Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse"

Transkript

1 Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014

2 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon 9 Inntekt ved siden av alderspensjon 10 Pensjonsberegning 11 Folketrygdens ytelser 12 Samordning med folketrygdens ytelser 13 Etterlattepensjon 14 Restoppgjør 15 Pensjonsreformen 16 Levealdersjustering 17 Ny regulering 17 Individuell garanti 17 Utgave: Jan.2014 Bilder; Istockphoto

3 Hva er offentlig tjenestepensjon? I denne brosjyren vil vi gi en oversikt over de rettigheter du kan ha som medlem av pensjonskassen. Dette er imidlertid en forenklet fremstilling. Pensjonsordningen beskrevet i denne brosjyren følger av Vedtekter for tjenestepensjonsordning (TPO-vedtekten) i hovedtariffavtalen, HTA. Medlemskap For å kunne være medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning har det lenge vært stilt et minstekrav til antall timer du må jobbe 14 timer i uken. Denne minstegrensen ble kjent ugyldig i en dom i Arbeidsretten 21.juni Fra denne dato skal alle meldes inn i pensjonskassen fra første time. Medlemskapet i ordningen er kollektivt. Dersom du fyller medlemsvilkårene har du både en rett og en plikt til å være medlem. Det er ikke anledning til å reservere seg mot medlemskap. Oppsatt rett Dersom du skulle velge å slutte i offentlig sektor før du når stillingens aldersgrense meldes du ut av pensjonsordningen. Du vil ikke ha noen selvstendig rett til fremtidig pensjon med mindre du har minst 3 års medlemstid i offentlige tjenestepensjonsordninger, en såkalt oppsatt rett. 3

4 En oppsatt rett vil kunne komme til utbetaling om du skulle få en varig uføreytelse fra folketrygden, når du når aldersgrensen for stillingen din eller ved 67 år ved uttak av folketrygdens alderspensjon. Den oppsatte retten omfatter også ektefelle- og barnepensjon. Der er egne regler for beregning av oppsatte rettigheter. Overføring av tjenestetid mellom offentlige pensjonsordninger Det er inngått en avtale om overføring av tjenestetid med Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal landspensjonskasse (KLP) og de fleste kommunale og fylkeskommunale pensjonsordninger, overføringsavtalen. Avtalen er gjensidig. Avtalen går ut på at all tjenestetid du oppnår i offentlig sektor slås sammen som om all tid var opptjent i en og samme ordning. Det er den siste pensjonsordningen du er medlem av som skal utbetale pensjonen din, og det er den siste ordningens regler som legges til grunn. 4

5 Sykdom og uførhet Dersom du er syk utover sykepengeperioden på 1 år kan du ha rett til ytelser fra pensjonskassen. Det skal normalt løpe en tilsvarende ytelse fra folketrygden for at du skal ha rett til ytelse fra pensjonskassen. Midlertidig uførepensjon gis normalt sammen med arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV. Men i motsetning til i folketrygden er det ingen nedre grense for uføregrad i pensjonskassen. 5

6 Varig uførepensjon tilstås normalt bare om du får innvilget en varig uføreytelse fra folketrygden. Ved beregning av uførepensjon får du medregnet tjenestetid som om du er frisk og står i stilling til aldersgrensen. Karensbestemmelser Du vil ikke ha rett til uførepensjon dersom du blir sykemeldt i løpet av de to første årene etter at du ble innmeldt i pensjonskassen, og sykdommen skyldes en sykdom du hadde symptomer på/led av og som du kjente til før du ble ansatt. Karensbestemmelsene kommer også til anvendelse på økning i stilling og økning i lønn. Hvordan søke? Hvis du antar at du ikke kommer til å være tilbake i arbeid ved sykelønnsårets slutt, kan du søke ytelse fra pensjonskassen. Ta kontakt med personalkontoret, og de vil hjelpe deg. 6

7 Avtalefestet pensjon (AFP) Fra fylte 62 år kan du ha rett til og fratre med AFP. Vilkår for AFP fra 62 år: o o o o o o Du må være i lønnet arbeid frem til du går av med AFP Du må ha minst 10 år med pensjonspoeng i folketrygden etter fylte 50 år til og med året før fratredelse I de 10 beste inntektsårene etter 1967 til og med året før du fratrer må du ha hatt en gjennomsnittlig inntekt på minst 2 ganger folketrygdens grunnbeløp Når du tar ut pensjonen må du ha en pensjonsgivende inntekt som omregnet til årsinntekt overstiger folketrygdens grunnbeløp Du må ha 3 års sammenhengende tjeneste i minimum 20 % stilling i offentlig sektor forut for det tidspunkt pensjonen tas ut Dersom arbeidsgiver godkjenner det kan du gå av med gradert AFP AFP kan tidligst tas ut fra 1. i måneden etter at du fyller aldersvilkåret. AFP fra fylte 62 år er i sin helhet basert på opptjening i folketrygden, og beregnes av NAV. Vær oppmerksom på at du ikke kan ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden samtidig som du tar ut AFP. 7

8 Størrelsen på AFP Din AFP vil som hovedregel svare til den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen til 67 år. I tillegg får du et AFP-tillegg på kr 1700 pr. måned. Inntekt ved siden av AFP Man har ikke noe fribeløp ved siden av AFP. Man har imidlertid et såkalt toleransebeløp på kr i året. Det innebærer at pensjonskassen tolererer at du får en inntekt på inntil kr mer enn det du har oppgitt, og som derved er lagt til grunn for beregning av pensjonen din. Skulle du få inntekt utover kr reduseres pensjonen din. Dersom du starter uttak av AFP fra 62 år, er du fortsatt og anse som en AFP-pensjonist selv om din pensjon skulle regnes om i h.h.t. reglene for tjenestepensjon fra 65 år. 8

9 Alderspensjon Når kan du gå av med pensjon? Den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år. Enkelte yrkesgrupper har lavere aldersgrenser (særaldersgrenser). Alle kan ta ut pensjon når de fyller 67 år. Etter fylte 67 år er det en forutsetning for pensjon fra pensjonskassen at du tar ut folketrygdens alderspensjon. Stillingens aldersgrense Du kan fratre når du når aldersgrensen for stillingen din. 10 år etter fylte 50 år Dersom du har minst 10 års medlemskap i en offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år, kan du fratre med pensjon ved fylte 65 år uansett stillingens aldersgrense. I forhold til muligheten for inntekt ved siden av anses denne ytelsen som en AFP. 85-års regelen Når summen av alder på pensjoneringstidspunktet og tjenestetid til sammen er 85 år, kan du fratre inntil 3 år før stillingens aldersgrense. Når søker jeg? Du bør søke ca. 3 måneder før du skal gå av med pensjon. Arbeidsgiver skal ha alle nødvendige skjema. 9

10 Inntekt ved siden av alderspensjon Det er ikke satt noen grense for inntekt ved siden av pensjon fra pensjonskassen. Du kan imidlertid ikke ha en medlemsberettiget stilling etter uttak av pensjon uten at pensjonen avkortes. Derimot har du anledning til å inngå avtale om pensjonistavlønning etter at du har tatt ut full pensjon. Dette vil ikke medføre avkortning av pensjonen. I privat sektor kan du jobbe og tjene fritt uten avkortning i pensjonen. 10

11 Pensjonsberegning For deg som er medlem av en offentlig pensjonsordning vil utbetalingen fra den offentlige pensjonsordningen komme i tillegg til utbetalingen fra folketrygden gjennom NAV. Som hovedregel vil pensjonen du får som medlem utgjøre minst 66 % av sluttlønnen din i samlet pensjon fra tjenestepensjonsordningen og folketrygden. Dette nivået forutsetter at du har full opptjening dvs. at du har arbeidet minst 30 år i full stilling. Pensjonsgrunnlag Pensjonen beregnes ut fra din lønn ved fratreden, pluss eventuelle pensjonsgivende tillegg. Du får medregnet et pensjonsgrunnlag opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Pr. 1.mai 2013 er G kr Der er egne regler for hvilke lønnsøkninger som skal medregnes de siste 2 årene før du går av med pensjon. Tjenestetid Full tjenestetid i pensjonskassen er 30 år. Har du mindre enn 30 års tjenestetid blir pensjonen redusert forholdsmessig. Deltid For å få full pensjon må du ha 30 år i 100 % stilling. Hvis du i løpet av tjenestetiden har perioder med redusert arbeidstid vil vi regne ut en gjennomsnittlig deltidsprosent. Pensjonsgrunnlaget blir redusert med deltidsprosenten. 11

12 Folketrygdens ytelser Folketrygden ble innført 1.januar Folketrygdens ytelser består av en grunnpensjon, en tilleggspensjon og eventuelt et pensjonstillegg. Grunnpensjonen avhenger av sivilstand, samt hvor lenge du har vært medlem av folketrygden. Er du enslig får du en grunnpensjon som tilsvarer 1 grunnbeløp (G). Dersom du er gift/samboende, har ektefelle som har en inntekt på over 2G eller som selv mottar pensjon utgjør grunnpensjonen 0,85 grunnbeløp (G). Tilleggspensjonens størrelse er avhengig av størrelsen på din tidligere arbeidsinntekt og antall år med arbeidsinntekt. For å få full tilleggspensjon kreves 40 år med poengopptjening. Minimumskravet for å få beregnet tilleggspensjon er 3 poengår. Pensjonstillegg gis til den som har tjent opp liten eller ingen tjenestepensjon. Pensjonstillegget avkortes mot tilleggspensjonen etter nærmere regler. På kan du selv hente ut beregning av ulike pensjonsalternativer fra folketrygden. Evt. kan du kontakte NAV kontaktsenter pensjon på tlf

13 Samordning med folketrygden Folketrygdens ytelser skal gå til fradrag i pensjon fra pensjonskassen. Dette er hjemlet i Lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser av Alderspensjonen fra pensjonskassen samordnes mot alderspensjon fra folketrygden tidligst fra fylte 67 år. Samordningen skjer ved at det foretas et fradrag for folketrygdens grunnpensjon, tilleggspensjon og eventuelt pensjonstillegg. Samordning er kun en beregningsmåte pensjonsordningen benytter for å beregne hva du skal ha i tjenestepensjon for å være sikret et samlet pensjonsnivå på 66 % forutsatt full opptjening. 13

14 Etterlattepensjon Som medlem i pensjonskassen kan dine etterlatte ha rett til pensjon etter deg. Hvem har rett til ektefellepensjon? Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon dersom du dør. Fraskilt ektefelle kan også etter visse vilkår ha rett til pensjon. Samboere har ikke rett på ektefellepensjon. Hvilken type ektefellepensjon har man krav på? Med virkning fra 1.januar 2001 ble det innført nye regler for beregning av ektefellepensjon nettoregelen. Netto ektefellepensjon gis til alle hvor gjenlevende er født etter 1.juli Pensjonen utgjør 9 % av avdødes pensjonsgrunnlag, og pensjonen skal ikke samordnes med egen pensjon eller inntekt. Enke-/enkemannspensjon gis til enker/enkemenn etter medlemmer innmeldt før 1.oktober Gjenlevende må være født før 1.januar 1955, og ekteskap inngått før Pensjonen utgjør 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag, og skal ikke avkortes for egen tjenestepensjon eller inntekt. Pensjonen samordnes med ytelser fra folketrygden etter nærmere regler. 14

15 Regelverket er ulikt for kvinner og menn. Ervervsprøvet ektefellepensjon gis til alle hvor gjenlevende er født før 1.juli Pensjonen utgjør også her 39,6 % av avdødes pensjonsgrunnlag, men pensjonen skal avkortes for egen pensjon eller inntekt. Pensjonen samordnes med ytelser fra folketrygden etter nærmere regler. Barnepensjon Ved dødsfall har barn under 20 år rett til barnepensjon fra pensjonskassen. Barnepensjonen utbetales til barnet fyller 20 år. Pensjonen utgjør 15 % av avdødes pensjonsgrunnlag, og påvirkes ikke av barnets eventuelle inntekter. Restoppgjør Ved dødsfall utbetales 1 måneds bruttopensjon (dvs. pensjon før samordning med folketrygdens ytelser). Dersom medlemmet etterlater seg ektefelle og/eller pensjonsberettigede barn utbetales 2 måneders bruttopensjon. 15

