Uførepensjon eller AFP?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Uførepensjon eller AFP?"

Transkript

1 Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 1 av 7 Uførepensjon eller AFP? Om lag halvparten av alle arbeidstakere i privat sektor er ansatt i AFP-bedrifter. En betydelig andel av disse vil ved 62 årsalder oppleve å ha en redusert inntektsevne og følgelig oppfylle vilkårene for en full eller gradert uførepensjon fra Folketrygden. Vedtektene for Ny AFP er klar på at «Ny AFP ytes ikke til personer som etter fylte 62 år har mottatt uførepensjon fra folketrygden.» Senest ved 62 år må man ta en endelig beslutning om man skal: Si fra seg AFP Si fra seg uføretrygd fra folketrygden og tilknyttede ytelser Det eneste entydige rådet som er mulig å gi til personer som ender opp i denne situasjonen, er å sørge for å få utredet begge alternativer på en skikkelig måte, slik at man fullt ut forstår konsekvensen av både det alternativet man velger og det alternativet man velger bort. Ettersom beslutningen får varige konsekvenser for utbetalte pensjonsytelser, må det gjøres beregninger for hvert enkelt fremtidige år. Det er også viktig å være klar over at pensjonene i hvert av de to alternativene skal beskattes til dels svært ulikt. Det er altså umulig å gi en samlet kvalifisert anbefaling uten beregning av netto utbetaling i det enkelte fremtidige år for hvert av alternativene. De offentlig tilgjengelige kalkulatorene er uegnet til å gi en samlet kvalifisert vurdering. For å illustrere hvor store økonomiske konsekvenser valget får, har vi gjort beregninger for to ulike tilfeller: I eksempel 1 taper arbeidstaker 1,2 million kroner etter skatt på å velge AFP I eksempel 2 taper arbeidstaker 43. kroner etter skatt på å velge uføretrygd HR-personell som bistår ansatte i en slik prosess uten å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag har enten for høy selvtillit eller for lav selvinnsikt

2 Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 2 av 7 Hvilke kriterier bestemmer hvilket alternativ som er mest lønnsomt? Nedenfor skal vi gå igjennom noen av kriteriene som medvirker til å bestemme hvilket alternativ som vil være mest lønnsomt: A. Uførhetsgrad Desto høyere uføregrad man kvalifiserer for, desto mer sannsynlig er det at man vil tjene på å velge uførealternativet. B. Uføreytelser i tjenestepensjon Mange AFP-bedrifter har en tjenestepensjonsordning som også inneholder uføreytelser. Vilkårene for utbetaling av uføreytelser fra tjenestepensjonen er oftest knyttet opp mot et vedtak om uførhet i folketrygden. Konsekvensen av at man sier fra seg uføreytelsen i folketrygden er altså at man også mister uføreytelsen i tjenestepensjonen. C. Alderspensjon i tjenestepensjon Både ytelsesbaserte og innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger inneholder forsikringsordninger som sikrer opptjening av alderspensjon ved uførhet. Denne alderspensjonsopptjeningen vil man kun få dersom man velger uførealternativet. Denne effekten er langt større i bedrifter med ytelsesbaserte ordninger enn i bedrifter med innskuddspensjon. D. Karrierelengde og inntektsprofil De personene som denne problemstillingen nå er relevant for, er født tidlig på 5-tallet og har derfor opptjening av alderspensjon i folketrygden utelukkende basert på gamle opptjeningsregler. Dette innebærer at opptjeningen er basert på besteårsregelen og 4-årsregelen. Relevant er da at uførepensjon kvalifiserer for pensjonsopptjening i årene fram til 66 år. Det skal her altså beregnes pensjonspoeng på linje med opptjeningen forut for uførheten. Arbeidstakere med korte eller mellomlange karrierer og/eller høyest inntekt på slutten av karrieren vil altså kunne forbedre sin alderspensjonsopptjening i folketrygden vesentlig ved å velge uførealternativet. E. Utnyttelse av restarbeidsevne Hvor mange år fremover planlegger arbeidstakeren å utnytte restarbeidsevnen sin til å jobbe? Desto større grad arbeidstakeren planlegger å benytte restarbeidsevnen til å utføre inntektsgivende arbeid i perioden 62 til 67 år, desto mindre vil fordelen av pensjonsopptjening under uførhet (se punkt D) være. Personer som planlegger å jobbe lite eller ingenting etter fylte 62 år vil følgelig tendensielt tjene på å velge uførealternativet.

3 Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 3 av 7 F. Inntektsnivå Desto høyere inntekt man har, desto mer lønnsomt vil det tendensielt være å velge uførealternativet. Dette skyldes delvis at AFP kun anerkjenner inntekt opp til 7,1 G. Ennå viktigere er det at ytelsene fra tjenestepensjon (se punkt B og C) utgjør en lang viktigere del for personer med høye inntekter enn for personer med lave og midlere inntekter. G. Redusert levealdersforventning? Dersom årsaken til uføreytelsen ikke bare reduserer inntektsevnen, men også reduserer levealdersforventningen, innebærer dette at forutsetningene for prinsippet om nøytrale uttaksregler ikke lenger er oppfylt. Tapet av pensjonsverdi som følge av kortere levealdersforventning kan reduseres betydelig ved å utnytte reglene om fleksibelt uttak av pensjon. Denne fleksibiliteten er langt større om man velger AFP-alternativet enn uførealternativet.

4 Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 4 av 7 Eksempel 1 Forutsetninger Forutsetningene for eksempelet er i hovedsak: Født januar 1952 Stigende inntekt gjennom hele karrieren med en inntekt ved 62 år på 85. kr. Yrkesaktiv fra 27 år Kvalifiserer for 1 prosent uføretrygd Tjenestepensjon med uførepensjon og ytelsesbasert alderspensjon (66% ordning). Ansatt i bedriften fra fylte 47 år Uførealternativet Brutto P-økonomi: 9 49 kr Netto P-økonomi: 6 95 kr AFP-alternativet Brutto P-økonomi: Netto P-økonomi: kr kr Sammenligning Uførealternativet har en verdi etter skatt som er over 1,2 million høyere enn AFP-alternativet. Dette skyldes delvis at uføreytelsen innebærer fortsatt opptjening av alderspensjon i folketrygden (som i dette tilfelle vil gi full opptjening og høyere sluttpoengtall). I vel så stor grad skyldes det at uførealternativet gir uføreytelser både fra folketrygd og fra tjenestepensjon. Inntekten er langt høyere enn maksimalt grunnlag for opptjening av rettigheter i AFP Figur 1 Uførealternativet Figur 2 AFP-alternativet % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % % 35 % 3 % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % 67 Mulig antall PP Pensjonspoeng Besteår Omsorgspoeng Sluttpoengtall 69 Uførepensjon (TP) Alderspensjon (TP) Uførepensjon (FT) Innsk TP (Priv) Total AFP 71 Folketrygd Lønnsinntekt Netto utbetalt Mulig antall PP Pensjonspoeng Besteår Omsorgspoeng Sluttpoengtall Uførepensjon (TP) Alderspensjon (TP) Uførepensjon (FT) Innsk TP (Priv) Total AFP 71 Folketrygd Lønnsinntekt Netto utbetalt Skatteprosent Skatteprosent

