnes med folketrygd fra fylte 67 år

67 Hva lønner seg? Sammensatt problemstilling, avhenger av flere faktorer: Levetid Arbeidsevne/vilje AFP-mulighet eller ikke Skatt Ved uttak av AFP sparer man folketrygden, men har inntektsbegrensninger. Ikke et alternativ om man vil jobbe fullt. Fleksibilitet, kan f.eks ta ut folketrygden og så stoppe den ved 65 år og ta ut AFP

68 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Pensjons økonomi Valgmuligheter 78

69 Budsjett, premie, utgifter 79

70 Ofte stilte spørsmål: Hva er arbeidsgivers ansvar i forhold til pensjon? Hva betaler vi for? Hvor mye skal vi budsjettere med? Hvorfor betaler vi premie for de som er sluttet? Skal man betale premie dersom en person blir ufør? Hvor lenge skal man betale pensjonspremien? Hva skal man betale arbeidsgiveravgift av? 80

71 Arbeidsgivers ansvar Melde inn når man arbeider 14 timer i uka/ 168 timer i kvartalet. Alle ekstravakter / timer teller med. Sum lønn alle ansatte = pensjons og premie grunnlag. Riktig innmelding gir riktig premie grunnlag!

72 Pensjonspremien hva betaler vi for? Dekker: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP L/G regulering Overføringsavtale

73 Ny grunnlagsrente fra 2012 Finanstilsynet har besluttet å sette ned beregningsrenten ( garantert avkastning for kundene) i livsforsikring: Finanstilsynet skal fastsette den høyeste rentesats som livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger. Valget av beregningsrente i norsk livsforsikring er blant annet avhengig av det langsiktige rentenivået. Direktivbestemmelsen gir føringer om at høyeste beregningsrente skal fastsettes med forsiktighet og ikke overstige 60 prosent av rentesatsen for langsiktige statsobligasjonslån. Finanstilsynet har besluttet å sette ned den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 3 % til 2,5 % for alle livsforsikringskontrakter som etableres etter 1. januar Videre er det besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer skal være høyst 2,5 prosent fra 1. januar 2012.

74 Pensjons sparing Premie Pensjons sparing Avkastning

75 Lavere grunnlags rente betyr økt premie Premien må økes, ved lavere grunnlagsrente Pensjons sparing Avkastning 2.5%

76 Redusert grunnlagsrente gir grunnlag for økte tilbakeføringer! 3% Oppnådd avkastning 2.5% Oppnådd avkastning 6% 6% Garantert avkastning Garantert avkastning 3% 2.5% Overskudd Overskudd 3% 3.5%

77 Lønns- og trygdeoppgjøret L/G 2011 og 2012

78 L/G 2012 Høyere anslag for reguleringspremien i 2012 enn i For fellesordningen er anslaget i ,58% av reserven mot 3,70% i 2011 Dette skyldes: Økt forventet årslønnsvekst Økt anslag for G regulering Lønnsoppgjøret i 2011 ble gitt Dette medfører lite overheng og dermed høyere forventninger til L/G i 2012 For sykepleiere er anslaget 11% av pensjonsgrunnlaget i 2012, mot 8,05% i 2011.

79 Noen begreper Årslønn Gjennomsnittlig lønn pr. år Årslønnsvekst Endring i årslønn fra et år til et annet. Datolønnsvekst / Nivålønnsvekst Endring i lønn fra en gitt dato til tilsvarende dato neste år Overheng Overheng uttrykkes i prosent og beskriver hvor mye lønnsnivået ved utgangen et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Lønnsglidning Lønnsglidning fremkommer bergningsmessig som forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig avtalte lønnstillegg i samme periode. Lønnsglidning er dermed en restpost.

80 Hvor mye skal man budsjettere med? Premiesatser 2012 fellesordningen % sats av pensjons grunnlaget % sats av pensjons reserven Ordninær premie (inkl kostnader og ansattes andel) 9,13 Bruttogaranti 0,90 AFP år 1,05 AFP år 1,00 Rentegaranti premie 0,10 Lønns- og G regulering Tilbakeført overskudd 5,58 etter evne Egenkapital etter behov

81 Hvor mye skal man budsjettere med? Premiesatser 2012 sykepleierene % sats av pensjons grunnlaget % sats av pensjons reserven Ordninær premie (inkl kostnader og ansattes andel) 10,65 Bruttogaranti 0,90 AFP år 0,20 AFP år 0,75 Rentegaranti premie 0,15 Lønns- og G regulering Tilbakeført overskudd Egenkapital 11,00 etter evne etter behov

82 Hvor mye skal man budsjettere med? Premiesatser 2012 sykehusleger % sats av pensjons grunnlaget % sats av pensjons reserven Ordninær premie (inkl kostnader og ansattes andel) 10,72 Bruttogaranti 0,80 AFP år 0,20 AFP år 0,75 Rentegaranti premie 0,15 Lønns- og G regulering Tilbakeført overskudd 4,89 etter evne Egenkapital etter behov

83 Ordininær premie Ca 80 sparing til fremtidige pensjoner Risiko dekning dersom man blir syk eller faller fra Utjevnet premie element /samme premiesats for alle KLPs kunder Beregnes av pensjonsgrunnlaget

84 Bruttogaranti Sikrer de ansatte min. 66% av sluttlønn, inkl folkertrygd Dekker opp for manglende folketrygd Utjevnet premie element /samme premiesats for alle KLPs kunder Beregnes av pensjonsgrunnlaget

85 AFP Finansiering todelt: 1) for AFP år 2) AFP år Kan velge mellom utjevnet premie, selvrisiko eller 50/50 Beregnes av pensjonsgrunnlaget

86 Finansiering av AFP fellesordningen Tidligpensjon / AFP 2012 Dekker fratreden før 67 år. Tidligpensjonering Full utjevning 50% egenrisiko 100% egenrisiko AFP % 0.525% 0 AFP årsregelen 1.00% 0.50% 0

87 Rentegaranti premie Prisen for at forsikringsselskapene garanterer minimumsavkastning ( 3%) for kundene. Utbytte til eiere innkalkuleres i denne størrelsen. Kundene i KLP = eierne av KLP. KLP derfor svært lav rentegarantipremie sammenlignet med andre selskaper Beregnes av pensjons reserven

88 Hvorfor betaler vi premie for de som er sluttet? Ingen ordinær premie for de som er sluttet. Pensjonsopptjening stopper og ingen ny opptjening som skal finansieres. Oppsatte rettigheter skal reguleres. Sikrer at pensjonsrettighetene øker fremover i tid. Reguleringspremie betales både for: aktive pensjonister oppsatte rettigheter Beregnes av pensjons reserven Størrelsen på denne premien fastsettes ut fra årets lønns- og trygde oppgjør

89 Reguleringsansvar for alle som har arbeidet i bedriften!

90 Regulering et ansatt gode! G-regulering av oppsatt rettighet Fratrådt 1/5-86 Lønn kr G = kr G = kr Pensjonsgrunnlag : x =

91 Skal man betale premie dersom en person blir ufør? Premie fritak for ordinær premie, fra man blir ufør/ attføring/rehabiliteringspenger Men, uførepensjonen skal også oppreguleres fremover i tid! innmeldt syk aldersgrense 30 år 40 år 70 år Får medregnet tid frem til aldersgrensen for stillingen. Reserver til dette må settes av på uføretidspunktet! Større avsetninger for unge enn for eldre eldre

92 Hvor lenge skal man betale premie? Man betaler inn premie frem til aldersgrensen for stillingen, eller til maks 67 år. Aldersgrense 70 år Aldersgrense 65 år Aldersgrense 60 år = til 67 år = til 65 år = til 60 år 102

93 Hva skal man betale arbeidsgiver avgift av? Arbeidsgiveravgift % sats av pensjons grunnlaget % sats av pensjons reserven Ordninær premie (inkl kostnader og ansattes andel) 9,13 Bruttogaranti 0,90 AFP år 1,05 AFP år 1,00 Rentegaranti premie 0,10 Lønns- og G regulering Tilbakeført overskudd 5,58 etter evne Egenkapital etter behov 103

94 Premieoversikt : Logg inn nettpensjon Dokumentrgister Premieoversikt

95 Nettpensjon som verktøy Vi sjekker fiktivt arbeidsgiver nr

96 Den beste partner for dagene som kommer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Modalen kommune 16. juni 2008

Modalen kommune 16. juni 2008 Modalen kommune 16. juni 2008 Pensjonsforedrag for Fagforbundet Aust-Agder fylkekommune Rune Rosberg, Kunde- og salgsleder Agder 26.02.2011 1 Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen

Pensjon. Medlemsmøte 04.oktober Christian Bethuelsen Pensjon Medlemsmøte 04.oktober 2016 Christian Bethuelsen Agenda Pensjonskassen og sparing Medlemskap Ytelser SKP hvem er vi? Pensjonspyramide Egen sparing Tjenestepensjon, offentlig eller privat Folketrygd

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL

ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL 28. november 2011 UIO ALDERSPENSJON - DAGENS MODELL Etter pensjonsreformen - en arbeidstakerorganisasjon 1i YS Innhold Pensjonsreformen endringer Offentlig tjenestepensjon - modellen Ny og gammel folketrygd

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor

Høringsnotat. 20. november Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Høringsnotat 20. november 2009 Oppfølging av avtale om offentlig tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor Innhold 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Pensjonsforliket fra 2005... 2 1.3 Avtalen i lønnsoppgjøret

Detaljer

Aon Offentlig tjenestepensjon

Aon Offentlig tjenestepensjon Aon Offentlig tjenestepensjon Jan Fredrik Nordby 16. mars 2017 Aon Norway AS 1 PensjonsNorge ER endret gjennom siste 15 år, som følge av Pensjonskommisjonens utredninger Banklovkommisjonens utredninger

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Norsk Sykepleierforbund i Buskerud 28.03.2017 Pensjon og valgmuligheter v. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder Buskerud Agenda Medlem i KLP Pensjon fra NAV Min side KLP AFP og alderspensjon Uførepensjon

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Uførepensjon. Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012 Uførepensjon Hvordan sikre like gode uføreordninger som i dag? viktige momenter. Hvordan forsvare gode ytelsesordninger hvorfor er det press på ordningene? Stein Stugu Forsvar offentlig pensjon 19/3-2012

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon

Alderspensjon og avtalefesta pensjon. 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Alderspensjon og avtalefesta pensjon 5. April 2017 Ståle Rogne NAV pensjon Bakgrunn Pensjonsreform 2011 Planlegg din pensjonsøkonomi NAVs nettjeneste Ditt Nav NAV Kontaktsenter Pensjon 55 55 33 34 Det

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Budsjettmøte Vikna kommune

Budsjettmøte Vikna kommune Budsjettmøte 07.10.2015 Vikna kommune Agenda Pensjon er sparing Budsjett 2016 Hvordan kan dere påvirke premien? Avkastning og soliditet Aktiviteter i 2016 og HMS Eventuelt Pensjon er sparing Sparing til

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Pensjon En introduksjon

Pensjon En introduksjon Pensjon En introduksjon Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo 12. september 2017 Jorunn Solgaard Pensjon en definisjon Arbeidslivet.no: Pensjon er en økonomisk ytelse for personer som er ute av arbeidsmarkedet.

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017

Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017 Årets mellomoppgjør og planer for tariffoppgjøret 2018 HR-nettverkskonferansen KS BTV, 8. juni 2017 agenda 2017 Mellomoppgjøret Litt om lønnssystemet kap 4 versus kap 3 / 5 Andre forhandlinger i 2017 2018

Detaljer

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA

Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA Din pensjon i KLP GJELDENDE FRA 01.05. 2017. Innhold Kort om KLP 4 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 6 Hva er du sikret i KLP? 8 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 10 Uførepensjon

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013

Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833. Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Hilde Nordstoga hilde@steenberg-plahte.no Tlf. 971 27 833 Medlemsmøte Den norske Forsikringsforening 20. Mars 2013 Levealdersjustering 1944 eller senere årskull (Gradvis innfasing) Uføre? Pensjonsreformen

Detaljer

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1

Sola kommune 11.mai 2011 11.05.2011 1 Sola kommune 11.mai 2011 1 Innhold Tariffestet kollektiv tjenestepensjon Generelle bestemmelser Pensjonsytelsene Alderspensjon Avtalefestet pensjon (AFP) Regneeksempler 2 Hvem pensjonsordningen omfatter

Detaljer

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon?

Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Fra tidligpensjon til tilleggspensjon? Notat, Stein Stugu, De Facto, mai 2011 Avtalefestet pensjon (AFP) i privat og offentlig sektor er nå to fundamentalt forskjellige pensjonssystem. Mens AFP i offentlig

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011 Pensjon Anders Folkestad 23. mars 2011 1 Dagens pensjonssystem Folketrygden Etterlatte-, barnepensjon mv Uførepensjon Alderspensjon Hovedvalg MP og standardsikring Ytelse vs innskudd Livsvarig vs 10-15

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper

alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? Meget lavt rentenivå (både i Norge og internasjonalt) Overordnede prinsipper alders- Tema: Gøy å være pensjonist, men hva skal jeg leve av? 5.mars 2015 Hva sparer vi i til alderdommen? Hvordan er pensjonsdelen bygget opp? Litt om gamle og nye produkter Kilder til kunnskap om pensjon

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon ASVLs Årsmøte Trondheim 30. mai 2013 Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse,

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

17.10.2015. Vel møtt! Agenda. KLP i dag. Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite. Velkommen til kurs!

17.10.2015. Vel møtt! Agenda. KLP i dag. Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite. Velkommen til kurs! Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite Vel møtt! Agenda Kl 10.00 Velkommen til kurs! Hvordan få et godt pensjonsregister i KLP? - Viktigheten av ajourhold og riktig rapportering. Kl 11.45 Kl 12.00 Kl 12.45 Kl

Detaljer

Pensjonsreformen. 24. august 2011

Pensjonsreformen. 24. august 2011 Pensjonsreformen Oslo Vest Rotary Klubb 24. august 2011 Innhold Pensjon fra folketrygden Ny fleksibel alderspensjon fra 1.1.2011 AFP nye regler Hva skjer med tjenestepensjonene? Foredraget gjelder primært

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Nytt om pensjon. Personalledere 5. mai

Nytt om pensjon. Personalledere 5. mai Nytt om pensjon Personalledere 5. mai Agenda Nye pensjonsordninger i offentlig sektor- status Uførereform og etteroppgjør Pensjonsomtale i stillingsannonser Nye pensjonsordninger i offentlig sektor Bakgrunn

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer