Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk"

Transkript

1 LIVSTATISTIKK - 02/09 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2008 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand Endret

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 5 Forsikringsforpliktelser livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 6 Forsikringsforpliktelser livprodukter - produkter med investeringsvalg Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten investeringsvalg Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med investeringsvalg 3. TABELLER MARKEDSDEL Tabell 1a Hovedtall - produkter med og uten investeringsvalg Tabell 1b Hovedtall - fordelt på bransjer Tabell 2a Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter uten investeringsvalg Tabell 2b Brutto forfalt premie og nytegnet premie - produkter med investeringsvalg og sum alle produkter Tabell 3a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver fra/til og flytting gruppeliv - produkter u. investeringsvalg Tabell 3b Forsikringsforpliktelser og overførte reserver fra/til - produkter m. investeringsvalg og sum alle produkter REGNSKAPSDEL Tabell 4 Resultatregnskap - alle produkter Tabell 5a Utbetalte erstatninger f.e.r. og annet - produkter uten investeringsvalg Tabell 5b Utbetalte erstatninger f.e.r. og annet - produkter med investeringsvalg, sum livsforsikring og sum alle produkter Tabell 6.1 Resultatanalyse - og individuell pensjon - alle produkter Tabell 6.2 Resultatanalyse - Kollektiv pensjon - alle produkter Tabell 6.3 Resultatanalyse -, ulykke o.a. og total - alle produkter Tabell 7 Balanse - alle produkter Tabell 8a Spesifikasjon av post 12 - forsikringsforpliktelser - produkter uten investeringsvalg Tabell 8b Spesifikasjon post 13 forsikringsforpliktelser - produkter med investeringsvalg Tabell 9 Diverse nøkkeltall - produkter uten investeringsvalg 4. NOTER OG KOMMENTARER

3 1. HOVEDTREKK Livsforsikringer preget av finanskrisen Svakt finansresultat med bakgrunn i finanskrisen ga svake resultater i livsforsikringsselskapene i Selskapene benyttet i 2008 tilsammen 11 milliarder kroner av tilleggsavsetningene til å dekke rentegarantien til kundene. Dermed ble resultat før skatt mindre negativt enn det ellers ville vært på totalbasis. Det fremgår av tall fra Kredittilsynet at verdijustert kapitalavkastning på kollektivporteføljene i selskapene, som viser avkastningen på de finansielle eiendelene, ble på 1,4 prosent i snitt i Bokført kapitalavkastning ble i samme periode 1,3 prosent i gjennomsnitt for selskapenes kollektivportefølje. Livsforsikringsselskapene har solgt en stor del av aksjeporterføljen slik at andelen aksjer utgjorde 10 prosent av kollektivporteføljene ved utgangen av Bufferkapitalen ble redusert med 34 milliarder kroner i 2008 til 27 millarder kroner for alle livselskapene. Nivået på bufferkapitalen i forhold til forvaltningskapitalen var 4 prosent, en nedgang på 3 prosentpoeng sammenlignet med Bufferkapitalen var ved utgangen av 2008 på samme nivå som bunnpunktet i Alle livsforsikringsselskapene tilfredsstilte likevel minstekravet til kapitaldekning og kravet til solvensmargin ved utgangen av Noen livsforsikringsselskaper fikk tilført kapital i fjerde kvartal. Næringen ser på det som en stor utfordring å klare en tilstrekkelig avkastning dersom det blir et langvarig lavt nivå på avkastningene, og det arbeides i FNH med forslag til mulige endringer i regelverket som kan bedre selskapenes situasjon på sikt. Utsatt til 2011 Innføring av ny alderspensjon i folketrygden er utsatt til Lovforslag knyttet til ny alderspensjon ventes vedtatt i Stortinget våren Deretter er det en rekke forhold som skal på plass, både tekniske lovendringer og ikke minst hvordan tidligpensjon og uførepensjon skal kunne håndteres i samme pensjonssystem. Offentlige tjenestepensjonsordninger er ytelsesbaserte ordninger, og de er såkalte bruttoordninger. Dette innbærer at de skal gi en pensjon på 66 prosent av lønn fratrukket reell folketrygd. I forbindelse med pensjonsreformen er det et spørsmål hvordan disse ordningene skal utformes i fremtiden for at endringene i folketrygd også skal gjelde for personer som har slike ordninger, og ikke bare omfatte personer som jobber i privat sektor. Et utvalg satt sammen av tariffpartene har avgitt en innstilling om dette , men problemstillingen drøftes videre i tariffoppgjøret i løpet av våren. Samtidig er det nedsatt et offentlig utvalg som ser på såkalte "brede pensjonsordninger". Noe av diskusjonen i utvalget går på hvordan arbeidstakerne kan få mer innflytelse på fastsettelsen av pensjonsordninger i privat sektor. Utvalget skal levere sin innstilling innen utgangen av mai Pensjonslovene for de private tjenestepensjonsordningene må generelt vurderes i lys av ny folketrygd. Det er varslet at Banklovkommisjonen vil få i oppdrag å vurdere lovene. Siden dette arbeidet ennå ikke er startet, må det antas at tilpassingen til ny folketrygd i de private ordningene i realiteten ikke vil kunne komme på plass samtidig med ny folketrygd i Bakgrunnen for dette er at selskapene har signalisert at de vil trenge ca. tre år på å implementere lovendringene etter at de er vedtatt, for å få på plass datasystemer, reforhandle alle avtalene med kundene m.m. Nye regnskapsregler Fra og med 2008 ble det innført nye regnskapsregler og nye notekrav for livsforsikring. Bakgrunnen er både tilpassing til IFRS og ny forsikringslov. Statistikkene fra FNH er i den forbindelse vesentlig omarbeidet. Forandringene fra tidligere år er så store at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere år. Ny resultatanalyse er utarbeidet og kapitalavkastningsrentene oppgis for kollektivporteføljen. I tillegg må selskapene gi tall for avkastning i underporteføljene av kollektivporteføljen som det enkelte selskap har. Gjennomsnittsrente er imidlertid et begrep som ikke skal brukes i fremtiden. Siden regnskapsreglene og ny forsikringslov fremdeles er helt ferske, og notekravene ennå ferskere (kom i 2009), regner FNH med at

4 det vil være behov for avklaringer og korrigeringer i statistikkene en god tid fremover. Resultatene innen forskjellige bransjer forsikring Med bakgrunn i finansuroen har kundenes nyinvestering av midler innenfor bransjen individuell kapitalforsikring blitt omtrent halvert i 2008 i forhold til i Nedgangen har vært mindre innenfor produkter med investeringsvalg enn for produkter med garantert rente. Imidlertid har rene døds- og uførerisikoforsikringer gitt en stabil premieinntekt. sforsikring En ny lov om individuell pensjonssparing kom i Den nye loven åpner for at det skal være mulig å spare inntil kroner i året med skattefradrag (mot kroner før 2006). Salget av den nye ordningen startet høsten Hvis vi sammenligner med 2005, året før sparing til IPA med skattefradrag ble opphevet, var nytegnete antall avtaler omtrent det samme. Men siden fradragsrammene har blitt redusert er også innbetalte premier blitt redusert tilsvarende. Innbetalte premier er derfor på ingen måte på samme nivå som i 2005, da også eksisterende avtaler fra tidligere var med. Det er også mange selvstendig næringsdrivende som velger å spare til pensjon innenfor lov om innskuddspensjon i stedet for etter den nye pensjonsloven, siden det i mange tilfeller vil gi mulighet for større inntektsfradrag. Forvaltningskapital for IPA og IPS 1) Beløp i millioner NOK IPA Livselskaper Banker Verdipapirfond 2) IPS Livselskaper 101 1) IPS og IPA er slått sammen for banker og verdipapirfond fra og med ) Forvaltningsselskap for verdipapirfond Kilde: Livselskaper; FNHs Markedsandeler endelige tall og regnskapsstatistikk. Banker; Statistisk sentralbyrå fra og med 2006, Kredittilsynet for tidligere år. Forvaltningsselskap for verdipapirfond; Verdipapirfondenes forening. Tallene er avrundet. Kollektiv pensjonsforsikring Etter innføringen av obligatorisk tjenestepensjon har størsteparten av alle ordningene som har blitt tegnet vært av typen innskuddspensjon. Premien i innskuddspensjon bestemmes som en prosent av lønn, og pensjonen bestemmes ut fra avkastningen ved pensjonsalder. Dette står i motsetning til de ytelsesbaserte ordningene der pensjonen gjerne bestemmes i prosent av sluttlønn fratrukket beregnet folketrygd. Størsteparten av premieinntektene er imidlertid ennå knyttet til de ytelsesbaserte ordningene. Samtidig som nytegningen stort sett skjer innenfor innskuddspensjon, foretas det også mange omdannelser fra ytelsesordninger til innskuddsordninger. Tall fra FNH viser at i 2008 ble minst 504 ytelsesbaserte ordninger omdannet til innskuddsbaserte ordninger. Fra 2002 er dermed ca ytelsesbaserte ordninger omdannet til innskuddsbaserte ordninger. Forvaltningskapital for innskuddsbaserte ordninger innenfor skattereglene Beløp i millioner NOK Livselskaper Banker Verdipapirfond* * Forvaltningsselskap for verdipapirfond Kilde: Livselskaper; Markedsandeler endelige tall og regnskapsstatistikk. Banker; Statistisk sentralbyrå. Forvaltningsselskap for verdipapirfond; Verdipapirfondenes forening (tall fra før 2004 har vært overrapportert og er derfor ikke med i statistikken). Tallene er avrundet. Det er forventet at flere bedrifter vil omdanne sine pensjonsordninger, ikke minst i lys av finanskrisen og behovet for å endre bedriftenes regnskapsutgifter. Det er imidlertid verdt å merke seg at det i forbindelse med ny folketrygd vil måtte skje en tilpassing av tjenestepensjonslovene, og FNH vil arbeide for at det i den forbindelse blir åpnet for flere produkter innenfor skattereglene. FNH ønsker at det skal bli mulig å tilby produkter som ligger nærmere de ytelsesbaserte ordningene enn det innskuddspensjonsordningene i dag

5 gjør. Samtidig er det ønske om å kunne tilby gode ordninger som kan være mer fristilt fra folketrygden enn det dagens ytelsesordninger er. Nye produkter blir også diskutert i det offentlige utvalget som ser på såkalte "brede pensjonsordninger". Sluttkommentar Det gjøres oppmerksom på at denne statistikken kun omfatter FNH's medlemsselskaper. Se punktet "Noter og kommentarer" for nærmere opplysninger knyttet til dataene i statistikken.

6 2. FIGURER Figur 1 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr i 1000 kr Figur 2 Brutto forfalt premie livprodukter - produkter med investeringsvalg pr i 1000 kr

7 Figur 3 Nytegnet premie livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr i 1000 kr Figur 4 Nytegnet premie livprodukter - produkter med investeringsvalg pr i 1000 kr

8 Figur 5 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - produkter uten investeringsvalg pr i 1000 kr Figur 6 Forsikringsforpliktelser i livsforsikring - produkter med investeringsvalg pr i 1000 kr

9 Figur 7 Netto tilflytting livprodukter - produkter uten investeringsvalg pr i 1000kr Figur 8 Netto tilflytting livprodukter - produkter med investeringsvalg pr i 1000 kr

10 Tabell 1.a Hovedtall Produkter med og uten investeringsvalg Brutto forfalt premie 1) Nytegnet premie 8) Forsikringsforpliktelser 9) %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Produkter uten investeringsvalg Danica Pensjonsforsikring , , ,1 Frende Livsforsikring , , ,0 Gjensidige Forsikring , , ,2 Gjensidige Pensjon , , ,1 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , , ,0 KLP , , ,4 KLP Bedriftspensjon AS ,0 0, ,1 Nordea Liv* , , ,7 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,4 Storebrand Livsforsikring , , ,6 Telenor Forsikring ,0 0 0, ,0 Terra Forsikring , , ,0 TrygVesta Forsikring , ,1 0 0,0 Vital Forsikring , , ,4 Totalt uten investeringsvalg , , ,0 Produkter med investeringsvalg CUIL , , ,5 Danica Pensjonsforsikring** , , ,5 Gjensidige Pensjon , , ,5 KLP Bedriftspensjon AS , , ,0 Nordea Liv , , ,6 SHB Liv , , ,5 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,8 Storebrand Livsforsikring , , ,2 Vital Forsikring , , ,3 Totalt med investeringsvalg , , ,0 Alle produkter CUIL , , ,1 Danica Pensjonsforsikring** , , ,5 Frende Livsforsikring , , ,0 Gjensidige Forsikring , , ,2 Gjensidige Pensjon , , ,3 Handelsbanken Liv , , ,0 If Skadeforsikring NUF , ,8 0 0,0 KLP , , ,2 KLP Bedriftspensjon AS , , ,1 Nordea Liv , , ,1 SHB Liv , , ,2 SpareBank 1 Livsforsikring , , ,9 Storebrand Livsforsikring , , ,7 Telenor Forsikring ,0 0 0,0 0 0,0 Terra Forsikring , , ,0 TrygVesta Forsikring , ,1 0 0,0 Vital Forsikring , , ,7 Totalt , , ,0 *Nytegning - omfatter produkter som ikke regnskapsføres i Norge; mill. kr og mill. kr **Inkludert portefølje fra Danica Link NUF Noter : Se "Noter og kommentarer"

11 Tabell 1.b Hovedtall Fordelt på bransjer Produkter uten investeringsvalg % % % Beløp i kr endring endring endring Brutto forfalt premie 1) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt brutto forfalt premie Nytegnet premie 8) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt nytegnet premie Forsikringsforpliktelser 9) forsikring sforsikring herav innskuddsbasert * Totalt forsikringsforpliktelser Forvaltningskapital Overførte reserver fra andre 10) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver fra andre Flytting fra andre 11) Overførte reserver til andre 12) forsikring sforsikring Totalt overførte reserver til andre Flytting til andre 11) Netto overførte reserver fra andre 10)12) forsikring sforsikring Totalt netto overførte reserver fra andre Netto flytting fra andre 11) Aktiva ** 10 Aksjer Obligasjoner Eiendom Utlån Annet *: "" er summen av "Engangsbetalt" og "Innskuddspensjon". **: Aktivapostenes prosentvise andel av kollektivporteføljen siste år. Noter : Se "Noter og kommentarer" Produkter med investeringsvalg Totalt alle produkter

12 Tabell 2.a Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Brutto forfalt premie 1) , , ,7 Rene risikoprodukt 2) , , , ,0 Tradisjonelle 0,0 Kontoprodukter ,0 Livrenter 20) 0,0 IPA 20) 0,0 IPS 20) ,3 -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS 0, , ,9 Bedrift 3) , ,8 Privat 4) 0, ,1 Gjeldsgruppeliv ,8 Foreningsgruppeliv ,8 Andre grupper , ,1 0, ,4 0, ,9 Innenfor LOF/LOI 7) ,1 0, ,4 0, ,9 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 0,0 Danica Pensjonsforsikring Frende Livsforsikring Gjensidige Forsikring Totalt alle bransjer , , ,7 Nytegnet premie 8) , , ,1 Rene risikoprodukt 2) , , , ,0 Livrenter 20) 0,0 IPA 20) 0,0 IPS 20) ,1 -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS 0, ,4 Bedrift 3) ,7 Privat 4) ,1 Gjeldsgruppeliv 0 0,0 Foreningsgruppeliv ,1 Andre grupper 0 0, ,6 0, ,9 0, ,9 Innenfor LOF/LOI 7) ,7 0, ,9 0, ,9 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 0,0 Totalt alle bransjer , , ,8

13 Tabell 2.a Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) Rene risikoprodukt 2) Tradisjonelle Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Nytegnet premie 8) Rene risikoprodukt 2) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Gjensidige Pensjon Handelsbanken Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , ,5 1, , ,5 2, ,7 1, , ,7 2, ,1 0 0,0 0 0, ,9 0 0, ,1 0,0 0 0, , ,3 3, , ,3 5, ,3 0 0,0 0 0, ,9 0 0, ,1 0, , ,1 0, ,1 0 0,0 0 0, ,1 0, , ,1 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , ,2 1, , ,2 7, ,0 2, , ,0 2,2 0, , ,0 0, , ,0 20,2 0 0, ,0 34, ,9 0 0,0 0 0, ,9 0 0, ,1 3, , ,1 3, ,1 0 0,0 0 0, ,1 3, , ,1 3, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 If Skadeforsikring NUF , , ,3

14 Tabell 2.a Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) Rene risikoprodukt 2) Tradisjonelle Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Nytegnet premie 8) Rene risikoprodukt 2) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer KLP %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , ,7 0 0, , , ,8 0, , ,0 5, , ,9 7,9 0 0, ,8 2, , ,8 56, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0, , , ,0 0, , ,4 0,0 0, ,1 0, ,0 0, , ,0 0, , , ,0 0, , ,5 0,0 0, ,1 0,0 0 0,0 0, ,5 0, 0, , ,1 80, ,0 39, , , , , , ,9 0 0,0 0,0 0 0, ,4 10,6 0 0, ,4 18,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0, ,9 0, ,2 0, ,6 0,0 0 0, ,3 85,5 KLP Bedriftspensjon AS Nordea Liv* 0, ,6 0, ,6 0, ,9 0, ,6 0,0 0 0,0 0, , , , ,0 0,9 0, ,3 *Nytegning - omfatter produkter som ikke regnskapsføres i Norge; mill. kr og mill. kr

15 Tabell 2.a Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) Rene risikoprodukt 2) Tradisjonelle Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Nytegnet premie 8) Rene risikoprodukt 2) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer SpareBank 1 Livsforsikring Storebrand Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , ,1 0,0 0,0 0 0, , , , , , , , , ,7 0 0,0 0 0, , , , , , , , , , , ,5 0 0,0 0 0, , , , , , , , ,5 0 0,0 0 0, , ,5 0 0, , , , , , , , , , , , , , ,6 0 0, ,6 0,0 0,0 0 0,0 0 0, , ,7 0 0, , ,7 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , ,0 0 0,0 0 0, , , , , , , , ,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, , ,5 0 0,0 Telenor Forsikring , ,6 0 0,0

16 Tabell 2.a Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) Rene risikoprodukt 2) Tradisjonelle Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Nytegnet premie 8) Rene risikoprodukt 2) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Terra Forsikring TrygVesta Forsikring Vital Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 0 0,0 0 0, , , ,3 0 0, , , , ,0 0 0, , , , ,0 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 0 0, , , ,5 0 0,0 0 0, , ,5 0 0,0 0 0, , ,8 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,1 0 0,0 0 0,0 0 0, ,7 0 0, , , , ,4

17 Tabell 2.a Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) Rene risikoprodukt 2) Tradisjonelle Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Nytegnet premie 8) Rene risikoprodukt 2) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Totalt produkter uten investeringsvalg % endring

18 Tabell 2.b Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Commercial Union International Life (CUIL) Danica Pensjonsforsikring** Gjensidige Pensjon %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Brutto forfalt premie 1) , ,7 Rene risikoprodukt 2) , , ,2 Tradisjonelle 0 0, , ,0 Kontoprodukter , , ,2 Livrenter 20) , , ,0 IPA 20) , , ,0 IPS 20) 0, , ,5 -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , ,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, , ,9 0 0,0 Innenfor LOF/LOI 7) , ,0 0,0 0 0, , ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,0 0 0, , ,9 0 0,0 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 0 0,0 0 0,0 Totalt alle bransjer , , ,6 Nytegnet premie 8) , ,5 Rene risikoprodukt 2) , , ,4 Livrenter 20) , ,2 0,0 IPA 20) 0 0, ,4 0,0 IPS 20) 0, , ,8 -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper , ,2 0 0,0 0 0, , ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,2 0 0, , ,8 0 0,0 Innenfor LOF/LOI 7) , ,3 0 0,0 0 0, , ,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , ,3 0 0, , ,9 0 0,0 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 0 0,0 0 0,0 Totalt alle bransjer , , ,4 **Inkludert portefølje fra Danica Link NUF

19 Tabell 2.b Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) Rene risikoprodukt 2) Tradisjonelle Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Nytegnet premie 8) Rene risikoprodukt 2) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer KLP Bedriftspensjon AS Nordea Liv SHB Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , ,3 0 0,0 0 0, , , , , , , , , , ,9 0,0 0 0,0 0 0, , , ,9 0, ,9 0 0,0 0, ,0 0 0,0 0, ,2 0 0, , , , , , ,8 0, ,0 0 0, , , ,9 0,0 0 0,0 0 0, , , ,9 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , ,7 0, ,0 0 0,0 0, , , , , , , , , , , ,2 0 0, , , , , ,7 0,0 0 0,0 0 0, , , ,7 0, ,0 0 0,0 0, ,0 0 0,0 0, ,0 0 0, , , , , , ,2 0, ,0 0 0, , , ,6 0,0 0 0,0 0 0, , , ,6 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , ,5 0, ,1 0 0,0 0, , , , , ,3

20 Tabell 2.b Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) Rene risikoprodukt 2) Tradisjonelle Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Nytegnet premie 8) Rene risikoprodukt 2) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer SpareBank 1 Livsforsikring Storebrand Livsforsikring Vital Forsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , ,7 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , , , , , , , , , , ,3 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,3 0 0, ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 0 0, , , ,4 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , ,5 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,5 0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,0 0 0, , , ,5 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , ,0 0 0, , , , , , , , , , , , ,7 0 0, , , , , , , , ,8 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,9 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , ,1 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,1 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , ,7 0 0,0 0 0, , , ,6

21 Tabell 2.b Brutto forfalt og nytegnet premie Produkter med investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Brutto forfalt premie 1) Rene risikoprodukt 2) Tradisjonelle Kontoprodukter Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Nytegnet premie 8) Rene risikoprodukt 2) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) -Kapitaliseringsprod. IPA+IPS Bedrift 3) Privat 4) Gjeldsgruppeliv Foreningsgruppeliv Andre grupper Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Totalt produkter med investeringsvalg Totalt alle produkter %- % endring endring

22 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Danica Pensjonsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds- Beløp i 1000 kroner endring andel endring andel endring andel Forsikringsforpliktelser 9) ,2 2 0, , Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) ,0 0, ,2 0, ,3 Innenfor LOF/LOI 7) ,0 0, ,3 0, ,3 Utenfor LOF/LOI - Livrenter 0,0 Totalt alle bransjer , , ,2 Overførte reserver fra andre 10) 0, ,2 Fra pensjonskasser Totalt alle bransjer ,1 Flytting fra andre 11) , ,2 Bedrift 3) , ,3 Privat 4) 0,0 0 0,0 Overførte reserver til andre 12) 0,0 0,0 Til pensjonskasser Totalt alle bransjer 0,0 Flytting til andre 11) Frende Livsforsikring Gjensidige Forsikring 0, ,6 Bedrift 3) 0, ,2 Privat 4) 0, ,3

23 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Gjensidige Pensjon %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , ,9 0, , ,9 0,1 0 0, ,0 0, ,6 0, , ,6 0, ,0 0 0,0 0 0, ,0 0, , ,0 0, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , ,0 0, ,0 5, ,9 Handelsbanken Liv If Skadeforsikring NUF Totalt alle bransjer Flytting fra andre 11) Bedrift 3) Privat 4) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Totalt alle bransjer Flytting til andre 11) Bedrift 3) Privat 4) ,3 3,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 4, ,4 4,1 0 0, ,3 5, ,3 5,7 0 0,0

24 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Totalt alle bransjer Flytting fra andre 11) Bedrift 3) Privat 4) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Totalt alle bransjer Flytting til andre 11) Bedrift 3) Privat 4) KLP KLP Bedriftspensjon AS Nordea Liv %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , ,8 0, , , , , , ,8 0,0 0, , , , , , , , , ,0 0,0 0, ,8 0 0, , ,0 0, , , , , ,7 0 0, , , , ,1 0,0 0, , , , , , ,2 0, , ,9 0,0 0, , , , ,

25 Tabell 3.a Forsikringsforpliktelser, overførte reserver og flytting gruppeliv Produkter uten investeringsvalg Beløp i 1000 kroner Forsikringsforpliktelser 9) Livrenter 20) IPA 20) IPS 20) Innenfor LOF/LOI 7) Utenfor LOF/LOI - Livrenter Totalt alle bransjer Overførte reserver fra andre 10) Fra pensjonskasser Totalt alle bransjer Flytting fra andre 11) Bedrift 3) Privat 4) Overførte reserver til andre 12) Til pensjonskasser Totalt alle bransjer Flytting til andre 11) Bedrift 3) Privat 4) SpareBank 1 Livsforsikring Storebrand Livsforsikring %- Markeds- %- Markeds- %- Markeds endring andel endring andel endring andel , , , , , , , ,2 0,0 0, , , , , , ,3 0 0,0 0 0, , , , , , , , ,4 0 0,0 0 0, , ,4 0 0, , , , , ,6 0 0, , , , , ,0 0 0, , , , , , , ,2 0 0, , ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, , , , , , ,2 0 0, , , , , ,1 Telenor Forsikring , ,6 0 0, , ,1 0 0, ,9 0 0,0 0 0,0

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 2/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2009 29.04.2010 Endret 28.05.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2.

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/08 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 01.04.2008 Endret 07.04.2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 2. kvartal 2013 27.08.2013 (sist endret 19.11.2013) INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014)

LIVSTATISTIKK. MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk. 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) LIVSTATISTIKK MARKEDSANDELER endelige tall og regnskapsstatistikk 1. KVARTAL 2014 (20. mai 2014) Sist endret 11.11.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 02/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 4. kvartal 2006 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.04.2007 Endret 20.04.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 4. kvartal 2011 30.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. HOVEDTREKK 2. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand LIVSTATISTIKK - 3/10 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 1. kvartal 2010 01.06.2010 Endret 02.11.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FIGURER Figur 1

Detaljer

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015)

LIVSTATISTIKK. Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring. 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) LIVSTATISTIKK Statistikk Kvartalsvis oversikt - livsforsikring 1. KVARTAL 2015 (22. mai 2015) 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto forfalt premie for livsforsikring... 3 3. Nytegnet premie... 4 4. Forsikringsforpliktelser...

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 379

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2013 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2015 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2011 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 306 518 211 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen -26 390 005 3. Netto inntekter

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.09.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 456 674 278,07 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 358 052 182,89

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 486 747 426 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 456 572 038 3. Netto inntekter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.09.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 105 441 443 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 333 437 198 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-31.03.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 25 520 734,68 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 149 472 791,42 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2012-30.06.2012 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 364 308 889,98 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 185 194 495,18 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 1.halvår 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 84 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ VEGNE

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. halvår 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI ØNSKER

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2017 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme

Erfaringer med ny. forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Regnskapsmessige konsekvenser Erik Ohme 13.11.2008 1 Endringer i årsregnskapsforskriften Punkter som blir berørt: Framdrift i arbeidet med endring av forskriften

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR

Styrets beretning RESULTAT PR 3. kvartal 2013 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 85 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 300 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS

Kvartalsrapport KLP BEDRIFTSPENSJON AS Kvartalsrapport Resultatregnskap - Balanse - Noter 3. kvartal 2016 Innhold RESULTATREGNSKAP 3 BALANSE 5 EGENKAPITALOPPSTILLING 8 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 9 NOTER TIL REGNSKAPET 10 Note 1 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

Kvartalsrapport 2/2016

Kvartalsrapport 2/2016 Kvartalsrapport 2/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Tjenestepensjoner i endring

Tjenestepensjoner i endring Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Geir Veland Tjenestepensjoner i endring Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011? Fafo-notat 2012:20 Fafo

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006

SpareBank 1 Gruppen. Foreløpig regnskap februar 2006 SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2005 17. februar 2006 Meget sterkt resultat SpareBank 1 Gruppen Hovedtrekk for 2005 Resultat før skatt MNOK 752,2, en bedring på MNOK 421,5 Resultat etter skatt øker

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2016

Kvartalsrapport 1/2016 Kvartalsrapport 1/2016 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2015

Kvartalsrapport 1/2015 Kvartalsrapport 1/2015 RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 7 Kontantstrømoppstilling 8 Noter til regnskapet 9 Note 1 Regnskapsprinsipper 9 Note 2

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2013. Resultatregnskap og balanse - Noter Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Resultatregnskap 3 Balanse 4 Kontantstrømoppstilling 5 Egenkapitaloppstilling 5 Note 1 Regnskapsprinsipper 6 Note 2 Pensjon egne ansatte 6 Note 3 Premieinntekt

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet

Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet Oslo, 18. august Presentasjon av 2. kvartals regnskap KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester 7. Kapitalforvaltning

Detaljer

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen

Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 05/2315 fm gk Vår ref.: 2005/972 MAB-M2 JOAA 544.0 Saksbeh.: Dato: 19. september 2005 Høring - innskuddsbasert kollektiv pensjon - forslag om

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov. Individuelle forsikringer Prising og produkter. Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring

Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov. Individuelle forsikringer Prising og produkter. Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring Erfaringer med ny forsikringsvirksomhetslov Individuelle forsikringer Prising og produkter Seminar Den Norske Aktuarforening 13.11.08 Anvarshavende aktuar SpareBank 1 Livsforsikring Magne Nilsen Hva skal

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør

Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen. 13. august Kirsten Idebøen, adm. direktør Presentasjon 1. halvår 2014 SpareBank 1 Gruppen 13. august 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Tidenes beste halvårsresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK)

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014

Nøkkeltall for norsk forsikring. Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Nøkkeltall for norsk forsikring Livsforsikring, pensjon og skadeforsikring 2014 Fakta om Finans Norge Finans Norge ble etablert i 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Finans

Detaljer

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001

DnB-konsernet. Tre første kvartaler 2001 DnB-konsernet Tre første kvartaler 2001 1 Et spesielt kvartal God utvikling i driften Rentenetto øker Stabile kostnader God porteføljekvalitet Solid resultatutvikling i DnB Markets Men tredje kvartal ble

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Embedded Value Vital Forsikring og Vital Link pr. 31. desember 2004

Embedded Value Vital Forsikring og Vital Link pr. 31. desember 2004 Embedded Value Vital Forsikring og Vital Link pr. 31. desember 2004 1 Embedded Value Vital Embedded Value beregnet til 13.681 millioner kroner pr. 31. desember 2004, opp fra 10.532 millioner kroner pr.

Detaljer