Forutsetninger for tilbudet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forutsetninger for tilbudet"

Transkript

1 Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på Storebrands fellesportefølje for kommunale ordninger og oppfyller dermed Hovedtariffavtalens krav om et finansieringssystem som er kjønnsnøytralt og ikke virker utstøtende på eldre arbeidstakere. Vi tar forbehold om endringer i tariffavtale, lov og forskrifter, eller andre pålegg fra offentlige myndigheter. Tilbudet er beregnet på grunnlag av de opplysningene vi har fått oppgitt fra nåværende forsikringsselskap. Tilbudsforutsetninger Kundenr.: Tilbudsnr.: Beregningsdato: Hovedforfall: Folketrygdens Grunnbeløp (G) = Premietariff: Offentlig Antall terminer: 4 Opptjening: Lineær Pensjonsgrunnlag: Årlig fast lønn og pensjonsgivende tillegg, maksimalt 12 G Pensjonsinnskudd: 2 % av pensjonsgrunnlaget til de ansatte. Tjenestetid: Minst 30år for uavkortet pensjon. Pensjonsalder: 67 år for medlemmer med 70 års aldersgrense, for medlemmer med særaldersgrense, gjelder særaldersgrensen. Totalt pensjonsgrunnlag: Omfang, antall: ( spesifisert i vedlagt medlemsliste. ) Aktive inkludert uføre 989 Uføre 181 -hvorav delvis uføre 58 AFP-pensjonister 14 Alderspensjonister 200 Etterlattepensjonister 47 Fratrådte 738 Grunnlagsrente Ved premieberegningen er det benyttet 3 prosent grunnlagsrente. Grunnlagsrenten ble satt ned til 3 prosent med virkning fra i alle forsikringsselskaper. Endringen gjelder kun ny opptjening. Merpremien, dvs. differansen mellom 3,4 og 3 prosent grunnlagsrente, blir behandlet etter overgangsregler gitt av Kredittilsynet. Storebrand Livsforsikring AS Side 1 av 6

2 Årlig pensjonspremie Storebrand har anslått premien for perioden til å utgjøre: Utjevnet premie for 2005 Årlig forsikringspremie Fakturerbare omkostninger Ordinær årspremie Reguleringspremie ved gitt lønns- og G-vekst: Lønnsregulering aktive 3,3% G-regulering pensjonister 3,3% G-regulering fratrådte 3,3% Ikke-forsikringsbare pensjonsrettigheter: Bruttogaranti, estimat AFP 65 og 85-årsregelen, estimat AFP 62 ved 30 % uttak Brutto pensjonspremie Herav arbeidstakers andel Herav arbeidsgivers andel Beløp, kr.: Prosent av pensjonsgrunnlag: , , , , , , , , , , , ,58 I følge tariffavtalen skal alle arbeidsgivere som har en offentlig ordning, betale tilskudd til Overføringsavtalens sikringsordning, samt administrasjonskostnader knyttet til drift av denne og pensjonskontoret. Disse kostnadene vil av praktiske årsaker bli innkrevd av forsikringsselskapet og vil være den samme uavhengig av valgt selskap. Disse kostnadene er ikke vist i tabellen over. Ordinær årspremie Den beregnede premien omfatter forsikrede ytelser i hht. medlemslistene. Premien er utjevnet på Storebrands fellesportefølje for kommunale ordninger. Avsetning til administrasjonsreserve er inkludert i den årlige forsikringspremien. Oppgitt premie gjelder ved årlig premiebetaling. På grunn av kvartalsvis fakturering beregnes et termintillegg på 3% av den årlige forsikringspremien. Administrasjonsomkostningene er utjevnet på kundegruppen i sin helhet. Det angitte beløpet er et uttrykk for kostnadsnivået for den bestanden Storebrand har i dag, og er kun et estimat på neste års omkostninger, som først vil bli endelig fastsatt ved flytteoppgjøret. Reguleringspremie Pensjonsbeløpene reguleres etter bestemte regler. Pensjonsbeløpene for de aktive reguleres i forhold til endringen i lønn og endringen i folketrygdens grunnbeløp (G). Pensjoner under utbetaling, samt sikrede pensjoner for personer som har sluttet (oppsatte rettigheter), reguleres i forhold til endringen i grunnbeløpet. Storebrand Livsforsikring AS Side 2 av 6

3 Arbeidsgiver betaler premien for lønns- og G-regulering. Reguleringspremien avhenger av lønnsutviklingen i kommunal sektor og utviklingen i grunnbeløpet. I tilbudet har vi benyttet et estimat på lønns- og G-økning for 2006 på 3,3 prosent. I henhold til tariffavtalen skal også reguleringspremien utjevnes på alle kundene i utjevningsgruppen. Utjevningen skjer i forhold til den premiereserven som er avsatt på hele kontrakten. Engangspremie for ikke-forsikringsbare pensjonsrettigheter En offentlig pensjonsordning inneholder rettigheter som ikke kan forsikres med forhåndsbetalt premie. De såkalte ikke-forsikringsbare pensjonsrettighetene dekkes med engangspremie når tilfellene oppstår. Storebrand gjør likevel et anslag på hva premien vil utgjøre og fakturerer det anslåtte beløpet samtidig med terminpremien. De ikke forsikringsbare pensjonsrettighetene kan deles i to hovedgrupper: 1) Bruttogaranti Det kan oppstå ulike avvik mellom de forsikrede pensjonene og pensjonsrettighetene som følger av vedtektene. Samlet kalles avvikene gjerne bruttogaranti, og omfatter bl.a. manglende opptjening i folketrygden, lave uføregrader, såkalte gullenker og samordningsavvik som følge av overføringsavtalen. Premien for bruttogarantien er et estimat og blir utjevnet på alle kundene i utjevningsgruppen etter de samme prinsippene som årspremien. Avvik fra estimatet vil bli justert mot slutten av året. 2) AFP og tidligpensjonering etter 85-årsregelen I en offentlig pensjonsordning har medlemmene en aldersgrense i forhold til den stillingen de er ansatt i. De fleste stillinger har 70 års aldersgrense med pensjonsalder 67 år, men en del stillinger har en lavere aldersgrense (særaldersgrense). Det vanligste er 65 års aldersgrense med 65 års pensjonsalder. Det er den enkeltes pensjonsalder som ligger til grunn for premieberegningen. Premien for uttak av AFP år og tidligpensjon etter 85-årsregelen er et estimat og blir utjevnet på alle kundene i utjevningsgruppen. Avvik fra estimatet vil bli justert mot slutten av året. AFP år beregnes og faktureres kommunen/ virksomheten individuelt. Den reelle premien er avhengig av det faktiske uttaket. Storebrand Livsforsikring AS Side 3 av 6

4 Oppsparte pensjonsmidler I pensjonsordningen er det spart opp reserver som skal benyttes til å utbetale fremtidige pensjoner. Beløpene i venstre kolonne viser hva dagens leverandør har satt av pr Beløpene i høyre kolonne viser hva Storebrand har beregnet som nødvendig reserve på samme tidspunkt. Nødvendige midler Aktive, inkl. aktiv del uføre Tilleggsreserve uføre Alderspensjonister Etterlattepensjonister Fratrådte, oppsatte rettigheter AFP-reserve Samlet premiereserve Reservebehov Den oppgitte reserven er beregnet pr Vi har pr. idag ingen opplysninger om reservene hos dagens leverandør. Ved en aksept, vil nødvendig reserve bli beregnet på grunnlag av opplysninger pr. flyttedato. Vi antar at det også ved flytting vil være tilstrekkelig midler avsatt i ordningen, men kan ikke garantere for de disposisjoner som gjøres av avgivende selskap gjennom året. Dersom det på flyttetidspunktet blir overført for lite midler, må differansen, etter at eventuelle premiefondsmidler og tilleggsavsetninger er benyttet, finansieres av kommunen. Dersom det på flyttetidspunktet blir overført mer reserver enn Storebrand behøver, vil overskytende bli tilført kommunens premiefond. Storebrand vil i månedsskifte september implementere en ny modell for uføreavsetninger, og den beregnede reserven vil som en følge av dette bli noe endret. Nødvendig premiereserve etter den nye modellen vil bli ettersendt så snart den er beregnet. Aktive, inkl. aktiv del uføre Midler som er spart opp til alderspensjon for de aktive (ansatte) og de uføre. Posten må ses i sammenheng med tilleggsreserven for uføre. Tilleggsreserve uføre Midler tilført de uføre fra fellesskapet for å utbetale uførepensjon. Posten må ses i sammenheng med reserven for de aktive.. Alderspensjonister Midler avsatt for å utbetale livsvarig alderspensjon til dagens alderspensjonister, samt eventuell etterlattepensjon til alderspensjonistens ektefelle og barn. Storebrand Livsforsikring AS Side 4 av 6

5 Etterlattepensjonister Reserver avsatt for å utbetale livsvarig ektefellepensjon til ordningens enker/ enkemenn, samt barnepensjon frem til den avtalte opphørsalder. Fratrådte, oppsatte rettigheter Reserver avsatt på ansatte som har sluttet i bedriften før pensjonsalder som skal sikre fremtidig alderspensjon, samt eventuell uføre- og etterlattepensjon. AFP-reserve Midler avsatt på medlemmer som mottar AFP for å utbetale AFP mellom 65 og 67 år, samt ordinær alderspensjon og eventuell etterlattepensjon. (AFP mellom 62 og 65 år dekkes løpende.) Tilleggsavsetninger Kontraktens tilleggsavsetninger overføres sammen med øvrige pensjonsmidler og avsettes også i Storebrand som tilleggsavsetninger. Dersom det er avsatt for lite reserver i ordningen, kan tilleggsavsetningene brukes til å dekke manglende premiereserve, etter at eventuelle premiefondsmidler er benyttet. Kursreserve Kursreserver er urealiserte gevinster på pensjonsmidlene. Kontraktens andel av kursreservene overføres sammen med øvrige midler og avsettes som tilleggsavsetninger i Storebrand. Dersom det er avsatt for lite reserver i ordningen, kan overførte kursreserver brukes til å dekke manglende premiereserve etter at eventuelle premiefondsmidler er benyttet. Egenkapitalinnskudd i KLP Ved flytting fra KLP, vil beløpet bli utbetalt direkte til kommunen. Storebrand Livsforsikring AS Side 5 av 6

6 Vedlegg: Estimat på fremtidig uttak av tidligpensjon Tabellen nedenfor gir en oversikt over estimerte ytelser for ansatte som kan ta ut AFP eller tidligpensjon etter 85-årsregelen de nærmeste årene. Vi har tatt utgangspunkt i alle aktive medlemmer som fyller 62 år f.o.m. inneværende år, og gitt et anslag på utgiftene til tidligpensjon ved et uttak på 100, 50 og 30 prosent. Beløpene er basert på at gjennomsnittlig uttak utgjør 70% av lønn. Forventet uttak av tidligpensjon vurderes av den enkelte kommune i samarbeid med Storebrand. AFP Sum estimerte ytelser ved 100% uttak AFP Sum estimerte ytelser ved 50 % uttak AFP Sum estimerte ytelser ved 30 % uttak AFP AFP 65 Sum estimerte ytelser ved 100% uttak AFP 65 Sum estimerte ytelser ved 50 % uttak AFP 65 Sum estimerte ytelser ved 30 % uttak AFP 65 AFP 62 Sum estimerte ytelser ved 100% uttak AFP 62 Sum estimerte ytelser ved 50 % uttak AFP 62 Sum estimerte ytelser ved 30 % uttak AFP Storebrand Livsforsikring AS Side 6 av 6

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/12 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Forsikringstakers opplysningsplikt...

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN

FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN FORSIKRINGSVILKÅR LEGEORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetak i hovedstadsområdet Gjeldende fra 2/14 1 Betegnelser og definisjoner... 3 2 Opplysningsplikt... 4 3 Medlemskap,

Detaljer

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS

Levanger kommune. Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning. Utført av. Willis AS Levanger kommune Vurdering av tilbud Levanger kommunes tjenestepensjonsordning Utført av Willis AS 10. november 2005 Innhold 1. Oppsummering...3 1.1. Premie og reservekrav...4 1.2. Policy for anvendelse

Detaljer

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF)

FOLKEHØGSKOLERÅDET. Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) FOLKEHØGSKOLERÅDET Norsk Folkehøgskolelag (NF) Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) Folkehøgskolene J.nr. 148/07/Rundskriv Folkehøgskoleorganisasjonene FHSR-rundskriv 09/07 Folkehøgskolebladene Oslo

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen

Når pensjons- leverandør skal vurderes. - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Når pensjons- leverandør skal vurderes - sentrale kriterier - aktuelle nøkkeltall - pensjon er sparing - pensjonsreformen Mai, 2014 Innhold 1. Oppsummering av leverandørsammenligningen 8 2. Bakgrunn 12

Detaljer

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør

Saksframlegg. Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Søgne kommune Arkiv: 570 Saksmappe: 2013/1588-33594/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 21.10.2013 Saksframlegg Pensjonsordning for ansatte i Søgne kommune - valg av leverandør Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2008 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1. Endringer i forsikringsvirksomhetsloven 6 2. Organisering av pensjonsordning 7 3. Pensjon er sparing 8 4. Premien

Detaljer

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Pareto Forsikringsmegling. Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune

Pareto Forsikringsmegling. Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Pareto Forsikringsmegling Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune 8/13/2014 Innholdsfortegnelse Innhold Side nr. Innholdsfortegnelse Side nr. 1 Punkt I Analyse av Rana

Detaljer

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen

KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009. - med informasjon om pensjonsreformen KLP målt mot andre pensjonstilbydere 2009 - med informasjon om pensjonsreformen Innhold 1 Organisering av pensjonsordning 6 2. Pensjon er sparing 7 3. Forsikringsvirksomhetsloven 8 4. Premien 10 5. 5.1

Detaljer

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør.

Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. Uttalelse fra fagforeningene i Levanger og Verdal kommune om tilrådning angående valg av pensjonsleverandør. 1. Dagens pensjonsordning Kommunal pensjonsordning er et meget omfattende og spesielt fagområde.

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Pensjonsanalyse. for

Pensjonsanalyse. for Pensjonsanalyse for Versjon 1.3 2. februar 2015 Gabler AS Postboks 1818 Vika, 0123 Oslo Tlf: (+47) 24 13 07 00 NO 950 842 393 MVA www.gabler.no 1 2 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 4 2 Oppsummering...

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. 2015 kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon FORORD Pensjonsveilederen utgis for tiende år på rad. I årets utgave er enkelte kapitler utvidet, slått sammen eller er nye. De anskaffelsesrettslige forhold

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND)

Avtale mellom. Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) 1. MAI 2014 30. APRIL 2016 Vedlegg 2 Personalforsikring Avtale mellom PBL (PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND) Org. Nr. 970.954.309 (i det følgende kalt forsikringstakeren) og STOREBRAND LIVSFORSIkRING AS

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014

Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune. Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Utredning av egen pensjonskasse eller pensjonsleverandør for Rana Kommune Presentasjon av hovedpunktene 21.08.2014 Agenda 1. Analyse av Rana Kommune 2. Rammebetingelser 3. Organisasjonsalternativer 4.

Detaljer

Halden kommunale pensjonskasse

Halden kommunale pensjonskasse Halden kommunale pensjonskasse FORSIKRINGSVILKÅR FOR OFFENTLIG KOLLEKTIV PENSJONSORDNING GJELDER FRA 1.1.2010 A. INNLEDNING Den kollektive Kollektiv pensjonsordning er en pensjonsforsikring som en arbeidsgiver

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer