FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)"

Transkript

1 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Orientering Oslo militære samfund Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med VPV/FPT) 28.januar 2013 Oblt (P) Karl O Bogevold 1

2 FORSVARETS SENIORFORBUND Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) ble stiftet 15. feb. i 1983 av 16 pensjonistforeninger. ( endret navn i 2011) IVARETA MEDLEMMENES VEFERDSMESSIGE; SOSIALE- OG ØKONOMISKE INTERESSER (manglende regulering av statspensjon) PR DATO HAR FORBUNDET 43 AVDELINGER MED CA MEDLEMMER. STØRSTE FORBUND FOR STATSPENSJONISTER 2

3 FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF) Forsvarets seniorforbunds kjerneverdier: Bevare verdien i pensjoner, opparbeidet gjennom arbeid Helse- og omsorgstilbud for eldregenerasjonen som gir verdighet livet ut Gjennom forbundets foreninger, direkte tilbud om sosiale og velferdsmessige aktiviteter 3

4 Foredragets mål er å gi informasjon om; Pensjonssystemet Folketrygden Tjenestepensjonsordningene offentlig sektor Særalderspensjon Regulering av pensjoner under utbetaling Skatt på pensjonsinntekt 4

5 PILARENE I ALDERSPENSJON INDIVIDUELL SPARING TJENESTEPENSJON ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGD Gjelder alle 5

6 Offentlig sektor PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG OG PRIVAT SEKTOR Pensjon 66% AFP AFP Tjenestepensjonsberegnet 62 år 65 år 67 år Privat sektor Pensjon Folketrygd Offentlig tjenestepensjon Alderspensjon fra folketrygden Tjenestepensjon privat sektor AFP privat sektor 62 år 6

7 PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG SEKTOR SÆRALDERSPENSJON 66 % Særalderspensjon Offentlig tjenestepensjon Alderspensjon fra folketrygden 57 år 60 år 67 år 7

8 PENSJONSSYSTEMET OFFENTLIG SEKTOR SÆRALDERSPENSJON 66 % Alderspensjo n fra folketrygden Særalderspensjon 57 år 60 år 62 år 67 år Offentlig tjenestepensjon Alderspensjon fra folketrygden 8

9 Bruttoordningen i offentlig tjenestepensjon Full alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon hvis en har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opptil 12 G, før levealderjustering og samordning. Beregningsmåte Tj. pensjon = Pensjonsgrunnlag x stillingsprosent X tj. Tid X 66% 30 9

10 SAMORDNING MED FOLKETRYGDEN Offentlig tjenestepensjon samordnes med ytelser fra folketrygden, dvs at tjenestepensjon reduseres med inntil 75% av grunnbeløpet og inntil hele tilleggspensjon Samordningsfradraget avhengig av opptjening 80% i folketrygden 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Tjenestepensjon Folketrygden

11 Pensjonsreformen gjeldende fra 1. januar 2011 reformen gir valgmuligheter Behøver nødvendigvis ikke å ta standpunkt til når man skal gå av med pensjon, men når man skal ta ut sin pensjon! Begrenset valg i offentlig sektor 11

12 OPPTJENING AV PENSJON I FOKETRYGDEN: Personer født i 1953 eller tidligere opptjener etter den gammel opptjeningsmodellen. Personer født i 1963 eller senere opp alderspensjon utelukkende etter nye regler. For hvert år med pensjonsopptjening bygges opp en pensjonsbeholdning som blir avgjørende for beregning og utbetaling av alderspensjonen. Personer født i perioden omfattes både av den gamle og nye modellen for opptjening av alderspensjon. Er du født i 1954 får du beregnet 9/10 av pensjonen din etter gammel modell og 1/10 etter ny. Er du født i 1962 får du imidlertid beregnet 1/10 av pensjonen din etter den gamle opptjeningsmodellen og 9/10 etter den nye. 12

13 OPPTJENING GAMMEL ORDNING Pensjonsopptjeningen (Tilleggspensjon) blir uttrykt gjennom pensjonspoeng. Opptjening av pensjonspoeng baseres på pensjonsgivende inntekt fra 17 år og frem til 75 år, begrenset til 40 års samlet opptjening. Ingen pensjonsopptjening før år Pensjonsgivende inntekt er inntekt basert på arbeid, men enkelte ytelser fra folketrygden arbeidsavklaringspenger, dagpenger, foreldrepenger, omsorgspenger, pleiepenger og sykepenger regnes også som pensjonsgivende inntekt. Pensjonspoeng tjenes opp i perioder en mottar uførepensjon, basert på inntekten før en ble ufør og på uføregraden. Kan også ha tjent opp pensjon for perioder med ulønnet omsorgsarbeid fra og med 1992 ved omsorg for små barn eller for eldre, syke og funksjonshemmede. Det er de 20 årene med høyest opptjening som avgjør hvor stor pensjonen blir. 13 Alderspensjonen består også av en grunnpensjon som

14 FOLKETRYGD GAMMEL MODELL 20 beste år 40 pensjonsgivende år gir 16 år full pensjon 69år 75år 14

15 FOLKETRYGDEN, NY OPPTJENINGSMODELL Pensjonsgivende inntekt gir hvert kalenderår en pensjonsopptjening, tilsvarende 18,1 % av inntekt opp til 7,1 ganger grunnbeløpet Maksimal pensjonsgivende inntekt 2012 er 15

16 Alleårsregel 7,1 Opptjening alle Går 13 år 75år 62 år 16

17 ALLEÅRSREGEL 7,1 Opptjening alle Går 7,1 G 13 år 75år 62 år 17

18 Pensjonsbeholdningen Hvor mye er i pensjonssekken? 18

19 LEVEALDERJUSTERING Den opptjente pensjonen skal fordeles på det antall år det enkelte kull forventes å leve. Dette kalles levealdersjustering. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon. Alle født i 1943 eller senere vil få pensjonen sin levealdersjustert ved uttak. Dette gjelder både pensjon fra folketrygden og pensjon fra offentlig tjenestepensjon. Pensjonen levealdersjusteres ved at vi deler bruttopensjonen på et forholdstall Forholdstallet sier noe om hvor lenge det enkelte årskull er forventet å leve i forhold 19 til andre årskull. Tallet brukes til å beregne

20 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Født år 1993 Kommer i arbeid 20 år gammel (2013) Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år Inntekt kr i alle år Pensjon ved 67 år: kr (45 %) 20

21 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN Født år 1983 Kommer i arbeid 30 år gammel (2013) Planlegger å ta ut full pensjon fra 62 år Inntekt min kr i alle år Pensjon ved 62 år: kr Minste pensjonsnivå 2012, enslig kr Kan ikke pensjonere seg ved 62 år pga for lite opptjening!! (Kronebeløpene er 2012 kroner) 21

22 ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN (forts) Tidligste uttak 63 år 2 mndr Pensjon kr Dvs, minste pensjonsnivå resten av livet Muligheter: Arbeide lenger Utsette pensjonsuttaket Velge arbeidsgiver med god tjenestepensjon Starte egen sparing Satse på arv 22

23 ALDERSPENSJON FRA OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Ingen pensjonsbeholdning Full alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon betinger 30 års medlemstid i 100 prosent stilling. Full alderspensjon betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget opptil 12 G Pensjonsgrunnlaget er normalt lønn på pensjoneringstidspunktet 23

24 ALDERSPENSJON FRA OFFENTLIG TJENESTEPENSJON En person, født i 1953 og har 30 års medlemskap i hel stilling. Sluttlønnen er lønnstrinn 53, dvs kroner. Forholdstallet for 1953-årskullet når de fyller 67 år er 1,055. Først finneren garantien på 66 prosent = * 0,66 = ,-. (også alderspensjon ved særaldersgrense) Deretter skal pensjonen levealdersjusteres = / 1,055 = ,-. Dette beløpet er minimum en får fra folketrygden og offentlig tjenestepensjon til sammen - men før samordning og individuell garanti. 24

25 Regulering av pensjoner under utbetaling Det tas utgangspunkt i lønnsvekst Gjennomsnitt for alle arbeidstakere, alle grupper, to siste år + forventet lønnsvekst i reguleringsåret Pensjonen reguleres ved først å legge til lønnsveksten, deretter trekke fra 0,75 % 25

26 Pensjon Kr Regulering av pensjoner under utbetaling Pensjon Kr Lønnsvekst 4,5% Kr Kr Faktor 0,75% Kr Pensjon etter regulering (3,71) Kr Ved en lønnsvekst på 4,5 %, kan reallønnsveksten være lav, også 0 eller mindre 26

27 Regulering av pensjoner År 0 Kr Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5% Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5, deretter minus 0,75 % Årlig underregule ring i forhold til årlig lønnsvekst Pensjon underregulert i forhold til lønnsvekst det enkelte år Akkumulert underreg. i forhold til lønnsutvg. År År År År År År År År År

28 Regulering av pensjoner År 0 Kr Pensjon regulert med lønnsvek st 4,5% Pensjon regulert med lønnsvekst 4,5, deretter minus 0,75 % Årlig underregul ering i forhold til årlig lønnsvekst Pensjon underreguler t i forhold til lønnsvekst det enkelte år År År År År År År Akkumulert underreg. i forhold til lønnsutvg

29 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON Levealderjustering Pensjonsgrunnlag lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år 67 år

30 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON Levealderjustering Omregnet pensjonsgrunnlag lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år 67 år

31 REGULERING AV PENSJON UNDER UTBETALING AFP OG SÆRALDERSPENSJON Levealderjustering Omregnet pensjonsgrunnlag Lønnsvekst Regulering av pensjon 57 år 67 år

32 Skattesatser lønn og pensjon 2013 Lønnsinntekt Pensjonsinntekt Stat /kommune 28 % 28 % Trygdeavgift 7,8 % 4,7 % TOPPSKATT % % Særskilt skattefradrag for pensjonister 32

33 SÆRSKILT SKATTEFRADRAG FOR PENSJONISTER (SKTL 16 1) Maksimalt kr Gjelder pensjon, ikke lønn Alderspensjon fra folketrygden AFP, privat sektor før (gammel ordning) AFP offentlig sektor Gjelder ikke særalderspensjon Fradraget gis i utlignet skatt og trygdeavgift på pensjonsinntekt 33

34 SÆRSKILT SKATTEFRADRAG FOR PENSJONISTER (SKTL 16 1) Reduksjoner i fradraget: Nedtrapping trinn 1 15,3 % av pensjonsinntekt over kr Nedtrapping trinn 2 6 % av pensjonsinntekt over kr Redusert fradrag ved lavere pensjon enn 100% (50% uttak = inntil 50% av ) Forholdsmessig avkortning i skattefradraget ved færre enn 12 mnd pensjon. 34

35 Minstefradrag i lønns- og pensjonsinntekt Minstefradrag Sats Nedre grense Øvre grense Lønnsinntekt 40 % Kr 4000 Kr Pensjonsinntekt 26 % Kr 4000 Kr

36 HVA SKJER MED VÅRE PENSJONER? Ikke et skjermet område Tilpasning av tjenestepensjoner offentlig sektor Fordelingspolitikk Skatter og avgifter Helse og omsorg (samhandlingsreformen) 36

37 Det kan ikke være noen tvil om at det var en imponerende innsats som stort sett startet i begynnelsen av 1980-årene og som ga sårt tiltrengte resultater fra til Det var Forsvarets pensjonister som på organisatorisk vis startet kampen. Det var disse som førte an og som på strategiske punkter klarte å vinne gehør for å bevare statspensjonene. Andre pensjonistorganisasjoner grodde opp etter hvert og bra var det. Å kjempe mot statens etablerte organer er som kjent ikke lett. I ettertid kan man undres, og spørre seg, hvordan og hvorfor denne kampen førte til seier. Jeg tror det i betydelig grad har å gjøre med offiserenes yrkesmessige opplæring, utdanning og erfaring. Jeg tenker på dette å opptre i organisatorisk form, undersøke motpartens sterke o g svake sider, vinne tillit på de rette steder, osv 37

38 ORIENTERING SLUTT TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN 38

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Tjenestepensjon og Folketrygd

Tjenestepensjon og Folketrygd Tjenestepensjon og Folketrygd Utdanningsforbundet Østfold Sarpsborg, 6. desember 2010 Arne Helstrøm, SPK STATENS PENSJONSKASSE Forelesningen omhandler: Generelt om pensjonsordningene i Norge Dagens folketrygd

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng

Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus. 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Pensjon Fagkveld for Oslo og Akershus 25. februar 2013 Elisabeth Østreng Fagkveld om pensjon Folketrygdens alderspensjon AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor AFP og tjenestepensjon i privat sektor

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

FOR DAGENE SOM KOMMER

FOR DAGENE SOM KOMMER Etterlattepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 2 Offentlig tjenestepensjon 2 Oppbygging av brosjyren 3 Generell informasjon for alle 6 Hvem har rett til barnepensjon? 7 Størrelsen på etterlattepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt

Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt ffisersforumtemahefte for aktuell forsvarsdebatt Tema: Hva betyr fremtidig pensjon for deg? OffisersForum er Befalets Fellesorganisasjons nyetablerte faglige temahefte. Målsetningen er å skape et nytt

Detaljer