Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring"

Transkript

1 Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på millioner kroner mot millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner i fjor. Bokført periodeavkastning i livvirksomheten ble 3% på årsbasis 11,8% Verdijustert periodeavkastning ble 4,1% på årsbasis 16,4%. Godt salg av livs- og pensjonsforsikringer i bedriftsmarkedet svakere i privatmarkedet. Flere branner, bilskader og yrkesskader presser lønnsomheten i skadeforsikring. Arbeidet med å etablere et nordisk skadeforsikringsselskap med Skandia går etter planen. Storebrand-konsernet hadde i 1. kvartal 1999 et driftsresultat på millioner kroner før fordeling av overskudd til kundene i livs- og pensjonsforsikring. Driftsresultatet er 447 millioner kroner høyere enn i 1. kvartal i fjor da dette var millioner kroner. Etter tildeling av kundenes andel av overskuddet i livs- og pensjonsforsikring, ble konsernresultatet 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet er påvirket av gode finansinntekter og økte skadeutbetalinger. Regnskapet for 1. kvartal 1999 er utarbeidet etter ny regnskapslov, og alle sammenligningstall er omarbeidet. Driftsresultatet for Storebrand Livsforsikring ble i første kvartal millioner kroner som er 825 millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Bokført avkastning for perioden ble 3,0% mot 2,0% i samme periode i fjor. Omregnet på årsbasis er bokført avkastning 11,8% mot 8,4% i fjor. Verdijustert kapitalavkastning eksklusive anleggsobligasjoner ble i 1. kvartal 4,1% mot 3,9 prosent i fjor. Omregnet på årsbasis tilsvarer dette 16,4% mot 16,4% i fjor. I skadeforsikring fikk Storebrand et driftsresultat etter første kvartal på 29 millioner kroner mot 377 millioner kroner i fjor. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak økning i bokførte erstatninger. Storebrand-konsernets samlede driftsinntekter utgjorde i første kvartal millioner kroner som er millioner kroner høyere enn i samme periode i fjor. Samlede premieinntekter for egen regning i livs- og skadeforsikring utgjorde millioner kroner som er millioner kroner kroner høyere enn i fjor. Netto finansinntekter ved investeringsporteføljen i konsernet utgjorde i første kvartal millioner kroner, som er 207 millioner kroner høyere enn i fjor. Netto gevinster ved salg av verdipapirer utgjorde millioner kroner mot 765 millioner kroner i fjor. Konsernets forvaltningskapital utgjorde ved utgangen av 1. kvartal millioner kroner. Dette er en økning på 6% fra årsskiftet. Kapitaldekningen pr var 13.6% mot 13,4% ved årsskiftet. Overskudd pr. ordinær aksje utgjorde kr. 0,97 for første kvartal mot kr. 1,60 i fjor. Konsernsjef Åge Korsvold sier i en kommentar at Storebrand nå er inne i en krevende omstillingsperiode spesielt i tilknytning til etableringen av det nye nordiske skadeforsikringskonsernet sammen med Skandia. Søknad om konsesjon er sendt, og prosessen med å etablere det nye selskapet følger planene. Nylig er 30 integrasjonsprosjekter igangsatt med sikte på å kunne starte det nye selskapet i løpet av høsten Samtidig arbeider selskapet med planer for en ny konsernstyringsstruktur og stabsorganisering for det gjenværende Storebrand etter at skadeselskapet er lagt inn i det nordiske selskapet. Livsforsikring I livsforsikring hadde Storebrand i første kvartal millioner kroner i premieinntekter for egen regning, mot millioner kroner i fjor. I bedriftsmarkedet har Storebrand hatt en god utvikling i kollektiv pensjon der premieinntektene ligger

2 19% over nivået i fjor. I privatmarkedet er forfalt premieinntekt redusert med 44% p.g.a. mindre tegning av kapitalforsikring med engangspremie. Den gode utviklingen for Storebrand Livsforsikring i bedriftsmarkedet vises også ved en positiv netto overført premiereserve til selskapet på millioner kroner mot en netto fraflytting på 32 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet til fordeling mellom forsikringskunder og eiere ble i perioden millioner kroner mot 912 millioner kroner i fjor. Etter ny regnskapslov er det i 1. kvartal foretatt oppskrivning av fast eiendom med 234 millioner kroner. Etter dette er kundenes andel av kvartalsresultatet millioner kroner og eiernes andel 306 millioner kroner. Tilsvarende tall for første kvartal i fjor var 752 millioner kroner til kundene og 160 millioner kroner til eierne. Netto realiserte gevinster i livsforsikring ved salg av verdipapirer utgjorde i perioden millioner kroner mot 685 millioner kroner i fjor. De urealiserte kursgevinstene i livsforsikring avsettes i sin helhet til et kursreguleringsfond som pr utgjør millioner kroner mot millioner kroner ved årsskiftet. Kursreservene på obligasjoner holdt til forfall i Storebrand Livsforsikring var 852 millioner kroner pr , en økning på 299 millioner kroner fra årsskiftet. Driftskostnadene i prosent av kundefond utgjorde 1,01% mot 0,89% i fjor. Økningen skyldes økt satsing på IT og produktutvikling, samt styrking av salgskraften. Skadeforsikring Premieinntektene for egen regning i skadeforsikring var i første kvartal millioner kroner, inklusive 9 millioner kroner bokført i Storebrand Livsforsikring AS, som er 6,5% høyere enn i samme periode i fjor. Resultatnedgangen i skadeforsikring er på 348 millioner kroner fra i fjor til i år og skyldes først og fremst en økning på 344 millioner kroner i bokførte erstatninger for egen regning. Det er flere branner, bilskader og høyere bilreparasjonskostnader som slår ut i 1. kvartal i år. Skadeprosenten for egen regning ble i 1. kvartal 92% som er en økning på 6% i forhold til i fjor. Det forsikringstekniske resultatet i skadeforsikring ble -299 millioner kroner, som er 235 millioner kroner svakere enn i fjor. Resultateffekten av avviklingsgevinster på gamle skader og Kredittilsynets minstekrav var på minus 66 millioner kroner mot pluss 59 millioner kroner i samme periode i fjor. Netto finansinntekter i skadeforsikring var i første kvartal 469 millioner kroner mot 575 millioner kroner i fjor. Netto gevinster ved salg av verdipapirer ble 131 millioner kroner mot 102 millioner kroner i fjor. Storebrands markedsandel innen non-marin forsikring er fra årsskiftet redusert med 0,2 prosentpoeng til 38,7%. Storebrand Bank Storebrand Bank AS er inne i en sterk utvikling og har i løpet av de siste 12 måneder økt sin balanse med 2.8 milliarder kroner og hadde ved utgangen av 1. kvartal en forvaltningskapital på 6.8 milliarder kroner. Storebrand Bank konsern, som foruten banken omfatter Storebrand Finans AS, hadde i 1. kvartal et resultat på minus 6 millioner kroner mot et pluss-resultat på 19 millioner kroner i fjor. Storebrand Bank AS hadde isolert et resultat på minus 20 millioner kroner mot minus 16 millioner kroner i fjor hvis man ser bort fra resultatet i Storebrand Finans AS. Resultatnedgangen skyldes kostnader knyttet til vekst og høyere rentekostnader. Resultatet i Storebrand Finans AS ble 14 millioner kroner mot 35 millioner kroner i fjor. Øvrig virksomhet Holdingselskapet Storebrand ASA fikk et driftsresultat for første kvartal på minus 36 millioner kroner mot minus 34 millioner kroner i fjor. Storebrand Fondsforsikring AS har i første kvartal inngått avtaler om forsikring med investeringsvalg for 81 millioner kroner mot 44 millioner kroner i fjor.

3 Netto nytegning i Storebrand Fondene AS var 359 millioner kroner og markedsandelen er økt med 0,3 prosentpoeng siden årsskiftet til 6,6%. I Storebrand Kapitalforvaltning er eksterne midler under forvaltning økt med millioner kroner siden årsskiftet til millioner kroner. Oslo 12. mai 1999 RESULTATREGNSKAP 1 JANUAR 31 MARS STOREBRAND 1. kvartal Proforma 1998 Mill. kroner kvartal Hele året DRIFTSINNTEKTER Premier for egen regning livsforsikring 4 123, , ,9 Premier for egen regning skadeforsikring 1 979, , ,1 Inntekter fra finansielle eiendeler forsikring 6 860, , ,4 Inntekter fra finansielle eiendeler øvrig virksomhet 236,6 150,5 581,4 Andre forsikringsrelaterte inntekter 97,0 90,4 241,8 Andre inntekter 64,4 56,3 248,4 Sum driftsinntekter , , ,1 KOSTNADER Erstatninger for egen regning livsforsikring 1 559, , ,4 Endring forsikringsmessige avsetninger livsforsikring 3 261, , ,2 Erstatninger for egen regning skadeforsikring 1 886, , ,8 Kostnader i tilknytn. til finansielle eiendeler forsikring 2 597, , ,2 Kostnader i tilknytning til eiendeler øvrig virksomhet 294,6 150,9 847,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader 745,4 697, ,8 Andre kostnader forsikring 96,7 86,7 265,8 Andre kostnader 89,4 104,0 503,4 Sum kostnader , , ,6 Til (fra) kursreguleringsfond 1 109, , ,9 Driftsresultat 1 722, , ,4 Betinget tilleggsavsetning livsforsikring Ufordelt overskudd til livkundene *) 1 513,4 751, ,5 Konsernresultat 208,9 523,0 602,9 Endring sikkerhetsavsetning m.v. i skadeforsikring 75,5 55,8 161,8 Resultat ordinær virksomhet 133,4 467,2 441,0 Ekstraordinære inntekter 234,0 Ufordelt overskudd til livkundene (ekstraordinære) *) 151,9 Resultat før skatt 215,5 467,2 441,0 Skatt 23,1 70,2 2,8 Resutat etter skatt 192,4 397,0 438,2 Resultat pr. ordinær aksje 0,97 1,60 2,13 *) Totalt ufordelt overskudd til livkundene: 1 665,3

4 BALANSE 1 JANUAR 31 MARS STOREBRAND 1. kvartal Proforma 1998 Mill. kroner kvartal Hele året EIENDELER Immaterielle eiendeler 54,9 53,8 55,5 Utsatt skattefordel 757,4 849,9 781,5 Bygninger og fast eiendom , , ,1 Aksjer og andeler til varig eie 60,3 58,2 61,0 Obligasjoner holdt til forfall , , ,3 Pantelån og andre lån 9 868, , ,4 Andre langsiktige finansielle eiendeler 597,2 187,6 505,1 Aksjer og andeler , , ,8 Obligasjoner , , ,0 Sertifikater 4 566, , ,4 Andre kortsiktige finansielle eiendeler m.v , , ,5 Sum finansielle eiendeler , , ,6 Fordringer 5 244, , ,9 Andre eiendeler 2 949, , ,6 Forskuddsbetalt pensjon 586,9 599,8 586,9 Forskuddsbetalte kostnader og opptjente inntekter 1 421, , ,9 Sum eiendeler , , ,9 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 6 573, , ,0 Minoritetens andel av egenkapitalen 1,5 1,5 1,5 Ansvarlig lånekapital 3 045, , ,3 Kursreguleringsfond 3 837, , ,9 Forsikringsmessige avsetninger livsforsikring , , ,8 Premieavsetning for egen regning skadeforsikring 4 252, , ,4 Erstatningsavsetning for egen regning skadeforsikring 7 199, , ,3 Sikkerhetsavsetninger m.v. skadeforsikring 3 312, , ,6 Sum forsikringstekniske avsetninger , , ,2 Avsetning for andre risiki og kostnader 193,6 189,0 199,4 Påløpt pensjonsforpliktelse 766,6 790,5 766,6 Utsatt skatt 39,1 177,3 41,1 Gjeld , , ,1 Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter 641,0 536,0 606,8 Sum egenkapital og gjeld , , ,9 Nøkkeltall Storebrand konsern Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand ASA Storebrand Fondsforsikring AS Storebrand Fondene Storebrand Kapitalforvaltning ASA Storebrand Helseforsikring AS (50%) 2 5 Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Ufordelt overskudd til livkundene *) Konsernresultat Kapitaldekning (prosent) 13,6% 14,2% 13,4%

5 Overskudd pr. ordinær aksje 0,97 1,60 2,13 *) Totalt ufordelt overskudd til livkundene utgjør mill. kroner inklusiv ekstraordinær post. Nøkkeltall Storebrand Liv konsern Premieinntekt for egen regning: Inntekter/kostnader fin. eiendeler: Herav driftskostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader: Driftsresultat: Ekstraordinære poster 234 Resultat etter ekstraordinære poster Ufordelt overskudd til kunder: Resultat før skatt Forvaltningskapital: Kapitaldekning: 12,8% 13,5% 12,1% Storebrand Liv AS: Kostnadsprosent: *) Målt mot gjennomsn. kundefond 1,01 % 0,89 % 0,94 % Kapitalavkastning annualisert ekskl. endringer i kursreguleringsfond 11,8% 8,4% 5,9% Periodeavkastning: Kapitalavk. ekskl. endr. kursreg.fond 3,0% 2,0% 5,9% Verdijustert avkastning: 4,1% 3,9% 3,5% Verdijust. avkastn. inkl. anleggsobl. 4,6% 3,9% 2,9% *) Beregnet av de samlede driftskostnader Nøkkeltall Storebrand Skade Forfalt premie fer Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader fer Finansinntekter Andre inntekter og kostnader Driftsresultat Solvenskapital Skadeprosent fer 95,5 % 83,0 % 73,5 % Kostnadsprosent fer 19,4 % 20,0 % 26,9 % Kostnadsandel fer 27,2 % 28,4 % 27,9 % Combined Ratio fer 114,9 % 103,0 % 100,4 % Skadereserveprosent 90,7 % 106,5 % 90,0 % Solvensmargin 70,9 % 78,4 % 71,5 % Kapitaldekning 23,2 % 23,8 % 23,3 % Kontaktpersoner: Informasjonsdirektør Jack Frostad, , mobil Finansdirektør Christian Storm, , mobil