Velkommen til bedriftskurs. Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011"

Transkript

1 Velkommen til bedriftskurs Oslo

2 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Pensjons økonomi Valgmuligheter 2

3 Agenda Nytt fra KLP 3

4 Finansielle forhold - Forvaltning av pensjonsmidlene

5 Mål i forvaltningen MÅL: Avkastningen skal være stabil, forutsigbar og høyest mulig Kostnadseffektiv forvaltning Sikre god avkastning på egenkapitalen og sørge for selskapets soliditet Opprettholde risikokapasitet over tid MIDLER: Fokus på bredt diversifiserte porteføljer Dynamisk risikostyring Handlingsregel Risikomål Løpende vurdering av alternative aktivaklasser 5

6 Indeksnær forvaltning Aktiv forvaltning Risiko ved en plassering kan deles i to Total risiko Markedsrisiko Aktiv risiko Markedsavkastning Forvalteravkastning Bestemmer % av resultatet Bestemmer % av resultatet

7 Fokus til KLP i kapitalforvaltningen Skille mellom markedseksponering og meravkastning Kostnadseffektive indeksnære produkter Aktive strategier fokusert rundt nærhet til Norge Effektive og automatiserte operasjonelle prosesser Standardisering og ikke skreddersøm Fokus på etikk og normer 7

8 Administrasjonskostnader Mill kroner % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,50 % 0,45 % 0,40 % 0,35 % 0,30 % 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,10 % 0,05 % 0,00 % % av gj.snittlig forvaltningskapital

9 Etikk i investeringsprosessen KLP er en ansvarlig investor Vi ekskluderer selskaper som bryter med internasjonale normer: Vi søker muligheter til positiv påvirkning av selskaper Brudd på menneske rettigheter, inkludert barnearbeid Brudd på arbeidstaker rettigheter Korrupsjon Våpen Miljøskadelig virksomhet Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

10 Aktivaallokering KLP per Anleggsobligasjoner Obligasjoner omløp Pengemarked Aksjer utland Aksjer Norge Eiendom Utlån 4 % 12 % 12 % 33 % 13 % 3 % 23% Anleggsobligasjoner bidrar med en stabil rente, pt drøyt 5% Eiendom gir løpende leieinntekter og beskyttelse mot inflasjon Utlån gir stabil inntjening med lav risiko

11 Soliditet Pr Tilleggsavsetninger 10,2 mrd 5,6 mrd 5,2 mrd Kursreguleringsfond 5,9 mrd 0,1 mrd 2,2 mrd Sum kundebuffere 17,6 mrd 5,7 mrd 7,4 mrd I % av fond 7,4 % 2,8 % 4,4 % Merverdier anlegg 1,2 mrd 1,1 mrd 0,8 mrd Soliditet gir oss: Kapasitet til å ta risiko i forvaltningen over tid Muligheter for å holde lav rentegarantipremie Muligheter for mer stabile tilbakeføringer til premiefond 12

12 Prising* offentlig tjenestepensjon 2010 Prosent av fond 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,46 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,09 % 0,34 % 0,55 % 0,64 % 0,00 % KLP Storebrand Vital Kostnader RG/Fortjeneste *Pris = kostnader, rentegarantipremie og fortjenestemarginer belastet kunder Kilde: FNO og årsrapporter

13 Verdijustert avkastning Fra 1990 og fram til i dag. Prosent

14 Verdijustert avkastning Verdijustert avkastning ,0 % 0,5 % -0,2 % ,7 % 5,5 % 4,6 % ,5 % 6,6 % 6,4 % H ,3 % 2,0 % 2,7 % Vital: Avkastningstall er for moderat portefølje hvor de offentlige kundene er plassert Storebrand: Avkastningstall er for kollektiv ytelsespensjon ekskl. fripoliser 15

15 Oppsummering KLP investeringsstrategi Stor grad av indeksforvaltning sikrer markedsavkastning til lave kostnader Risikoen styres dynamisk gjennom en handlingsregel Ha en billigst og best mulig sikringsstrategi En høy andel av anleggsobligasjoner med høy løpende rente og merverdier God soliditet gir større stabilitet i allokeringen, og gir et godt grunnlag for fremtidig avkastning og lav rentegarantipremie 16

16 Lønnsomt eierskap God avkastning på egenkapitaltilskuddet God direkte avkastning på egenkapitaltilskuddet Ingen eksterne eiere som skal ha utbytte Lav rentegarantipremie Ingen fortjenestemarginer Besparelse av arbeidsgiveravgift 17

17 Gjennomsnittlig verdiskaping for kunden siste 3 og 10 år 6 5 4,8 4,6 4,2 4 3,6 3,3 3 2, KLP Storebrand Vital Gjennomsnitt siste 3 år Gjennomsnitt siste 10 år

18 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP 19

19 KLP privat skadeforsikring

20 Privatforsikring i KLP Hus Innbo Reise Bil Motorsykkel Campingvogn Fritidsulykke Kjæledyr I KLP er det ingen forvirrende samlerabatter, bare svært konkurransedyktige priser

21 KLP Banken

22 Fondssparing i KLP I KLP kan man spare i rentefond eller aksjefond med spareavtale eller enkeltinnskudd Våre gebyrer er Norges laveste - noe som er helt avgjørende for sluttsummen når man sparer i fond!

23 Spørsmål Visste du om KLPs medlemstilbud fra før? Hva synes du evt om dem? Kjenner medlemmene til tilbudene innen: skadeforsikring, lån og sparing? Bekjentgjøres tilbudene fra arbeidsgivers side? Kan KLP gjøre mer for å gjøre tilbudene kjent i så fall hva?

24 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Valgmuligheter 33

25 Hva er pensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) ( )

26 Ny folketrygd - fire betydelige endringer: 1 Fleksibelt uttak Gjelder alle 2 Levealdersjustering Gjelder alle 3 4 Nye reguleringsbestemmelser Gjelder alle Ny opptjeningsmodell For de som er født etter 1954

27 1 Fleksibelt uttak Gjelder alle Gamle regler Nye regler Pensjonsuttak tidligst fra 67 år (gjelder ikke AFP) Tidligere begrenset anledning til å kombinere alderspensjon og lønn Pensjonsuttak mulig allerede fra 62 år Ingen begrensninger på å kombinere alderspensjon og lønn

28 Vilkår for tidlig uttak av pensjon i FT Vilkåret for å ta ut pensjon før 67 år er at pensjonen framskrevet til 67 år, minst tilsvarer minste pensjonsnivå ved 67 år. For en person som har jobbet i 40 år og ønsker å ta ut pensjon fra folketrygden før 67 år kreves følgende årlige inntekter: 40 års opptjening Pensjonsalder Årskull

29 Kombiner uttak av pensjon med arbeidsinntekt Du kan tjene så mye du vil ved siden av alderspensjon fra folketrygden. Fremtidig pensjon øker fordi du sparer opp mer. HUSK: Kombinasjon av pensjon og arbeidsinntekt kan få skattemessige konsekvenser.

30 Uttak fra 67 år Gjennomsnittslønn kr , opptjeningstid 43 år

31 Uttak fra 62 år Gjennomsnittslønn kr , opptjeningstid 38 år

32 Fleksibelt uttak, jobb og pensjon

33 2 Levealdersjustering Gjelder alle Ytelse Levealdersjustering 67 Hvis levealder øker, må pensjonen utbetales over flere år. Da får vi lavere pensjon hvert år fordi summen av pensjon skal bli den samme. Hvis ikke må vi jobbe lenger. Levealder

34 3 Nye reguleringsbestemmelser Gjelder alle Gamle regler Nye regler Alderspensjonen oppreguleres årlig i samme takt som bl.a. uførepensjon og aktive rettigheter (G-reguleres) Lønnsvekst minus 0,75 prosent Gjelder også dagens alderspensjonister

35 4 Ny opptjeningsmodell For de som er født etter 1954 Gjelder fullt ut for de som er født i 1963 eller senere. Gjelder delvis for de som er født i perioden fra og med 1954 til og med 1962.