5 Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 5 av 7 Eksempel 2 Forutsetninger Forutsetningene for eksempelet er i hovedsak: Født januar 1952 Høyest inntekt midt i karrieren med en inntekt ved 62 år på 45. kr. Yrkesaktiv fra 22 år Kvalifiserer for 5 prosent uføretrygd og planlegger å jobbe videre Innskuddspensjon (2 % innskudd) uten uføreytelse. Pensjonsopptjening fra 26 Uførealternativet Brutto P-økonomi: kr Netto P-økonomi: kr Figur 3 Uførealternativet % 25 % 2 % 15 % 1 % 5 % % 67 Mulig antall PP Pensjonspoeng Besteår Omsorgspoeng Sluttpoengtall 69 Uførepensjon (TP) Alderspensjon (TP) Uførepensjon (FT) Innsk TP (Priv) Total AFP 71 Folketrygd Lønnsinntekt Netto utbetalt Skatteprosent AFP-alternativet Brutto P-økonomi: Netto P-økonomi: kr kr Sammenligning AFP-alternativet har en verdi etter skatt som er omlag 43. kr høyere enn uførealternativet. Dette skyldes delvis at arbeidstakeren uansett har full opptjening og at uføreopptjeningen ikke øker sluttpoengtallet. Bortfallet av den graderte uførepensjonen fra folketrygden blir et relativt lite offer i forhold til AFP-en som er opptjent gjennom hele 4 år. Inntekten er gjennomgående lavere enn maksimalt grunnlag for opptjening av rettigheter i AFP. Figur 4 AFP-alternativet

6 Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 6 av 7 Generelle forutsetninger for beregninger Pensjonsøkonomi («P-økonomi») For å kunne beregne og sammenligne de enkelte alternativene opp mot hverandre har vi definert begrepet Pensjonsøkonomi. Pensjonsøkonomi er summen av nåverdien av hvert enkelt pensjonselement og hvert enkelt inntektselement i perioden fra 62 år og utover. Pensjonsøkonomi kan vi beregne for alle mulige kombinasjoner av lønnsinntekt, næringsinntekt, kapitalinntekt, pensjonsinntekt, skattefrie inntekter og ulike typer av uføreytelser. Sentralt i beregningen av pensjonsøkonomi er levealdersforventning, som for eksempel kan se ut som vist i figuren til høyre. Pensjonsøkonomi kan vi videre beregne før og etter skatt. Vi bruker derfor begrepene Brutto Pensjonsøkonomi og Netto Pensjonsøkonomi. I de foregående kapitlene vises for hvert av alternativene en figur bestående av tre diagrammer. Den øverste figuren viser opptjening av pensjonsrettigheter i folketrygden gammelt regelverk. 1 % 9 % "Eksempel" Årskull 1952 Årskull % 7 % Årskull 196 Årskull 197 Årskull % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % % Figur 5 Levealdersforventning for mann født 1952 Den midterste viser inntekter i fremtidige år fordelt på lønnsinntekter og ulike uføre- og alderspensjonselementer. I nederste figur er skatten netto utbetaling beregnet ved hjelp av det nye systemet for beskatning av pensjonsinntekter. Beregningene tar ikke hensyn til eventuell formuesskatt og kapitalinntekter og kapitalkostnader som ellers ikke er omtalt som del av forutsetningene for alternativet. Alle beløp er presentert i dagens pengeverdi. Det faktum at de fleste pensjonselementene har en høyere verdi (høyere søyle) til høyre enn til venstre skyldes altså at årlig regulering er større enn inflasjonen.

7 Revisjon: Revisjonsdato: 23. Sept. 213 Side: 7 av 7 Endring av varig uføreytelse fra folketrygden Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret. Endringene vil tre i kraft fra januar 215. Endringene er omfattende og innebærer blant annet at den nye varige uføreytelsen som skal hele uføretrygd skal beskattes som lønnsinntekt og ikke som pensjonsinntekt (altså gammelt regelverk for beskatning av pensjoner med minstefradrag for alder og skattebegrensningsregel). Den nye ytelsen blir altså beskattet langt hardere enn den gamle. Dette gir seg spesielt utslag for personer med lave uførepensjoner. I de tilfeller hvor arbeidstaker er blitt innvilget uførepensjon før endringen iverksettes, vil effekten av økt skatt ble nøytralisert ved at brutto uføretrygd økes i forhold til brutto uførepensjon. Faktoren som skal benyttes er som figuren til høyre viser langt høyere for lave inntekter enn for høye. I beregningene i dette notatet er de nye reglene lagt til grunn helt fra 213. Netto utbetaling er uansett riktig i henhold til gjeldende skatteregler. 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Figur 6 Justeringsfaktor ved omregning av allerede innvilget uførepensjon til ny uføretrygd i

