PENSJON KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO."

Transkript

1 PENSJON KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

2 HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat pensjonssparing. 2

3 FOLKETRYGD GAMMEL ORDNING Folketrygden er grunnmuren i pensjonsordningene vi har i Norge. Folketrygden ble innført i Gjelder for de som er født før 1954 og gradvis for de som er født mellom 1954 og Full opptjening er 40 år mellom 17 år og 70 år. Det er de 20 beste opptjeningsårene (Besteårsregelen) som betyr mest for hva du vil få i pensjon. 3

4 Folketrygd ny ordning - opptjening Gjelder alle som er født etter 1953, født mellom 1953 og 1963 får ei blanding av ny og gammel ordning, født etter 1962 bare ny ordning. En opparbeider ei pensjonsbeholdning,som en kan ta ut frå 62 år. En får opptjening for all inntekt, også overtid, fra 13 år til 75 år (alleårsopptjening). 18,1 prosent av inntekt opp til 7,1 G. Opptjening også for omsorgsarbeid og verneplikt 4

5 Folketrygd ny ordning fleksibelt uttak Du kan starte å ta ut alderspensjon når du er mellom 62 og 75 år. For å ta ut alderspensjon før du fyller 67 år, må du ha tilstrekkelig høy opptjening. Dersom du tar ut fleksibel alderspensjon tidlig, blir pensjonen lavere ettersom alderspensjonen blir justert ut fra årskullets forventede levealder på uttakstidspunktet. Uttaksreglene for alderspensjon er nøytrale. Det vil si at om man tar utgangspunkt i gjennomsnittlig levealder for årskullet skal de samlede pensjonsutbetalingene bli like store uansett når pensjonen tas ut s5

6 Pensjon i prosent av lønn, dagens ordning Tall per BRUTTOPENSJONSORDNING G Offentleg tjenestepensjon 66 % 42 Dagens Folketrygd 5G 6G 8G 10G 12G

7 INDEKSERING Pensjon blir lavere regulert enn lønnsveksten for yrkesaktive frå 1. januar Stortingsvedtak: "Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75 %." Lønnsvekst for yrkesaktive 4 % Pensjonsauke: * 0,04 = Pensjonsauke: * 0,0322 = "Tap":

8 LEVEALDERSJUSTERING KONSEKVENSER (1943 i 2010) År Antatt antall leveår etter 67 Pensjonsnivå gitt uendret pensjalder år 66 % Høyere pensjalder med 66% (1953 i 2020) (1963 i 2030) (1973 i 2040) (1983 i 2050) år 63 % 66 % * + 1 år år 60 % + 2 år og 2 mnd år 57 % + 3 år år 54 % + 3 år og 11 månad 8

9 LØNN OG PENSJON I NY FOLKETRYGD Lønn Folketrygd ved uttak frå 67 år Lønn Opptjent folketrygd år Folketrygd fra uttak v/62 år 62 år 67 år 9

10 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Alderspensjon Tariffpartene i offentlig sektor vedtok 4. juni 2009 at reglene for offentlig tjenestepensjon bruttoordningen skulle videreføres. De fleste av Utdanningsforbundets medlemmer har offentlig tjenestepensjonsordning etter lov om Statens pensjonskasse. Ansatte i kommunale barnehager har kommunal tjenestepensjonsordning etter Hovedtariffavtalen i KS-området KLP/ Trondheim kommunale pensjonskasse s10

11 OFFENTLIG TJENESTEPENSJON Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra fylte 67 år. For å få pensjon fra 67 år, må du samtidig søke om alderspensjon fra folketrygden s11

12 OFFENTLIG AFP Offentlig AFP Tariffpartene i offentlig sektor avtalte 4. juni 2009 at reglene for avtalefestet pensjon (AFP) skulle videreføres. I motsetning til i privat sektor består altså AFP som en førtidspensjonsordning for offentlig ansatte mellom 62 og 67 år. Personer som velger å ta ut alderspensjon fra folketrygden før 67 år, kan ikke ta ut AFP i tillegg. Avtalefestet pensjon i offentlig sektor skal ikke levealdersjusteres. s12

13 AFP ÅR Må ha minst 10 år i folketrygden med pensjonspoeng fra fylte 50 år, og ha minst 10 års medlemskap i offentleg tenestepensjonsordning etter fylte 50 år. I den statlige og kommunale AFP-avtalen kan en kombinere arbeid og AFP-pensjon. En får utbetalt i AFP-pensjon mellom 50% og 60 % av sluttlønn. En kan tjene kroner ( toleransebeløp) uten å få avkorting av pensjonen. 13

14 AFP ÅR Arbeidstakere som går av med AFP-pensjon når de er 65 år eller 66 år, får pensjonen beregnet etter reglene i SPK/KLP. Pensjonen blir 66 % av pensjonsgrunnlaget/sluttlønna dersom en har hatt full opptjening i minst 30 år i full stilling. Har en ikke full opptjening eller hatt redusert stilling, får en forholdsmessig redusert pensjonen. En kan også velge folketrygdberegnet AFP + AFP-tillegget, dersom en kommer bedre ut med denne ordningen. 14

15 OFFENTLEG TENESTEPENSJON VED 67 ÅR Pensjonsalderen for offentlig tenestepensjon i stat og kommune i Norge er 67 år, dersom en ikke har særaldersgrense. Pensjonen blir beregnet ut fra hvor mange år du har vært medlem av pensjonskassen og størrelsen på stillingen. 30 år i hel stilling gir rett til full pensjon. Blir levealdersjustert Full pensjon er minimum 66 % av sluttlønn individuell garanti til og med 58-kullet Ved 67 år samordnes tjenestepensjonen med folketrygden Pensjonskassene og folketrygden har ulike regler for hvordan arbeidsinntekt påvirker pensjonen ved 67 år. 15

16 16

17 Pensjon privat sektor s17

18 Privat sektor dagens system Folketrygdloven: alders- uføre og etterlattepensjon til alle Offentlig sektor: lov- eller avtalefestet tjenestepensjonsordning med alders- uføre- og ektefellepensjon Privat sektor: Lov om obligatorisk tjenestepensjon: Alle skal ha tjenestepensjonsordning-alderspensjon; Innskuddsordning eller ytelsesordning Mulighet for uføre- og etterlattepensjon Noen virksomheter kan bli med i offentlig tjenestepensjonsordning Arbeidsgiver bestemmer pensjonsordningen, med mindre denne er en del av tariffavtalen s18

19 Pensjonsordningen i offentlig sektor lønn AFP Tjenestepensjon AFP tilsvarer Alderspensjon fra tilsvarer tjeneste- folketrygden alderspensjon pensjon, fra folke- ca 66 prosent av trygden + AFP-tillegg sluttlønn år år Fra 67 år ca 66 prosent av lønn Gjelder også: KA, KS-bedrift, Virke, Spekter-Helse s19

20 Pensjonsordningen i PBL-A og FUS lønn AFP Tjenestepensjon AFP tilsvarer Beregnet alderspensjon fra tilsvarer tjeneste- folketrygden alderspensjon pensjon, fra folke- 66 prosent av trygden + AFP-tillegg sluttlønn år år Fra 67 år ca 66 prosent av lønn s20

21 Pensjon i PBL-A og FUS PBL-A og FUS opprettet (sist endret :08) Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i Private Barnehagers Landsforbund (PBL-A) og FUS AS, har en særskilt AFP-ordning Ansatte i PBL-A barnehager som fyller de kollektive og individuelle vilkår for førtidspensjon i fellesordningen, har fra fylte 62 år rett til en AFP som tilsvarer det vedkommende ville ha fått i førtidspensjon som medlem av Statens pensjonskasse. Ansatte i private barnehager med hovedtariffavtale i FUS AS, har AFP-ordning etter mønster fra PBL-A. s21

22 Pensjonsmodell i privat sektor Tjenestepensjon (TP) AFP livsvarig Folketrygd (FT) 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år Uttakstidspunktet er avgjørende for livsvarig utbetalingsnivå TP AFP FT 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år s22

23 Pensjon i ulike avtaleområder Ytelsesordning etter lov om foretakspensjon: PBL-A FUS Standard tariffavtale for barnehager* Standard tariffavtale for skoler ikke godkjent etter privatskolelov Offentlig tjenestepensjon: KS-bedrift KA Virke Spekter helse Standard tariffavtale skoler godkjent etter privatskoleloven s23

24 NY UFØRETRYGD Stortinget behandlet lov om ny uføretrygd desember Ny uføretrygd og ny alderspensjon til uføre skal tre i kraft i Dagens alderspensjonisterr som tidlegere har mottatt uførepensjon, blir ikke berørt. Dagens uføre vil bli berørt av reformen, men i mindre grad Uføretrygden skal ligge på 66 % av tidligere inntekt. Uføretrygd skal skattelegges som lønn. Uføretrygden blir regulert med lønnsveksten Arbeidsinntekt opp til 0,4 G ca kroner gir ingen avkorting av uføretrygden. Inntekt over 0,4 G blir avkorta med 66 %. Delvis levealderjustering fra 2011 for årskullene 1944 til s24

25 NOU 2012:13 Banklovkommisjonen utredet et nytt pensjonsprodukt som er tenkt å erstatte dagens innskudds- og foretakspensjon. Det nye pensjonsproduktet som nå foreslås har sin bakgrunn i at folketrygdens pensjonsregler er endret, og at det innføres en helt ny opptjeningsmodell for folketrygden. s25

26 NOU 2012:13 s26

27 NOU 2012:13 Flytting av risiko Banklovkommisjonens forslag innebærer at det kan velges langs to akser: 1)Høy eller lav sparing 2)Garantere reguleringen av pensjonsbeholdningen eller velte all risiko over på arbeidstaker og la pensjonene bestemmes av utviklingen i rente- og aksjemarkedet som med dagens innskuddsordninger. s27

28 NOU 2012:13 Det nye tjenestepensjonsproduktet åpner følgelig for muligheten til å flytte risiko fra forsikringsselskap og arbeidsgivere, og til arbeidstakersiden. Fra Utdanningsforbundets høringsuttalelse: «Utdanningsforbundet er i mot at all risiko skal veltes over på arbeidstaker. Utdanningsforbundet ønsker at arbeidsgiver skal garantere reguleringen av pensjonsbeholdningen, og samtidig sikre høy sparing». s28

29 NOU 2012:13 Livsvarig vs. tidsavgrenset alderspensjon Banklovkommisjonen mener at hovedregelen i kollektiv pensjonsforsikring fortsatt bør være at alderspensjon skal være en livsvarig ytelse. Banklovkommisjonen foreslår likevel at alderspensjonen kan opphøre eller settes ned etter å ha vært utbetalt i minst 10 år og tidligst ved fylte 80 år. Utbetalingstiden kan settes ned til det antall år som er nødvendig for at årlig alderspensjonsytelse skal utgjøre om lag 30 prosent av G dersom dette er fastsatt i pensjonsplanen eller arbeidstakeren krever det. Utbetalingstiden kan da også settes kortere enn 10 år. s29

30 NOU 2012:13 Fra Utdanningsforbundets høringsuttalelse: «Utdanningsforbundet er enig at skattefinansierte alderspensjonsordninger skal være livsvarige. Utdanningsforbundet er i mot at det gis adgang til å etablere tjenestepensjonsordninger med opphørende ytelser». Utdanningsforbundet støtter Unios særmerknad som fremgår av utredningen. s30

31 Vedtak i sentralstyret 1. Dagens ytelsesbaserte pensjonsordninger skal videreføres inntil videre. 2. På det tidspunkt og i den grad man må tilpasse de private pensjonsordningene til det nye systemet, kreves standardmodell. Maksimalsatsen er satt for lavt til å gi like gode pensjoner som dagens ytelsesordninger, og må økes til minst 8,5 prosent for å sikre pensjoner på to tredeler av sluttlønn innenfor denne modellen». s31

32 og veien videre Viktige elementer i pensjonsreformen er ennå ikke på plass: Uførepensjon (OfTp) Samordningsregler for yngre årskull (OfTp) Etterlattepensjon (Folketrygden + OfTp) Særaldersgrensene (OfTp) Privat tjenestepensjon s32

33 Ny lovgivning om tjenestepensjonsordninger i privat sektor - Banklovkommisjonen 2010 Banklov I Nødvendige tilpasninger til ny folketrygdlov 2012 Banklov II Skisse til framtidige tjenestepensjonsordninger 2012? Banklov III Overgangsordninger, fripoliseproblematikken 2013 Banklov IV Endelig innstilling. Videreføring av eksisterende ordninger? ? Ny lovgiving Avløser: Lov om obligatorisk tjenestepensjon Lov om innskuddspensjon Lov om foretakspensjon Pensjonskurs november 2012 s33

34 Pensjonsoppgjøret i s34

35 Spørsmål om avgang: 1 mnd etter du har fyller år. 62, 65 eller 67. Første gang AFP avgang 1. juli. Delvis AFP og går av: avgang 1. august. Skriv søknad om pensjon minimum 3 måneder før avgang. s

36 36

37 Dette fremgår også av vår brosjyre «Snart pensjonist? Om offentlige tjenestepensjonsordninger», på s37

38 Pensjon i Trondheim Trondheim kommunale pensjonskasse: s38