SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer"

Transkript

1 SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

2 Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål

3 SPK ordningen Uførepensjon Brutto 66 % Avtalefestet pensjon Boliglån Du lever godt med oss Barnepensjon Netto 15 % Alders- pensjon Brutto 66% Etterlattepensjon Netto 9 % Permisjonsavtalen Overføringsavtalen

4 ALDERSPENSJON

5 Alderspensjon i Statens t pensjonskasse og folketrygden 80 % 70 % 60 % pensjon Årlig 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Fradraget er lavere enn reell folketrygd. Dette fører til en høyere pensjon totalt sett 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 10G 11G 12G Inntekt SPK bruttogaranti Folketrygd Samordningsfradrag Utbetalt totalt 1G=75 641

6 Hvordan beregnes pensjonen Brutto tjenestepensjon 66 % Samordningsfradrag Samlet pensjon Netto tjenestepensjon Folketrygd

7 To metoder for finansieringsoppfølging Tildelte fond Fellesordninger De eulike metoder for premieoppfølgning pe eoppøg gskal sørge søge for korrekt innbetalt premiesats, dvs: Innbetalt premie skal forespeile antatt utbetalt pensjon i all fremtid (Ekvivalensprinsippet)

8 Forsikringsordningens balanse Overfinansiering Underfinansiering Nødvendig forsikringsmessig Avsetning (Passiva) Tildelt fond (Aktiva) Underfinansiering, dekkes ved tilleggspremier Overfinansiering, midlene går inn som tiltenkt buffer i ordningen (krediteres også framtidig premiekrav)

9 Fellesordninger Likeartede virksomheter kan plasseres i et premiefelleskap hvor den faktiske utviklingen i kollektivet avgjør størrelsen på premien(f.eks virksomheter med felles lønnsdannelse ) Premien for det enkelte år er endelig, men fremtidig premie kan endres på bakgrunn av den faktiske veksten i pensjonsgrunnlag, uttaket av pensjon, G-veksten os o.s.v. Premien for påfølgende år fastsettes dermed delvis på Premien for påfølgende år fastsettes dermed delvis på bakgrunn av utviklingen foregående år, d.v.s. at premien for 2011 baserer seg på utviklingen i premiefellesskapet i 2009

10 Premieforutsetninger (Er 2% innskudd nok, eller? Dersom en 30 åring skal ha pensjon fra 67 år, og har kroner i lønn i alle år, er da 2 % innbetaling tilstrekkelig til å finansiere pensjonen? Tilført avkastning på 3% årlig Hva er da kapitalen ved fylte 67 år? Ved KUN 2% medlemsinnskudd: kroner Ved 2% + arbeidsgiver 10%: kroner Ved 2% + arbeidsgiver 12%: kroner

11 hva ER behovet faktisk ved 67 år? Vil med snitt i pensjonsgrunnlag (500 i sluttlønn) få utbetalt kroner i årlig pensjon fra SPK Verdi av pensjonen = P (overleve til 67 år) * P (overleve til 68 år) * P (overleve til 111 år) * = * (84% + 82 % % ) 0%) = 1) kroner for menn 2) kroner for kvinner Finansieringen i 37 år ga kun kroner ved 2% innskudd!

12 Premiegruppen Hele premiegruppen ansatte (medlemmer) 44 kunder 46,1 år snittalder kjønnsfordeling 89 % snitt deltid kr pensjonsgrunnlag Universitetene ansatte (medlemmer) 7 kunder 44,7 år snittalder kjønnsfordeling 89 % snitt deltid kr pensjonsgrunnlag

13 Premiegrunnlaget Beløp i kr som brukes for beregning av årspremie og terminpremie Beregnes per medlem I den enkleste tilfelle er det: årslønn multiplisert med stillingsprosent Avviker noe i spesielle tilfeller, f. eks For lønn over 12G For stillinger under 37,33 % (per måned) Tidspunkt for fakturaopptrekk hos oss er helt avgjørende for premiegrunnlaget (ca 15. i fakturamåneden) ALT av endringer deles på gjenværende terminer.

14 Årspremie Beregnes per medlem og akkumuleres opp til virksomhetsnivå på organisasjonsnummer Årspremie totalt er summen av medlemsandel, arbeidsgiverandel og adm.gebyr Aktuarielt beregnet premie og aggregert g oppgjør for hele premiegruppen Premie ,00 % Premie ,1515 % Premie ordinær opptjening 10,20 % AFP 2,45 % Adm 0,35 % Medlemsandel 2,00 % Premie ordinær opptjening 8,50 % AFP 2,30 % Adm 0,35 % Medlemsandel 2,00 %

15 Utvikling i premie for Universitetene År Premie ordinær Adm.kostn. Avkastn. Lønn og G AFP premie Totalpremie ,04 % 0,27 % 4,92 % 4,00 % 2,10 % 12,41 % % 9,48 031% 0,31 481% 4,81 470% 4,70 250% 2,50 14,28 % ,20 % 0,35 % 4,07 % 4,70 % 2,45 % 15,00 % ,30 % 0,35 % 4,14 % 3,40 % 2,30 % 13,15 % En analyse av forskjeller i bestanden mellom En analyse av forskjeller i bestanden mellom universitetene og høyskolene viser at forskjellen i premien ville vært 14,14% og 11,30%

16 Premiesats 2011 Grunnlagsrente 3% Demografi K1963 (justert tariff for uførhet) Ikke forsikringsbare elementer: Pensjonsalder som tar høyde for AFP-uttak 66 år for aldersgrense 70 år 63 år for aldersgrense 65 år Forutsetninger for 2011 Vekst i pensjonsgrunnlaget 3,4 % G-vekst 3,4 % Element for antatt tt avkastning 4,2 %

17 Medlemsdata og innrapportering (2) For den enkeltansatte: n tte Pensjonsberegninger Rådgivning for medlemmer For arbeidsgiver: Premiesats Løpende likviditet Analyser på bestand, uttak etc. For SPK: Fakturering fra SPK til kunden Pensjonsberegninger til medlemmer Premiesats SPKs rapportering til eier => Det er ekstremt viktig å ha kontroll på medlemsdataene!!

18 Lineær opptjening Opptjening 1/n pr år Ferdig opptjent pensjon start i stilling start i stilling pensjonering Premieperiode, n-antall år

19 Lønnsvekst Akkumulerte midler avsatt til pensjon Helning på grafen illustrerer premien i ordningen Lønnsoppgjør 30 år 67 år Eks 10 år

20 Særalder Man må tjene opp det samme, i tillegg til hele pensjonen mellom 62 og 67 på kortere tid!!! Nødvendig avsetninger ved Afp uttak v/62 år Særaldersgrenser Nødvendig avsetninger 70 års aldersgrense Normal opptjening 30 år 62år 67 år

21 NY FOLKETRYGD

22 Folketrygd - fleksibelt uttak Uttaksalder Basispensjon Forholdstall 1,320 1,145 1,030 0,861 Årlig pensjon Eksempel 1949-kullet, årlig inntekt 6G. - Forholdstallet gjenspeiler antatt gjenværende leveår for årskullet

23 Nøytralitet og fleksibilitet Uttaksalder Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Eksempel 1963-kullet, årlig inntekt 6G, 40 års opptjening

24 NY TJENESTEPENSJON

25 Ny SPK: Innfasing av regelverket Født Født Født Født 1963 > Dagens Delvis nye Delvis nye Helt nye opptjeningsregler Opptjeningsregler Opptjeningsregler Opptjeningsregler - Ny regulering - Ny regulering - Ny regulering - Ny regulering Folketrygden - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Levealdersjustering - Nøytralt uttak - Fleksibelt uttak - Fleksibelt uttak - Fleksibelt uttak - Fleksibelt uttak - Fri inntekt - Fri inntekt - Fri inntekt - Fri inntekt - Levealdersjustering - Levealdersjustering - Levealdersjustering - Levealdersjustering -Ny regulering g -Ny regulering g -Ny regulering g -Ny regulering g SPK - Individuell garanti - Ny samordning - Individuell garanti - Ny samordning -Ikke garanti - Ny samordning -Ikke garanti - Ny samordning

26 Tilpasninger til den nye folketrygden Dagens ordning videreføres, men må tilpasses ny folketrygd gjennom: 1. Tilpasninger i samordningsloven 2. Levealdersjustering 3. Individuell garanti 4. Ny regulering

27 1) Nye samordningsregler Fra avtalen etter lønnsforhandlingene 2009: Beregning av tjenestepensjon herunder samordning med alderspensjon i folketrygden skal skje slik at tjenestepensjonen ikke påvirkes av når den nye fleksible alderspensjonen fra folketrygden tas ut. Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen av tjenestepensjonen ved å stå i stilling ut over 67 år 62 år 67 år I jobb I jobb I jobb Folketrygd Folketrygd Samordnet alderspensjon Hva innebærer dette: Uttak av fleksibel tidligpensjonering vil medføre en livsvarig lavere pensjon Men, kombinert med arbeid kan man få noen år med høy inntekt

28 1) Tilpasninger i samordningsloven Effekten av uttak før fylte 67 år i folketrygden Figuren illustrerer samlet pensjon fra fylte 67 år ved forskjellige uttakstidspunkt i folketrygden. SPKs utbetaling ved fylte 67 år er uavhengig g av uttakstidspunkt i folketrygden Prosen nt av pen nsjonsgru unnlag Folketrygd Folketrygd Folketrygd SPK SPK SPK Uttakstidspunkt: Uttakstidspunkt: Uttakstidspunkt: - Folketrygd 62 - Folketrygd 65 - Folketrygd 67 -SPK 67 -SPK 67 -SPK 67

29 2) Levealdersjustering 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 73,0 % Totalt Folketrygd SPK 69 % 55,7 % 52,9 % 17,3 % 16,1 % Dagens Ny 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, pensjonsgrunnlag kr, 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

30 2) Levealdersjustering i praksis Født 1953 Pensjonsgrunnlag Brutto pensjon før samordning (66%) Alderspensjon i folketrygden Samordningsfradrag Forholdstall ved 67 år 1,054 Dagens ordning Ny ordning Brutto tjenestepensjon Samordningsfradrag = Netto tjenestepensjon Folketrygd = Samlet pensjon (73%) (69,12 %) - Eksemplet illustrerer uttak av pensjon i både folketrygden og SPK ved fylte 67 år

31 2) Levealdersjustering Årskull Fyller 67 år i: år Nødvendig pensjonsalder år 1 måned år 2 måneder år 4 måneder år 5 måneder år 6 måneder år 7 måneder år 8 måneder år 9 måneder år 10 måneder år

32 3) Individuell garanti De som er født i 1958 eller tidligere er garantert 66% av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år Gitt uttak av folketrygd ved 67 år Ved uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år beregnes garantien som om uttaket var ved fylte 67 år Forutsetter 30 år i 100% stilling Mindre enn 30 år i 100 % stilling eller har sluttet og har oppsatte rettigheter, gir en forholdsmessig garanti F. eks: 15 år i 100% stilling gir garanti på 33%

33 3) Individuell garanti 71 % 69 % 69,1 % 67 % 65 % 65,6 % 66,0 % 63 % 61 % 59 % 57 % 55 % Dagens ordning Ny ordning uten garantiregel Ny ordning med garantiregel 1953-kullet, tar ut pensjon ved fylte 67 år, Pensjonsgrunnlag på kr, 40 år i folketrygden og full opptjening i SPK

34 4) Ny regulering Regulering Historisk Ny ordning G-regulering (omtrent lønnsvekst) Lønnsvekst x 0, Diagramtittel lønnsvekst Lønn * 0,9925

35 Veien videre? Kostnadskontroll Antall medlemmer Permisjonsavtaler Pensjonsgivende tillegg Rådgivning på medlemsnivå Seniorkurs Senkarriereveiledning Veiledning ved start i stilling

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?)

TREDJEPART AS PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) TREDJEPART AS Partner/ Senior rådgiver Gabriel Birkeland Gabriel.Birkeland@tredjepart.no PENSJON: Hva har skjedd? (Hvorfor er vi der vi er i dag?) Pensjonsreformen Alderspensjon fra Folketrygden AFP i

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon

PENSJONSVEILEDER. kommunal tjenestepensjon PENSJONSVEILEDER 2015 kommunal tjenestepensjon MILJØMERKET 241 TRYKKERI 716 Pensjonskontoret Postboks 1466 Vika 0116 Oslo Besøksadresse: Haakon VIIs gate 9 E-post: post@pensjonskontoret.no Telefon: 24

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet

Geir Veland og Jon M. Hippe. Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Geir Veland og Jon M. Hippe Utviklingstrekk og utfordringer i det norske pensjonssystemet Fafo-notat 2013:19 Fafo

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET

PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET PENSJONSORDNINGEN FOR APOTEKVIRKSOMHET ÅRSRAPPORT 2014 KAPITTEL 1 Innhold Leder 3 Om pensjonsordningen 4 Pensjonssystemet i Norge 6 Dette tilbyr pensjonsordningen 9 Pensjonsforpliktelser 11 Kapitalforvaltning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer