Bokført driftsresultat mill. kroner i år, mot mill. kroner i fjor.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor."

Transkript

1 Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjorde 3013 mill kroner, mot 1778 mill kroner i fjor Kursreservene har økt med 1982 mill kroner hittil i år til 8531 mill kroner Tilfredstillende driftsresultat i Livsforsikringsvirksomheten på grunn av høye finansinntekter og postitiv salgsutvikling Skadeforsikringsvirksomheten preges fortsatt av vedvarende prispress og svak skadeutvikling Preferanseaksjekapitalen vil bli utbetalt til aksjonærene 20 mai etter at Finansdepartementet nå har gitt samtykke til innløsningen 1kv1998 1

2 Storebrand Konsern Driftsresultat 1 kvartal NOK mill Premieinntekter netto Inntekter finansielle eiendeler forsikring Andre inntekter Sum driftsinntekter Forsikringsytelser/avsetninger Kostnader finansielle eiendeler forsikring Forsikringsrelaterte driftskostnader Andre kostnader Driftsresultat kv1998 2

3 Storebrand Konsernresultat 1 kvartal NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank Storebrand Fondsforsikring Storebrand SPAR Storebrand Asset/Investment Management Øvrige selskaper/elimineringer Driftsresultat Livkundenes andel av resultatet Konsernresultat kv1998 3

4 Storebrand Konsern Realiserte gevinster/tap og nedskrivninger NOK mill forsikring forsikring Storebrand Storebrand Storebrand Livs- Skade- ASA Realiserte gevinster og reverserte nedskrivninger Realiserte tap og nedskrivninger Netto gevinster * * Eksklusive utlån og eiendom 1kv1998 4

5 Storebrand Overskudd pr aksje 1 kvartal kvartal NOK mill Konsernresultat Skattekostnad Preferanseutbytte Overkurs preferanseaksjer Antall ordinære aksjer (mill) Overskudd pr aksje 0,92 0,39 3,57 1kv1998 5

6 Storebrand Konsernbalanse 3103 Andel Andel NOK mill * Fast eiendom % 8 % Utlån % 9 % Obligasjoner % 50 % Sertifikater % 6 % Aksjer og andeler % 18 % Andre finansielle eiendeler % 2 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 5 % Minoritetens andel av EK 2 0 % 0 % Ansvarlig lånekapital % 1 % Forsikringstekn avsetninger Liv % 75 % Premie-/erstatningsavsetn Skade % 10 % Sikkerhetsavsetninger mv % 3 % Andre avsetninger % 1 % Gjeld % 6 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var mill kroner 1kv1998 6

7 Storebrand Kursreserver NOK mill Storebrand ASA Storebrand Livsforsikring Storebrand Skadeforsikring Storebrand Bank AS 1 0 Totalt kv1998 7

8 Storebrand Kapitaldekning Risikovektet Ansvarlig Kapitaldekning NOK mill balanse kapital Storebrand ASA ,9 % 93,7 % Storebrand Skadeforsikring ,8 % 22,4 % Storebrand Livsforsikring ,5 % 10,5 % Storebrand Bank AS ,8 % 23,5 % Storebrand Konsern ,2 % 14,4 % 1kv1998 8

9 Storebrand ASA Resultat før skatt NOK mill Inntekter fra finansielle eiendeler Konsernbidrag og utbytte Driftskostnader Kostnader finansielle eiendeler Andre kostnader Resultat før skatt kv1998 9

10 Storebrand ASA Balanse 3103 Andel Andel NOK mill * Bygninger og fast eiendom 11 0 % 0 % Aksjer i datterselskaper % 55 % Tilgode innen konsernet 84 1 % 10 % Investeringsaktiva % 27 % Andre eiendeler % 8 % Sum eiendeler % 100 % Egenkapital % 63 % Obligasjonslån % 21 % Gjeld innen konsernet % 8 % Annen gjeld % 7 % Sum gjeld og egenkapital % 100 % * Forvaltningskapital pr var 8545 mill kroner 1kv

11 Storebrand Bank AS Resultat Millkroner Renteinntekter 38,6 7,2 57,3 Rentekostnader 30,9 3,8 43,0 Netto renteinntekter 7,7 3,4 14,3 Andre inntekter 77,7 16,6 64,3 Driftskostnader 37,8 26,2 141,4 Driftsresultat 47,6-6,2-62,8 Tapsavsetninger -0,7-0,3-1,0 Resultat av ordinær drift 46,9-6,5-63,8 1kv

12 Storebrand Bank AS Balanse Millkroner Innskudd i banker 64,4 65,3 147,1 Utlån 2813,1 261,4 2039,8 Investeringsaktiva 682,4 408,7 401,0 Anleggsmidler 12,4 7,2 11,4 Aksjer i konsernselskap 95,9 95,8 95,8 Diverse fordringer 60,0 26,6 47,8 Sum eiendeler 3728,2 865,0 2742,9 Gjeld til banker 510,4-675,1 Sertifikatlån / obligasjonslån 1750,3-850,0 Innskudd fra kunder 1086,3 546,0 896,0 Annen gjeld 62,5 114,9 50,0 Egenkapital 318,7 204,1 271,8 Sum gjeld og egenkapital 3728,2 865,0 2742,9 1kv

13 Storebrand Finans AS Resultat Millkroner Renteinntekter og provisjoner 9,2 7,5 34,4 Driftskostnader og rentekostnader 5,5 4,8 19,0 Tap på utlån (inkl tilbakeførte avsetninger) 30,6 5,0 47,7 Resultat av ordinær drift 34,3 7,7 63,1 1kv

14 Storebrand Skade Konsern Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Driftsresultatet utgjør 169 millioner kroner mot 24 millioner kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 322 millioner kroner mot 116 millioner kroner i fjor Bokførte finansinntekter utgjør 367 millioner kroner Dette er 112 millioner kroner høyere enn i fjor Skadeprosenten fer utgjør 83% Dette er 5 prosentpoeng bedre enn i fjor Justert for Kredittilsynets minstekrav og avviklingsgevinster er skadeprosenten på linje med i fjor Driftskostnadene er 61 millioner kroner høyere enn i fjor Økningen skyldes i hovedsak planlagte forbedringsprogrammer og investeringer på IT-siden Markedsandelen i innen non-marinforsikring er redusert med 0,2% til 38,7% 1kv

15 Storebrand Skade Konsern Resultatsammendrag NOK mill Opptjent premie fer Erstatninger fer Forsikringsrelaterte driftskostnader Forsikringsteknisk resultat Finansinntekter Andre inntekter/kostnader Driftsresultat Endringer i sikkerhetsavsetning mv Resultat av ordinær virksomhet kv

16 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Immaterielle eiendeler 47 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 9 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknyttede selskaper % 3 % Obligasjoner som holdes til forfall % 21 % Pantelån og andre lån 46 0 % 0 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 9 0 % 0 % Aksjer og andeler % 11 % Obligasjoner % 28 % Sertifikater % 8 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler mv % 1 % Sum finansielle eiendeler % 81 % Øvrige eiendeler % 18 % Sum eiendeler % 100 % Sum eiendeler pr var mill kroner 1kv

17 Storebrand Skade Konsern Balanse Andel Andel NOK mill Egenkapital % 12 % Minoritetens andel av egenkapitalen 2 0 % 0 % Premieavsetning for egen regning % 17 % Erstatningsavsetning for egen regning % 43 % Sikkerhetsavsetninger mv % 17 % Avsetning for andre risiki og kostnader % 3 % Gjeld % 8 % Påløpne kostnader og forskuddsbetalte inntekter % 1 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % Sum egenkapital og gjeld pr var mill kroner 1kv

18 Storebrand Skade Konsern Nøkkeltall Avkastning gj sn solvenskapital 12,8 % 1,9 % Combined ratio fer 103,0 % 106,5 % Skadeprosent fer 83,0 % 88,4 % Kostnadsprosent fer 20,0 % 18,1 % Kostnadsandel fer 28,4 % 25,9 % Avviklingsresultat eldre årg fer Endring oververdier Solvenskapital Oververdier * Solvensmargin 72,3 % 69,1 % Kapitaldekning 23,8 % 25,7 % Skadereservegrad fer 106,5 % 113,3 % * Inkl eiendom 1kv

19 Storebrand Skade Konsern Normalisering skadekostnad fer Bokført skadeprosent fer 84,7 % 69,9 % 85,8 % 88,4 % 83,0 % Effekt av KT's minstekrav 0,6 % 3,1 % -4,1 % -1,8 % -7,7 % Bedriftsøkonomisk skadeprosent 85,3 % 73,0 % 81,7 % 86,5 % 75,3 % Effekt av avviklingsgevinst -1,6 % 2,5 % -0,1 % -0,7 % 10,9 % Normalisert skadeprosent 83,7 % 75,5 % 81,6 % 85,8 % 86,3 % 1kv

20 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næring Marine Øvrige* Totalt Ekskl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 1kv