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor

Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Revisjon: Revisjonsdato: 9. Mar 212 Side: 1 av 8 Seniorplanlegging i bedrifter i privat sektor Pensjonsreformen har medført ekstra fleksibilitet både i forhold til opptjening og uttak av pensjon. I privat

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig

Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Side: 1 av 5 Du kan tape mye på å starte uttak av alderspensjon tidlig Det er blitt skapt et inntrykk av at det generelt er fornuftig å starte utbetaling av folketrygd fra 62 år selv om man planlegger

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Rapport 2009-048. Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt Econ-rapport nr. 2009-048, Prosjekt nr. 5Z080156.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-057-3 EBO SPE /kki, AUG, 5.juni 2009 Offentlig Økonomiske

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Alderspensjon og AFP

Alderspensjon og AFP Alderspensjon og AFP FOR DAGENE SOM KOMMER Innhold Kort om KLP 3 Alderspensjon fra KLP 4 Hva får jeg i alderspensjon? 5 Kombinasjon av alderspensjon og inntekt 8 Barnetillegg 11 Alderspensjon før 67 år

Detaljer

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Konkurranseutsetting av offentlige tjenester Delrapport Konsekvenser for de ansattes pensjonsordninger Utarbeidet for Arbeidsdepartementet 20. desember 2013 Oslo Economics Report number 2013-30 Project

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden 2. opplag januar 2011 Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? 1. januar 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon fra folketrygden.

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

DEN NORSKE AKTUARFORENING

DEN NORSKE AKTUARFORENING DEN NORSKE AKTUARFORENING Dato: 03.03.2014 Finansdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Høringsuttalelse uførepensjon i private tjenestepensjoner Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev av 5.

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger

Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Pensjonsordninger for ansatte og privatpraktiserende leger Av Grethe Veiåker Nilsen, rådgiver i Legeforeningen De siste årene er det gjennomført flere store endringer i det norske pensjonssystemet, spesielt

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen

Seniorpolitikk etter pensjonsreformen 14. februar 2013 Seniorpolitikk etter pensjonsreformen Av Tove Midtsundstad 1 og Jon M. Hippe 2 Pensjonsreformen gir flere større valgfrihet, men også større ansvar for selv å spare opp nok til å få en

Detaljer

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon

Avtale om avvikende pensjonsordning Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Konsekvenser for arbeidsgiver og arbeidstakere ved overgang fra offentlig tjenestepensjon Rapport 2015 2 01.06.2015 Innhold Resymé... 5 Sammendrag og konklusjoner... 7 1 Innledning og bakgrunn... 14 2

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger.

100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. 100 % modernisering av teknisk plattform har gitt muligheter for nye selvbetjeningsløsninger. I 2013 økte selvbetjeningsgraden til 85 %. På spk.no ligger det informasjon og kalkulatorer som gjør det enklere

Detaljer

Når bør man ta ut alderspensjon?

Når bør man ta ut alderspensjon? // Arbeid og velferd Nr 1 // 212 Når bør man ta ut alderspensjon? Av: Ole ChristiAn lien SammeNdrag Pensjonsreformen ga fra 211 muligheten til selv å velge når man vil ta ut alderspensjon mellom 62 og

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no.

En elektronisk versjon av denne rapporten vil ligge ute på nettstedene www.forsvarafp.no og www.de-facto.no. Forord Rapporten AFP eller Alt For lite Pensjon? er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra Aksjon Forsvar AFP. Rapporten gir en oversikt over hovedprinsippene i den nylig

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Attførings-/ uførepensjon

Attførings-/ uførepensjon Attførings-/ uførepensjon FOR DAGENE SOM KOMMER Kort om KLP KLP er et av Norges største livsforsikringsselskap med offentlige tjenestepensjoner som spesialfelt. De fleste kommuner, fylkeskommuner og helseforetak

Detaljer