31. januar - 7. februar NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand"

Transkript

1 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

2 Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon Søknadsprosedyre Overgang fra annen ytelse til alderspensjon Eksport av ytelse Leveattester Kontaktinformasjon og Din Pensjon Spørsmål NAV, Side 2

3 Hva består min alderspensjon av? Individuell Sparing (Det du sparer selv) Tjenestepensjon og AFP (Det du og arbeidsgiver sparer sammen for deg) Folketrygden (Det staten sparer for deg basert på din botid i Norge og ditt arbeid i Norge) NAV, Side 3

4 Vilkår for ytelser fra folketrygden Medlemskap i folketrygden er nøkkelen til trygderettigheter: fastslå retten til pensjon beregne trygdetid vurdere retten til eksport Hovedregelen er at bruker fortsatt må være medlem i folketrygden for å ha rett til ytelser Unntak dersom man har over 20 års botid eller tre år med pensjonspoeng. Norge har trygdeavtaler med flere land, men Thailand er ikke et av dem. NAV, Side 4

5 Det viktigste å vite om alderspensjon fra folketrygden Ind. sparing Tjenestepensjon Fire elementer ved regelverket du bør kjenne til: Alderspensjon fra Folketrygden 1 Opptjeningsregler 2 Fleksibelt uttak 3 Levealdersjustering 4 Reguleringsbestemmelser NAV, Side 5

6 Dagens regler fra Fleksibel alderspensjon: Kan tas ut fra fylte 62 år dersom man har høy nok opptjening Hel eller gradert alderspensjon Fri kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt Årlig pensjon justeres etter forventet levealder Høyere pensjon jo lenger man venter med å ta ut pensjonen Levealdersjustering: Reguleringsbestemmelser: Ulik regulering av pensjon under opptjening og under utbetaling NAV, Side 6

7 Årskull og opptjeningsmodeller Født mellom Beholder opptjening etter gammelt regelverk - 20 beste år med inntekt avgjør størrelsen på pensjonen Født mellom Kombinasjon av gammelt og nytt regelverk - Født 1954: 9/10 etter gamle regler og 1/10 etter nye - Født 1962: 1/10 etter gamle regler og 9/10 etter nye Født i 1963 eller senere Kun nye opptjeningsregler - Opptjening for alle år i arbeid fra 13 til 75 år - Opparbeider pensjonsbeholdning for alle år med pensjonsgivende inntekt NAV, Side 7

8 Ny opptjeningsmodell Født i 1963 eller senere Pensjonsbeholdning Inntektspensjon Garantipensjon Hvert år godskrives pensjonsopptjening i pensjonsbeholdningen. Opptjenes med 18,1 prosent av inntekt inntil 7,1 G. Alle personer med opptjent pensjonsbeholdning vil motta inntektspensjon. Tjenes opp på bakgrunn av blant annet pensjonsgivende inntekt m.m. Alle år teller i opptjening av inntektspensjon (13-75 år). Skal sikre et akseptabelt pensjonsnivå for personer med liten eller ingen inntektspensjon. Avkortes mot pensjonsbeholdningen. Erstatter nåværende minstepensjon. NAV, Side 8

9 Kan jeg kombinere alderspensjon og uføretrygd? Fleksibel alderspensjon med virkningstidspunkt fra og med kan kombineres med uføretrygd Hel (100%) uføretrygd kan ikke kombineres med alderspensjon. Gradert uføretrygd kan kombineres med uttak av gradert alderspensjon, gitt at vilkår for uttak av alderspensjon før 67 år er oppfylt. Summen av uføregraden og graden av alderspensjon kan ikke overstige 100 prosent. Uttaksgradene for alderspensjon kan ikke fravikes. NAV, Side 9

10 Hva er forsørgingstillegg? Et tillegg som kan gis til en pensjonist som forsørger ektefelle eller barn Forsørgingstillegg er en behovsprøvd ytelse Forsørgingstillegg inntektsprøves mot den forsørgede ektefellens/ barnets inntekt og mot pensjonistens egen inntekt Det kan også ytes ektefelletillegg for samboere hvis paret har felles barn eller tidligere har vært gift NAV, Side 10

11 Har jeg rett på forsørgingstillegg til ektefellen min? Det kan ytes ektefelletillegg dersom: Ektefellen er forsørget av pensjonisten. Pensjonisten har fylt 67 år. Pensjonisten mottar 100 % alderspensjon. Det gis ikke ektefelletillegg dersom ektefellen: har inntekt inkludert kapitalinntekt større enn grunnbeløpet (kr ), eller mottar pensjon fra folketrygden, eller har rett på 100 prosent alderspensjon, eller mottar AFP i privat sektor gitt før , eller mottar AFP i offentlig sektor NAV, Side 11

12 Krav til dokumentasjon ektefelletillegg Original vigselsattest eller bekreftet kopi Bekreftet kopi av ektefelles identifikasjonsdokument Bekreftelse på inntekt under 1G (= kr pr ) Bekreftelse på faktisk forsørgerforhold Egenerklæring fra den forsørgede om fravær av inntekt godkjennes dersom annen dokumentasjon ikke lar seg oppdrive NAV, Side 12

13 Har jeg rett på forsørgingstillegg til barnet mitt? Det kan ytes barnetillegg for hvert forsørget barn til en person som har fylt 67 år og mottar 100 % alderspensjon Det gis ikke barnetillegg hvis barnet har inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn grunnbeløpet (kr ) Hvem regnes som barn? Personer under 18 år Dersom en pensjonist har forsørget et fosterbarn i to år kan det ytes barnetillegg En eventuell adopsjon må være godkjent også i Norge bilde NAV, Side 13

14 Krav til dokumentasjon barnetillegg Bekreftelse på faktisk forsørgerforhold Bekreftelse på inntekt under 1G Barnets fødselsattest Eventuelle adopsjonsdokumenter (må også være godkjente i Norge ) NAV, Side 14

15 Har min ektefelle rett på gjenlevendepensjon? Generelle vilkår for gjenlevendepensjon fra folketrygden Avdød må ha vært: medlem i folketrygden de siste 3 årene forut for dødsfallet, eller ha mottatt pensjon fra folketrygden de siste tre år. Gjenlevende må ha vært : gift med den avdøde i minst 5 år, eller ha hatt felles barn med den avdøde Den gjenlevende må være under 67 år Det er krav til aktivitet inntektsprøving Pensjon kan i særlige tilfeller også gis til skilt, gjenlevende ektefelle Den gjenlevende må være medlem i folketrygden - unntak ved eksportrett. NAV, Side 15

16 Har mitt barn rett på barnepensjon fra folketrygden? Avdøde må ha vært: Medlem siste 3 år forut for dødsfall, eller Pensjonist i Folketrygden siste 3 år forut for dødsfall For rett til pensjon er det vilkår om fortsatt medlemskap i folketrygden - unntak ved eksportrett. Barnepensjon ytes frem til barnet fyller 18 år. Barnepensjonen kan forlenges dersom: Barnet er under 20 år, foreldreløs og under utdanning, eller Barnet er under 21, har mistet en eller begge foreldre, er under utdanning og forsørgerens død skyldes yrkesskade NAV, Side 16

17 Må jeg skatte av pensjonen min i utlandet? Ja, pensjon blir beskattet i Norge etter reglene om kildeskatt. Man er i utgangspunktet skattepliktig til Norge selv om man har flyttet fra eller aldri har bodd i Norge. Alle spørsmål om kildeskatt og skattefritak skal rettes til: Skatt nord, Postboks 6310, NO 9293 Tromsø. Kildeskatt utgjør et forskuddstrekk på 15 prosent av brutto pensjon. Tlf.: Du kan søke om helt eller delvis skattefritak, som vil avhenge av din skatteplikt til bostedslandet og eventuell skatteavtale mellom Norge og bostedslandet ditt. Spørsmål om skatteplikt til det landet du har flyttet til, må du selv avklare med skattemyndighetene der. NAV, Side 17

18 Søknadsprosedyre Søknader om pensjonsytelser fra NAV Pensjon settes frem gjennom selvbetjeningsløsningen Din Pensjon Eller på nasjonale (norske) kravblanketter. Søknad om forsørgingstillegg gjøres gjennom eget søknadsskjema. Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon! Søknadsskjema finnes på nav.no eller kan sendes ved forespørsel. Søknader returneres til: NAV Pensjon. Postboks 6600 Etterstad Oslo NAV Kontaktsenter Pensjon: NAV, Side 18

19 Automatisk overgang til alderspensjon i noen tilfeller Personer som mottar gjenlevende- eller 100% uføretrygd blir automatisk konvertert til alderspensjon måneden etter fylte 67 år. AFP i privat sektor (gammel ordning: LO/NHO) vil også bli konvertert til alderspensjon ved fylte 67 år. Ved AFP offentlig må man søke. Ikke nødvendig å søke om alderspensjon hvis man mottar disse ytelsene. NB! Brukere må melde fra om endringer i forhold som har påvirkning av beregningen av alderspensjon. For eksempel endring i ektefelles inntekt eller forandring i sivilstand. NAV, Side 19

20 Alderspensjonister bosatt i utlandet NAV, Side 20

21 Alderspensjonister bosatt i Thailand NAV, Side 21

22 Kan jeg ta med meg pensjonen min til utlandet? Hovedregelen er at du fortsatt må være medlem i folketrygden for å ha rett til ytelser. Norge har inngått trygdeavtaler med en rekke land som kan gi deg rett til å eksportere pensjonen din fritt. Thailand er ikke en av dem. Du kan likevel ta med deg pensjonen din dersom du har 20 års botid. Til den som har mindre enn 20 års botid, ytes det a) tilleggspensjon, b) grunnpensjon etter en trygdetid som svarer til det antall poengår tilleggspensjonen er beregnet etter. Eksportforbud: Tilleggspensjon gitt etter reglene for unge uføre og pensjon beregnet etter spesielle regler for flyktninger, kan ikke tas med til utlandet. NAV, Side 22

23 Når regner NAV meg som utflyttet? Etter folketrygdlovens 2-1 anses du som utflyttet dersom du oppholder deg, eller har oppholdt deg i utlandet i mer enn seks måneder pr. kalenderår i to eller flere påfølgende år. Disse 6 månedene trenger ikke å være sammenhengende gjennom året. Det er summen av utlandsopphold gjennom kalenderåret som teller. NAV, Side 23

24 Leveattester Hvert år sender NAV ut leveattester til deg som mottar pensjon i utlandet. Dette gjør vi for å sikre at pensjonen går til deg som mottaker og ikke kommer i feil hender. Leveattester sendes automatisk ut en gang i året. Attesten skal underskrives av deg selv. I tillegg skal en offentlig myndighet, eller to vitner (to myndige personer) bekrefte at du lever. Leveattesten skal sendes per post til: NAV Pensjon, Postboks 6600 Etterstad, 0607 Oslo Dersom vi ikke får inn leveattesten, eller den mangler bekreftelse eller underskrift, vil pensjonsutbetalingen etter en påminnelse bli midlertidig stanset. Har vi stanset pensjonen din ta straks kontakt med oss på telefon så finner vi en løsning. NAV, Side 24

25 Når skal jeg ta kontakt med NAV? Du har plikt til å melde fra til NAV om endringer som kan ha betydning for pensjonen din. Dette vil si når: din ektefelles inntektsforhold endrer seg en av dere får varig opphold i institusjon du og ektefellen flytter fra hverandre eller skiller dere ektefellen din dør du gifter deg på nytt eller du får samboer du flytter til et annet land eller tilbake til Norge Hvis du får utbetalt for mye pensjon fordi du ikke har meldt fra om endringer, kan NAV kreve tilbake det som er for mye utbetalt. NAV, Side 25

26 Hvordan komme i kontakt med NAV Pensjon? Via post: NAV Pensjon. Postboks 6600 Etterstad Oslo Via telefon: NAV Kontaktsenter Pensjon: NAV, Side 26

27 Din pensjon Via Din pensjon fra nav.no 1 Du finner link til innloggingsiden til Din pensjon på 2 Du benytter MinID ved hjelp av passord/ PIN kode eller innlogging ved bruk av engangspassord NAV, Side 27

28 Din pensjon: Fra NAV-besøk til sofasøk! NAV, Side 28

29 Forsiden i Din pensjon 1 Navigering i venstremenyen eller ved hjelp av ikonene Nøkkelinformasjon om deg: Inntekt, pensjonsbeholdning, utbetalinger og sivilstand 3 Anledning til hurtigberegning av alderspensjon 4 Hjelpeverktøy for bruk av Din pensjon NAV, Side 29

30 Din pensjonsopptjening Eksempel: Født før 1954 Eksempel: Født fom 1963 NAV, Side 31

31 Pensjonskalkulatoren NAV, Side 32

32 Resultat av beregningen x Vi har her sammenliknet 100% uttak ved 65 og 67 år. Grafen viser at pensjonen blir større jo lengre en venter med å ta ut pensjon. NAV, Side 33

33 Din pensjon Din Pensjon oppsummering Søke om pensjon elektronisk med automatisk behandling Beregne fremtidig alderspensjon Innhente tjenestepensjon Se egen pensjonsopptjening Stille og få svar på spørsmål NAV, Side 35

34 Benytt deg av disse kanalene for mer informasjon Nettjenesten Din pensjon Logg deg inn og få oversikt over mulighetene Kontaktsenter Pensjon Få svar på spørsmål om alderspensjon på telefon Les om regelverk og ta e-læringskurs NAV s nyopprettede pensjonsblogg Flere innlegg om pensjon og utlandsopphold NAV, Side 36

35 NAV Pensjon har startet pensjonsblogg Flere innlegg om pensjon og utlandsopphold Formidlet på et lett tilgjengelig språk Eksempel: «Slik unngår du pensjonskrøll ved lengre utlandsopphold» Verdt å sjekke ut! NAV, Side 37

36 Spørsmål? Takk for oppmerksomheten! NAV, Side 38

37 Spørsmål? NAV, Side 39

38 Oppfølging av spørsmål om gjenlevendeberegning Ved innvilgelse av gjenlevendepensjon vil pensjonen bli redusert etter en overgangsperiode på ett år Ytelsen skal reduseres med 40% av inntekt over halvparten av grunnbeløpet (G). Dersom gjenlevende ikke har inntekt benytter man fiktiv inntekt på to ganger grunnbeløpet (2G). NAV, Side 40

39 Oppfølging av spørsmål om gjenlevendeberegning Eksempel der gjenlevende ikke har reell inntekt: 2G 0,5G = Inntekt over 0,5G Inntekt over 0,5G x 40% = Hva pensjon reduseres med. Pr er 1G = ,- Regnestykket vil derfor pr. tiden se slik ut: = x 40% = Pr vil en person som mottar gjenlevendepensjon og som ikke innehar annen inntekt etter ett år få sin pensjon redusert med NOK NAV, Side 41

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med privat ytelsesbasert pensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte med offentlig tjenestepensjon i Nettbuss konsernet Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 3 Navn og adresser 4 Kundenavn 4 Forsikringsmegler 4 Forsikringsgivere

Detaljer

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS

Pensjon og personforsikring. for ansatte i Sodexo AS Pensjon og personforsikring for ansatte i Sodexo AS Januar 2012 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade 3 Generelle bestemmelser 4 Definisjoner 5 Pensjon 7 Folketrygden 7 AFP 8 Fleksibel

Detaljer

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea

Ny fleksibel alderspensjon. Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea Ny fleksibel alderspensjon Hva betyr det for deg? Informasjon og råd fra Nordea RADGIVNING 2 Nytt pensjonssystem øker behovet for personlig rådgivning Når du blir pensjonist skal du leve av pensjonen din,

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter

Utdanningsforbundet. Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter. 7. mai 2013. 1. Folketrygden. 2. Statens pensjonskasse. 3. Pensjonsmuligheter Utdanningsforbundet 7. mai 2013 Kristoffer Sørlie 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP c) Uførepensjon 3. Pensjonsmuligheter 2 1 Pensjonssystemet

Detaljer

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010

Pensjonsreformen. Ledersamling Norske Landbrukstenester. Gardemoen 2. juni 2010 Pensjonsreformen Ledersamling Norske Landbrukstenester Gardemoen 2. juni 2010 En oversikt over status i gjennomføring av pensjonsreformen Kortfattet oversikt Ny folketrygd hva gjelder alderspensjon vedtatt

Detaljer

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015

Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Pensjonsordningene og personforsikringene i Jotun Negotia 19.03.2015 Agenda Pensjon: 1. Pensjonsordningene 2. Sykdom - Hvordan er du dekket 3. Død Hvordan er de etterlatte dekket 4. Alderspensjon fra NAV

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm

Utdanningsforbundet. Halden, 21. mars 2011. Seniorrådgiver Arne Helstrøm Utdanningsforbundet Halden, 21. mars 2011 Seniorrådgiver Arne Helstrøm Pensjon består av tre deler pensjon fra folketrygden privat og offentlig tjenestepensjon fra dine arbeidsgivere den pensjonen som

Detaljer

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring.

Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING. Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Unge og arbeid PENSJON OG FORSIKRING Informasjonshefte for ansatte i finansnæringen, foreldre og lærere om pensjon og forsikring. Din første jobb? Side 01 Innledning 3 02 Kort om skatt og folketrygd 4

Detaljer

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10

Pensjonen din. Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Pensjonen din Tjenestepensjonen en viktig del av pensjonen din NUMMER 2 / AUGUST 2008 Så du tror at pensjonsreformen ikke betyr noe for deg? / side 10 Sjekk hva bedriften sparer for deg / side 8 Skattegunstig

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder,

Pensjonsmøte 2011. Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Frode Ekker, Kunde- og Salgsleder, Pensjonsmøte 2011 Fakta om KLP Folketrygden Pensjonsytelsene Pensjonsreformen Valgmuligheter Medlemsfordeler Hva vet du om KLP? o Kundene eier KLP o

Detaljer

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET

MULIGHETER I ARBEIDSLIVET ? Om brosjyren Å være i et forpliktende arbeidsforhold vil for de fleste være et viktig gode. Mange opplever at arbeid er en meningsfull del av livet, og at fellesskapet på arbeidsplassen betyr mye. Hva

Detaljer

Folketrygdloven. Lovdata

Folketrygdloven. Lovdata Folketrygdloven Tittel: Lov om folketrygd Dato: 01.05.1997 Sist endret: 07.01.2005 Publikasjon: 82-022-4731-4 Departement: Arbeids- og sosialdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Hvordan folketrygdloven

Detaljer

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon

Pensjonshefte. Hva betyr fremtidig pensjon for deg? 6 Temahefte. Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon 6 Temahefte Pensjonshefte Aktuell informasjon fra Befalets Fellesorganisasjon Hva betyr fremtidig pensjon for deg? Det meste om pensjon Pensjon er en utsatt lønnsytelse og således en viktig del av dine

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger

Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Gjelder fra 1.1. 2015 Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger Vedtekter DEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 5 Kapittel 1 Pensjonsordningens formål og organisering... 5 1-1 Etablering... 5 1-2 Formål...

Detaljer

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014

Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene. Desember 2014 Informasjon v om forsikringsordningene for ansatte i Schlumberger - selskapene Desember 2014 Innholdsfortegnelse Kontaktinformasjon 3 Melding av skade - generelt 3 Hvem er med i forsikringene 4 Skatteforhold

Detaljer

Erik Jarl 4. februar 2010

Erik Jarl 4. februar 2010 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd ) Folketrygden

Detaljer

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER

PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER PENSJON- OG PERSONALFORSIKRINGER Informasjon til deg som er ansatt i Saipem Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Saipem har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer

Detaljer