Statistikk og nøkkeltall. (data pr ) for skadeforsikring 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014"

Transkript

1 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr ) for skadeforsikring 2014

2 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk ved død og uførhet uansett årsak. Ytelsen utbetales som en engangssum. Pensjon sikrer en årlig utbetaling ved oppnådd alder, uførhet, ektefelles død m.m. Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at enkelte data kan endres dersom et selskap oppdager feil og mangler ved sine data. Med totale beløp menes beløp for alle produkttyper samlet. Produktene omfatter individuell kapitalforsikring, individuell pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring, privat og kommunal tjenestepensjon og foreningskollektiv. Kronebeløp oppgitt i figurer er i 1000 kr. For utdypende informasjon henvises det til Finans Norges statistikkbank på Redaksjon: Randi Mørk og Kari Mørk, Finans Norge

3 Innholdsfortegnelse KAPITTEL 1 FORSIKRINGSFORPLIKTELSER 4 KAPITTEL 2 BRUTTO FORFALT PREMIE 5 KAPITTEL 3 NYTEGNET PREMIE 6 KAPITTEL 4 FORVALTNINGSKAPITAL 7 KAPITTEL 5 ERSTATNINGSUTBETALINGER 8 KAPITTEL 6 INDIVIDUELL KAPITALFORSIKRING 9 KAPITTEL 7 GRUPPELIVSFORSIKRING 10 KAPITTEL 8 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING 11 KAPITTEL 9 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Ytelsesordninger Innskuddsordninger Hybridordninger Omdanning Fleksibelt uttak av alderspensjon 22 KAPITTEL 10 KOMMUNAL KOLLEKTIV PENSJON 23 3

4 KAPITTEL 1 FORSIKRINGSFORPLIKTELSER De samlede forsikringsforpliktelsene for selskapene utgjør mrd kroner pr Dette er en økning på 6 prosent fra året før. Produkter uten investeringsvalg utgjør ca. 82 prosent av de totale forpliktelsene. Figuren under viser forsikringsforpliktelsene de siste tre årene fordelt på produkter med og uten investeringsvalg. Uten investeringsvalg 2013: : : Med investeringsvalg 2013: : : Forpliktelsene kan splittes opp i fem produkttyper; individuell kapital, individuell pensjon, kollektiv pensjon privat og kommunal og foreningskollektiv. I figuren under vises forpliktelsene de siste tre årene fordelt på de fem produkttypene. De enkelte produkttypene omtales nærmere i de etterfølgende kapitlene. Individuell kapital Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv

5 KAPITTEL 2 BRUTTO FORFALT PREMIE Samlet sett har brutto forfalt premie for pensjoner og livsforsikringer blitt redusert med to prosent fra 2014 til Nedgangen relateres i det alt vesentligste til kommunal kollektiv pensjon. Figuren under viser utviklingen i premien de siste tre årene. Uten investeringsvalg 2013: : : Med investeringsvalg 2013: : : I figuren under vises brutto forfalt premie fordelt på produkttype de siste tre årene. Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Foreningskollektiv Brutto forfalt premie er innbetalt premie i tråd med regnskapsføring etter årsregnskapsforskriften. 5

6 KAPITTEL 3 NYTEGNET PREMIE Samlet nytegnet premie var i 2015 omtrent 11,2 mrd kroner. Dette er en økning på 21 prosent fra 2014 (9,3 mrd kroner). I figurene under vises henholdsvis utviklingen i nytegnet premie de siste tre årene og hvordan nytegnet premie er fordelt mellom de ulike produkttypene i samme periode. Uten investeringsvalg 2013: : : Med investeringsvalg 2013: : : Individuell kapital Individuell pensjon Gruppeliv Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon Nytegnet premie er registrert totalpremie på årsbasis og gjelder: helt nye forsikringskontrakter i selskapet (ikke tilflytting) endringer i registrert totalpremie på årsbasis for eksisterende kontrakter, når endringen skyldes kontraktsmessige forandringer som innebærer reell nytegning, eller at nye grupper forsikrede kommer med at nye medlemmer meldes inn i gruppelivsordninger og kollektive pensjonsordninger med frivillig tilslutning 6

7 KAPITTEL 4 FORVALTNINGSKAPITAL Selskapenes samlede forvaltningskapital for livs- og pensjonsforsikringer utgjorde mrd kroner ved utgangen av Til sammenligning var forvaltningskapitalen ved utgangen av 2014 på mrd kroner og i 2013 på mrd kroner. Til forvaltning i kollektivporteføljen, jf. forsikringsvirksomhetsloven, hadde selskapene 971 mrd kroner i 2015, en økning fra 940 mrd i I 2013 utgjorde kollektivporteføljen 864 mrd kroner. I figuren under vises selskapenes plassering av midler knyttet til kollektivporteføljen, prosentvis fordelt, for årene Eiendom ligger hovedsakelig under datterforetak med mer. 3 % 1 % 2 % Aksjer Obligasjoner Datterforetak m.m. 24 % 13 % 28 % 15 % 32 % 14 % Utlån Annet 13 % 46 % 13 % 43 % 12 % 41 % Investeringsvalgporteføljen, jf. forsikringsvirksomhetsloven, var totalt sett på 194 mrd i I 2014 var denne 161 mrd kroner og i 2013 var den 133 mrd kroner. Figuren under viser hvordan selskapenes plassering av midler knyttet til investeringsvalgporteføljen har utviklet seg i perioden % 1 % 1 % Aksjer 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Obligasjoner Datterforetak m.m. Utlån 33 % 63 % 31 % 29 % 66 % 67 % Annet

8 KAPITTEL 5 ERSTATNINGSUTBETALINGER De samlede erstatningsutbetalingene øker fra 2014 til 2015 med 7,7 prosent. Dette utgjør en økning på 3,7 mrd kroner i totale utbetalinger. Årlige pensjonsutbetalinger utgjør 80 prosent av de totale utbetalingene i De årlige pensjonsutbetalingene har økt med 2,8 mrd kroner fra 2014 til Utbetaling av engangserstatninger har økt fra 9,6 mrd kroner i 2014 til 10,4 mrd kroner i Figuren under viser utviklingen i erstatningsutbetalinger de siste tre årene. Engangserstatninger 2013: : : Årlig pensjonsutbetalinger 2013: : : Figuren under viser hvordan utbetalingene har utviklet seg for de ulike produkttypene de siste tre årene. Individuell kapital Gruppeliv Individuell pensjon Privat kollektiv pensjon Kommunal kollektiv pensjon

9 KAPITTEL 6 INDIVIDUELL KAPITALFORSIKRING En kapitalforsikring innebærer at forsikringen gir en engangsutbetaling. Forsikringen kan bestå av en ren risikodekning for død og/eller uførhet og i kombinasjon med sparing. Den samlede forpliktelsen knyttet til kapitalforsikringer er 53 mrd kroner ved utgangen av Dette er en økning på 7,6 mrd kroner fra året før. Figuren under viser utviklingen i antall kapitalforsikringer de siste fem årene Figuren under viser antall kapitalforsikringer som gir dekning ved enten død eller uførhet. Forsikringer 2013: : : Herav rene risikodekninger død 2013: : : Herav rene risikodekninger uførhet 2013: : : Brutto forfalt premie for kapitalforsikringene er 15,3 mrd kroner i 2015, mot 13 milliarder kroner året før. For årene gjengir tabellen under samlet utbetaling for individuelle kapitalforsikringer. Dødsfallskapital Uførekapital Individuell kapital

10 KAPITTEL 7 GRUPPELIVSFORSIKRING En gruppelivsforsikring er en dødsfallsforsikring - eventuelt tilknyttet en uføredekning - som en arbeidsgiver kan tegne for sine ansatte, eller som man selv kan tegne som medlem av en fagorganisasjon eller annen økonomisk gruppe. Utbetalingen skjer i form av et engangsbeløp. Figuren under viser utviklingen i antall gruppelivsforsikringer de siste fem årene De aller fleste gruppelivsforsikringer gir dekning ved dødsfall, men mange får utbetaling også ved uførhet. Figuren under viser antall gruppelivsforsikringer med døds- og uførerisikodekninger. Dødsrisikodekninger 2013: : : Uførerisikodekninger 2013: : : For gruppelivsforsikringene var brutto forfalt premie i 2015 på 3,9 mrd kroner, en økning på to prosent fra året før. Erstatningsutbetalingene knyttet til dødsfallskapital var i 2015 på 2 mrd kroner, mens det ble utbetalt 713 mill kroner i uførekapital. 10

11 KAPITTEL 8 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING I tillegg til pensjon fra folketrygden, har de fleste arbeidstakere i Norge nå tjenestepensjon via arbeidsforhold. Imidlertid vil det fremdeles være personer som av forskjellige grunner vil kunne ha behov for individuell tilleggssparing. Dette kan blant annet gjelde personer som ikke omfattes av obligatorisk tjenestepensjon eller at de kun har en tjenestepensjonsordning tilsvarende minimumskravene til obligatorisk tjenestepensjon. Mange er heller ikke dekket av uføreordninger gjennom arbeidsgiver, og ønsker derfor å tegne uføredekning på individuell basis. I 2008 ble det vedtatt en ny lov om individuell pensjonsordning med skattefordel (IPS) med virkning fra inntektsåret Det maksimale sparebeløpet er kroner år. Denne ordningen erstattet den tidligere individuelle pensjonsordningen etter skatteloven, IPA. De samlede forsikringsforpliktelsene knyttet til individuelle pensjonsforsikringer er ved utgangen av 2015 på 71,2 mrd kroner, mot 73,1 mrd året før. Fordelingen av forsikringsforpliktelsene mellom livrenter, IPA og IPS i 2015 vises i figuren under Livrenter IPA IPS Samlet forfalt premie for individuelle pensjonsordninger beløper seg til 1,8 mrd kroner for 2015, en økning på om lag 9 prosent fra IPS utgjør ca. 20 prosent av den samlede premien. Nytegnet premie for individuell pensjon er på 558 mill kroner i 2015, en økning på 15 prosent fra året før. I samme periode er nytegnet premie for IPS redusert fra 32,9 mill kroner til 26,2 mill kroner. 11

12 KAPITTEL 8 INDIVIDUELL PENSJONSFORSIKRING Pr var det i underkant av individuelle pensjonsforsikringer, fordelt på livrenter, IPA og IPS. Utviklingen i antall livrenter, IPA og IPS de siste tre årene vises i figuren under. IPA IPS Livrenter I 2015 er samlet erstatningsbeløp for individuell pensjonsforsikring 7,7 milliarder kroner, hvorav utbetalinger knyttet opp mot alderspensjon utgjør 76 prosent. Tabellen under viser utviklingen i antall individuelle pensjonsutbetalinger innenfor uføre-, alders- og etterlattepensjon de siste tre år. Uførepensjon Alderspensjon Etterlattepensjon

13 KAPITTEL 9 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Den samlede forsikringsforpliktelsen for kollektiv pensjon i privat sektor er ved utløpet av 2015 på 515 mrd kroner. Tabellen under viser forpliktelsene totalt sett for privat kollektiv pensjon, og forpliktelsene splittet opp i de ulike ordningene innen privat sektor, over de siste tre årene. Privat kollektiv pensjon Aktive ytelsesbaserte ordninger Fripoliser Aktive innskuddsbaserte ordninger Pensjonskapitalbevis Etter tjenestepensjonsloven Figuren under viser utviklingen i forsikringsforpliktelser for ulike ordninger i perioden Aktive ytelsesbaserte Fripoliser Aktive innskuddsbaserte Pensjonskapitalbevis På premiesiden ble det innbetalt 35,5 mrd kroner til private kollektive tjenestepensjonsordninger i Innbetalt premie for ytelsesordninger sank med 8 prosent fra 2014 til 2015, mens premieinnbetaling til innskuddsordninger har økt med 20 prosent i samme periode. 13

14 KAPITTEL 9 PRIVAT KOLLEKTIV PENSJON Figuren under viser utviklingen i premieinnbetaling i privat sektor for kollektive ytelses- og innskuddsordninger var det første året hvor premien for innskuddsordninger oversteg premien for ytelsesordninger. Innbetalt premie for innskuddsordninger utgjør i 2015 om lag 57 prosent av samlet premie i privat sektor hos Finans Norges medlemsselskaper. Pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven, såkalte hybridordninger, utgjør foreløpig kun om lag 0,1 prosent av innbetalt premie til privat tjenestepensjon. Ytelsesordninger Innskuddsordninger Tabellen under viser antall forsikringer og forsikrede fordelt på ulike pensjonsløsninger. Antall forsikringer - totalt Antall forsikrede - totalt Ytelsesbaserte forsikringer Ytelsesbaserte forsikrede Innskuddsbaserte forsikringer Innskuddsbaserte forsikrede Hybrider - forsikringer Hybrider - forsikrede Kollektive livrenteforsikringer Kollektive livrenteforsikrede

15 KAPITTEL 9.1 YTELSESORDNINGER Av totalt antall aktive forsikrede i ytelsesbaserte ordninger på om lag er det rundt som har en ordning der opptjening av alderspensjonsrettigheter inngår. Ved utløpet av 2015 er omtrent 35 prosent av forsikringene etter lov om foretakspensjon i lukkede ordninger, og omtrent 27 prosent av de forsikrede med ytelsesordninger er i en lukket ordning. Det er videre slik at 48 prosent av de forsikrede med alderspensjonsrettighet har et fødselsår før Kompensasjonsgraden for forsikrede med ytelsesordninger er vist i figuren under. Rundt 28 prosent av de forsikrede med ytelsesbaserte ordninger har en kompensasjon på 66 prosent av lønn inkludert folketrygden. Dette tilsvarer i underkant av 35 prosent av de ytelsesbaserte avtalene. 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Høyere enn 70 % dekning 70 % dekning % dekning 66 % dekning % dekning % dekning Lavere enn 60 % dekning 70 % I figuren til venstre vises en oversikt over omfanget av tilleggsdekninger 60 % for forsikrede med ytelsesordninger. 50 % Andelen forsikrede i ytelsesordninger med tilknyttet uførepensjon utgjør 40 % om lag 65 prosent. Dette tilsvarer i 30 % underkant av 90 prosent av de ytelsesbaserte avtalene. 20 % 10 % 0 % Andel med tilknyttet uførepensjon Andel med tilknyttet ektefellepensjon 15

16 KAPITTEL 9.1 YTELSESORDNINGER For de med aktiv ytelsesordning var det omtrent pensjoner under utbetaling ved utgangen av For fripolisebestanden ble det utbetalt pensjoner pr Figurene under viser hvordan pensjoner under utbetaling for ytelsesordninger, fripoliser og pensjonskapitalbevis er fordelt på ulike dekningstyper. Uførepensjon Ektefellepensjon Alderspensjon (etter LOF) Barnepensjon Ytelsesordninger Fripoliser og pensjonskapitalbevis Det ble i 2015 utbetalt 13,4 mrd kroner til mottakere med ytelsesbasert pensjonsordning, hvorav 8,2 mrd kroner var knyttet til fripoliseinnehavere. Uførepensjon inklusiv premie- og innskuddsfritak utgjorde omtrent 20 prosent av de årlige pensjonsutbetalingene i privat sektor. FRIPOLISER Forsikringsforpliktelsene for fripoliser var ved utgangen av 2015 på 238 milliarder kroner. Midlene omfattet om lag fripoliser. Høsten 2014 ble det mulig å konvertere fripoliser med garanti til fripoliser med investeringsvalg. Det er kun alderspensjonsdelen av fripolisen som kan konverteres. Ved utgangen av 2015 var det om lag fripoliser med garanti som hadde et alderspensjonselement. De tilhørende forsikringsforpliktelsene var her på 145 mrd kroner. Ved utgangen av 2015 utgjorde fripoliser med investeringsvalg 4,8 milliarder kroner mot 896 millioner kroner ved utgangen av Det var om lag fripoliser med investeringsvalg ved utgangen av

17 KAPITTEL 9.2 INNSKUDDSORDNINGER Ved utgangen av 2015 var det i livsforsikringsselskapene i underkant av forsikringer etter innskuddspensjonsloven. I disse ordningene var det totalt 1,25 millioner forsikrede. For de innskuddsbaserte ordningene er 99 prosent av forpliktelsene omfattet av investeringsvalg. Tabellen under viser andeler av henholdsvis forpliktelser, forsikrede og forsikringer som har innskuddspensjon Andel forsikringer med innskuddspensjon 89 % 90 % 91 % 91 % 92 % Andel forsikrede med innskuddspensjon 76 % 79 % 81 % 84 % 86 % Andel av forpliktelser på innskuddspensjon 15 % 18 % 22 % 26 % 29 % Det var ved utgangen av 2015 om lag pensjoner under utbetaling knyttet opp mot innskuddsordninger. Kun 734 millioner kroner ble utbetalt til alderspensjoner fra innskuddsordning i Dette forholdsvis lave beløpet kan skyldes at innskuddspensjonsordninger først har blitt vanlig de siste 10 årene, og at det foreløpig er forholdsvis lite kapital i disse ordningene. 17

18 KAPITTEL 9.2 INNSKUDDSORDNINGER INNSKUDDSGRENSER OG -SATSER I 2014 ble det innført nye satser for innskuddspensjon, som tilsier at det skal fastsettes en sats fra 1G til 12 G, med maksimal ramme på 7 prosent. Det er samtidig gitt anledning til å innbetale en ekstrapremie for lønn mellom 7,1 G (nytt såkalt knekkpunkt for sparesatsene) og 12 G. Denne tilleggssatsen har en maksimalramme på 18,1 prosent. Det er også åpnet for innbetaling av pensjonsinnskudd fra første lønnskrone. Bedriftene er gitt en overgangsperiode på 3 år fra 2014 til å tilpasse seg det nye knekkpunktet. Figuren under viser utviklingen i antall forsikringer og forsikrede for innskuddspensjonsordninger siden Høyre akse viser antall forsikringer, mens antall forsikrede fremkommer i venstre akse. Antall forsikringer Antall forsikrede Lov om obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006, og medførte at mange tegnet forsikring etter lovens minstekrav. Ved utgangen av 2015 er 52 prosent av forsikringene tegnet på minstenivået, det vil si med innskudd på 2 % av lønn over 1G. Minsteordningene omfatter om lag 38 prosent av de forsikrede. Dette skulle tilsi at mange forsikringer er tegnet med et lavt antall forsikrede ved innføringen av obligatorisk tjenestepensjon. I tillegg har rundt ansatte ordninger med innskudd på 2 prosent av lønn fra første krone. Ved utgangen av 2015 er om lag 44 prosent av innskuddsordningene tilpasset nytt knekkpunkt. 18

19 KAPITTEL 9.2 INNSKUDDSORDNINGER Figuren under viser innskuddsnivåene for ansatte med innskuddspensjonsordninger ved utgangen av LOI - gamle satser LOI - nye satser innskudd fra 1G LOI - nye satser, innskudd fra 0G 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 2 % av lønn Mellom 2 % og gamle maksimalsatser Gamle maksimalsatser Over gamle maksimalsatser Nye maksimalsatser Det er ved utgangen av 2015 i overkant av arbeidstakere som er medlem i innskuddsordninger med maksimale sparerammer, hvorav 83 prosent av disse igjen er i ordninger med innskudd fra første lønnskrone. Om lag 18 prosent av innskuddsordningene har tilknyttet en uførepensjon. Uførepensjonsdekningen favner 43 prosent av de forsikrede. En forklaring til dette kan være at de som omdanner fra ytelsespensjon til innskuddspensjon, som regel viderefører sin uføredekning. Omtrent 98 prosent av forsikringene har valgt bort fripoliseopptjening for uføredekningen. Tilsvarende gjelder i stor grad også for de øvrige risikodekningene, det vil si for ektefelle-, samboer- og barnepensjon. Figuren under viser en oversikt ved utgangen av 2015 over antall innskuddsordninger med ulike tilknyttede risikodekninger, fordelt på med og uten fripoliseopptjening. Med fripoliseopptjening Uten fripoliseopptjening Tilknyttet uførepensjon Tilknyttet ektefellepensjon Tilknyttet samboerpensjon Tilknyttet barnepensjon 19

20 KAPITTEL9.3 HYBRIDORDNINGER Lov om tjenestepensjon trådte i kraft i Bedriftene i privat sektor fikk dermed et alternativ til de ytelsesbaserte og innskuddsbaserte tjenestepensjonsordningene, de såkalte hybridordningene. Dette produktet har egenskaper både fra ytelsesordninger og fra innskuddsordninger, blant annet gjelder de samme maksimale innskuddssatsene som for innskuddspensjonsordninger og ordningens hovedregel gir livslang pensjonsytelse til både kvinner og menn. Det er pliktig innskudd fra første lønnskrone. De første hybridordningene ble inngått i 2015, og ved utgangen av året var det etablert 45 slike tjenestepensjonsordninger. Disse ordningene omfatter om lag personer. Forsikringsforpliktelsene for hybridordningene var ved utgangen av 2015 på 50 mill kroner, mens forsikringsselskapenes totale forsikringsforpliktelser knyttet til privat kollektiv pensjon utgjorde 515 mrd kroner. Hybridordningene utgjør dermed foreløpig kun 0,01 prosent av forpliktelsene for de private tjenestepensjonsordningene. 20

21 KAPITTEL 9.4 OMDANNING Mange arbeidsgivere har valgt å konvertere sine ytelsesordninger til innskuddsordninger de siste årene. Tall fra Finans Norges statistikk viser at om lag medlemmer har gått fra ytelsesordninger til innskuddsordninger siden Dette tallet viser kun tilfeller der innskuddsordningen er opprettet i samme selskap som ytelsesordningen. Det vil derfor være flere som har gått over til innskuddspensjon enn oppgitt, blant annet ved å opprette innskuddsordning i et annet selskap, offentlige virksomheter som omdanner til innskuddsordning eller tilfeller der en pensjonskasse overfører sine medlemmer helt eller delvis til innskuddsordning i privat sektor. Det bør også nevnes at mange kontrakter er lukkede ordninger der en betydelig andel av de ansatte opprettholder ytelsesordningen. Økningen i antall ordninger som omdannes fra ytelsesordning til innskuddsordning fortsetter i Figuren under viser utviklingen i omdanning for perioden for antall forsikringer og antall medlemmer. Aksen til venstre viser antall medlemmer mens høyre akse viser antall forsikringer. Antall medlemmer fra ytelse til innskudd Antall omdannede forsikringer

22 KAPITTEL 9.5 FLEKSIBELT UTTAK AV ALDERSPENSJON Med pensjonsreformen fulgte muligheten til å ta ut alderspensjon fra 62 år både fra folketrygden og private tjenestepensjonsordninger, uavhengig om man fortsatt står i arbeid eller ikke. AFP i privat sektor ble samtidig endret. I 2015 ble det registrert rundt nye alderspensjonister i ordningene i privat sektor. Om lag 54 prosent av disse var fra fripoliser, og 36 prosent var alderspensjonister fra innskuddsbaserte ordninger. 10 prosent kom fra aktive ytelsesordninger. De fleste venter til de er 67 år med å ta ut sin alderspensjonsytelse fra private tjenestepensjonsordninger. Figuren under viser aldersfordelingen på uttak av alderspensjon fra de ulike avtalene. Ytelseordninger Fripoliser Innskuddsordninger/ pensjonskapitalbevis 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år+ 22

23 KAPITTEL 10 KOMMUNAL KOLLEKTIV PENSJON Ved utgangen av 2015 var de samlede forsikringsforpliktelsene for kommunale tjenestepensjonsordninger hos Finans Norges medlemsselskaper på 458 mrd kroner. Dette er en økning på om lag 16 mrd kroner fra året før. I kommunale ordninger var premien i 2015 på 34 mrd kroner, en reduksjon på 15 prosent fra Antall kommunale kollektive ordninger er ved utgangen av 2015 på Ordningene omfatter hovedforsikrede. Antallet med oppsatte rettigheter i en kommunal tjenestepensjonsordning er personer. Ved utgangen av 2015 er det pensjoner under utbetaling. Figuren under viser hvordan utbetalte pensjoner fra kommunale tjenestepensjonsordninger er fordelt mellom de ulike dekningstypene. 1 % Uførepensjon Alderspensjon AFP- og tidligpensjon Ektefellepensjon Barnepensjon 5 % 10 % 58 % 26 % I kommunale ordninger er samlet utbetaling for alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon på omtrendt 18 mrd kroner pr Figuren under viser utviklingen for utbetalingene de siste årene. Alders-, AFP og etterlattepensjon Uførepensjon inkl. premie/innskuddsfritak

24

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 31. mai 2016 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 3 1 ALDERSPENSJON OG UFØRETRYGD FRA FOLKETRYGDEN 6 1.1 Innledning 6

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 2/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2009 29.04.2010 Endret 28.05.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2.

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/09 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2008 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.04.2009 Endret 26.11.2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer

Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Det norske pensjonssystemet Status og utfordringer Parat 04.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Fafo-notat 2012:20 Fafo

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2011 30.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres?

Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Privat tjenestepensjon Hva bør gjøres? Forsikringskonferansen 24. Januar 2017 Jan Otto Risebrobakken Direktør for næringspolitikk Pensjon er egentlig ganske enkelt Sparing + Avkastning = Årlig pensjon

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Valg av fremtidig pensjonsordning

Valg av fremtidig pensjonsordning Valg av fremtidig pensjonsordning For ansatte som i dag har pensjon i Statens Pensjonskasse Pensjonsmøter i Bane NOR oktober og november 2018 Lars Kåre Smith, leder Lønn og betingelser, lov og avtaleverk

Detaljer

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik

Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Ble det som vi trodde? Utviklingen på pensjonsområdet Eystein Gjelsvik Problembeskrivelse Hovedutfordringer med dagens pensjonssystem Nivå Utvikling hvor er vi på vei? 21. mai 2014 side 2 Tittel på foredrag

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Tjenestepensjonsloven Hybrid Innskuddspensjon Uføretrygd

Detaljer

Status for pensjonsreformen

Status for pensjonsreformen Status for pensjonsreformen Jacob Hanssen 15. April 2015 Agenda Status Hva er gjennomført? Hva gjenstår? Tilpasninger til nye valgmuligheter Individer Bedrifter Hva blir pensjonen med ulike tilpasninger?

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Innskuddspensjon Uføretrygd / Uførepensjon Avkastning

Detaljer

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss

Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon. Knut Foss Endring i uføretrygd og fokus på mulighetene som ligger i innskuddspensjon Knut Foss Agenda Endringer som har skjedd Folketrygd Innskuddspensjon Eksempler Uføretrygd / Uførepensjon 2 Agenda Endringer som

Detaljer

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon.

Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. Mytenes bål/fremtidig offentlig tjenestepensjon. 14. januar 2016 Jan Fredrik Nordby 1 Agenda Hybridmodell vs innskuddsmodell vs påslagsmodell 2 Tilbake til start Pensjonskommisjonens mandat (mars 2001)

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur

Detaljer

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver

Et pensjonssystem i endring. 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Et pensjonssystem i endring 09.09.2014 Rune Svendsen, seniorrådgiver Agenda Bakgrunn, ny folketrygd og framdrift nytt regelverk Innskuddspensjon - nye satser og endret knekkpunkt Ytelsespensjon - hvilke

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver

Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver Fleksibel pensjonsalder - uttak av pensjon En guide for arbeidsgiver og Fleksibelt pensjonsuttak Fra 1. januar 2011 fikk ansatte mulighet til fleksibelt pensjons Ansatte kan kombinere arbeid og pensjon

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger

Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016.

OM PENSJON. Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. 0,0% 10,0% 20,0% OM PENSJON Til medlemmer og tillitsvalgte i HK som en del av forberedelsene til tariffoppgjøret 2016. Slik skjer opptjeningen: Det må forhandles om pensjon Det er mange utfordringer en

Detaljer

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd

Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Side: 1 av 8 Bedriftens uførepensjon må tilpasses ny uføretrygd Den varige uføreytelsen i folketrygden er vedtatt endret fra 2015. Den nye ytelsen («uføretrygd») er på alle måter forskjellig fra dagens

Detaljer

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen

Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen Rapport fra Pensjonspolitisk arbeidsgruppe 5. juni 2018 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 3 1 ALDERSPENSJON OG UFØRETRYGD FRA FOLKETRYGDEN 6 1.1 Innledning 6

Detaljer

Kravspesifikasjon Innskuddspensjon

Kravspesifikasjon Innskuddspensjon Kravspesifikasjon Innskuddspensjon Folketrygdfondet 15.09.2015 FOR 00836 - Innskuddspensjon Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1 Beregningsdato 2 2 Omfang 2 3 Hovedelementer i ny innskuddsordning

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13.

En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. En fremtid for garantert pensjon? Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør NHO Forsikringsforeningens årskonferanse, 13. januar 2015 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24.000

Detaljer

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag

Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Pensjon Tariffkonferansen i Sør- Trøndelag Aktuelle pensjonspolitiske tema for Fagforbundet Pensjonsreformen så langt Ny uføretrygd Pensjon i privat sektor Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag Pensjonspolitisk

Detaljer

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015

Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen. Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Det norske pensjonssystemet Nye prinsipper etter pensjonsreformen Carry C. Solie, fagansvarlig pensjon Borge Rotary, 2. juni 2015 Agenda Det norske pensjonssystemet og reformen fra 2011 Folketrygden -

Detaljer

Rapport fra partssammensatt utvalg. «Alternative pensjonsordninger i energisektoren»

Rapport fra partssammensatt utvalg. «Alternative pensjonsordninger i energisektoren» Rapport fra partssammensatt utvalg «Alternative pensjonsordninger i energisektoren» April 2015 Bakgrunn for utvalgsarbeidet Etter meklingen i hovedtariffoppgjøret 2014 for Energiavtale I og Energiavtale

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/08 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 01.04.2008 Endret 07.04.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14

Det norske pensjonssystemet. Til hinder for arbeidsmobiliteten? Geir Veland Fafo NALF 27.03.14 Det norske pensjonssystemet Til hinder for arbeidsmobiliteten? NALF 27.03.14 Geir Veland Fafo Innhold Hva vi har lagt bak oss og hva som kommer Ny folketrygd og hva det betyr for oss Ordninger utover folketrygden

Detaljer

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Litt om K2013 Bruk av kundeoverskudd til oppreservering Fellesbrev fra Finanstilsynet

Detaljer

Markedsføringsmateriell

Markedsføringsmateriell Markedsføringsmateriell HANDELSBANKEN TJENESTEPENSJON Gode pensjonsløsninger for næringslivet Bli en attraktiv arbeidsgiver Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse i dagens arbeidsmarked,

Detaljer

Det norske forsikringsmarkedet

Det norske forsikringsmarkedet Det norske forsikringsmarkedet Direktør Leif Osland, Finans Norge BI 19. september 2016 Økt lønnsomhet i skadeforsikring 120 Kombinert prosent 2002-2015 100 80 60 40 20 0 Kostnadsprosent Skadeprosent De

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning

Du kan starte å ta ut alderspensjon fra Yrkesskadeforsikringen gir rett til erstatning INNSKUDDSPENSJON Folketrygden Yrkesskadeforsikring G Folketrygden er grunnpilaren i det norske velferdssamfunnet. Folketrygden utbetaler pensjon til uføre, etterlatte, og alderspensjonister. Størrelsen

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet

Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet www.handelsbanken.no/tjenestepensjon Tjenestepensjon Gode og fleksible pensjonsløsninger for næringslivet Bli en attraktiv arbeidsgiver Det er utfordrende å rekruttere og beholde kompetanse i dagens arbeidsmarked,

Detaljer

Ny tjänstepension i Norge en djungel?

Ny tjänstepension i Norge en djungel? Actuarial and economic analysis Ny tjänstepension i Norge en djungel? Tjänstepensionsdagen 013 Fredrik Haugen, partner Actecan.0.013 1 Pensjonsreformen i Norge Folketrygdens alderspensjon endret fra 011

Detaljer

Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig?

Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig? Etter Banklov: Pensjonsregimet i privat sektor - hvordan ble det egentlig? Jacob Hanssen 20. Mars 2014 Agenda Status for pensjonsreformen privat sektor Regelverk Marked Styrker og svakheter sett opp mot

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter. Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg

Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter. Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg Forsikringsselskapenes rolle ved nye produkter Pensjonskassekonferansen 2013 Ingvild Gråberg Pensjon har aldri vært så viktig som nå! 2 14. januar 2013 Agenda En bransje i endring Behov for tilpasning

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 2. kvartal 2013 27.08.2013 (sist endret 19.11.2013) INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Mobilitetshindringer i AFP- og tjenestepensjonsordninger

Mobilitetshindringer i AFP- og tjenestepensjonsordninger Mobilitetshindringer i AFP- og tjenestepensjonsordninger Rapport 2017 04 29.09.2017 Innhold Sammendrag... 5 1 Innledning... 8 2 Overordnet om effekter for pensjon av et jobb-bytte... 9 2.1 Tre pensjonspilarer...

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS

INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS INNSKUDDSPENSJON I BRING CARGO AS PENSJON I DNB Denne brosjyren gir deg en kortfattet informasjon om pensjonsordningen din arbeidsgiver har i DNB: Alderspensjon Uførepensjon Pensjon til etterlatte På neste

Detaljer

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK

Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK Pensjonsveileder for tillitsvalgte i HK pensjonsveileder.indd 1 08.03.16 14.59 1 Generelt Arbeidstaker har krav på tjenestepensjonsordning Arbeidstaker har krav på at det etableres en tjenestepensjonsordning

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1

Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1 Banklovkommisjonens utredning om tjenestepensjoner fase1 Pensjonsforum 10. mai 2010 Kristin Diserud Mildal, spesialrådgiver arbeidslivsavdelingen NHO kristin.diserud.mildal@nho.no Hva sa St.meld. 5 (2006-2007)

Detaljer

Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger

Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger Pensjonsendringer i privat sektor.? Hva skjer - og hvordan påvirker det offentlige ordninger Andeler av arbeidstakere i privat sektor dekket av ulike kombinasjoner av AFP og tjenestepensjon Andeler av

Detaljer

Styrker og svakheter med de norske tjenestepensjonsordningene

Styrker og svakheter med de norske tjenestepensjonsordningene Styrker og svakheter med de norske tjenestepensjonsordningene En studie av Tjenestepensjonsordningenes forskjeller, med fokus på innbetaling. Kåre Sagård Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET

Detaljer

Avtale om flytting av individuelle pensjonsforsikringer mellom pensjonsinnretninger

Avtale om flytting av individuelle pensjonsforsikringer mellom pensjonsinnretninger 19.06.2015 Avtale om flytting av individuelle pensjonsforsikringer mellom pensjonsinnretninger Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon Vedtagelsestidspunkt 13.04.2011 Ikrafttredelse og overgangsregler 01.07.2011

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Tjenestepensjon på 1 2 3

Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon på 1 2 3 Tjenestepensjon er den pensjonen som arbeidsgiver sparer for deg. Arbeidsgivere er pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Og de fleste velger

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014 Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Agenda Folketrygd - innskuddspensjon Eksempler Tjenestepensjonsloven Hybrid Uføretrygd

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf)

Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Alderspensjon Søknad om alderspensjon (http://www.afpk.no/file/739252.pdf) Har du spørsmål? Ring oss på 22 05 50 00 (tel:+4722050500) Pensjon fra Folketrygden (https://www.nav.no/no/person) I AIPK kan

Detaljer

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår

Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Pensjon En viktig del av dine arbeidsvilkår Anders Kvam Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Generelt om pensjon Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening // Side 2 Hva er pensjon? Tradisjonelt: Lønnserstatning

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon

Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Forklaringer til kontoføringen for 2016 kollektiv pensjon Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Detaljer

Informasjon om forsikringer for ansatte i. Oppdatert pr

Informasjon om forsikringer for ansatte i. Oppdatert pr Informasjon om forsikringer for ansatte i Oppdatert pr. 01.01.17 Orientering Nobina Norge har følgende forsikringer for sine ansatte: - Innskuddsbasert pensjon avtale 26856 i DNB Livsforsikring - Sparing

Detaljer

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov»

Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Stortingets Finanskomite finans@stortinget.no Vår ref. TT/207.04 Dato: 26. november 2013 Innspill til behandlingen av Prop. 199 L «Ny tjenestepensjonslov» Vi er kjent med at Stortingets Finanskomite skal

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen

FINANSDEPARTEMENTET 1 :214. tb ' 1V1. Høringsuttalelse pensjonslovene og folketrygdreformen Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO FINANSDEPARTEMENTET 1 :214 2 tb ' 1V1 Arkivnr. :3 a FNO Finansnæringens Fellesorganisasjon Dato: 08.07.2010 Vår ref.: 10-411 ET/LPA Deres ref.: 10/1904

Detaljer

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon Runa Kristiane Sæther Finanstilsynet 1. Innhold 1. Bakgrunn og mandat for utredningen 2. Kort oversikt over pensjonsmarkedet 3. Gjeldende

Detaljer