21 Storebrand Skade Konsern Skadeprosent fer pr bransje Privat Motor Næringsliv Marine Øvrige* Totalt Inkl tilleggsavsetning/inflasjonsjustering * Øvrig inneholder pooler, inngående reassuranse og Sverige 1kv

22 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler vs konkurrentene 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-5,5 6,0 5,5 5,8 5,1 8,3 7,8 7,4 7,6 7,9 17,9 18,0 19,0 18,8 18,9 27,0 27,1 28,1 29,0 29,4 41,4 41,2 40,0 38,9 38, Øvrige NFF Samvirke Vesta Gjensidige Storebrand Zürichs portefølje er medtatt i Zürich Protectors bestandspremie fra 3 kvartal 97 og utgjør 0,7% Vestas tall er korrigert i tidligere perioder pga kjøpet av Aktiv 1kv

23 Storebrand Skade Konsern Markedsandeler hovedbransjer % 45,0 40,0 40,0 40,3 40,7 39,8 38,9 38,7 38,9 38,7 39, ,1 42,4 41,9 40,4 38,7 38,7 37,9 37,5 37,4 35,0 30,0 31,4 31,6 31,6 25,0 25,2 24,7 23,4 20,0 I alt Motorvogn Privatkomb Næringskomb Industri Ulykke Yrkesskade Ansvar Zürichs portefølje er medtatt i Zürich Protectors bestandspremie fra 3 kvartal 97 og utgjør 0,7% 1kv

24 Storebrand Skadeforsikring AS Kapitalavkastning 1kvartal 1998 Annualisert avkastning: 13,4% Periodeavkastning: 3,2% Faktisk 11,82 11,66 Indeks ,22 1,99 1,13 0,75 1, Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Aktivaallokering 19,9 26,7 32,5 27,9 27,7 15,6 15,5 12,9 9,6 11,0 0,3 0, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån 1kv

25 Storebrand Skadeforsikring AS Performance 1kvartal 1998 Aksjer Faktisk Indeks 11,82 11,66 11,13 9,56 13,30 14,72 Total Norge/Norden Utland Rentebærende 1,52 1,34 2,33 2,06 2,26 1,96 1,13 0,75 1,57 Total Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl 1kv

26 Storebrand Liv Konsern Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Høyere premieinntekter på grunn av godt salg innenfor kollektiv og i privatmarkedet Verdijustert kapitalavkastning ble 3,87%, (annualisert 16,40%) mens annualisert bokført kapitalavkastning ble 8,43% Kostnadsandelen opp til 0,89% Selskapet er meget godt kapitalisert med en kapitaldekning på 13,5% 1kv

27 Storebrand Liv Konsern Resultatsammendrag Endring NOK mill i % Premieinntekt for egen regning % herav forfalt premie % 6437 Inntekter finansielle eiendeler % Andre inntekter % 116 Erstatninger for egen regning % herav erst ekskl fraflyttet premiereserve Endr forsikringsmessige avsetninger % Kostnader finansielle eiendeler herav admkostnader Forsikringsrelaterte driftskostnader % -614 Andre kostnader % -414 Driftsresultat % 4359 Midler tilført forsikringskundene % herav til tilleggsavsetning Resultat av ordinær virksomhet % 562 1kv

28 Storebrand Livsforsikring AS Premie (inkl tilflytting) NOK mill Kollektiv Gruppeliv Individuell kapital Individuell pensjon Sum kv

29 Storebrand Livsforsikring AS Resultatanalyse NOK mill 1998 * Renteresultat Risikoresultat Administrasjonsresultat Endring Sikkerhetsfond/premiereserve Bransjeresultat brutto * Prinsippendring ved overgang til dagskurs på valuta reduserer netto til fordeling med 126 mill kroner til 784 mill kroner 1kv

30 Storebrand Livsforsikring AS Nøkkeltall Kapitalavkastning hittil iår 2,04% 2,22% Kapitalavkastning - annualisert 8,43% 9,18% 9,96% Verdijustert avkastning - hittil iår 3,87% 2,59% 10,45% Verdijustert avkastning - hittil iår -inkl obligasjoner holdt til forfall 3,89% 2,72% 10,55% Solvensmargin 233,3% 172,6% 194,8% Kapitaldekning (SBL Konsern) 13,51% 9,28% 10,51% Driftskostnader - målt mot forsikringsfond 0,89% 0,82% 0,86% 1kv