36 Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: årskullene kullet: kun nytt system

37 Opptjening av alderspensjon Gamle regler Nye regler Grunnpensjon (enslig eller samboer) Tilleggspensjon (40 år og 20 beste) 18,1% Opptjening: Samme % for alle årskull 0-7,1G Fra år Og evt. Særtillegg Beholdning = Gj.snittslønn x 18,1% x opptjeningsår Beholdningen fordeles på forventet levetid Uttak fra år

38 Årlig pensjon ved senere uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Kilde: AID, 63-kullet, jamn inntekt 6G ( ), 40 år v 62 år 48

39 Lønner seg å jobbe Gamle regler Nye regler 40 år med inntekt gir full pensjon Opptjening mellom 16 og 67 år Like høy pensjon uavhengig av fratreden Gjennomsnitt av 20 beste inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen F.eks. 43 år gir høyere pensjon enn 40 år Opptjening mellom 13 og 75 år Høyere pensjon jo lenger en venter Gjennomsnitt av alle inntektsår er grunnlag for pensjonsberegningen

40 På NAVs hjemmeside Din pensjon kan alle få oversikt over egen pensjon og søke elektronisk Beregne fremtidig alderspensjon inkludert AFP Søke om pensjon elektronisk - gammelt og nytt regelverk Se egen pensjonsopptjening Få svar på spørsmål Din pensjon benytter reelle tall fra NAV sine systemer

41 Hva med offentlig tjenestepensjon? Egen sparing Tjenestepensjon og AFP Alderspensjon fra folketrygden Folketrygden skal fortsatt være hovedpilaren i den norske velferdsstaten Ot. prop. 37 Om lov om endringer i Folketrygdloven (ny alderspensjon) ( )

42 Offentlig tjenestepensjon omfatter: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP L/G regulering Overføringsavtale En av markedets beste pensjonsordninger!!

43 Offentlig tjenestepensjon - endringer: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP L/G regulering Overføringsavtale

44 Den alminnelige aldersgrensen er 70 år Særaldersgrenser: 60 år og 65 år Når stillingen er spesielt fysisk eller psykisk belastende De som har særaldersgrenser kan gå av etter 85 års regelen: Alder + Medlemstid = 85 eller mer

45 Pensjonens størrelse er avhengig av: 1.Pensjonsprosenten 66% 2. Pensjonsgivende tjenestetid Full opptjening er 30 år Overføringsavtalen: tid fra KLP + SPK + kommunale pensjonskasser regnes med 3. Pensjonsgrunnlaget Sluttlønnsprinsippet Beregner en gjennomsnittlig deltid

46 Dersom man jobber deltid: Endelig pensjon blir regnet ut etter gjennomsnittlig stillingsprosent 100 KLP benytter gjennomsnittet av de 30 beste årene I dette tilfellet har vedkommende jobbet 15 år i 100% stilling, og 15 år i 50% stilling. Det blir da en gjennomsnittelig stillingsprosent på 75% år 30 år 75% Stillings prosent

47 To betydelige endringer: Brutto ordning på 66% videreført, men: 1 Levealdersjustering 2 Nye reguleringsbestemmelser

48 1 Levealdersjustering Pensjon = Pensjonsgrunnlag x gj.deltid x medlemstid /30 x 66% forholdstall

49 Samordningsfordeler i dag Teori Praksis 66% KLP Beregnet folketrygd KLP Faktisk folketrygd Pensjon fra 67 år

50 Levealdersjustering i offentlig tjenestepensjon 66% KLP KLP 66 % Forholdstall Folketrygd Folketrygd Pensjon fra 67 år Forholdstall v/67 1,000 1,025 1,054 1,079 1,106 1,136 1,166 66% / forholdstall 66,0 % 64,4 % 62,6 % 61,2 % 59,7 % 58,1 % 56,6 %

51 Individuell garanti Individuell garanti for årskullene til og med 1958 som garanterer 66% i samlet ytelse fra 67 år. 66% KLP Folketrygd NB! Kompenserer IKKE for tidlig uttak av folketrygden! Pensjon fra 67 år

52 Hva hvis folketrygden tas ut før 67 år? Tjenestepensjonen beregnes på bakgrunn av den folketrygden man ville hatt om den ble tatt ut ved 67 år. Eks: Kari tjener og har full opptjening i tjenestepensjonsordningen og folketrygden når hun fyller 62 år (67,1%) KLP: KLP: (54,8%) Folketrygd: Folketrygd: Tar ut FT ved 67 år Tar ut FT ved 62 år

53 2 Nye reguleringsbestemmelser Alderspensjon: AFP: Uførepensjon: Etterlattepensjon: Lønnsvekst minus 0,75 prosent Lønnsvekst minus 0,75 prosent G-regulering frem til 67 år. Lønnsvekst minus 0,75 prosent etter 67 år. G-regulering frem til 67 år. Lønnsvekst minus 0,75 prosent etter 67 år.

54 AFP

55 AFP AFP i off. sektor: ingen endringer Fremdeles en førtidspensjonsordning for de mellom år AFP i privat sektor: helt ny modell! Påslagsmodell der AFP er et krone påslag i tillegg til alderspensjon fra folketrygden

56 AFP AFP år: Folketrygdberegnet tidligpensjon som utbetales i årene mellom fylte 62 år og fylte 65 år. Pensjonen tilsvarer det du ville fått i alderspensjon fra folketrygden hvis du hadde fortsatt i arbeid fram til 67 år kr : Grunnpensjon + Tilleggspensjon = AFP år AFP år: AFP beregnet etter pensjonsordningens regler for alderspensjon, eller folketrygd beregnet som fra år. Pensjonsgrunnlag x gj.deltid x medlemstid /30 x 66%

57 AFP / bruttopensjon fra 65 år AFP-tillegg KLP Lønn AFP KLP Folketrygd Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

58 Inntekt ved siden av pensjon Toleransebeløp Kr Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

59 Inntekt ved siden av pensjon Offentlig:13 t/uke eller 167 t/kvartal Privat: Ubegrenset Lønn AFP-tillegg AFP KLP Folketrygd KLP Grunnpensjon Tilleggspensjon Særtillegg

60 Valgmuligheter 70

61 Valgmuligheter I arbeid 62 år 67 årtjeneste pensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden

62 Inntekt ved siden av alderspensjon fra Folketrygden I arbeid 62 år 67 årtjeneste pensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden

63 Flere valgmuligheter 62 år 67 år I arbeid Tjenestepensjon fra KLP AFP Alderspensjon fra folketrygden

64 Inntekt ved siden av AFP Dagens regler for AFP + inntekt videreføres: Folketrygd beregnet AFP: Bruttopensjon/tjenestepensjon: Ubegrenset fra privat virksomhet Arbeidsgiver med off. tj.pensjon: < 14t i uka / 168t i kvartalet I arbeid 62 år 67 år Tjenestepensjon fra KLP AFP Alderspensjon fra folketrygden

65 Særaldersgrense 65 år og oppfyller 85-års regel 62 år 67 år I arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden -Tjenestepensjon fra KLP samordnes med folketrygd fra fylte 67 år

66 Inntekt ved siden av 85-års regel Bruttopensjon/tjenestepensjon: Ubegrenset fra privat virksomhet Arbeidsgiver med off. tj.pensjon: < 14t i uka / 168t i kvartalet 62 år 67 år I arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden -Tjenestepensjon fra KLP samordnes med folketrygd fra fylte 67 år

67 Hva lønner seg? Sammensatt problemstilling, avhenger av flere faktorer: Levetid Arbeidsevne/vilje AFP-mulighet eller ikke Skatt Ved uttak av AFP sparer man folketrygden, men har inntektsbegrensninger. Ikke et alternativ om man vil jobbe fullt. Fleksibilitet, kan f.eks ta ut folketrygden og så stoppe den ved 65 år og ta ut AFP

68 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Pensjons økonomi Valgmuligheter 78

69 Budsjett, premie, utgifter 79

70 Ofte stilte spørsmål: Hva er arbeidsgivers ansvar i forhold til pensjon? Hva betaler vi for? Hvor mye skal vi budsjettere med? Hvorfor betaler vi premie for de som er sluttet? Skal man betale premie dersom en person blir ufør? Hvor lenge skal man betale pensjonspremien? Hva skal man betale arbeidsgiveravgift av? 80

71 Arbeidsgivers ansvar Melde inn når man arbeider 14 timer i uka/ 168 timer i kvartalet. Alle ekstravakter / timer teller med. Sum lønn alle ansatte = pensjons og premie grunnlag. Riktig innmelding gir riktig premie grunnlag!

72 Pensjonspremien hva betaler vi for? Dekker: Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon AFP L/G regulering Overføringsavtale

73 Ny grunnlagsrente fra 2012 Finanstilsynet har besluttet å sette ned beregningsrenten ( garantert avkastning for kundene) i livsforsikring: Finanstilsynet skal fastsette den høyeste rentesats som livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger. Valget av beregningsrente i norsk livsforsikring er blant annet avhengig av det langsiktige rentenivået. Direktivbestemmelsen gir føringer om at høyeste beregningsrente skal fastsettes med forsiktighet og ikke overstige 60 prosent av rentesatsen for langsiktige statsobligasjonslån. Finanstilsynet har besluttet å sette ned den maksimale beregningsrenten i livsforsikring fra 3 % til 2,5 % for alle livsforsikringskontrakter som etableres etter 1. januar Videre er det besluttet at høyeste tillatte beregningsrente som norske livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan anvende ved beregning av premier og forsikringsmessige avsetninger for ny pensjonsopptjening for kollektive rente- og pensjonsforsikringer skal være høyst 2,5 prosent fra 1. januar 2012.

74 Pensjons sparing Premie Pensjons sparing Avkastning

75 Lavere grunnlags rente betyr økt premie Premien må økes, ved lavere grunnlagsrente Pensjons sparing Avkastning 2.5%

76 Redusert grunnlagsrente gir grunnlag for økte tilbakeføringer! 3% Oppnådd avkastning 2.5% Oppnådd avkastning 6% 6% Garantert avkastning Garantert avkastning 3% 2.5% Overskudd Overskudd 3% 3.5%

77 Lønns- og trygdeoppgjøret L/G 2011 og 2012

78 L/G 2012 Høyere anslag for reguleringspremien i 2012 enn i For fellesordningen er anslaget i ,58% av reserven mot 3,70% i 2011 Dette skyldes: Økt forventet årslønnsvekst Økt anslag for G regulering Lønnsoppgjøret i 2011 ble gitt Dette medfører lite overheng og dermed høyere forventninger til L/G i 2012 For sykepleiere er anslaget 11% av pensjonsgrunnlaget i 2012, mot 8,05% i 2011.

79 Noen begreper Årslønn Gjennomsnittlig lønn pr. år Årslønnsvekst Endring i årslønn fra et år til et annet. Datolønnsvekst / Nivålønnsvekst Endring i lønn fra en gitt dato til tilsvarende dato neste år Overheng Overheng uttrykkes i prosent og beskriver hvor mye lønnsnivået ved utgangen et år ligger over gjennomsnittsnivået for hele året. Lønnsglidning Lønnsglidning fremkommer bergningsmessig som forskjellen mellom total lønnsøkning i en bestemt periode og tariffmessig avtalte lønnstillegg i samme periode. Lønnsglidning er dermed en restpost.

80 Hvor mye skal man budsjettere med? Premiesatser 2012 fellesordningen % sats av pensjons grunnlaget % sats av pensjons reserven Ordninær premie (inkl kostnader og ansattes andel) 9,13 Bruttogaranti 0,90 AFP år 1,05 AFP år 1,00 Rentegaranti premie 0,10 Lønns- og G regulering Tilbakeført overskudd 5,58 etter evne Egenkapital etter behov

81 Hvor mye skal man budsjettere med? Premiesatser 2012 sykepleierene % sats av pensjons grunnlaget % sats av pensjons reserven Ordninær premie (inkl kostnader og ansattes andel) 10,65 Bruttogaranti 0,90 AFP år 0,20 AFP år 0,75 Rentegaranti premie 0,15 Lønns- og G regulering Tilbakeført overskudd Egenkapital 11,00 etter evne etter behov

82 Hvor mye skal man budsjettere med? Premiesatser 2012 sykehusleger % sats av pensjons grunnlaget % sats av pensjons reserven Ordninær premie (inkl kostnader og ansattes andel) 10,72 Bruttogaranti 0,80 AFP år 0,20 AFP år 0,75 Rentegaranti premie 0,15 Lønns- og G regulering Tilbakeført overskudd 4,89 etter evne Egenkapital etter behov

83 Ordininær premie Ca 80 sparing til fremtidige pensjoner Risiko dekning dersom man blir syk eller faller fra Utjevnet premie element /samme premiesats for alle KLPs kunder Beregnes av pensjonsgrunnlaget

84 Bruttogaranti Sikrer de ansatte min. 66% av sluttlønn, inkl folkertrygd Dekker opp for manglende folketrygd Utjevnet premie element /samme premiesats for alle KLPs kunder Beregnes av pensjonsgrunnlaget

85 AFP Finansiering todelt: 1) for AFP år 2) AFP år Kan velge mellom utjevnet premie, selvrisiko eller 50/50 Beregnes av pensjonsgrunnlaget

86 Finansiering av AFP fellesordningen Tidligpensjon / AFP 2012 Dekker fratreden før 67 år. Tidligpensjonering Full utjevning 50% egenrisiko 100% egenrisiko AFP % 0.525% 0 AFP årsregelen 1.00% 0.50% 0

87 Rentegaranti premie Prisen for at forsikringsselskapene garanterer minimumsavkastning ( 3%) for kundene. Utbytte til eiere innkalkuleres i denne størrelsen. Kundene i KLP = eierne av KLP. KLP derfor svært lav rentegarantipremie sammenlignet med andre selskaper Beregnes av pensjons reserven

88 Hvorfor betaler vi premie for de som er sluttet? Ingen ordinær premie for de som er sluttet. Pensjonsopptjening stopper og ingen ny opptjening som skal finansieres. Oppsatte rettigheter skal reguleres. Sikrer at pensjonsrettighetene øker fremover i tid. Reguleringspremie betales både for: aktive pensjonister oppsatte rettigheter Beregnes av pensjons reserven Størrelsen på denne premien fastsettes ut fra årets lønns- og trygde oppgjør

89 Reguleringsansvar for alle som har arbeidet i bedriften!

90 Regulering et ansatt gode! G-regulering av oppsatt rettighet Fratrådt 1/5-86 Lønn kr G = kr G = kr Pensjonsgrunnlag : x =

91 Skal man betale premie dersom en person blir ufør? Premie fritak for ordinær premie, fra man blir ufør/ attføring/rehabiliteringspenger Men, uførepensjonen skal også oppreguleres fremover i tid! innmeldt syk aldersgrense 30 år 40 år 70 år Får medregnet tid frem til aldersgrensen for stillingen. Reserver til dette må settes av på uføretidspunktet! Større avsetninger for unge enn for eldre eldre

92 Hvor lenge skal man betale premie? Man betaler inn premie frem til aldersgrensen for stillingen, eller til maks 67 år. Aldersgrense 70 år Aldersgrense 65 år Aldersgrense 60 år = til 67 år = til 65 år = til 60 år 102

93 Hva skal man betale arbeidsgiver avgift av? Arbeidsgiveravgift % sats av pensjons grunnlaget % sats av pensjons reserven Ordninær premie (inkl kostnader og ansattes andel) 9,13 Bruttogaranti 0,90 AFP år 1,05 AFP år 1,00 Rentegaranti premie 0,10 Lønns- og G regulering Tilbakeført overskudd 5,58 etter evne Egenkapital etter behov 103

94 Premieoversikt : Logg inn nettpensjon Dokumentrgister Premieoversikt

95 Nettpensjon som verktøy Vi sjekker fiktivt arbeidsgiver nr

96 Den beste partner for dagene som kommer