16 Pensjonsreformen Pensjonsreformen trådte i kraft 1.januar De største endringene er; o Fleksibel alderspensjon mulighet for uttak av alderspensjon fra NAV fra 62 år o Nye opptjeningsregler (fra 1.januar 2010) o Levealdersjustering o Ny regulering av pensjonene I hvilken grad du blir omfattet av det nye regelverket avhenger av når du er født. Er du født før eller t.o.m. 1953? Denne gruppen vil få sin alderspensjon regnet etter gamle regler, men kan få pensjonsopptjening frem til fylte 75 år. Gruppen vil bli berørt av levealdersjustering og ny regulering av pensjonene. Er du født mellom 1954 og 1962? Alderspensjonen for denne gruppen skal beregnes etter en kombinasjon av gamle og nye regler. Gruppen vil bli berørt av levealdersjustering og ny regulering av pensjonene. Er du født i 1963 eller senere? Alderspensjonen for denne gruppen skal i sin helhet beregnes etter nye regler. Dvs. at man hvert år bygger opp til en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for pensjonens størrelse. 16

17 Levealdersjustering Alderspensjonen fra både folketrygden og tjenestepensjonsordningen blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Alle som er født etter 1943 eller senere får alderspensjonen levealdersjustert. Dette betyr at hvert årskull må stå litt lenger i arbeid for å oppnå samme pensjon som før levealdersjusteringen ble innført. Alderspensjonen fra NAV levealders justeres fra uttakstidspunktet. Alderspensjonen fra pensjonskassen levealders justeres tidligst fra 67 år. Ny regulering Alderspensjonen du ennå ikke har tatt ut skal reguleres i takt med lønnsveksten i samfunnet. Alderspensjon under utbetaling reguleres med lønnveksten fratrukket en faktor på 0,75 prosent. Individuell garanti I offentlig sektor er det gitt en individuell garanti til alle født før og t.o.m som sikrer medlemmet en samlet pensjon (NAV og tjenestepensjon) på 66 % av pensjonsgrunnlaget ved 67 år forutsatt full opptjening. 17

18 Ved beregningen legges det til grunn at du tar ut alderspensjonen fra folketrygden tidligst når du er 67 år. Dersom du har valgt å ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden før 67 år, vil det ved prøving av garantien bli beregnet en pensjon som om den var tatt ut fra 67 år. Pensjonen fra pensjonskassen skal ikke kompensere for tidligere uttak av alderspensjon fra folketrygden. 18

19 Skatt Det skal trekkes forskuddsskatt i årets 11 første måneder, mens det i desember ikke trekkes skatt. Skattekort Ved overgang til pensjon bør du få nytt skattekort fra skatteetaten, og sende dette til pensjonskassen. Inntil vi mottar skattekort trekker vi 30 % skatt. Beregning av skatt Trygdeavgiften for alderspensjonister er 4,7 prosent mot yrkesaktive som har 7,8 prosent. Særfradraget for alderspensjon er opphevet. Det er innført et eget skattefradrag for alders- og AFPpensjonister. Dette fastsettes individuelt. Mer om dette finner du på

20 Kontaktopplysninger Harstad kommunale pensjonskasse; Tlf.: Mail: Se også; Harstad kommunale pensjonskasse driftes av Gabler AS

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNING

VEDTEKTER FELLESORDNING VEDTEKTER FELLESORDNING Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2014 1 Definisjoner, Pensjonsordningens formål og Regelverket... 3 2 Hvem

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN

VEDTEKTER FELLESORDNINGEN VEDTEKTER FELLESORDNINGEN Offentlig tjenestepensjon i Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet Gjeldende fra 01.01.2015 VEDTATT AV STYRET I PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Kapittel 2 Pensjonsforhold

Kapittel 2 Pensjonsforhold Rød skrift: Krav fra KS som følge av Prop. 107 L (2009 2010) Blå skrift: Tilleggsendringer Grønn skrift: Forslag fra arbeidsgruppen Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning,

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Pensjonsregelverkene for kommune og stat

Pensjonsregelverkene for kommune og stat Pensjonsregelverkene for kommune og stat Med hovedvekt på ulikheter Knut Bratland, 16.januar 2009 PENSJONSREGELVERKENE FOR KOMMUNE OG STAT, MED HOVEDVEKT PÅ ULIKHETER Innhold Forord... 5 1. Innledning...

Detaljer

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak.

Vedtekter. Offentlig tjenestepensjon i KLP. Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak. Vedtekter Offentlig tjenestepensjon i KLP Vedtekter for fellesordningen for kommuner og bedrifter fylkeskommuner helseforetak Utgave 20 Gjelder fra 01.01.2011 Innhold 1. Pensjonsordningens formål og organisasjon.

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer