Pensjonsmøte Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,"

Transkript

1 Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

2 Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler

3 Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o Et av Norges største livsforsikringsselskap o De fleste kommuner / fylkeskommuner og helseforetak har pensjonsavtale med KLP o Dine penger kåret KLP til Norgesmester i utlån i fjor o Mange har tjent på å flytte sine private skadeforsikringer til KLP o KLP eier store forretningseiendommer som; Fornebu Næringspark og Politihuset i Trondheim. - for å nevne noe

4 KLP størst på offentlig tjenestepensjon Vi betjener: 260 milliarder kroner i kundenes pensjonsfond 331 av 448 kommuner og fylkeskommuner har hele pensjonsordningen i KLP Etiske Innvesteringer bedrifter 25 av 27 helseforetak Sykepleiere og sykehusleger

5 KLP offentlig tjenestepensjon Pensjonsordningen omfatter: yrkesaktive pensjonister Tidligere ansatte

6 Pensjons sparing

7 Finansiering av pensjon Innbetalinger av Premier og tilskudd Avkastning minus kostnader Pensjonsfond bestemt av hvor store pensjonene skal være Pensjonsutbetaling

8 Sparing til pensjon Du bidrar med 2% av lønnen til din fremtidige pensjon. Din andel Arbeidsgivers andel Arbeidsgiveren din setter av hele 15 20% av lønnen din til fremtidig pensjon. Dette kommer i tillegg til lønnen din hver måned! Lønn x 2% = Lønn x 15% =

9

10 Begrepsavklaring Grunnbeløp eller G Denne satsen vedtas av Stortinget og utgjør en fastsatt sum som brukes som grunnlag for beregning av trygd og pensjon Pensjonsgrunnlag Grunnlag for utregning av pensjonen er din faste lønn ved fratredelsen, pluss eventuelle pensjonsgivende tillegg. Lønn utover 12 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) regnes ikke med. Alminnelige aldersgrense 70 år rett og plikt til å fratre Særaldersgrense 60 og 65 år rett og plikt til å fratre Gjelder spesielle yrkesgrupper Full opptjening Maks antall pensjonsgivende år i tjeneste pensjonsordningen,30år. Hvis du i den pensjonsgivende tjenestetiden har perioder med deltid, kan pensjonen bli redusert. Det skal alltid velges ut de 30 årene av tjenestetiden som gir best resultat.

11 Begrepsavklaring Fleksibel alderspensjon Den nye alderspensjonen i folketrygden åpner for en valgfrihet når det tidligste pensjoneringstidspunktet senkes fra 67 til 62 år Levealdersjustering Levealdersjustering innebærer at årlig pensjonsytelse vil avhenge av forventet antall år som alderspensjonist. Dette betyr at årlige pensjonsutbetalinger justeres etter hvert som forventet levealder i befolkningen endres. Delingstall Delingstallet er det tallet pensjonsbeholdningen i ny alderspensjon i folketrygden deles på for å beregne årlig pensjon. Årskullene fra og med 1954, det vil si de som helt eller delvis omfattes av nye opptjeningsregler, tildeles et sett med delingstall for uttaksalder 62 til 75 år. Delingstallet gjenspeiler hvor lenge du forventes å leve fra det året du går av med pensjon. Bestemmes ved 61 år. Forholdstall Årskullene omfattes helt eller delvis av dagens opptjeningsregler i folketrygden. For disse kullene levealdersjusteres pensjonen i den nye folketrygden ved bruk av forholdstall. På samme måte som delingstall, skal forholdstallene gi uttrykk for hvor lenge du forventes å leve fra det tidspunkt du går av med pensjon.

12 Pensjonssystemet 12

13 Pensjon kommer fra 3 kilder Individuelle/Andre ordninger - Fripoliser - Pensjonskapitalbevis - Livrenter, sparing etc Tjenestepensjon - Offentlig tjenestepensjon - LOF/LOI - Livselskap (KLP) Folketrygden - Grunnmuren - Skattefinansiert 13

14 Gammel Folketrygd Man sparer via skatteseddelen og får godskrevet all pensjonsgivende inntekt Full opptjening er 40 år Pensjonen er ca 50% av gjennomsnittlig lønn de 20 beste år Er utgangspunkt for AFP-pensjonens størrelse fra 62 år Pensjonen er for alle borgere i Norge, og utbetales ved 67 år 14

15 Gammel folketrygd Grunnpensjon: - 100% av G for enslig - 85% av G for gift (Under samme tak) G = kr Tilleggspensjon: - Pensjon for inntekt ved jobb - Minst 40 års opptjening - 20 Beste år teller med - Inntekt mellom 6 og 12 G medregnes 1/3 Særtillegg: - For personer med liten eller ingen tilleggspensjon - Minstepensjon for enslig er lik kr

16 Folketrygden + ytelsesbasert tjenestepensjon Pensjonsnivået utgjør eksempelvis 66% av pensjonsgrunnlaget Kollektiv tjenestepensjon Pensjon fra Folketrygden Lønn i antall G 16

17 Pensjon kommer fra 3 kilder Individuelle/Andre ordninger - Fripoliser - Pensjonskapitalbevis - Livrenter, sparing etc Tjenestepensjon - Offentlig tjenestepensjon - LOF/LOI - Livselskap (KLP) Folketrygden - Grunnmuren - Skattefinansiert 17

18 Offentlig tjenestepensjon (KLP)

19 Innmeldingsregler

20 Innmeldingsregler fra (gjelder i dag) Hvem skal meldes inn? 1. Fast ansatte med minst 14 timer pr uke 2. Fast ansatte med under 14 timer pr uke og ekstravakter/timer slik at gjennomsnittet pr kvartal tilsvarer minst 14 timer pr uke 3. Vikarer, midlertidig ansatte og timelønnede tilkallingsvakter: - Pliktig innmelding om man jobber 168 t pr kvartal 4. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakere som tilfredsstiller kravene til innmelding, er innmeldt

21 Når kan du gå av med pensjon?

22 Aldersgrense / Pensjonsalder Aldersgrense: Den alder da du har rett og plikt til å fratre med alderspensjon 60, 65 og 70 år Pensjonsalder (Opptjeningsalder) Den alder da du tidligst kan fratre med alderspensjon 3 år før aldersgrensen

23 Særaldersgrense og 85-års regelen 85-års regel: Du kan fratre inntil 3 år tidligere enn aldersgrensen hvis summen av alder og medlemstid er minst 85 år Eks: Alder: 62 år Medlemstid: 23 år = 85 år Denne regelen har kun betydning for ansatte med særaldersgrense 60 eller 65 år.

24 85-årsregel KLP Lønn 85 årsreglel 85 årsregel Folketrygd

25 Inntekt ved siden av 85-års regel Samme som for alderspensjon i KLP Inntekt fra privat sektor begrenser ikke alderspensjonen fra KLP Alderspensjon begrenses kun ved ny innskuddspliktig stilling i den offentlige pensjonsordningen timer i kvartalet - Gjelder alt arbeid, fast evt ekstra timer

26 Alderspensjon

27 Garantert pensjonsnivå 66% Bruttoordning KLP Nettoordning Privat Folketrygd Folketrygd KLP dekker opp for manglende opptjening i folketrygden 0

28 Alderspensjonens størrelse er avhengig av: LØNN Sluttlønn i 100% stilling GJENNOMSNITTLIG DELTID De 30 beste år (år med høyest deltid) MEDLEMSTID 30 års medlemstid = full opptjening

29 Hvilken lønn teller med? Hovedlønn + Fast tilleggslønn Overtid blir ikke medregnet Max 12 G (kr pr )

30

31 Overføringsavtalen 10 år 15 år 5 år Totalt 30 år

32 Hvordan beregnes pensjonen i KLP? Lønn x stillings% x medlemstid x 66% 33

33 Beregning av alderspensjon Lønn: Kr x 100% x 30/30 x 66% =

34 Opptjeningstid i offentlige pensjonsordninger Full opptjening er 30 år Pensjonen reduseres ved færre års opptjening Eks: Kr * 100% * 30/30 * 66% = Kr * 100% * 25/30 * 66% = Kr * 80% * 30/30 * 66% = Kr * 80% * 25/30 * 66% =

35 Alderspensjon og inntekt Inntekt fra privat sektor begrenser ikke alderspensjonen fra KLP Alderspensjon begrenses kun ved ny innskuddspliktig stilling i den offentlige pensjonsordning 168 timer i kvartalet Gjelder alt arbeid, fast evt ekstra timer Fra kan man tjene ubegrenset ved siden av alderspensjon i Folketrygden

36

37 Avtalefestet pensjon (AFP) - Må være i lønnet arbeid frem til uttakstidspunkt - 3 års sammenhengende ansettelse i offentlig sektor i minst: - 20% stilling - årsinntekt > 1G (72.881) -Fylle kravene til AFP i privat sektor (Folketrygdkrav) (minst 10 års medlemskap i pensjonsordningen etter fylte 50 )

38 AFP Beregnes av 2 forskjellige regelverk. AFP ved 62 år -Folketrygdberegnet AFP -Bestemmes av din opptjening i folketrygden - Beregnes som en vanlig alderspensjon i FT v 67 år - Grunnpensjon, Tilleggspensjon, poengtall AFP ved 65 år -KLP beregnet AFP (66%) - Bestemmes av din opptjening i KLP - Antall år i ordningen, stillingsprosent, lønn 39

39 AFP Ved uttak av AFP 62 år, vil det skje en omregning ved 65 år Du får den varianten som gir mest utbetaling. AFP ved 62 år - Folketrygdberegnet - Kan kun tjene i tillegg til AFP AFP ved 65 år -KLP beregnet AFP (66%) - Kan jobbe fritt i det private timer hos arbeidsgiver tilknyttet OFTP 40

40 AFP 62 og 65 år AFP-tillegg Folketrygd AFP KLP-AFP

41 Attførings- / Uførepensjon

42 Uføre-/attføringspensjon Etter ett års sykemelding/opphør av sykepengerett Ingen nedre grense for uførhet Medlemstid frem til aldersgrensen Beregnes som en alderspensjon

43 Forskjellene mellom folketrygden og KLP Folketrygd Arbeidsavklaringspenger (AAP) (tidl medisinsk rehabilitering, yrkesrettet attføring og tidsbegrenset uførepensjon) KLP Attføringspensjon Uførepensjon Uførepensjon

44 Uførepensjon (100%) Full opptjening 2 barn under 18 år Lønn Barnetillegg KLP Folketrygd Kr Utgjør 79 % av tidligere lønn

45 Uførepensjon og inntekt: NB: Ingen friintekt i det offentlige, ved siden av uførepensjon i KLP Folketrygden aksepterer inntekt opptil 1G uten at det påvirker uførepensjonen, gjelder fra året etter uttaksåret. KLP aksepterer tilsvarende, privat inntekt etter et år: 1G x Forsikret stilling x Uføregrad OBS! KLP informerer alltid i uførepensjonsvedtaket om at stønadsmottaker må ta kontakt med KLP ved endring av inntektsforhold, viktig og at arbeidsgiver informerer og presiserer dette overfor stønadsmottakeren.

46 Differansepensjon

47 Differansepensjon Bortfall av lønn Fortsetter i uendret stillingsbrøk Årsak til inntektstap er helsemessige årsaker Utgjør 66% av inntektstapet (ved full opptjening i pensjonsordningen)

48 Differansepensjon Tilleggslønn KLP , dvs. ca. 94% av tidligere lønn Hovedlønn

49 Etterlattepensjon AFP avtalefestet pensjon

50 Etterlattepensjon Ektefellepensjon Ektefelle (jfr. ekteskapsloven) Fraskilt ektefelle kan ha rett Barnepensjon til barn under 20år Samboer har IKKE rett til etterlattepensjon

51 Regler for etterlattepensjon fra Nettopensjoner Ektefellepensjon 9% av pensjonsgrunnlaget Skal ikke reduseres pga. ervervsinntekt Barnepensjon 15% av pensjonsgrunnlaget for hvert barn Utbetales ut den måneden barnet fyller 20 år NB! Nettopensjonene skal ikke samordnes med folketrygd

52 Gruppelivsforsikring

53 Gruppelivsforsikring Engangsutbetaling ved død Erstatning max. 10 G (kr ) Til ektefelle, samboer og barn

54 Gruppelivsforsikring Regelendringer fra 2008: Ingen deltidsbegrensing Alder på barn fra 20 til 25 år Samboere har rett til gruppelivserstatning

55 Ny alderspensjon i folketrygden

56 Hvorfor ny folketrygd? Behov for arbeidskraft Økonomisk bærekraftig Rette opp urettferdigheter Forenkling 57

57 Vi lever lenger, men jobber kortere år Pensjonert Pensjonert 25 år 45 år Arbeid Arbeid 35 år 20 år Utdanning Utdanning 25 år Levealder: 75 år Levealder: 85 år Kilde: NHO/SSB 58

58 Antall yrkesaktive per pensjonist 1967: 3,9 2007: 2,6 2050: 1,8

59 Ny alderspensjon i folketrygden 60

60 Ny alderspensjon i folketrygden Egne regler Egne regler Egne regler

61 Jobbe lengre for samme pensjon Alle år teller Opptjening fra 13 til 75 år - ikke lenger 20 beste år - ikke lenger maks 40 år Lavere pensjon hvis du tar den ut tidlig

62 Det skal lønne seg å jobbe 63

63 Pensjonsuttaket blir fleksibelt Alle kull Ta ut pensjon når du vil etter 62 år Tjen så mye du vil ved siden av pensjonen

64 Eksempel uttak av fleksibel alderspensjon Differansen mellom å ta ut pensjon fra år er nesten kr

65 Nytt prinsipp: Bygge beholdning ,1% Opptjeningsprosent er lik for alle årskull Gjennomsnittslønn x 18,1% x opptjeningsår = beholdning Beholdningen fordeles på forventet antall leveår 66

66 Ny indeksering/regulering Alle kull Svekket regulering Ny indeksering av pensjon under utbetaling innføres Gjennomsnitt av lønnsog prisvekst; lønnsvekst minus 0,75 prosent Ingen overgangsordning

67 Levealdersjustering Det enkelte årskull må ta risikoen for at de skal leve lengre Alle kull Knytter pensjonsnivået til utviklingen i befolkningens levealder Hvert årskull vil få sitt forholdstall/delingstall det året de fyller 61 år Det gis anledning til å kompensere for levealdersjusteringen ved å stå i stilling ut over 67 år

68 Delingstall

69 Forholdstall

70 Årlig pensjon ved senere uttak Uttaksalder 62 år 65 år 67 år 70 år Pensjons beholdning Delingstall 19,76 17,32 15,69 13,29 Årlig pensjon Kilde: AID, 63-kullet, jamn inntekt 6G ( ), 40 år v 62 år 71

71 Innfasing av nye opptjeningsregler 1953-kullet: kun dagens system Innfasing: årskullene kullet: kun nytt system

72 Alle kan ikke ta ut folketrygd ved 62 år Vilkåret for å ta ut pensjon før 67 år er at pensjonen framskrevet til 67 år minst tilsvarer minste pensjonsnivå ved 67 år. For en person som har jobbet i 40 år og ønsker å ta ut pensjon fra folketrygden før 67 år kreves følgende årlige inntekter: 40 års opptjening Pensjonsalder Årskull NB! For 1963-kullet gjelder alle inntektsår, for 1953-kullet gjelder gjennomsnittet av de 20 beste.

73 Hva lønner seg? Effekten på pensjonsytelsen av å utsette uttaket i folketrygden er høy. jobber fra 25 år Pensjonsalder Årskull Samlet pensjonsutbetaling: - Lever man kortere enn gjennomsnittet lønner det seg å ta ut pensjonen tidlig. - Lever man lenger enn gjennomsnittet lønner det seg å utsette uttaket. Hvor lenge avhenger av hvor lenge man lever Andre hensyn: - Periodisering (kombinasjon med arb.inntekt -> skatt) - Evt. AFP-mulighet, tjenestepensjon.

74 Oppsummering Folketrygden etter 2011 Fleksibelt uttak av folketrygdpensjon fra 62 år så fremt du har tilstrekkelig opptjening Du kan jobbe så mye du vil ved siden av pensjon, uten at pensjonen avkortes. Alt en har tjent teller med (alleårs regel) (Opp til 7,1 G) gir pensjonsopptjening - Justering i forhold til levealder (delingstall) - Lavere regulering, lønnsvekst 0,75% 75

75 Ny i pensjonstilværelsen. 76

76 Offentlig tjenestepensjon (KLP) Ny offentlig tjenestepensjon

77 Ny offentlig tjenestepensjon Reglene for offentlig tjenestepensjon videreføres fra 2011 Ingen endringer i særaldersgrenser foreløbig MEN: Levealdersjustering innføres - økning i levealder betyr at en må jobbe lenger for samme pensjon Ny regulering av pensjon under utbetaling innføres - lønnsvekst -0,75 prosentpoeng Individuell garanti for de som er født i 1958 og tidligere - garantert 66% av pensjonsgrunnlag fra 67 år ved 30 år opptjening

78 Beregning av pensjon Lønn x stillings% x medlemstid x 66% Forhold/delingstall

79 Beregning av pensjon 66%? Individuell garanti og samordning med folketrygden

80 Samordningsfordeler i dag Teori Praksis Mer enn 66 % 66% KLP Beregnet folketrygd KLP Faktisk folketrygd Pensjon fra 67 år

81 Levealderjustering eksempler, født 1944 uttak ved 67 år Pensjonsberegning før levealdersjustering Brutto tp Samordningsfradrag Netto pensjon Folketrygden Total pensjonsutbetaling Samlet pensjon av sluttlønn 71 % Pensjonsberegning etter levealdersjustering Brutto tp Samordningsfradrag Netto pensjon Folketrygden Total pensjonsutbetaling Samlet pensjon av sluttlønn 70,6 % 82

82 Kompensere for levealdersjusteringen Årskull H 67 år i Her når du forholdstall år år 1 måned år 2 måneder år og 4 måneder år og 5 måneder år og 6 måneder år og 7 måneder år og 8 måneder år og 9 måneder år og 10 måneder år 83

83 Valgmuligheter fra slutte helt å arbeide A) 62 år 67 år Arbeid Oppsatt pensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden B) 62 år 67 år Arbeid AFP fra KLP Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden 84

84 Valgmuligheter fra jobbe ved siden av pensjon C) 62 år 67 år Arbeid Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden D) 62 år 67 år Arbeid Delvis arbeid Delvis AFP Tjenestepensjon fra KLP Alderspensjon fra folketrygden 85

85 Valgmuligheter fra særaldersgrense E) 62 år 67 år Samordning inntreffer fra 67 år Arbeid Tjenestepensjon med særaldersgrense fra KLP Alderspensjon fra folketrygden F) Arbeid 62 år 67 år Samordning inntreffer fra 67 år Tjenestepensjon med særaldersgrense fra KLP Alderspensjon fra folketrygden Fult arbeid i privat sektor / 167 timer i kvt 86

86 Jeg tar det hele en gang til.

87 1) Slutte i arbeid mellom år AFP: - Romslige inngangsvilkår - Ikke videre opptjening tp/ delvis opptjening i folketrygden - Forskjell i kompensasjonsgrad før og etter 65 år - Kan ikke kombineres med fleksibel alderspensjon Særaldersgrense: - 85 års regel - Ikke videre opptjening i tp eller folketrygden - 66 % av pensjonsgrunnlag opp til 12 G (ved full opptjening) - Kan kombineres med fleksibel alderspensjon 88

88 2) Delvis arbeid og delvis pensjon Delvis AFP: - Fratre med minst 10 % av full stilling - Opptjening i tp og folketrygden fortsetter - Kan ikke kombineres med fleksibel alderspensjon Delvis alderspensjon (Særaldersgrense): - Fratre med minst 10 % av full stilling - Opptjening i tp og folketrygden fortsetter - Kan kombineres med fleksibel alderspensjon 89

89 3) Fortsette i full stilling Opptjening fortsetter i tjenestepensjon og folketrygden Kan kombineres med fleksibel alderspensjon i folketrygden 90

90 Min Side Pensjon

91 Enkel og sikker pålogging, via

92 Forsiden

93 Medlemsfordeler

94 Privatforsikring i KLP Hus Innbo Reise Bil Motorsykkel Campingvogn Fritidsulykke Kjæledyr I KLP er det ingen forvirrende samlerabatter, bare svært konkurransedyktige priser

95 Privatforsikring på

96 KLP Banken

97 En nettbank som er enkel i bruk, med enkle produkter Innskudd Sparekonto medlemmer får beste rente fra første sparekrone, øvrige kunder må spare kr ,- først. Ingen uttaksbegrensninger. Rente 3.30 % Brukskonto uten uttaksbegrensninger Ingen gebyrer i forbindelse med innskudd og uttak Lån og refinansiering Boliglån og refinansiering inntil 90% av markedsverdien, til bolig, fritidsbolig og mellomfinansiering Boligkreditt Kredittramme med sikkerhet i bolig Litt Extra for de over 60 Kort og betaling Visakort med gebyrfri bruk i inn- og utland Visa ungdomskort - alder år Gebyrfri nettbank SMS-bank

98 KLP Banken Lån til kommuner og off. virksomheter Bank for privatpersoner: Lån Innskudd Fondsparing for privatpersoner og virksomheter

99 Fond / Sparing

100 Sparing i KLP Fondssparing i KLP: I KLP kan du spare i rentefond eller aksjefond med spareavtale eller enkeltinnskudd Våre gebyrer er Norges laveste - noe som er helt avgjørende for sluttsummen når man sparer i fond!

101 KLP-Fondene

102 Fond i KLP

103 SPØRSMÅL?

104 Kontakt KLP Pensjonsspørsmål tlf: Medlemsspørsmål tlf: KLPs nettsider Boliglån tlf: Fondssparing tlf: Skade tlf :

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder.

Pensjonist- Paus. Magasinet. Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli kjendis på nytt i voksen alder. Magasinet Medlemsutgave September 2013 Pensjonist- GOD PENSJON: Les dette før du skifter jobb. Side 20 TIDLIGPENSJON OG ARBEID: Slik er reglene. Side 18 Paus Ole Paus om alderdommen, troen, og det å bli

Detaljer

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015

Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 Unios notatserie nr. 5/2013 Ny uførepensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2015 om regjeringens forslag til ny uførepensjonsordning i SPK Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio 4. oktober 2013 Unio - Hovedorganisasjonen

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

Våre beste pensjonstips

Våre beste pensjonstips 4 Dette får du som medlem i KLP 20 Jobbe som pensjonist? Slik er reglene 24 Mer fleksibilitet for uføre Magasinet MEDLEMSUTGAVE MAI 2015 Våre beste pensjonstips Er du i 30-årene eller nærmere pensjonsalder?

Detaljer

Dine trygderettigheter. i Sverige

Dine trygderettigheter. i Sverige Dine trygderettigheter i Sverige Informasjonen i denne veiledningen er utarbeidet og oppdatert i nært samarbeid med de nasjonale representantene som er tilknyttet MISSOC (Mutual Information System on Social

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Utforming av ny alderspensjon i folketrygden

Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Utforming av ny alderspensjon i folketrygden Dennis Fredriksen og Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser.

Detaljer

Ny uføreordning i offentlig sektor

Ny uføreordning i offentlig sektor Ny uføreordning i offentlig sektor Pensjonsforum 18. oktober 2013 Roar Bergan 2 Disposisjon 1. Bakgrunn hvorfor uføreordningen må endres 2. Nye beregningsregler for uførepensjon i OfTP 3. Barnetillegg

Detaljer

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys

Medlems- fordeler 2015. Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys Medlems- fordeler 2015 Egne forsikringer, rabatter og ekstra gode renter hos banken gjensidige.no/ys 62 63 % av medlemmene tar ikke feil! Foto: Terje Bergersen Enda bedre betingelser hos Gjensidige fra

Detaljer

Bank-forsikring-pensjon

Bank-forsikring-pensjon YS Medlemstilbud 2011 Bank-forsikring-pensjon KJÆRE YS medlem Mer enn halvparten av YS sine medlemmer har en eller flere forsikringer hos Gjensidige. Det tar vi som et tegn på at det er stor tilfredshet

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak?

Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? Fleksibel alderspensjon: Hvem benyttet seg av muligheten til tidlig uttak? AV ESPEN HALLAND DAHL Med innføringen av pensjonsreformen fra nyttår 2011 ble det mulig å ta ut alderspensjon før fylte 67 år.

Detaljer

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon

Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen. Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Aktuarforeningen 28. november 2013 Roar Engen Ny uføreordning i offentlig tjenestepensjon Ny uføretrygd i folketrygden Ny uføretrygd i folketrygden er vedtatt og trer i kraft 1. januar 2015 Gir en ytelse

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 Pensjonsreformen flere eldre i arbeid. Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien. Sammendrag Pensjonsreformen flere eldre i arbeid Av Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel uttaksalder for alderspensjon ble innført i 2011. Så langt har nesten 45 prosent av de som har hatt

Detaljer

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Rapport Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid Oppdrag for Senter for seniorpolitikk Februar 2013 NyAnalyse as f a k t a + k u n n s k a p = v e r d i e r Bakgrunn Senter for Seniorpolitikk

Detaljer

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009

Åsmund Hermansen. Pensjonering før fylte 67 år. Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS tariffområde 2002 2009 Åsmund Hermansen Pensjonering før fylte 67 år Tidligpensjonering og bruk av AFP innen KS

Detaljer

Modernisert men urettferdig folketrygd?

Modernisert men urettferdig folketrygd? 04/12 Arbeidsnotat Working Paper Modernisert men urettferdig folketrygd? Siri Sollid Robstad Ingvild Almås Et selskap i NHH-miljøet S A M F U N N S - O G N Æ R I N G S L I V S F O R S K N I N G A S Institute

Detaljer

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver

Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver // Arbeidsmarkedete fram mot 2030 noen perspektiver Arbeidsmarkedet fram mot 2030 noen perspektiver AV: JORUNN FURUBERG, ANNE-CATHRINE GRAMBO OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG Mange forhold ved samfunnsutviklingen

Detaljer

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000

Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 Velferd uten begrensinger? Velferdsreformer i Norge på 1990-2000 av Asbjørn Johannessen Center for Komparative Velfærdsstatsstudier (CCWS) Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

Detaljer

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse? Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland Tove Midtsundstad og Hanne Bogen Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP

RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP nr 5/04 Pensjonsnotat nr 3: RETT SKAL VÆRE RETT - litt om mytene om AFP 1. Bort i 2007? 2. Pensjonering ved 59 år? 3. Og stadig tidligere? 4. Uføretrygden betyr mest 5. AFP likevel en mulighet for neste

Detaljer