31 Storebrand Livsforsikring AS Driftskostnader i % avgjennomsnittlig forsikringsfond 1,2 1,0 0,8 1,15% 1,10% 1,02% 0,90% 0,86% 0,89% 0,6 0,4 0,2 0, kv 98 1kv

32 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Immaterielle eiendeler 7 0 % 0 % Bygninger og fast eiendom % 8 % Aksjer, andeler og fordringer konsern- og tilknselskap % 0 % Obligasjoner (langsiktige) % 16 % Pantelån og andre lån % 9 % Andre langsiktige finansielle eiendeler 5 0 % 0 % Aksjer og andeler % 20 % Obligasjoner mv med fast avkastning % 35 % Sertifikater % 5 % Andre kortsiktige finansielle eiendeler % 2 % Sum finansielle eiendeler % 95 % Øvrige eiendeler % 5 % Sum eiendeler % 100 % 1kv

33 Storebrand Liv Konsern Balanse Andel Andel i % NOK mill i % Egenkapital % 3 % Ansvarlig lånekapital % 2 % Premiereserve for egen regning % 77 % Tilleggsavsetninger i forsikringsfond % 7 % Premie- og pensjonsreguleringsfond i forsfondet % 10 % Erstatningsavsetning for egen regning % 0 % Avsetning til forsikringsfond for egen regning % 93 % Ufordelte overskuddsmidler til kunder fer % Sikkerhetsfondsavsetninger % 1 % Sum forsikringstekniske avsetninger fer % 94 % Sum avsetning for andre risiki og kostnader % 0 % Sum gjeld % 1 % Sum påløpte kostnader og forskuddsbet inntekter % 0 % Sum egenkapital og gjeld % 100 % 1kv

34 Storebrand Livsforsikring AS Kapitalavkastning 1kvartal 1998 Annualisert avkastning: 16,40% Periodeavkastning: 3,86% Faktisk 10,14 11,26 Indeks 3,86 4,24 2,05 1,99 1,19 0,75 1,75 1,82 1,38 Total Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Aktivaallokering Andel av totale investeringsaktiva i prosent 29,2 25,6 34,9 35,0 5,8 6,4 15,4 16,0 7,6 8,3 8,6 7, Aksjer Obligasjoner Pengemarked Anleggsobl Eiendom Utlån Note: Hensyntatt derivatposisjoner utgjør aksjemarkedseksponeringen 27,4% av totale investeringsaktiva 1kv

35 Storebrand Livsforsikring AS Aksjer 1kvartal 1998 Avkastning Prosent SBL Indeks 10,14 11,26 7,00 6,97 22,29 22,94 20,75 21,71 13,50 13,39 2,65 5,41 2,37 6,97 Total Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre Allokering Prosent av sum aksjer ,3 46, ,1 5,1 14,0 12,8 25,1 22,6 7,4 7,3 8,1 6,0 Norge Norden Europa Nord-Amerika Asia Andre 1kv

36 Storebrand Livsforsikring AS Rentebærende 1kvartal 1998 Avkastning Prosent Faktisk Indeks 1,85 1,80 2,41 2,06 1,86 1,96 1,75 1,15 0,75 Totalt Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Allokering Prosent av sum rentebærende (bokført) 21,87 33,34 40,30 27,56 9,63 10,48 27,4728,09 0,73 0, Obl Norge Obl Utland Pengemarked Anleggsobl Andre Rentefølsomhet pr Totalt målt på markedsverdier: 2500 millkroner (2223) Regnskapsmessig effekt: 1815 millkroner (1536) ( ) 1kv

37 Storebrand Livsforsikring AS Eiendomsfondet Nøkkeltall for Eiendomsfondet Eiendomsfondet: Bruttoavkastning *) 1,9 % 1,8 % 7,6 % Verdiutvikl 1,8 % 1,5 % 6,4 % Eiendommer: Driftsres l (nom) **) 1,7 % 1,7 % 6,8 % Antall m Store byer 5% Norge forøvr 9% Areal etter geografi Kjøpesentere 46% Utleiegrad 98,2 % 97,6 % 97,9 % Øvrig Oslo 21% Vika 19% *) Bruttoavkastningsberegningen er basert på Kredittilsynets formel for beregning av kapitalavkastning, men med månedlig vekting **) (Sum driftsinnt - sum driftskostn) i % av bokført verdi gjsn 1kv

38 Storebrand Livsforsikring AS Utlånsfondet Nøkkeltall for Utlånsfondet Pantelån fordelt på takstgrenser Innenfor 60% av takst: 71% Portefølje: NOK mill Antall lån Verdiutvikl 1,4 % 1,3 % 5,3 % Misligholdte lån i % 0,6 % 0,5 % 0,6 % Endr tapsavsetn *) 0,01 % -0,03 % 0,01 % *) I % av gjennomsnittlig utlånsportefølje i året Utover 80% av takst: 3% Andre lån:6% Mellom 60-80% av takst: 20% 1kv

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1

... 3. KVARTAL 1998. Analytikerkonferanse 11. november 1998. 3.kv.98 1 3 KVARTAL 1998 Analytikerkonferanse 11 november 1998 3kv98 1 Storebrand Hovedtrekk 3 kvartal 1998 Driftsresultatet ble 1136 millkroner og konsernresultatet 510 millkroner, mens verdijustert driftsresultat

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater.

God utvikling i livvirksomheten med økte premieinntekter, god kapitalavkastning og ytterligere forbedret kostnadsposisjon og risikoresultater. Storebrand Hovedtrekk 1997 Bokført driftsresultat er 4809 mill kroner i år, mot 4120 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat utgjør 6143 mill kroner, mot 6050 mill kroner ifjor Bokført konsernresultat

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1

... ... Storebrand år 2000. 21. februar, 2001. Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA. Årsresultat 2000 1 ... Storebrand år 2000 21. februar, 2001 Idar Kreutzer Adm.dir. Storebrand ASA Årsresultat 2000 1 ... Storebrand 2000 sammendrag ❽ ❽ ❽ ❽ ❽ Bokført konsernresultat redusert til NOK 523 mill som følge av

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv

Kvartalsrapport Storebrand Konsern. 3. kvartal 2010. 3. kv Kvartalsrapport Storebrand Konsern 3. kvartal 2010 3. kv 2010 Kvartalsrapport 3. kvartal 2010: Storebrand Konsern Innhold resultatutvikling virksomhetområder Storebrand Konsern... 3 Liv og Pensjon Norge...

Detaljer

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011

Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring. 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring 1. halvår 2011 Halvårsrapport Storebrand Livsforsikring Konsern per 1. halvår 2011 Storebrand Livsforsikring AS er et heleiet datterselskap av det børsnoterte selskapet

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige

Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport andre kvartal 2 andre kvartal Gjensidige Forsikring Konsern Gode finansresultater ga sterke tall for Gjensidige Gjensidige rapporterer konsernregnskapet etter

Detaljer

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse

Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige Forsikring konsern Delårsrapport første kvartal 2007 Første kvartal 2007 Gjensidige Forsikring Konsern Tilfredsstillende resultater i et marked med skjerpet konkurranse Gjensidige rapporterer

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet

Oslo, 26. februar 2015. Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet Oslo, 26. februar 2015 Presentasjon av 4. kvartals regnskap KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank- og finansieringstjenester

Detaljer

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern

DelÅrsrapport første kvartal. Gjensidige Forsikring konsern DelÅrsrapport første kvartal 2009 Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERNET FørstE KVARTAL 2009 Fortsatt godt underwriting resultat og god kostnadsutvikling Betydelig forbedret finansresultat

Detaljer

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern

gjensidige.com DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern gjensidige.com 2011 DelÅrsrapport første kvartal Gjensidige Forsikring konsern HOVEDTREKK KONSERN første kvartal 2011 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet

Oslo, 8. mai 2013. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Oslo, 8. mai 2013 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2013 KLP-konsernet Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter

Kvartalsrapport 1/2008. Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Kvartalsrapport 1/2008 Styrets beretning - Resultatregnskap og balanse - Noter Innhold Styrets beretning 3 - Resultat 4 - Nøkkeltall 4 Regnskap etter 1. kvartal 2008 6 - Resultatregnskap 7 - Balanse 7

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014

SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Delårsrapport per 3. kvartal 2014 SpareBank 1 Skadeforsikring oppnådde et resultat før skatt på 1.297,0 mill. kroner per 3. kvartal 2014, mot 814,4 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern

Vesta anno 2000. Vesta Forsikring Konsern Vesta anno 2000 I mai 2000 var det hele 120 år siden det første Vesta-kontoret åpnet dørene. Selskapets første hovedkontor var en enkel «bekvemmelighed på 3 værelser og kjøkken», og staben talte kun tre

Detaljer

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport

4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern. delårsrapport 4. kvartal og foreløpig 2012 Gjensidige Forsikring Konsern delårsrapport 1 Hovedtrekk konsern Fjerde kvartal og foreløpig 2012 I den følgende teksten angir tall i parentes beløpet eller prosenten for tilsvarende

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer