Pensjonsmøte Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,"

Transkript

1 Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

2 Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler

3 Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o Et av Norges største livsforsikringsselskap o De fleste kommuner / fylkeskommuner og helseforetak har pensjonsavtale med KLP o Dine penger kåret KLP til Norgesmester i utlån i fjor o Mange har tjent på å flytte sine private skadeforsikringer til KLP o KLP eier store forretningseiendommer som; Fornebu Næringspark og Politihuset i Trondheim. - for å nevne noe

4 KLP størst på offentlig tjenestepensjon Vi betjener: 260 milliarder kroner i kundenes pensjonsfond 331 av 448 kommuner og fylkeskommuner har hele pensjonsordningen i KLP Etiske Innvesteringer bedrifter 25 av 27 helseforetak Sykepleiere og sykehusleger

5 KLP offentlig tjenestepensjon Pensjonsordningen omfatter: yrkesaktive pensjonister Tidligere ansatte

6 Pensjons sparing

7 Finansiering av pensjon Innbetalinger av Premier og tilskudd Avkastning minus kostnader Pensjonsfond bestemt av hvor store pensjonene skal være Pensjonsutbetaling

8 Sparing til pensjon Du bidrar med 2% av lønnen til din fremtidige pensjon. Din andel Arbeidsgivers andel Arbeidsgiveren din setter av hele 15 20% av lønnen din til fremtidig pensjon. Dette kommer i tillegg til lønnen din hver måned! Lønn x 2% = Lønn x 15% =

9

10 Begrepsavklaring Grunnbeløp eller G Denne satsen vedtas av Stortinget og utgjør en fastsatt sum som brukes som grunnlag for beregning av trygd og pensjon Pensjonsgrunnlag Grunnlag for utregning av pensjonen er din faste lønn ved fratredelsen, pluss eventuelle pensjonsgivende tillegg. Lønn utover 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) regnes ikke med. Alminnelige aldersgrense 70 år rett og plikt til å fratre Særaldersgrense 60 og 65 år rett og plikt til å fratre Gjelder spesielle yrkesgrupper Full opptjening Maks antall pensjonsgivende år i tjeneste pensjonsordningen,30år. Hvis du i den pensjonsgivende tjenestetiden har perioder med deltid, kan pensjonen bli redusert. Det skal alltid velges ut de 30 årene av tjenestetiden som gir best resultat.

11 Begrepsavklaring Fleksibel alderspensjon Den nye alderspensjonen i folketrygden åpner for en valgfrihet når det tidligste pensjoneringstidspunktet senkes fra 67 til 62 år Levealdersjustering Levealdersjustering innebærer at årlig pensjonsytelse vil avhenge av forventet antall år som alderspensjonist. Dette betyr at årlige pensjonsutbetalinger justeres etter hvert som forventet levealder i befolkningen endres. Delingstall Delingstallet er det tallet pensjonsbeholdningen i ny alderspensjon i folketrygden deles på for å beregne årlig pensjon. Årskullene fra og med 1954, det vil si de som helt eller delvis omfattes av nye opptjeningsregler, tildeles et sett med delingstall for uttaksalder 62 til 75 år. Delingstallet gjenspeiler hvor lenge du forventes å leve fra det året du går av med pensjon. Bestemmes ved 61 år. Forholdstall Årskullene omfattes helt eller delvis av dagens opptjeningsregler i folketrygden. For disse kullene levealdersjusteres pensjonen i den nye folketrygden ved bruk av forholdstall. På samme måte som delingstall, skal forholdstallene gi uttrykk for hvor lenge du forventes å leve fra det tidspunkt du går av med pensjon.

12 Pensjonssystemet 12

13 Pensjon kommer fra 3 kilder Individuelle/Andre ordninger - Fripoliser - Pensjonskapitalbevis - Livrenter, sparing etc Tjenestepensjon - Offentlig tjenestepensjon - LOF/LOI - Livselskap (KLP) Folketrygden - Grunnmuren - Skattefinansiert 13

14 Gammel Folketrygd Man sparer via skatteseddelen og får godskrevet all pensjonsgivende inntekt Full opptjening er 40 år Pensjonen er ca 50% av gjennomsnittlig lønn de 20 beste år Er utgangspunkt for AFP-pensjonens størrelse fra 62 år Pensjonen er for alle borgere i Norge, og utbetales ved 67 år 14

15 Gammel folketrygd Grunnpensjon: - 100% av G for enslig - 85% av G for gift (Under samme tak) G = kr Tilleggspensjon: - Pensjon for inntekt ved jobb - Minst 40 års opptjening - 20 Beste år teller med - Inntekt mellom 6 og 12 G medregnes 1/3 Særtillegg: - For personer med liten eller ingen tilleggspensjon - Minstepensjon for enslig er lik kr

16 Folketrygden + ytelsesbasert tjenestepensjon Pensjonsnivået utgjør eksempelvis 66% av pensjonsgrunnlaget Kollektiv tjenestepensjon Pensjon fra Folketrygden Lønn i antall G 16

17 Pensjon kommer fra 3 kilder Individuelle/Andre ordninger - Fripoliser - Pensjonskapitalbevis - Livrenter, sparing etc Tjenestepensjon - Offentlig tjenestepensjon - LOF/LOI - Livselskap (KLP) Folketrygden - Grunnmuren - Skattefinansiert 17

18 Offentlig tjenestepensjon (KLP)

19 Innmeldingsregler

20 Innmeldingsregler fra (gjelder i dag) Hvem skal meldes inn? 1. Fast ansatte med minst 14 timer pr uke 2. Fast ansatte med under 14 timer pr uke og ekstravakter/timer slik at gjennomsnittet pr kvartal tilsvarer minst 14 timer pr uke 3. Vikarer, midlertidig ansatte og timelønnede tilkallingsvakter: - Pliktig innmelding om man jobber 168 t pr kvartal 4. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakere som tilfredsstiller kravene til innmelding, er innmeldt

21 Når kan du gå av med pensjon?

22 Aldersgrense / Pensjonsalder Aldersgrense: Den alder da du har rett og plikt til å fratre med alderspensjon 60, 65 og 70 år Pensjonsalder (Opptjeningsalder) Den alder da du tidligst kan fratre med alderspensjon 3 år før aldersgrensen

23 Særaldersgrense og 85-års regelen 85-års regel: Du kan fratre inntil 3 år tidligere enn aldersgrensen hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år Eks: Alder: 62 år Medlemstid: 23 år = 85 år Denne regelen har kun betydning for ansatte med særaldersgrense 60 eller 65 år.

24 85-årsregel KLP Lønn 85 årsreglel 85 årsregel Folketrygd

25 Inntekt ved siden av 85-års regel Samme som for alderspensjon i KLP Inntekt fra privat sektor begrenser ikke alderspensjonen fra KLP Alderspensjon begrenses kun ved ny innskuddspliktig stilling i den offentlige pensjonsordningen timer i kvartalet - Gjelder alt arbeid, fast evt ekstra timer

26 Alderspensjon

27 Garantert pensjonsnivå 66% Bruttoordning KLP Nettoordning Privat Folketrygd Folketrygd KLP dekker opp for manglende opptjening i folketrygden 0

28 Alderspensjonens størrelse er avhengig av: LØNN Sluttlønn i 100% stilling GJENNOMSNITTLIG DELTID De 30 beste år (år med høyest deltid) MEDLEMSTID 30 års medlemstid = full opptjening

29 Hvilken lønn teller med? Hovedlønn + Fast tilleggslønn Overtid blir ikke medregnet Max 12 G (kr pr )

30

31 Overføringsavtalen 10 år 15 år 5 år Totalt 30 år

32 Hvordan beregnes pensjonen i KLP? Lønn x stillings% x medlemstid x 66% 33

33 Beregning av alderspensjon Lønn: Kr x 100% x 30/30 x 66% =

34 Opptjeningstid i offentlige pensjonsordninger Full opptjening er 30 år Pensjonen reduseres ved færre års opptjening Eks: Kr * 100% * 30/30 * 66% = Kr * 100% * 25/30 * 66% = Kr * 80% * 30/30 * 66% = Kr * 80% * 25/30 * 66% =

35 Alderspensjon og inntekt Inntekt fra privat sektor begrenser ikke alderspensjonen fra KLP Alderspensjon begrenses kun ved ny innskuddspliktig stilling i den offentlige pensjonsordning 168 timer i kvartalet Gjelder alt arbeid, fast evt ekstra timer Fra kan man tjene ubegrenset ved siden av alderspensjon i Folketrygden

36

37 Avtalefestet pensjon (AFP) - Må være i lønnet arbeid frem til uttakstidspunkt - 3 års sammenhengende ansettelse i offentlig sektor i minst: - 20% stilling - årsinntekt > 1G (72.881) -Fylle kravene til AFP i privat sektor (Folketrygdkrav) (minst 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 )

38 AFP Beregnes av 2 forskjellige regelverk. AFP ved 62 år -Folketrygdberegnet AFP -Bestemmes av din opptjening i folketrygden - Beregnes som en vanlig alderspensjon i FT v 67 år - Grunnpensjon, Tilleggspensjon, poengtall AFP ved 65 år -KLP beregnet AFP (66%) - Bestemmes av din opptjening i KLP - Antall år i ordningen, stillingsprosent, lønn 39

39 AFP Ved uttak av AFP 62 år, vil det skje en omregning ved 65 år Du får den varianten som gir mest utbetaling. AFP ved 62 år - Folketrygdberegnet - Kan kun tjene i tillegg til AFP AFP ved 65 år -KLP beregnet AFP (66%) - Kan jobbe fritt i det private timer hos arbeidsgiver tilknyttet OFTP 40

40 AFP 62 og 65 år AFP-tillegg Folketrygd AFP KLP-AFP

41 Attførings- / Uførepensjon

42 Uføre-/attføringspensjon Etter ett års sykemelding/opphør av sykepengerett Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen Beregnes som en alderspensjon

43 Forskjellene mellom folketrygden og KLP Folketrygd Arbeidsavklaringspenger (AAP) (tidl medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og tidsbegrenset uførepensjon) KLP Attføringspensjon Uførepensjon Uførepensjon

44 Uførepensjon (100%) Full opptjening 2 barn under 18 år Lønn Barnetillegg KLP Folketrygd Kr Utgjør 79 % av tidligere lønn

45 Uførepensjon og inntekt: NB: Ingen friintekt i det offentlige, ved siden av uførepensjon i KLP Folketrygden aksepterer inntekt opptil 1G uten at det påvirker uførepensjonen, gjelder fra året etter uttaksåret. KLP aksepterer tilsvarende, privat inntekt etter et år: 1G x Forsikret stilling x Uføregrad OBS! KLP informerer alltid i uførepensjonsvedtaket om at stønadsmottaker må ta kontakt med KLP ved endring av inntektsforhold, viktig og at arbeidsgiver informerer og presiserer dette overfor stønadsmottakeren.

46 Differansepensjon

47 Differansepensjon Bortfall av lønn Fortsetter i uendret stillingsbrøk Årsak til inntektstap er helsemessige årsaker Utgjør 66% av inntektstapet (ved full opptjening i pensjonsordningen)

48 Differansepensjon Tilleggslønn KLP , dvs. ca. 94% av tidligere lønn Hovedlønn

49 Etterlattepensjon AFP avtalefestet pensjon

50 Etterlattepensjon Ektefellepensjon Ektefelle (jfr. ekteskapsloven) Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon til barn under 20år Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

51 Regler for etterlattepensjon fra Nettopensjoner Ektefellepensjon 9% av pensjonsgrunnlaget Skal ikke reduseres pga. ervervsinntekt Barnepensjon 15% av pensjonsgrunnlaget for hvert barn Utbetales ut den måneden barnet fyller 20 år NB! Nettopensjonene skal ikke samordnes med folketrygd

52 Gruppelivsforsikring

53 Gruppelivsforsikring Engangsutbetaling ved død Erstatning max. 10 G (kr ) Til ektefelle, samboer og barn

54 Gruppelivsforsikring Regelendringer fra 2008: Ingen deltidsbegrensing Alder på barn fra 20 til 25 år Samboere har rett til gruppelivserstatning

55 Ny alderspensjon i folketrygden

56 Hvorfor ny folketrygd? Behov for arbeidskraft Økonomisk bærekraftig Rette opp urettferdigheter Forenkling 57

57 Vi lever lenger, men jobber kortere år Pensjonert Pensjonert 25 år 45 år Arbeid Arbeid 35 år 20 år Utdanning Utdanning 25 år Levealder: 75 år Levealder: 85 år Kilde: NHO/SSB 58

58 Antall yrkesaktive per pensjonist 1967: 3,9 2007: 2,6 2050: 1,8

59 Ny alderspensjon i folketrygden 60

60 Ny alderspensjon i folketrygden Egne regler Egne regler Egne regler

61 Jobbe lengre for samme pensjon Alle år teller Opptjening fra 13 til 75 år - ikke lenger 20 beste år - ikke lenger maks 40 år Lavere pensjon hvis du tar den ut tidlig

62 Det skal lønne seg å jobbe 63

63 Pensjonsuttaket blir fleksibelt Alle kull Ta ut pensjon når du vil etter 62 år Tjen så mye du vil ved siden av pensjonen

64 Eksempel uttak av fleksibel alderspensjon Differansen mellom å ta ut pensjon fra år er nesten kr

65 Nytt prinsipp: Bygge beholdning ,1% Opptjeningsprosent er lik for alle årskull Gjennomsnittslønn x 18,1% x opptjeningsår = beholdning Beholdningen fordeles på forventet antall leveår 66

66 Ny indeksering/regulering Alle kull Svekket regulering Ny indeksering av pensjon under utbetaling innføres Gjennomsnitt av lønnsog prisvekst; lønnsvekst minus 0,75 prosent Ingen overgangsordning

67 Levealdersjustering Det enkelte årskull må ta risikoen for at de skal leve lengre Alle kull Knytter pensjonsnivået til utviklingen i befolkningens levealder Hvert årskull vil få sitt forholdstall/delingstall det året de fyller 61 år Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen ved å stå i stilling ut over 67 år

68 Delingstall

69 Forholdstall

70 Årlig pensjon ved senere uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Kilde: AID, 63-kullet, jamn inntekt 6G ( ), 40 år v 62 år 71

71 Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: årskullene kullet: kun nytt system

72 Alle kan ikke ta ut folketrygd ved 62 år Vilkåret for å ta ut pensjon før 67 år er at pensjonen framskrevet til 67 år minst tilsvarer minste pensjonsnivå ved 67 år. For en person som har jobbet i 40 år og ønsker å ta ut pensjon fra folketrygden før 67 år kreves følgende årlige inntekter: 40 års opptjening Pensjonsalder Årskull NB! For 1963-kullet gjelder alle inntektsår, for 1953-kullet gjelder gjennomsnittet av de 20 beste.

73 Hva lønner seg? Effekten på pensjonsytelsen av å utsette uttaket i folketrygden er høy. jobber fra 25 år Pensjonsalder Årskull Samlet pensjonsutbetaling: - Lever man kortere enn gjennomsnittet lønner det seg å ta ut pensjonen tidlig. - Lever man lenger enn gjennomsnittet lønner det seg å utsette uttaket. Hvor lenge avhenger av hvor lenge man lever Andre hensyn: - Periodisering (kombinasjon med arb.inntekt -> skatt) - Evt. AFP-mulighet, tjenestepensjon.

74 Oppsummering Folketrygden etter 2011 Fleksibelt uttak av folketrygdpensjon fra 62 år så fremt du har tilstrekkelig opptjening Du kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjon, uten at pensjonen avkortes. Alt en har tjent teller med (alleårs regel) (Opp til 7,1 G) gir pensjonsopptjening - Justering i forhold til levealder (delingstall) - Lavere regulering, lønnsvekst 0,75% 75

75 Ny i pensjonstilværelsen. 76

76 Offentlig tjenestepensjon (KLP) Ny offentlig tjenestepensjon

77 Ny offentlig tjenestepensjon Reglene for offentlig tjenestepensjon videreføres fra 2011 Ingen endringer i særaldersgrenser foreløbig MEN: Levealdersjustering innføres - økning i levealder betyr at en må jobbe lenger for samme pensjon Ny regulering av pensjon under utbetaling innføres - lønnsvekst -0,75 prosentpoeng Individuell garanti for de som er født i 1958 og tidligere - garantert 66% av pensjonsgrunnlag fra 67 år ved 30 år opptjening

78 Beregning av pensjon Lønn x stillings% x medlemstid x 66% Forhold/delingstall

79 Beregning av pensjon 66%? Individuell garanti og samordning med folketrygden

80 Samordningsfordeler i dag Teori Praksis Mer enn 66 % 66% KLP Beregnet folketrygd KLP Faktisk folketrygd Pensjon fra 67 år

81 Levealderjustering eksempler, født 1944 uttak ved 67 år Pensjonsberegning før levealdersjustering Brutto tp Samordningsfradrag Netto pensjon Folketrygden Total pensjonsutbetaling Samlet pensjon av sluttlønn 71 % Pensjonsberegning etter levealdersjustering Brutto tp Samordningsfradrag Netto pensjon Folketrygden Total pensjonsutbetaling Samlet pensjon av sluttlønn 70,6 % 82

82 Kompensere for levealdersjusteringen Årskull H 67 år i Her når du forholdstall år år 1 måned år 2 måneder år og 4 måneder år og 5 måneder år og 6 måneder år og 7 måneder år og 8 måneder år og 9 måneder år og 10 måneder år 83

83 Valgmuligheter fra slutte helt å arbeide A) 62 år 67 år Arbeid Oppsatt pensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden B) 62 år 67 år Arbeid AFP fra KLP Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden 84

84 Valgmuligheter fra jobbe ved siden av pensjon C) 62 år 67 år Arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden D) 62 år 67 år Arbeid Delvis arbeid Delvis AFP Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden 85

85 Valgmuligheter fra særaldersgrense E) 62 år 67 år Samordning inntreffer fra 67 år Arbeid Tjenestepensjon med særaldersgrense fra KLP Alderspensjon fra folketrygden F) Arbeid 62 år 67 år Samordning inntreffer fra 67 år Tjenestepensjon med særaldersgrense fra KLP Alderspensjon fra folketrygden Fult arbeid i privat sektor / 167 timer i kvt 86

86 Jeg tar det hele en gang til.

87 1) Slutte i arbeid mellom år AFP: - Romslige inngangsvilkår - Ikke videre opptjening tp/ delvis opptjening i folketrygden - Forskjell i kompensasjonsgrad før og etter 65 år - Kan ikke kombineres med fleksibel alderspensjon Særaldersgrense: - 85 års regel - Ikke videre opptjening i tp eller folketrygden - 66 % av pensjonsgrunnlag opp til 12 G (ved full opptjening) - Kan kombineres med fleksibel alderspensjon 88

88 2) Delvis arbeid og delvis pensjon Delvis AFP: - Fratre med minst 10 % av full stilling - Opptjening i tp og folketrygden fortsetter - Kan ikke kombineres med fleksibel alderspensjon Delvis alderspensjon (Særaldersgrense): - Fratre med minst 10 % av full stilling - Opptjening i tp og folketrygden fortsetter - Kan kombineres med fleksibel alderspensjon 89

89 3) Fortsette i full stilling Opptjening fortsetter i tjenestepensjon og folketrygden Kan kombineres med fleksibel alderspensjon i folketrygden 90

90 Min Side Pensjon

91 Enkel og sikker pålogging, via

92 Forsiden

93 Medlemsfordeler

94 Privatforsikring i KLP Hus Innbo Reise Bil Motorsykkel Campingvogn Fritidsulykke Kjæledyr I KLP er det ingen forvirrende samlerabatter, bare svært konkurransedyktige priser

95 Privatforsikring på

96 KLP Banken

97 En nettbank som er enkel i bruk, med enkle produkter Innskudd Sparekonto medlemmer får beste rente fra første sparekrone, øvrige kunder må spare kr ,- først. Ingen uttaksbegrensninger. Rente 3.30 % Brukskonto uten uttaksbegrensninger Ingen gebyrer i forbindelse med innskudd og uttak Lån og refinansiering Boliglån og refinansiering inntil 90% av markedsverdien, til bolig, fritidsbolig og mellomfinansiering Boligkreditt Kredittramme med sikkerhet i bolig Litt Extra for de over 60 Kort og betaling Visakort med gebyrfri bruk i inn- og utland Visa ungdomskort - alder år Gebyrfri nettbank SMS-bank

98 KLP Banken Lån til kommuner og off. virksomheter Bank for privatpersoner: Lån Innskudd Fondsparing for privatpersoner og virksomheter

99 Fond / Sparing

100 Sparing i KLP Fondssparing i KLP: I KLP kan du spare i rentefond eller aksjefond med spareavtale eller enkeltinnskudd Våre gebyrer er Norges laveste - noe som er helt avgjørende for sluttsummen når man sparer i fond!

101 KLP-Fondene

102 Fond i KLP

103 SPØRSMÅL?

104 Kontakt KLP Pensjonsspørsmål tlf: Medlemsspørsmål tlf: KLPs nettsider Boliglån tlf: Fondssparing tlf: Skade tlf :

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat.

Agenda. Status KLP. Innmeldingsregler og permisjon. Rettigheter. Pensjonsreformen seniorpolitikk. Min Side Pensjon. Skade Privat. Agenda Status KLP Innmeldingsregler og permisjon Rettigheter Pensjonsreformen seniorpolitikk Min Side Pensjon Skade Privat Lån Ungdomspresentasjon? Fakta om KLP KLP ble etablert i 1949 med formål å tilby

Detaljer

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge

Velkommen til pensjonsseminar. KLP v/frode Berge Velkommen til pensjonsseminar KLP v/frode Berge Det norske pensjonssystemet Individuelle dekninger Kollektive pensjonsordninger (KLP/FKP/SPK) Folketrygden Opptjening i folketrygden født før 1954. Man sparer

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane

Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Informasjon om pensjon NSF Sogn og Fjordane Agenda Kort om KLP Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/afp Medlemsfordeler 09.12.2013 2 KLP offentlig

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP

Kleppestø 2. desember 2015. Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Kleppestø 2. desember 2015 Pensjon og valgmuligheter v/frode Berge, KLP Agenda Pensjonssystemet Opptjening og medlemskap Pensjoneringsmuligheter Alderspensjon og AFP Uføre- og Etterlattepensjon Pågående

Detaljer

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015

Pensjonsordning for folkevalgte. Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonsordning for folkevalgte Studietur til Praha for ordførere i Møre og Romsdal 18. april 2015 Pensjonssystemet Individuelle forsikringer Tjenestepensjon/AFP Må tilpasses ny folketrygd Folketrygd Endret

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke

Utdanningsforbundet. Oktober 2011. Martin Bakke Utdanningsforbundet Oktober 2011 Martin Bakke Agenda 1. Folketrygden Alderspensjon 2. Statens pensjonskasse Alderspensjon AFP 3. Ulike valgmuligheter for den enkelte Pensjon består av tre deler pensjon

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Pensjonsseminar for tillitsvalgte

Pensjonsseminar for tillitsvalgte Pensjonsseminar for tillitsvalgte Litteraturhuset 10.12.2015 Ingunn.Meringdal@pkh.no Geir.Ystgaard.Larsen@pkh.no Dag.Falkenberg@pkh.no Agenda Kl 9 Offentlig tjenestepensjon dagens regelverk, rettigheter

Detaljer

Alderspensjon og AFP 2

Alderspensjon og AFP 2 Alderspensjon og AFP 2 Innhold Kort om KLP 5 Brosjyren er veiledende 5 Alderspensjon fra KLP 6 Hva får jeg i alderspensjon? 8 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 11 Alderspensjon før 67 år 15 Alderspensjon

Detaljer

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse)

Disposisjon. 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011. 2. Avtalefestet pensjon (AFP) 3. Tjenestepensjoner (Skanska Norge Konsernpensjonskasse) Pensjonsreform 2011 Disposisjon 1. Pensjonsreform Folketrygd fra 01.01.2011 Hvorfor pensjonsreform nå? Hovedendringer Pensjonsreformen i praksis Eksempler 2. Avtalefestet pensjon (AFP) Hovedendringer Eksempler

Detaljer

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler

Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP. Uførepensjon. Medlemsfordeler Informasjonsmøte Innhold: Hvem er omfattet? Alderspensjon og AFP Uførepensjon Medlemsfordeler Hvem er omfattet? Fast ansatt Før 01.01.74 Forskjellige regler for hver arbeidsgiver. 01.01.74-01.01.78 Minstekrav

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor

ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015. Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor ASVL Høstkonferansen Distrikt Øst, 8. september 2015 Ytelsesbasert pensjon i offentlig sektor Agenda Pensjon i Norge Folketrygd hovedtrekk Pensjon i offentlig sektor i dag Hva kan skje med pensjonene i

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby

NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013. Klemet Rønning-Aaby NÅR GÅR TOGET? Forsvar Offentlig Pensjon Tirsdag 12. februar 2013 Klemet Rønning-Aaby Offentlig tjenestepensjon -> Bruttogaranti-ordning -> 30 års opptjening eller mer gir 66% av sluttlønn totalt -> 14

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Ny offentlig uførepensjon

Ny offentlig uførepensjon Notat 4:2012 Stein Stugu Ny offentlig uførepensjon Samordning med ny uføretrygd noen momenter Om notatet Notatet er skrevet etter avtale med Forsvar offentlig pensjon (FOP) for å få fram viktige momenter

Detaljer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer

SPK ordningen med et. Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer SPK ordningen med et økonomisk perspektiv Universitets og høyskolerådet 24 november 2010 LIllehammer Agenda Kort om SPK ordningen Bakgrunn for finansiering Fakturering Pensjonsreformen Spørsmål SPK ordningen

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv

Pensjonsreformen og AFP. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver NHO Arbeidsliv Norkorns fagdag 31. mars 2011 Ny folketrygd innført 1.1.2011 Den største og viktigst omlegging av det norske pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011

Velkommen til bedriftskurs. Oslo 08.09.2011 Velkommen til bedriftskurs Oslo 08.09.2011 1 Agenda Nytt fra KLP Medlems fordeler i KLP Pensjonsreformen Pensjons økonomi Valgmuligheter 2 Agenda Nytt fra KLP 3 Finansielle forhold - Forvaltning av pensjonsmidlene

Detaljer

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte

Våler 20. februar 2014. Pensjonsordning for folkevalgte Våler 20. februar 2014 Pensjonsordning for folkevalgte Det Norske Pensjonssystemet Individuell sparing Lønn Tjenestepensjon 66% Folketrygd Tjenestepensjon og folketrygd utgjør 66% ved full opptjening (30

Detaljer

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav:

2.1 Tjenestepensjonsordning Alle arbeidsgivere skal ha pensjonsordning for sine tilsatte, som tilfredsstiller følgende krav: KS - Hovedtariffavtalen Utløp 30.04.2014 Kapittel 2 Pensjonsforhold 2.0 Definisjon Med tjenestepensjonsordning, i det følgende benevnt TPO, menes den pensjon en arbeidstaker har rett til i samsvar med

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund

Detaljer

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler?

Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? NAV Pensjon Steinkjer Anita Hanssen Tromsø 31. mai 2016 Arbeid, pensjon eller begge deler? Livet er en reise. Planlegg den godt. Sjekk Din pensjon på nav.no NAV Pensjon Steinkjer NAV Pensjon Steinkjer

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon Arbeidsgivere

Ny alderspensjon Arbeidsgivere Ny alderspensjon Arbeidsgivere Nye regler for alderspensjon berører arbeidsgivere Flere kan ønske å jobbe lenger Senere uttak gir høyere årlig utbetaling. Du fortsetter å tjene opp alderspensjon hvis du

Detaljer

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon

Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon Uførepensjon og Midlertidig uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Uførepensjon eller midlertidig uførepensjon 4 Når har jeg rett på uførepensjon eller midlertidig uførepensjon fra KLP? 5 Hva får

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016

Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 Pensjon i endring Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, februar 2016 1 Tema i dag Innledning og generelt om pensjon Ny folketrygd Dagens tjenestepensjon (alderspensjon) Dagens avtalefesta pensjon (AFP)

Detaljer

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011

Pensjon. Anders Folkestad 23. mars 2011 Pensjon Anders Folkestad 23. mars 2011 1 Dagens pensjonssystem Folketrygden Etterlatte-, barnepensjon mv Uførepensjon Alderspensjon Hovedvalg MP og standardsikring Ytelse vs innskudd Livsvarig vs 10-15

Detaljer

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon?

Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Arbeids- og sosialdepartementet Hva skjer med offentlig tjenestepensjon? Silje Aslaksen 19. april 2016 Ny statsråd 16. desember rapport 17. desember! 2 Prosessen Arbeids- og sosialministeren og partene

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer

Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer Offentlig tjenestepensjon status og utfordringer NHOs forsikringskonferanse 12. november 2014 Roar Bergan Tre faser i arbeidet hittil 2008 2010 2012 2012 2014 Tilpasninger til pensjonsreformen: Avtale

Detaljer

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3

1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 EKSEMPLER INNHOLD 1 ETTERFØLGENDE MEDLEMSKAP, ALLE YTELSER 3 1.1 Straks begynnende pensjon 3 a) Sammenhengende medlemskap 3 b) Opphold i medlemskapet 3 c) Innmelding i tidligere ordning etter at utbetaling

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene

Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene Sauda kommune Antall årsverk Ca. 410 årsverk i alt 117 ansatte 55+ Gjennomsnittlig når 13 personer pensjonsalder hvert år i alle fall de 10 neste årene 250 200 150 Alderssammensetning pr. tjenesteområde

Detaljer

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon

Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Myter og fakta om offentlig tjenestepensjon Innledning Forsvar offentlig pensjon Oslo 12/2 2013 Stein Stugu Pensjon ved forkjellig uttaksalder (Stein, født 1953, pensjonsgrunnlag ca. 540 000, pensjon hvert

Detaljer

17.10.2015. Vel møtt! Agenda. KLP i dag. Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite. Velkommen til kurs!

17.10.2015. Vel møtt! Agenda. KLP i dag. Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite. Velkommen til kurs! Bedriftskurs 2015 Verdt å Vite Vel møtt! Agenda Kl 10.00 Velkommen til kurs! Hvordan få et godt pensjonsregister i KLP? - Viktigheten av ajourhold og riktig rapportering. Kl 11.45 Kl 12.00 Kl 12.45 Kl

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Moss kommunale pensjonskasse

Moss kommunale pensjonskasse Moss kommunale pensjonskasse din pensjonskasse Om denne brosjyren Denne brosjyren tar sikte på en innføring i hvordan Moss kommunale pensjonskasse beregner sine pensjoner. Brosjyren gir ikke svar på alle

Detaljer

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS

Pensjonsreformen. Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Pensjonsreformen Februar 2010 Tove Roulund Storebrand Livsforsikiring AS Innhold Ny folketrygd Ny AFP Endret tjenestepensjon Hvordan løser vi informasjonsutfordringen? Ny alderspensjon i folketrygden Hvorfor

Detaljer

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon

Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon Kostnader ved offentlig pensjon og kostnader ved privat pensjon, fallgruver ved overgang fra offentlig til privat pensjon ASVLs Årsmøte Trondheim 30. mai 2013 Roy Halvorsen, Næringspolitikk og analyse,

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar

om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Informasjonsmøte om ny alderspensjon Mo i Rana 10. februar Agenda Informasjonsmøte om ny alderspensjon Introduksjon Hva betyr det nye regelverket for deg? Slik beregner du din fremtidige pensjon Pensjonsprogrammet

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1

Særskilte vedtekter. Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner. Utgave 1 Særskilte vedtekter Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Utgave 1 Gjelder fra 01.01.2014 Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser 3 Kapittel 2 Alderspensjon opptjeningstid fra

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i

Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i Lov om endringer i lov om Statens Pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og i enkelte andre lover (oppfølging av avtale om tjenestepensjon og AFP i offentlig sektor i tariffoppgjøret

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon 1 FOR DAGENE SOM KOMMER 2 Innhold Kort om KLP 5 Hovedprinsipper 6 Folketrygden og tjenestepensjon 6 Pensjonsnivå ved full opptjening 6 Samordning 6 Grunnbeløp (G) 7 Rett til attføringspensjon

Detaljer

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon.

Ved tariffoppgjøret i 1993 ble det innført en ordning med avtalefestet pensjon. Avtalefestet pensjon (AFP) Søknad om avtalefestet pensjon (http://aipk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person)

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

Fagforbundet - 24. februar 2009. V/ Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane

Fagforbundet - 24. februar 2009. V/ Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane Fagforbundet - 24. februar 2009 V/ Anders Austrheim, fylkesansvarleg Sogn og Fjordane Agenda Litt om KLP Offentleg tenestepensjon i dag Ny folketrygd, ny AFP, ny offentleg tenestepensjon Fakta om KLP KLP

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009?

Tariffoppgjøret 2009 Pensjon. Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Tariffoppgjøret 2009 Pensjon Hva skjedde med i lønnsoppgjøret 2009? Bakgrunn Grunnlag stortingets pensjonsforlik Alleårsregel Levealdersjustering - delingstall Indeksering De offentlige pensjonene skulle

Detaljer

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no

Norkorns fagdag 25. mars 2010. Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Pensjonsreformen og AFP Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Tre av ti arbeidsgivere føler seg forberedt på henvendelser om ny alderspensjon Halvparten

Detaljer

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2

DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 Innhold DEL 2 2 1 EKSEMPLER 2 1.1 Etterfølgende medlemskap, alle ytelser 2 Eksempel 1 - Straks begynnende pensjon 2 Eksempel 2 - Oppsatt pensjon 3 b) Opphold i medlemskapet 3 Eksempel 3 - Etterfølgende

Detaljer